egs faktoring hizmetleri a.ş.

advertisement
HSBC Yatırım Menkul Değerler
Anonim ġirketi
ve Bağlı Ortaklığı
30 Eylül 2013 Tarihinde
Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar
HSBC Yatırım Menkul Değerler
Anonim ġirketi
ve Bağlı Ortaklığı
Ġçindekiler
Özet Konsolide Finansal durum tablosu (Bilanço)
Özet Konsolide Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
Özet Konsolide Özkaynaklar değiĢim tablosu
Özet Konsolide Nakit akıĢ tablosu
Özet Konsolide Finansal tabloları tamamlayıcı dipnotlar
ĠÇĠNDEKĠLER
SAYFA
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (BĠLANÇO) ....................................
1
ÖZET KONSOLĠDE KAR veya ZARAR ve DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU .......
2
ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU .............................................
3
ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU .......................................................................
4
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR .............. 5-20
DĠPNOT 1 ġĠRKET‟ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ...................................
DĠPNOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR ..............................
DĠPNOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ........................................................................
DĠPNOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ .............................................................................
DĠPNOT 5 FĠNANSAL YATIRIMLAR.........................................................................................
DĠPNOT 6 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR .............................................................................
DĠPNOT 7 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR ..............................................................................
DĠPNOT 8 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ............................................................
DĠPNOT 9 ÖZKAYNAKLAR........................................................................................................
DĠPNOT 10 HASILAT ve SATIġLARIN MALĠYETĠ ..................................................................
DĠPNOT 11 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ ..............................................................................
DĠPNOT 12 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ...........................................................
DĠPNOT 13 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI .......................................................................
DĠPNOT 14 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN
NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ .............................................................................................
DĠPNOT 15 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR ..................................................
5
6-7
7
8
9
9-10
10
10
11-12
13
14
14-16
16-18
18-20
20
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(BĠLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
Dipnot
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler
Diğer dönen varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Diğer alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari borçlar
-İlişkili taraflardan ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar
Diğer Borçlar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kısa Vadeli KarĢılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli KarĢılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ yıllar karları/zararları
Net dönem karı/zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
4
5
6
6,13
6
7
7
7
7
12
6
6
6
7
12
9
9
9
Ġncelemeden
geçmemiĢ
30 Eylül 2013
Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2012
96.034.997
39.425.823
42.168.658
13.601.743
2.201.677
11.400.066
15.910
10.618
5.292
818.862
4.001
3.213.174
94.663
4.285
2.463.072
2.463.072
746
650.408
99.248.171
96.064.796
42.697.180
44.911.787
7.959.454
3.397.439
4.562.015
7.122
4.722
2.400
489.253
-824.038
94.663
5.750
--1.928
721.697
96.888.834
14.924.085
9.113.084
930.148
8.182.936
1.364.851
1.364.851
748.433
515.430
3.182.287
12.517.767
7.122.913
827.460
6.295.453
746.764
746.764
597.361
810.758
3.239.971
2.993.930
188.357
499.074
499.074
3.051.614
188.357
463.428
463.428
499.074
83.825.012
7.000.000
24.784.239
23.418.929
14.373.274
14.248.570
99.248.171
463.428
83.907.639
7.000.000
24.784.239
21.646.169
16.300.467
14.176.764
96.888.834
ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
1
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK 2013 - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE
KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
Dipnot
Ġncelemeden
geçmemiĢ
1 Ocak –
30 Eylül
2013
Ġncelemeden
geçmemiĢ
1 Temmuz –
30 Eylül
2013
Ġncelemeden
geçmemiĢ
1 Ocak –
30 Eylül
2012
Ġncelemeden
geçmemiĢ
1 Temmuz –
30 Eylül
2012
10
10
51.592.187
(15.946.150)
10.433.834
--
29.676.591
(4.674.216)
8.425.092
(207.766)
35.646.037
10.433.834
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
SatıĢların maliyeti
BRÜT KAR
Pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11
ESAS FAALĠYET KARI
(1.224.603)
(20.095.709)
659.522
(14.531)
25.002.375
(359.326)
(639.129 )
(6.911.281) (18.637.241 )
288.295
465.765
(409)
(3.026)
8.217.326
(259.485 )
(5.584.463 )
100.223
(1.416)
14.970.716
3.451.113
6.188.744
2.472.185
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
SÜRDÜRÜLEN
FAALĠYETLER VERGĠ
ÖNCESĠ KARI
3.075.178
(176.848)
1.343.670
(52.866)
6.891.509
(237.539 )
2.233.591
(18.291 )
17.869.046
4.741.917
12.842.714
4.687.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) /
Geliri
12
Dönem Vergi Gideri
12
ErtelenmiĢ Vergi (Gideri) / Geliri
(3.549.187)
(71.289)
(1.182.852)
256.937
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
DÖNEM KARI
14.248.570
3.816.002
10.256.384
3.740.880
DÖNEM KARI
14.248.570
3.816.002
10.256.384
3.740.880
--
--
14.248.570
3.816.002
Diğer kapsamlı gelir
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
(2.783.597 )
197.267
ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
2
-10.256.384
(1.088.352 )
141.747
-3.740.880
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK 2013 - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
Dipnot
1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
9
9
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler
Dipnot
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
9
9
ÖdenmiĢ
sermaye
Sermaye Kardan ayrılan
Düzeltme
kısıtlanmıĢ
Farkları
yedekler
7.000.000
24.784.239
20.092.202
----
----
1.553.967
---
7.000.000
24.784.239
21.646.169
ÖdenmiĢ
sermaye
Sermaye Kardan ayrılan
Düzeltme
kısıtlanmıĢ
Farkları
yedekler
7.000.000
24.784.239
----
----
7.000.000
24.784.239
21.646.169
BirikmiĢ Karlar
GeçmiĢ
Net
yıllar
Dönem
karları
karı
9.331.747
Toplam
15.939.672 77.147.860
14.385.705 (15.939.672)
--10.256.384 10.256.384
(7.416.985)
-- (7.416.985)
16.300.467
10.256.384 79.987.259
BirikmiĢ Karlar
GeçmiĢ
Net
yıllar
Dönem
karları
karı
16.300.467
Toplam
14.176.764 83.907.639
1.772.760 12.404.004 (14.176.764)
---14.248.570 14.248.570
-- (14.331.197)
-- (14.331.197)
23.418.929
ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
3
14.373.274
14.248.570 83.825.012
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK 2013 – 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE
NAKĠT AKIġ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
1 Ocak 30 Eylül
2013
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
1 Ocak 30 Eylül
2012
14.248.570
10.256.384
376.472
(22.038)
3.620.476
(2.984.892)
(14.331.197)
50.750
27.918
953.500
2.586.330
(5.984.788)
(7.416.985)
19.029
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler
Ticari alacaklardaki artıĢ / azalıĢla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artıĢ / azalıĢla ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artıĢ / azalıĢla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artıĢ / azalıĢla ilgili düzeltmeler
(5.648.185)
(2.892)
1.990.171
(588.470)
170.788
81.515
2.068.044
(596.664)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları
Vergi ödemeleri / iadeleri
Diğer nakit giriĢleri / çıkıĢları
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢı
(3.555.893)
(1.231.503)
(8.078.631)
(3.029.847)
2.831.811
1.967.035
56.218
(2.838.078)
313.224
(12.350)
2.894.296
325.574
2.984.892
2.984.892
5.984.788
5.984.788
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artıĢ/azalıĢ
(5.037.521)
8.265.047
D. Dönem baĢı nakit ve nakit benzerleri
36.260.195
11.867.694
31.222.674
20.132.741
Dipnot
A. ĠĢletme Faaliyetlerden Nakit AkıĢları
Dönem karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
KarĢılıklar ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Ödenen Temettüler
Kar / zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan
nakit çıkıĢları
BaĢka iĢletmelerin veya Fonların paylarının veya borçlanma araçlarının
satılması / alınması sonucu elde edinilen nakit giriĢleri /(çıkıĢları)
9
8
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları
Alınan faiz
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)
4
ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. (“HSBC Yatırım”), Demir Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
(“Demir Yatırım”) unvanı ile 23 Aralık 1996 tarihinde kurulmuĢtur. Demir Yatırım, Sermaye Piyasası
Kurulu (“SPK”)‟ndan 7 Ocak 1997 tarihinde aĢağıdaki belgeleri almıĢtır:
-
Kredili Menkul Kıymet, Açığa SatıĢ ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme ĠĢlemleri
Ġzin Belgesi
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı
Yetki Belgesi
Yatırım DanıĢmanlığı Yetki Belgesi
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi
Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi
HSBC Yatırım, SPK‟dan 10 Mayıs 2005 tarihinde “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık" yetki
belgesi almıĢtır.
30 Ekim 2001 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca Yönetim Kurulu‟na verilen yetkiye istinaden
6 Aralık 2001 tarihli ve 222 no‟lu Yönetim Kurulu Kararıyla eski unvanı Demir Yatırım Menkul
Değerler A.ġ. olan Ģirketin, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ile birleĢmesi neticesinde Demir
Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‟nin infisahı ve unvanının HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. olarak
değiĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. SPK tarafından 28 Aralık 2001 tarihinde birleĢme için izin
verilmiĢtir. Bu izin HSBC Yatırım‟ın tüm aktif ve pasiflerinin bütün halinde HSBC Yatırım‟a intikal
etmesini, birleĢme neticesinde HSBC Yatırım‟ın tasfiyesiz olarak insifah edilmesini, HSBC
Yatırım‟ın ise Demir Yatırım‟ı tüm aktif ve pasifleri ile bütün olarak devralarak faaliyetlerine devam
etmesini içermektedir. BirleĢme 11 Ocak 2002 tarihinde gerçekleĢmiĢtir. BirleĢmenin tescili ile
birlikte Demir Yatırım Menkul Değerler A.ġ. olan Ģirket ünvanının HSBC Yatırım Menkul Değerler
A.ġ. olarak değiĢtirilmesi nedeniyle SPK‟ya müracaat edilerek yukarıda belirtilen yetki belgelerinin
iptal edilmesi talep edilmiĢ ve iptal iĢlemi sonucunda SPK, 18 Ocak 2002 tarihinde Demir Yatırım‟ın
mevcut yetki belgelerini HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. unvanı ile yeniden düzenlemiĢtir.
HSBC Yatırım, 13 Ağustos 2003 tarihinde HSBC Portföy Yönetimi A.ġ‟nin (“HSBC Portföy”) %100
hissesine kurucu olarak iĢtirak etmiĢtir. HSBC Portföy, 6 ġubat 2004 tarihinde SPK‟dan “Portföy
Yöneticiliği Yetki Belgesi”ni almıĢtır.
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla ġirket‟in ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir:
HSBC Bank A.ġ. (“HSBC Bank”)
Diğer ortaklar
Pay oranı %
Pay tutarı
Hisse adedi
99,87
0,13
100
6.990.646
9.354
7.000.000
699.064.576
935.424
700.000.000
ġirket Türkiye‟de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aĢağıdaki gibidir:
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 ġiĢli/Ġstanbul.
ġirket‟in 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla çalıĢan sayısı 63 (31 Aralık 2012: 63)‟tür.
5
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
A.
SUNUMA ĠLĠġKĠN TEMEL ESASLAR
(a)
Uygulanan Muhasebe Standartları
ĠliĢikteki ara dönem konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran
2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢtır.
ġirket Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları‟nı / Türkiye Finansal Raporlama
Standartları ile bunlara iliĢkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygulamaktadır.
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal
tablolar, Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardı
uyarınca hazırlanmıĢtır.
ġirket‟in ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli
olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple ġirket‟in 31 Aralık 2012 tarihli
finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıĢında,
tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtlara SPK‟nın Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği”ne uygunluğun sağlanması açısından gerekli düzeltme
ve sınıflandırmalar yansıtılarak TL olarak hazırlanmıĢtır.
(b)
KarĢılaĢtırmalı bilgiler
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar bir önceki dönem olan 30 Eylül 2012 ve 31
Aralık 2012 tarihli finansal bilgiler ile karĢılaĢtırılmalı sunulmuĢtur.
(c)
2012 yılı finansal tablolarında yapılan sınıflandırmalar
SPK‟nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları
için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo
örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıĢtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca ġirket‟in finansal
tablosunda çeĢitli sınıflamalar yapılmıĢtır.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan 489.253 TL tutarındaki
rakam, dönen varlıklar içerisinde peĢin ödenen giderler olarak, diğer duran varlıklar içerisinde yer
alan 1.928 TL tutarındaki rakam ise duran varlıkların içerisinde peĢin ödenen giderler olarak
sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 30 Eylül 2012 itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosunda “Finansal gelirler” içerisinde sınıflanan 6.891.509 TL, karĢılaĢtırmalı sunulan
finansal tablolarda “Yatırım faaliyetlerinden gelirler” içerisinde, 30 Eylül 2012 itibarıyla sona eren
ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “Finansal giderler”
içerisinde sınıflanan 237.539 TL, karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda “Yatırım faaliyetlerinden
giderler” içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
6
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
(d)
30 Eylül 2013 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar
TFRS 9 Finansal Araçlar
TFRS 9 (2010) finansal yükümlülüklerle ilgili olarak ek zorunluluklar getirmektedir. TFRS 9 (2011)‟a
yapılan değiĢiklikler, finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar
veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü
etkileyecektir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer değiĢikliklerinin kredi riskine iliĢkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda
sunulması gerekmektedir. Yapılan tüm değiĢiklikler, 1 Ocak 2015 tarihinde ya da bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın erken uygulanmasını
planlamamaktadır ve söz konusu standardın ġirket‟in finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum (değişiklik): Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
Yapılan değiĢiklik ile “muhasebeleĢtirilen tutarları netleĢtirme konusunda mevcut yasal bir hakkının
bulunması” „eĢ zamanlı tahakkuk ve ödeme‟ ifadelerine açıklık getirmekte ve TMS 32 netleĢtirme
prensibinin eĢ zamanlı olarak gerçekleĢmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaĢma sistemlerindeki
uygulama alanına açıklık getirmektedir. DeğiĢiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında baĢlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer iĢletmeler TFRS 7‟deki değiĢikliklere
istinaden gerekli açıklamaları yaptıysa bu değiĢikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. ġirket,
bu değiĢikliğin erken uygulanmasını planlamamaktadır ve söz konusu değiĢikliğin ġirket‟in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
(e)
Kur DeğiĢiminin Etkileri
Yabancı para cinsinden olan iĢlemler, iĢlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para
cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
alıĢ kurundan Türk Lirasına çevrilmiĢtir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda
ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin gelir tablosuna dahil edilmiĢtir.
ġirket tarafından kullanılan 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli kur bilgileri aĢağıdaki gibidir:
Amerikan Doları
Avro
30 Eylül 2013
2.0342
31 Aralık 2012
1.7826
2.7484
2.3517
3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
ġirket sadece Türkiye‟de faaliyette bulunduğundan, bölümlere göre raporlamayı gerektirecek bir
faaliyet alanı veya coğrafi bölge bulunmamaktadır.
7
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
Bankalar
- Vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat
Toplam
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
39.412.866
12.957
39.425.823
42.696.079
1.101
42.697.180
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan mevduatın 30.684.728 TL‟si iliĢkili taraf olan
HSBC Bank A.ġ, 8.728.138 TL‟si ĠĢ Bankası A.ġ ve 12.904 TL‟si ĠMKB Takas ve Saklama Bankası
A.ġ ve 53 TL‟si ING Bank A.ġ. nezdinde bulunmaktadır (31 Aralık 2012: Bankalarda bulunan
mevduatın 31.222.539 TL‟si iliĢkili taraf olan HSBC Bank A.ġ, 11.473.540 TL‟si ĠĢ Bankası A.ġ ve
1.101 TL‟si ĠMKB Takas ve Saklama Bankası Aġ nezdinde bulunmaktadır).
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in vadeli mevduat bilgileri aĢağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2013
TL
TL
Toplam
31 Aralık 2012
Faiz oranı (%)
Vade
Tutar
6,41
9,60
1 Ekim 2013
30 Aralık 2013
30.684.728
8.728.138
39.412.866
Faiz oranı (%)
Vade
Tutar
8,05
5,80
30 Ocak 2013
2 Ocak 2013
36.185.191
6.510.888
42.696.079
TL
TL
Toplam
ġirket‟in 30 Eylül 2013 ve ve 30 Eylül 2012 tarihleri itibarıyla nakit akım tablosunda nakit ve nakit
benzeri değerler hazır değerler toplamından faiz tahakkukları düĢülerek gösterilmektedir:
Hazır değerler
MüĢteri varlıkları (-)
Faiz tahakkukları
Nakit akıĢları tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
8
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
39.425.823
(8.190.027)
(13.122)
31.222.674
26.559.078
(6.294.249)
(132.088)
20.132.741
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Toplam
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
42.168.658
42.168.658
44.911.787
44.911.787
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla portföyde bulunan menkul kıymetlerin 2.750.000 TL nominal değerli
kısmı SPK‟ya sermaye blokajı amacıyla, 28.500.000 TL nominal değerli kısmı ĠMKB Tahvil ve Bono
Piyasası ve Hisse Senedi Piyasası için iĢlem teminatı olarak, 2.500.000 TL nominal değerli kısmı
Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası‟na üyelik teminatı olarak verilmiĢtir (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
portföyde bulunan menkul kıymetlerin 2.750.000 TL nominal değerli kısmı SPK‟ya sermaye blokajı
amacıyla, 29.000.000 TL nominal değerli kısmı ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası ve Hisse Senedi
Piyasası için iĢlem teminatı olarak, 3.320.000 TL nominal değerli kısmı Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon
Borsası‟na üyelik teminatı olarak verilmiĢtir.)
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 50.000.000 TL nominal değerli devlet tahvili HSBC Bank tarafından
ġirket adına ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası ve Hisse Senedi Piyasası‟na teminat olarak verilmiĢtir
(31 Aralık 2012: 50.000.000 TL).
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla devlet tahvillerinin yıllık ortalama faiz oranları %6,69 ve %8,50
arasındadır (31 Aralık 2012: %6,20 ve %6,34 arasında).
6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar
ĠliĢkili taraflardan portföy danıĢmanlık ücreti alacakları
(Dipnot 13)
ĠliĢkili taraflardan portföy yönetim ve performans
ücreti alacakları (Dipnot 13)
ĠliĢkili taraflardan diğer ticari alacaklar (Dipnot 13)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
1.549.144
2.655.309
623.966
28.567
727.778
14.352
Toplam
ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Kredili müĢterilerden alacaklar
Vadeli iĢlemler borsası iĢlem teminatları
MüĢterilerden alacaklar
Diğer fonlardan yönetim ücreti alacakları
Komisyon geliri tahakkuku
ġüpheli ticari alacaklar
Borsa Ġstanbul A.ġ. den alacaklar
Diğer ticari alacaklar
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı
2.201.677
30 Eylül 2013
9.055.860
1.176.431
509.825
321.498
176.741
60.287
159.711
(60.287)
3.397.439
31 Aralık 2012
2.628.380
1.003.262
285.543
556.586
86.870
86.650
1.374
(86.650)
11.400.066
4.562.015
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
773.060
157.088
661.032
166.428
930.148
827.460
Toplam
ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli ticari borçlar
HSBC Bank acentelerine ödenecek komisyonlar
(Dipnot 13)
ĠliĢkili taraflara diğer ticari borçlar (Dipnot 13)
Toplam
9
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
ĠliĢkili olmayan taraflara kısa vadeli ticari borçlar
MüĢterilere borçlar
Diğer ticari borçlar
Toplam
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
8.029.697
6.264.107
153.239
31.346
8.182.936
6.295.453
7 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR
ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
Personelden alacaklar (Dipnot 13)
Toplam
ĠliĢkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alac.
Vergi dairesinden alacaklar
Satıcılara verilen avanslar
Toplam
Uzun vadeli diğer alacaklar
Dava alacakları
Verilen depozito ve teminatlar
Toplam
Kısa vadeli diğer borçlar
Ödenecek muhtelif giderler
Ödenecek personel vergileri
Ödenecek Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(“BSMV”)
Ödenecek müĢteri vergileri
Ödenecek Katma Değer Vergisi (“KDV”)
Toplam
30 Eylül 2013
10.618
31 Aralık 2012
4.722
10.618
4.722
30 Eylül 2013
2.400
2.892
31 Aralık 2012
2.400
-
5.292
2.400
30 Eylül 2013
94.513
150
31 Aralık 2012
94.513
150
94.663
94.663
30 Eylül 2013
686.019
360.334
31 Aralık 2012
42.317
390.956
172.312
89.806
56.380
158.492
88.526
66.473
1.364.851
746.764
8 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Şirket, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde 2.838.078 TL’lik yazılım
lisansı alımı gerçekleştirmiştir (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
10
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
9 - ÖZKAYNAKLAR
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık
değerleriyle aĢağıdaki gibidir:
2012 tarihlerinde çıkarılmıĢ ve ödenmiĢ sermaye tutarları defter
Hissedarlar
30 Eylül 2013
Pay (%)
HSBC Bank A.ġ.
Diğer
Toplam ödenmiĢ sermaye
99.87
0.13
100
TL
6.990.646
9.354
7.000.000
31 Aralık 2012
Pay (%)
TL
99.87
0.13
100
6.990.646
9.354
7.000.000
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
24.784.239
24.784.239
Toplam sermaye
31.784.239
31.784.239
Sermaye düzeltmesi farkları, sermayeye yapılan nakit ve nakde eĢdeğer ilavelerin 31 Aralık 2004
tarihindeki alım gücüyle ifade edilmesi için yapılan düzeltmeleri ifade eder.
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in kayıtlı sermayesi 7.000.000 TL‟dir. 30
Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in sermayesi, ihraç edilmiĢ ve her biri 1 TL
nominal değerde 7.000.000 adet hisseden meydana gelmiĢtir.
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkı
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, sermaye tutarı 31Aralık 2004 tarihine kadar
süregelmiĢ olan enflasyonun etkisini yansıtacak Ģekilde düzeltildiğinde 24.784.239 TL tutarında
sermaye enflasyon düzeltmesi farkı oluĢmaktadır.
Kar yedekleri, geçmiĢ yıllar karları:
Olağanüstü yedekler
Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltmesi farkı
Yasal yedekler enflasyon düzeltmesi farkı
GeçmiĢ yıllar karlar
Toplam geçmiĢ yıl karları
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
5.701.793
3.936
423
8.667.122
14.373.274
5.701.793
3.936
423
10.594.315
16.300.467
ġirket, 28 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden ortaklara 14.331.197 TL kar payı
dağıtımı yapmıĢtır (2012: 13 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden ortaklara 7.416.985
TL kar payı dağıtımı yapılmıĢtır).
Kanuni defterlerdeki birikmiĢ karlar, aĢağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
11
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
9 – ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, ġirket‟in ödenmiĢ sermayesinin
%20‟sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal
yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için
kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir.
ġirket 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren hesap döneminden baĢlamak üzere, Sermaye Piyasası
Kurulu‟nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği ile ilga edilen Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliği‟nde atıfta
bulunulan TFRS‟ye göre finansal tablo düzenlemeye karar vermiĢtir. Bu finansal tablolara göre
hesaplanan birikmiĢ karlar dağıtıma açıktır.
13 Haziran 2013 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: II No: 14.1 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “ÖdenmiĢ sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler” ve “Hisse senedi ihraç
primleri”nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin
uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan
farlılıklar gibi):
-
“ÖdenmiĢ sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse, “ÖdenmiĢ
sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
-
“Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”‟nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ yıllar kar/zararıyla”,
iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dıĢında bir kullanımı yoktur.
12
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
10 – HASILAT ve SATIġLARIN MALĠYETĠ
30 Eylül 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait hasılat ve
satıĢların maliyeti aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Eylül
2013
15.946.150
15.946.150
1 Temmuz30 Eylül
2013
---
1 Ocak30 Eylül
2012
4.674.216
4.674.216
1 Temmuz30 Eylül
2012
207.766
207.766
Hizmetler
Aracılık komisyon gelirleri
Fon yönetimi komisyonları
DanıĢmanlık gelirleri
Vadeli iĢlem alım / satım aracılık
komisyonları
Fon aracılık komisyonları
MüĢterilerden alınan faiz gelirleri
Portföy yönetim komisyonları
Kurumsal finansman gelirleri
Diğer komisyon gelirleri
41.462.704
22.142.421
7.713.913
6.002.342
12.120.194
6.893.655
2.535.744
1.038.483
31.275.055
16.552.041
6.546.965
4.431.410
9.602.986
4.809.833
2.249.001
1.119.660
2.514.112
1.605.042
453.853
205.961
-825.060
659.995
472.779
168.350
68.162
-283.026
908.834
1.720.028
356.080
52.987
13.643
693.067
488.305
544.569
103.020
14.226
-274.372
Hizmet Gelirlerinden Ġndirimler
Acentelere ödenen komisyonlar
(5.816.667)
(5.816.667)
(1.686.360)
(1.686.360)
(6.272.680)
(6.272.680)
(1.385.660)
(1.385.660)
Toplam hasılat
51.592.187
10.433.834
29.676.591
8.425.092
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
(15.946.150)
(15.946.150)
---
(4.674.216)
(4.674.216)
(207.766)
(207.766)
SatıĢlar
Devlet tahvili satıĢları
SatıĢların maliyeti
Devlet tahvili satıĢlarının maliyeti
Toplam
13
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
11 – GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
ġirket‟in, 30 Eylül 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait genel yönetim giderleri
aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Vergi resim ve harçlar
Bilgi teknolojileri giderleri
HaberleĢme giderleri
Denetçi avukat müĢavir giderleri
Kira giderleri
UlaĢım giderleri
Seyahat giderleri
Amortisman giderleri ve itfa payları
Bakım onarım giderleri
Aidat giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Büro muhtelif giderleri
Diğer
12.234.706
1.666.786
1.743.414
1.029.960
730.021
490.092
453.150
329.674
376.472
94.060
166.250
38.341
25.114
717.669
3.978.449
511.814
724.683
387.616
248.004
162.169
160.571
91.816
236.978
33.750
132.603
13.459
7.791
221.578
11.905.208
1.559.087
1.834.122
1.065.449
445.317
558.473
289.224
28.907
27.918
123.902
64.851
52.036
34.427
648.320
3.427.880
390.169
615.523
329.124
213.868
187.438
98.682
5.478
1.909
47.766
21.617
22.190
11.926
210.893
Toplam
20.095.709
6.911.281
18.637.241
5.584.463
12 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değiĢmiĢtir. Söz konusu 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiĢtir. Buna göre Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20 (2012: %20)‟dir.
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iĢtirak kazançları istisnası, yatırım
indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde baĢka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61.
madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı
üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye‟de yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında
kalan kiĢi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir baĢka mali borca da mahsup edilebilir.
14
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
12 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı
Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin
finansal tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden baĢlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını
öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif
enflasyon oranının (TÜĠK ÜFE artıĢ oranının) %100‟ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TÜĠK ÜFE
artıĢ oranının) %10‟u aĢması gerekmektedir. 2005 ve 2006 yılları için söz konusu Ģartlar sağlanmadığı
için enflasyon düzeltmesi yapılmamıĢtır.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beĢ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı
iĢlem tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değiĢebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup
edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Dolayısı ile ticari
kar/zarar rakamı içinde yer alan istisnai kazançlar kurumlar vergisi hesabında dikkate alınmıĢtır.
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi
Kanunu‟nun 8, 9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu‟nun 40. madde hükmünde belirtilen
indirimler de dikkate alınır. ġirket‟in dönem karı vergi yükümlülüğü aĢağıdaki gibidir:
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
Ödenecek kurumlar vergisi ve gelir vergisi
4.060.137
3.490.609
Önceki dönem mahsup
(353.025)
569.185
PeĢin ödenen vergiler
(2.958.679)
(3.462.433)
Dönem karı vergi yükümlülüğü
748.433
597.361
ġirket‟in, 30 Eylül 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere gelir tablosundaki vergi gideri
aĢağıdaki kalemlerden oluĢmuĢtur:
Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi gideri / (geliri)
1 Ocak30 Eylül
2013
3.549.187
71.289
1 Temmuz30 Eylül
2013
1.182.852
(256.937)
1 Ocak30 Eylül
2012
2.783.597
(197.267)
1 Ocak30 Eylül
2012
1.088.352
(141.747)
Vergi gideri
3.620.476
925.915
2.586.330
946.605
Cari yıl vergi gideri ile ġirket‟in yasal vergi oranı kullanılarak hesaplanan teorik vergi giderinin
mutabakatı:
Vergi öncesi kar
%20 vergi oranı ile oluĢan teorik vergi gideri
Vergiden muaf gelirler
Vergi gideri
15
30 Eylül 2013
17.869.046
(3.573.809)
(46.667)
30 Eylül 2012
12.842.714
(2.568.543)
(17.787)
(3.620.476)
(2.586.330)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
12 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
Ertelenen vergi
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla birikmiĢ geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aĢağıdaki gibidir:
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
ErtelenmiĢ
ErtelenmiĢ
Geçici
vergi varlığı/
Geçici vergi varlığı/
farklar (yükümlülüğü)
farklar (yükümlülüğü)
Personel prim karĢılığı
2.757.685
551.537 2.825.050
565.009
Kıdem tazminatı karĢılığı
499.074
99.815
463.428
92.686
KullanılmamıĢ izin karĢılığı
236.244
47.249
226.564
45.313
Dava gider karĢılığı
93.844
18.769
93.844
18.769
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
vergi matrahı ile kayıtlı değer farkı
334.811
(66.962)
399
(80)
ErtelenmiĢ vergi varlığı
650.408
721.697
13 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflarla olan bakiyeler aĢağıdaki
gibidir:
Nakit ve Nakit Benzerleri
HSBC Bank A.ġ. (Dipnot 4)
Ticari alacaklar
HSBC Bank Plc. danıĢmanlık ücreti alacakları (Dipnot 6)
HSBC Grubu Yatırım Fonlarından fon yönetim ücreti
alacakları (Dipnot 6)
HSBC Deutschland GmbH danıĢmanlık ücreti alacakları
HSBC Bank'dan diğer alacaklar (Dipnot 6)
HSBC Bank Plc. diğer kısa vadeli ticari alacaklar (Dipnot 6)
HSBC Investment Bank Plc. danıĢmanlık ücreti alacakları
(Dipnot 6)
Diğer alacaklar
Personelden alacaklar (Dipnot 7)
16
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
30.684.728
30.684.728
31.222.539
31.222.539
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
1.189.834
993.194
623.966
359.310
28.567
-
727.778
176.751
14.352
--
-2.201.677
1.485.364
3.397.439
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
10.618
4.722
10.618
4.722
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
13 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
PeĢin ödenen giderler
HSBC Bank A.ġ‟ye peĢin ödenen kira giderleri
Diğer yükümlülükler
HSBC Bank acenta komisyon gider karĢılığı
HSBC Group Investment yönetim gider karĢılığı
HSBC Bank gider yansıtma karĢılığı
HSBC France danıĢmanlık gider karĢılığı
Kısa vadeli ticari borçlar
HSBC Bank acentelerine ödenecek komisyonlar (Dipnot 6)
ĠliĢkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 6)
b)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
427.674
427.674
365.008
365.008
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
61.732
79.774
79.552
74.650
41.307
66.739
33.205
115.229
295.708
256.480
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
773.060
157.088
661.032
166.428
930.148
827.460
30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla iliĢkili
taraflarla olan iĢlemler aĢağıdaki gibidir
ĠliĢkili taraflardan sağlanan gelirler:
HSBC Bank Plc‟den sağlanan vob ve hisse senedi komisyon geliri
HSBC Grubu Yatırım Fonları yönetimi komisyon gelirleri
HSBC Bank Plc‟den sağlanan ICM Hizmet geliri
HSBC Investment Bank Plc. danıĢmanlık gelirleri
HSBC Deutschland GmbH danıĢmanlık gelirleri
HSBC Bank Plc‟den sağlanan Global Research geliri
HSBC Bank‟dan alınan mevduat faizi
HSBC Banktan alınan araĢtırma hizmet gelirleri
17
1 Ocak –
30 Eylül
2013
1 Ocak –
30 Eylül
2012
12.920.306
6.306.199
2.809.359
1.617.416
2.044.787
1.865.011
907.536
427.610
5.604.484
5.655.794
2.661.223
1.159.866
943.868
1.803.732
921.362
419.167
28.898.224
19.169.496
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
13 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak - 30 Eylül
2013
1 Ocak - 30 Eylül
2012
5.484.471
1.743.414
490.092
69.440
136.823
98.454
125.933
1.823
6.017.249
1.834.122
558.473
107.199
61.302
87.413
86.930
4.393
158.646
8.309.096
-8.757.081
ĠliĢkili taraflara ödenen giderler:
HSBC Bank‟a ödenen hisse senedi iĢlemleri komisyonu
HSBC Bank‟a ödenen bilgi teknolojileri giderleri
HSBC Bank‟a ödenen kira giderleri
HSBC Bank‟a ödenen VOB komisyonları
HSBC Bank‟a ödenen portföy yönetim ücretleri
HSBC Group Investment Central‟dan alınan hizmetler
HSBC Bank‟a ödenen hisse senedi kredi primleri
HSBC Bank‟a ödenen teminat mektubu gideri
HSBC Bank‟a hizmet alım sözleĢmesi kapsamında ödenen
giderler
c)
Yönetim kurulu baĢkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 10.479.141 TL
(30 Eylül 2012: 7.364.148 TL)‟dir.
14 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
ġirket, yürütmekte olduğu portföy yönetimi ve yatırım danıĢmanlığı faaliyetlerinden dolayı, sermaye
piyasasındaki, faiz oranlarındaki ve diğer çeĢitli finansal risklere maruz kalmaktadır. ġirket finansal
risklerini Grup bazında belirlenen piyasa risk politikalarına göre yönetmektedir. ġirket‟in Yönetim
Kurulu tarafından da onaylanan politikalara göre ġirket Yönetimi, finansal risklerin yönetilmesinden
birinci derecede sorumludur. ġirket‟in maruz kaldığı riskler ve bunları yönetmek üzere kullandığı
yöntemler aĢağıdaki gibidir.
i.
Kredi riski açıklamaları
Kredi riski, ticari iliĢki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliĢkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. ġirket, kredi riskine
portföyünde bulundurduğu borçlanma senetleri dolayısıyla maruzdur. ġirket‟in aktifinde
bulundurduğu finansal varlıkların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç
edilen devlet tahvillerinden oluĢmaktadır.
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiĢ varlığı bulunmamaktadır. ġirket‟in
ticari alacaklarının büyük kısmı yönetilen yatırım fonlarının son bir aylık yönetim alacaklarından
oluĢmaktadır. Ġlgili tutar devam eden ayın ilk haftası tahsil edilmektedir.
ġirket‟in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir değer düĢüklüğüne tabi tutulan
varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten ġirket‟in bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurları ve vadesi
geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkları bulunmamaktadır.
ġirket‟in portföyünde bulunan finansal varlıkların tamamı T.C. Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç
edilen devlet tahvillerinden oluĢmaktadır ve bu tahviller bir uluslararası derecelendirme kuruluĢu olan
Moody‟s tarafından “Baa3” ile derecelendirilmiĢtir.
18
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
14 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
ii.
Likidite riski açıklamaları
Likidite riski, ġirket‟in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düĢürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. ġirket
yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için
yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
ġirket‟in türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal
yükümlülüklerin 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla indirgenmemiĢ nakit akımlarının
sözleĢme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir. AĢağıdaki vade analizinde
açıklanan tutarlar, sözleĢmeye dayalı indirgenmemiĢ (iskonto edilmemiĢ) nakit akıĢlarıdır.
30 Eylül 2013
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Defter
değeri
1 aya
kadar
1 ay - 3 ay
arası
3 ay - 1
yıl arası
SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
9.113.084
1.364.851
515.430
10.993.365
-----
9.113.084
1.364.851
515.430
10.993.365
-----
9.113.084
1.364.851
515.430
10.993.365
31 Aralık 2012
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Defter
değeri
1 aya
kadar
1 ay - 3 ay
arası
3 ay - 1
yıl arası
SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
7.122.913
746.764
810.758
8.680.435
-----
7.122.913
746.764
810.758
8.680.435
-----
7.122.913
746.764
810.758
8.680.435
Yukarıdaki tablolarda türev olmayan, sadece belirli bir kontrata dayalı finansal yükümlülüklere yer
verilmiĢtir.
iii.
Piyasa riski açıklamaları
a.
Döviz Pozisyonu Riski
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket tarafından tutulan yabancı para
varlıklar ve borçların orjinal bakiyeleri ve toplam TL karĢılıkları aĢağıdaki gibidir:
Ticari alacaklar
Toplam varlıklar
30 Eylül 2013
TL
ABD
KarĢılığı
Doları
359.310
176.635
359.310
176.635
19
31 Aralık 2012
TL
ABD
KarĢılığı
Doları
2.339.876
1.312.620
2.339.876
1.312.620
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
14 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
AĢağıdaki tablo, ġirket‟in ABD Doları‟ndaki %10‟luk değiĢime olan duyarlılığını göstermektedir. Bu
tutarlar ABD Doları‟nın TL karĢısında %10 oranında değer artıĢının/azalıĢının gelir tablosundaki
etkisini ifade eder. Bu analiz sırasında tüm değiĢkenlerin özellikle faiz oranlarının sabit kalacağı
varsayılmıĢtır.
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
ABD Doları net varlık
iv.
35.931
35.931
233.988
233.988
Sermaye yeterliliği yükümlülüğü
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: V No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve
Sermaye Yeterliliğine ĠliĢkin Esaslar Tebliği‟ne (“Tebliğ Seri: V No: 34”) uygun olarak sermayesini
tanımlamakta ve yönetmektedir. Söz konusu Tebliğ‟e göre aracı kurumların öz sermayesi, Tebliğ Seri:
V No: 34‟te getirilen değerleme hükümleri çerçevesinde, değerleme günü itibarıyla hazırlanmıĢ
bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karĢılanan kısmını
ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluĢturur. Tebliğ Seri: V No: 34 hükümlerine göre aracı
kurumlar için açıklanan asgari ödenmiĢ sermaye tutarı 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap
dönemi için 2.120.000 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 2.087.000 TL) olarak belirlenmiĢtir.
Tebliğ Seri: V No: 34‟ün 4. maddesine göre aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanı, Tebliğ Seri:
V No: 34‟ün 3. maddesi uyarınca hesaplanan öz sermayelerinden maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların net tutarı, borsalarda ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda iĢlem görenler hariç olmak üzere,
değer düĢüklüğü karĢılığı ve sermaye taahhütleri düĢüldükten sonra kalan finansal duran varlıklar ve
diğer duran varlıklar ile müĢteri sıfatı ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, iĢtiraklerden, bağlı
ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından doğrudan veya dolaylı olarak iliĢkili
bulunulan kiĢi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu kiĢi ve kurumlar tarafından ihraç
edilmiĢ ve borsalarda ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda iĢlem görmeyen sermaye piyasası araçları
tutarlarının indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder.
Tebliğ Seri: V No: 34‟ün 8. maddesine göre aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları, sahip
oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari öz sermayeleri, Tebliğ Seri: V No: 34‟te anılan risk
karĢılıkları ve değerleme gününden önceki son üç ayda oluĢan faaliyet giderleri, kalemlerinin herhangi
birinden az olamaz.
ġirket, 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilgili sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini
yerine getirmektedir.
15 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
20
Download