No : Esas 2/156 .2/157 2/160 2/161 2/163 2/164 2/165 2

advertisement
41 —
No :
Esas
2/156
.2/157
2/160
2/161
2/163
2/164
2/165
2/166
2/167
2/168
Ö z e t i
Havale edildiği Komisyon
(Gaziantep - İbrahim Hortoğlu) - 21 Mayıs 1953 tarih ve 6085
sayılı Karayolları Trafik Kanununa ek madde eklenmesine
dair 13 . 5 . 1964 tarih ve 471 sayılı Kanunun değiştirilmesi
hakkında
İçişleri ve Plan Kom.
(Kastamonu - Mehdi Keskin) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair
Plan Kom.
(Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - İşçi Yardımlaşma Kurumu
(İYAK) Kanunu hakkında
(Urfa - Necmettin Cevheri ve 4 ar.) - Urfa ilinde bir Ziraat
Hayvancılık Fakültesi kurulmasına dair
Adalet, Sağlık ve
ve Plan Kom,
Sosyal İşler
ve
(Kars - Doğan Araslı, C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Arıcı­
lık Kanunu hakkında
(C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Kooperatifçilik okulları kurul­
ması hakkında
(Diyarbakır - Recai İskenderoğlu ve 2 ar.) - 1785 sayılı Kanun­
la kurulan Diyarbakır Üniversitesi bünyesinde bir Dişhekimliği
Fakültesi açılmasına dair
(C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Hayvancılığı Geliştirme ve Et
Endüstrisi Kurumu Kurulması hakkında
(C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Türkiye Tarım Kooperatifleri
Bankası kurulması hakkında
(C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Tarım Üniversitesi Kanunu
hakkında
Millî Eğitim ve Plan Kom.
Adalet, Tarım, Orman ve Köy
İşleri ve Plan Kom.,
Millî Eğitim, Tarım, Orman ve
Köy İşleri ve Plan Kom.
Millî Eğitim ve Plan Kom.
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret,
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve
Plan Kom.
Adalet, Tarım, Orman ve Köy
İşleri ve Plan Kom.
Millî Eğitim ve Plan Kom.
A
Download