Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

advertisement
Gentaş Genel Metal Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2015
Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar
İÇİNDEKİLER
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR .....................................................................................................
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ...............
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU .........................................................
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ....................................................................................
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR .......................
Sayfa No
1-2
3
4
5
6-30
1
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHİ TİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
150.196.290
151.054.973
5
14.056.544
15.638.377
4-7
7
8
9
10
17.360.145
46.947.838
3.245.389
56.705.492
7.185.232
91.710
4.603.940
15.799.249
47.042.307
3.110.457
56.952.437
8.601.429
-3.910.717
68.487.063
69.085.952
8.551
8.551
121.881
13.287.700
3.450.427
50.392.190
121.881
12.884.166
3.479.884
51.351.431
942.792
283.522
--
942.792
297.247
--
218.683.353
220.140.925
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
8
11
12
13
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHİ TİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
36.536.071
37.857.851
6
13.337.671
12.799.064
4-7
7
14
5.223.065
7.869.743
2.455.366
4.922.138
11.232.735
1.720.440
4-8
8
10
20
735.058
352.051
4.787.622
20.158
--
735.057
309.103
3.964.312
240.146
15
1.288.885
949.339
466.452
985.517
2.662.678
2.487.004
797.428
107
1.139.533
725.610
711.987
107
1.228.164
546.746
179.484.604
179.796.070
17
17
17
157.616.435
95.000.000
-(4.563.836)
157.946.978
95.000.000
-(4.563.836)
17
931.336
494.137
17
17
17
17
123.858
2.357.438
7.068.215
57.298.552
(599.128)
21.868.169
89.054
2.357.438
6.987.067
41.879.710
15.703.408
21.849.092
218.683.353
220.140.925
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Borçlar
- Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli
Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Borçlar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6
8
16
20
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Geri Alınan Paylar(-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç
fonu
- Çevrim farkları
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmesi Etkisi
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
17
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Dipnot
Referansları
Kar veya Zarar Kısmı
Hasılat
18
Satışların Maliyeti (-)
18
Brüt Kar
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
19
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
11
Karlarından/Zararlarından Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı
Finansman Giderleri (-)
Vergi Öncesi Karı/Zararı
Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
20
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
20
Net Dönem Karı/Zararı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
- Aktüeryal kazanç / (kayıp)
- Aktüeryal kazanç / (kayıp) ertelenmiş vergi etkisi
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan diğer kapsamlı gelir
- Çevrim farkları
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider
Dönem Kar/Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
100 Pay Başına Kazanç /Kayıp
21
1 Ocak –
31 Mart 2015
1 Ocak –
31 Mart 2014
51.231.183
(48.108.955)
3.122.228
(3.220.337)
(2.734.740)
(131.086)
3.666.228
(1.447.421)
(745.128)
61.050.055
(44.813.200)
16.236.855
(2.609.923)
(2.095.955)
(120.464)
1.832.018
(1.479.792)
11.762.739
367.475
773.011
1.250.151
(917.995)
(45.497)
(435.819)
(481.316)
(98.735)
(20.158)
(78.577)
(580.051)
742.857
-13.278.607
(271.502)
13.007.105
(2.135.984)
(2.335.160)
199.176
10.871.121
501.425
(100.285)
36.059
34.804
472.003
(108.048)
296.498
(59.300)
32.297
-269.495
11.140.616
19.077
(599.128)
701.688
10.169.433
210.279
(318.327)
(0,006)
753.368
10.387.248
0,107
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye
Geri alınan
paylar
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi
Diğer
Kazançlar
Çevrim
Farkları
Ortak kontrol
altında işletme
birleşmesi
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
Net
Dönem Karı
Toplam
Özsermaye
Azınlık
Payları
Toplam
Özsermaye
95.000.000
(1.654.867)
(5.476.560)
925.928
--
2.357.438
5.575.432
28.282.794
22.068.803
147.078.968
20.612.596
167.691.564
Yedeklere aktarım
--
--
--
--
--
--
43.907
--
(43.907)
--
--
--
Bağlı ortaklıksermaye artışı
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
7.938
--
--
--
--
--
--
21.005.017
(21.005.017)
--
7.938
--
--
--
--
269.495
--
--
--
10.169.433
10.438.928
701.688
11.140.616
31 Mart 2014 bakiyesi
95.000.000
(1.654.867)
(5.476.560)
1.195.423
2.357.438
5.619.339
49.287.811
11.189.312
157.517.896
21.322.222
178.840.118
01 Ocak 2015 bakiyesi raporlanan
95.000.000
--
(4.563.836)
494.137
89.054
2.357.438
6.987.067
41.879.710
15.703.408
157.946.978
21.849.092
179.796.070
--
--
--
--
--
--
81.148
--
(81.148)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(203.418)
--
(203.418)
--
(203.418)
--
--
--
--
--
--
--
15.622.260
(15.622.260)
--
--
--
--
--
--
437.199
34.804
--
--
--
(599.128)
(127.125)
19.077
(108.048)
95.000.000
--
(4.563.836)
931.336
123.858
2.357.438
7.068.215
57.298.552
(599.128)
157.616.435
21.868.169
179.484.604
01 Ocak 2014 bakiyesi
Yedeklere aktarım
Kurumlar vergisi düzeltmesi
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
31 Mart 2015 bakiyesi
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
--
5
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHİ TİBARIYLA KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Not
Mart 2015
(818.267)
Aralık 2014
(7.010.071)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi net zarar
(481.316)
13.007.105
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
İzin karşılıkları
Maddi duran satış karları/zararları,net
Faiz geliri
Faiz gideri
Şüpheli alacak karşılık geliri/ gideri,net
19
4.991.788
1.821.641
528.963
(52.473)
1.995.666
339.546
(409)
(199.774)
435.819
122.809
3.949.106
1.770.013
476.325
(140.620)
1.684.314
-(519.234)
(141.617)
162.896
657.029
14
20
(5.328.739)
(3.788.320)
(134.932)
1.416.197
246.945
(784.933)
(3.009.592)
42.949
823.310
215.861
(116.078)
(240.146)
(23.966.282)
(12.312.356)
(1.056.799)
(5.658.870)
(5.059.942)
(377.524)
1.250.744
(116.307)
548.440
640.659
(248.884)
(1.575.443)
(986.510)
(806.374)
(821.821)
7.005
(3.993)
199.774
(367.475)
(789.275)
621.695
(7.400)
141.617
(773.011)
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Ticari alacaklardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
Ödenen kıdem tazminatları
Ödenen vergiler
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık alımları
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit
Maddi olmayan duran varlık alımları
Faiz gelirleri
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim
12-13
14
7
7
12
13
11
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT
AKIŞLARI
Sağlanan krediler
Ödenen anaparalar
222.944
8.690.104
3.195.173
(2.972.229)
11.117.033
(2.426.929)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
(1.581.833)
873.659
15.638.377
14.056.544
4.319.455
5.193.114
Dönem Başı Hazır Değerler
Dönem Sonu Hazır Değerler
5
5
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
6
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) 1972 yılında kurulmuş olup, ana faaliyet konusu,
Alman Werzalit firması lisansı ile masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak - arkalıkları, yapı
profilleri, emprenyeli kağıt, Laminat üretimi ve satışıdır. Şirket merkezi Mengen-Bolu’da, Genel
Müdürlüğü ise Dolantı Sokak No: 21 Siteler/Ankara adresindedir.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlıdır ve hisseleri 1991 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş.
(BIST) Ulusal Pazarında işlem görmektedir.
Grup’un nihai ortakları Kahraman Ailesi üyeleridir.
Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin (hep birlikte ‘‘Grup” olarak anılacaktır) faaliyet konuları
aşağıda belirtilmiştir.
Bağlı ortaklıklar;
GBS Gentaş Bolu Lam.Lif Levha Entegre Ağaç.San.A.Ş. (“GBS Gentaş”): Şirket özelleştirme sonucu 9
Ağustos 2000 tarihinde Grubu’a katılmıştır. Şirket’in kayıtlı adresi Mudurnu Yolu 5. Km. Doğancı
Köyü Bolu Türkiye’dir. Şirket’in ana faaliyet konusu, HPL Plaka, Laminat ve Emprenyeli kağıt
üretimleri yapmaktır.
Genmar Orman Ürünleri Dağıtım Pazarlama San. Tic. A.Ş.(“ Genmar”): 14 Şubat 2000 tarihinde
kurulmuştur. Genmar’ın ana faaliyet konusu Grup tarafından üretilen CPL, HPL,kompakt laminat, ve
Werzalit ürünlerinin, başta İstanbul olmak üzere bütün Marmara Bölgesinde tanıtım, pazarlama ve
satışını gerçekleştirmektir.
Gentas Italy SRL (“Gentas Italy”):Mayıs 2014 tarihinde 10.000 Euro tutarında sermaye ile
Torino İtalya’da kurulmuştur. Şirket’in Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemek amacıyla
kurulan Gentas Italy, Haziran 2014 tarihi itibari ile Italya’da kurulu HPL Laminat üretimi
yapan Liri Industriale S.P.A’nın üretim tesisini bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralamıştır.
İştirakler;
Genpaz Orman Ürünleri Paz.A.Ş. (“Genpaz”): Şirket’in ana faaliyet konusu orman ürünleri pazarlama
ve satışından oluşmaktadır.
Gentaş Kimya A.Ş (“Gentaş Kimya”): Şirket’in ana faaliyet konusu
satışıdır.
kimyevi madde üretimi ve
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 623 kişidir. (31 Aralık
2014 : 658 Kişi).
31 Mart 2015 tarihli konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından 11 Mayıs 2015 tarihinde
onaylanmıştır.
7
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Grup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile
bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygulamaktadır.
Grup, 31 Mart 2015 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II,
14.1No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde hazırlamıştır. Konsolide
finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve
zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
Şirket (ve Bağlı Ortaklıklar), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının
hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar,
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması
amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
Grup’un 31 Mart 2015’de sona üç aylık döneme ilişkin konsolide özet finansal tabloları TMS 34 Ara
Dönem Finansal Raporlama uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal
tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri ve açıklamaları içermez ve Grup’un 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla hazırlanan yıllık finansal tabloları ile birlikte okunması gerekir.
2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren
Türkiye Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre
finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir.
2.3 Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi
Grup’un fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”) olup, tüm finansal bilgiler
aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.
2.4 Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Grup’un bağlı ortaklığı Gentas Italy İtalya’da faaliyet göstermektedir. Gentas Italy’in finansal tabloları,
KGK tarafından yayımlanmış TMS/TFRS’ler uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli
düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. İlgili yabancı ortaklıkların varlık ve
yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk
Lirası’na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar
içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.
8
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5 Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar Şirket’in ve Şirket’in bağlı ortaklıklarının ve özsermaye yöntemiyle
değerlenen iştiraklerinin finansal tablolarını kapsar. Konsolide finansal tablo hazırlanma esasları
aşağıdaki gibidir;
- Bağlı ortaklıklar, ana ortaklığın, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları veya iştirakleri vasıtasıyla,
sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde %50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim
çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmeleri temsil etmektedir.
Kontrol gücü ana ortaklık tarafından bağlı ortaklıklarının finansal ve faaliyet politikalarını yönetme
gücü ile faaliyetlerden fayda sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır.
- Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte konsolidasyon dışında
bırakılacaktır.Bağlı ortaklıklar tarafından uygulanan muhasebe politikaları tutarlılığın sağlanması
amacıyla Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile uyumlu hale getirilmiştir.
- Bağlı ortaklıklar’ın finansal tabloları tam konsolide yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir.Bu
kapsamda bağlı ortaklıkların kayıtlı değeri ile özkaynakları netleştirilmiş, Şirket’in sahip olduğu
hisselerin kayıtlı değeri ile bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynakları ve gelir tablosu
hesaplarından netleştirilmiştir.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile birbirlerine
yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider
kalemleri karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve
konsolide bilançonun özsermaye hesap grubunda , "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" hesap grubu adıyla
gösterilir.
- Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakler , başta maliyet değerleriyle ifade edilir.
Taşınan tutar, alım tarihinden sonra, ortaklığın karlarından ya da zararlarından iştirak eden şirketin
ortaklık oranına göre arttırılır veya azaltılır.Ortaklıktan sağlanan kar dağıtımları, ortaklığın değerini
düşürür. Özsermayedeki değişikliğin kar veya zarar dışındaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanması
halinde Şirket’in özsermayesinde de bu kalemlere ilişkin gerekli düzeltmeler yapılır.Ortaklığın net aktif
değerindeki düşüşün geçici olmaması durumunda ortaklık değeri, finansal tablolarda azaltılmış
değeriyle gösterilir. Net aktif değerin eksiye dönmesi durumunda ilgili tutar varlık veya yükümlülük
olarak sınıflanmaz, finansal tablolarda sıfır olarak gösterilir.
Aşağıdaki tabloda 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı
ortaklık ve iştiraklerin oranları gösterilmiştir:
Ortaklığın ünvanı
Grup tarafından sahip olunan
doğrudan ve dolaylı pay (%)
GBS Gentaş
Genmar
Gentas Italy
Genpaz
Gentaş Kimya
31 Mart 2015
53,65
96,50
100,00
48,04
14,50
31 Aralık 2014
53,65
96,50
100,00
48,04
14,50
Etkin ortaklık payı (%)
31 Mart 2015
53,65
96,50
100,00
48,04
14,50
31 Aralık 2014
53,65
96,50
100,00
48,04
14,50
9
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar
Grup, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK
yorumları uygulamıştır. İlgili değişiklikler Grup finansal raporlaması üzerinde etkili olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır
TFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi
Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar
için TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir.
Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde
edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken
uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TMS 16 ve TMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması
yöntemlerinin maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade
etmektedir. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan
duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının uygun
olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır. Bu değişiklikler 1
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK
tarafından yayımlanan fakat hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya
UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve TFRS 9, TFRS 7 ve TMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve TMS 39 ve TFRS 7’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak
işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için TMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini
uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart
UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. UFRS
9 (2013)’den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlülük tarihi 1 Ocak 2018 olarak
belirlenmiştir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
10
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (Devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)
Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda
yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması için
yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve
ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamaları
içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda TMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve
bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9
standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Grup, standardın
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi (TMS 27’de değişiklikler)
Değişiklikler özkaynak yönteminin bireysel finansal tablolarda kullanılmasına izin vermektedir ve bu
uygulama sadece iştirak ve iş ortaklıkları için değil bağlı ortaklıklar için de geçerlidir. Bu değişiklikler
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Yatırımcı işletmenin iştirakine veya iş ortaklığına yaptığı varlık satışı veya katkısı (TFRS 10 ve
TMS 28’de değişiklikler)
Bu değişiklikler yürürlükteki konsolidasyon ve özkaynak muhasebesi uygulamalarının arasındaki
çelişkiyi ele almaktadır. Değişiklikler transfer edilen varlıkların TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
standardındaki “iş” tanımına uyması haline bütün kazancın muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Bu
değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük
olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Açıklama inisiyatifi (TMS 1’de değişiklik)
Bu dar kapsamlı değişiklik, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardını önemli ölçüde değiştirmek
yerine, TMS 1’de sunulan gereklilikleri açıklığa kavuşturmaktadır. Değişiklikler çoğu durumda TMS
1’deki ifadelerin aşırı kuralcı yorumlamalarına yanıt vermektedir. Değişiklikler şu konulara açıklık
getirmektedir: önemlilik seviyesi, dipnotların sıralaması, alt toplamlar, muhasebe standartları ve
açılımlar. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Yıllık iyileştirmeler – 2012–2014 Dönemi
Uygulamadaki standartlar için yayınlanan ‘UFRS’de Yıllık İyileştirmeler – 2012-2014 Dönemi’ aşağıda
sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişikliğin Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
11
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup yönetimi, Şirket’in raporlanabilir bölümlerini, konsolidasyona giren şirketler olarak belirlemiştir.
Grup şirketleri aynı sektörde faaliyet göstermekle beraber her biri ayrı olarak yönetilmekte ve
raporlanmaktadır.
Bilanço raporlaması;
31 Mart 2015
Gentaş
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar
Amortisman ve itfa
payları
Yapılmakta olan
yatırımlar
174.857.213
Yurtiçi
GBS
Genmar
Gentaş
53.244.773 17.046.368
Yurtdışı
Italy
Eliminasyonlar
2.640.667
Konsolide
(29.105.668) 218.683.353
23.636.502
6.370.139
151.220.711
46.874.634
1.015.708
755.349
46.284
4.300
--
1.821.641
483.018
--
--
--
--
483.018
8.804.066
4.123.869
8.242.302 (1.483.202)
(3.735.827)
39.198.749
(25.369.841) 179.484.604
31 Aralık 2014
Gentaş
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar
Amortisman ve itfa
payları
Yapılmakta olan
yatırımlar
179.921.423
Yurtiçi
GBS
Genmar
Gentaş
53.463.473 13.876.505
5.733.987
Yurtdışı
Italy
Eliminasyonlar
1.622.862
4.593.987
Konsolide
(28.743.338) 220.140.925
26.709.906
6.644.413
153.211.517
46.819.060
4.011.360
3.055.357
89.913
6.623
--
7.163.253
21.153
402.023
--
--
--
423.176
8.142.518 (2.971.125)
(3.337.438)
40.344.855
(25.405.900) 179.796.070
12
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
Kar/zarar raporlaması;
1 Ocak – 31 Mart 2015;
Yurtiçi
Gentaş
Hasılat
Yurtdışı
GBS Gentaş
Genmar
Gentas Italy
Eliminasyonlar
Konsolide
36.947.933
12.443.403
6.927.423
758.612
(5.846.188)
51.231.183
(33.894.788)
(12.288.170)
(6.328.076)
(1.444.109)
5.846.188
(48.108.955)
Brüt Faaliyet Karı/Zararı
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3.053.145
(2.337.404)
155.233
(318.455)
599.347
(515.502)
(685.497)
(48.976)
---
3.122.228
(3.220.337)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(2.053.223)
(410.531)
(201.091)
(69.895)
--
(2.734.740)
(131.086)
--
--
--
--
(131.086)
Satışların Maliyeti (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.285.825
869.337
511.066
--
--
3.666.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(3.444.601)
(206.395)
(78.903)
(311.329)
2.593.807
(1.447.421)
Faaliyet Karı/Zararı
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/Zararlarından Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
(2.627.344)
89.189
314.917
(1.115.697)
2.593.807
(745.128)
367.475
--
--
--
--
367.475
1.237.822
2.854
9.475
--
--
1.250.151
(917.995)
--
--
--
--
(917.995)
Finansman Gideri Öncesi Karı/Zararı
Finansman Giderleri (-)
(1.940.042)
--
92.043
(29.858)
324.392
(380.969)
(1.115.697)
(24.992)
2.593.807
--
(45.497)
(435.819)
Vergi Öncesi Karı/Zararı
(1.940.042)
62.185
(56.577)
(1.140.689)
2.593.807
(481.316)
--
(14.329)
(5.829)
--
--
(20.158)
(92.087)
(3.250)
16.760
--
--
(78.577)
(2.032.129)
44.606
(45.646)
(1.140.689)
2.593.807
(580.051)
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
Dönem Karı/Zararı
13
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
Kar/zarar raporlaması (Devamı) ;
1 Ocak – 31 Mart 2014;
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Faaliyet Karı/Zararı
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Faaliyet Karı/Zararı
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından
Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi Karı/Zararı
Finansman Giderleri (-)
Vergi Öncesi Karı/Zararı
Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
Dönem Karı/Zararı
Gentaş
GBS Gentaş
15.774.721
45.537.207
(32.074.931) (14.566.012)
13.462.276
1.208.709
(1.960.153)
(212.845)
(1.650.900)
(297.506)
(120.464)
-322.789
1.370.837
(1.143.996)
(229.245)
8.909.552
1.839.950
Genmar Eliminasyonlar Konsolide
9.122.750
(9.384.623)
61.050.055
(7.526.592)
9.354.335 (44.813.200)
1.596.158
(30.288)
16.236.855
(436.925)
-(2.609.923)
(147.549)
-(2.095.955)
--(120.464)
138.392
-1.832.018
(106.551)
-(1.479.792)
1.043.525
(30.288)
11.762.739
773.011
--
--
--
773.011
671.381
-10.353.944
(63.970)
10.289.974
--1.839.950
(103.295)
1.736.655
71.476
-1.115.001
(104.237)
1.010.764
(1.831.380)
182.121
8.640.715
(291.546)
7.782
1.452.891
(212.234)
9.273
807.803
--(30.288)
-(30.288)
---(30.288)
742.857
-13.278.607
(271.502)
13.007.105
-(2.335.160)
199.176
10.871.121
14
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI
3) Alış/Satışlar;
2K Yapı Uygulama Tasarım Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.
4K Grup Yapı ve Orm.Ürün.İnş.San.ve Tic.A.Ş.
Genpaz Orman Ürünleri Tic.ve Paz.A.Ş.
Kahramanlar Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş.
Gentaş Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
5K Yüzey Teknolojileri A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2015
1 Ocak – 31 Mart 2014
Alışlar
Satışlar
Alışlar
Satışlar
Mamul
Hizmet
Mamul
Hizmet
Mamul Hizmet Mamul Hizmet
----605
-- 1.699.049
--- 6.820.441
-88.136
319 4.616.334
1.440
365.437
-- 6.190.925
-276.407
41.377 4.564.825 152.924 1.240.123
--2.892
-- 1.090.349
560
2.365
1.320.547
--14.095.692
--53.900 15.998.899
92.047
--83.560
-13.102
90
--14.546.687
41.696 10.284.610
208.914 17.607.429
-- 16.123.009
--
b) Borç /Alacak;
2K Yapı Uygulama Tasarım Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.
4K Grup Yapı ve Orm.Ürün.İnş.San.ve Tic.A.Ş.
Genpaz Orman Ürünleri Tic.ve Paz.A.Ş.
Kahramanlar Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş.
5K Yüzey Teknolojileri Orman Ür.Mob.San.AŞ
Gentaş Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Ertelenmiş finansman geliri/gideri
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
Ticari Alacaklar
Ticari Borçlar Ticari Alacaklar Ticari Borçlar
483.520
-1.644.104
-13.658.566
-7.555.788
-2.955.386
234.429
5.421.357
501.787
124.526
-890.097
-1.354.731
-437.767
--5.021.309
-4.436.037
(1.216.584)
(32.673)
(149.864)
(15.686)
17.360.145
5.223.065
15.799.249
4.922.138
15
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)
Grup’un ayrıca ortaklara 735.057 TL temettü borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2014 : 735.057 TL) .
c) Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler; 1 Ocak -31 Mart 2015 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret
ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 452.473 TL ’dir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır. (1
Ocak -31 Mart 2014: 365.932 TL). Grup, yönetim kurulu üyelerini, genel müdür ve yardımcılarını üst
yönetim olarak belirlemiştir.
NOT 5 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015 31 Aralık 2014
44.428
12.190
Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Diğer hazır değerler
1.069.026
12.892.797
50.293
2.966.577
12.658.127
1.483
14.056.544
15.638.377
Grup’un 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlarının detayı aşağıdaki gibidir;
Para Cinsi
ABD $
TL
Faiz Oranı Vadesi
2,30%
30 gün
9,,45% -9,75%
3 ay
Tutarı
2.017.913
7.625.640
TL Karşılığı
5.267.157
7.625.640
12.892.797
Grup’un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlarının detayı aşağıdaki gibidir;
Para Cinsi
ABD $
Euro
TL
Faiz Oranı Vadesi
1,95% - 2 %
6-30 gün
1,40%
5 gün
9,1% -9,5%
6-20 gün
Tutarı
2.011.309
351.115
7.003.713
TL Karşılığı
4.664.024
990.390
7.003.713
12.658.127
16
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 6 – BORÇLANMALAR
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla borçlanmalarının tamamı banka kredisi
olup detayı aşağıdaki gibidir;
31 Mart 2015
Faiz Oranı
Kısa vadeli banka kredileri
- TL krediler
- Euro krediler
- ABD Doları krediler
- Vergi/SSK kredileri
Taşıt kredileri
Diğer
% 9,5 - 11
-% 2,6 - 4
----
31 Aralık 2014
Tutar
4.083.677
1.714.534
7.227.399
-312.061
--
Tutar
Faiz Oranı
% 9,5 - 11
-% 2,6 - 4
----
13.337.671
617.217
217.885
10.956.349
370.451
613.484
23.678
12.799.064
Uzun vadeli borçlanmalar taşıt kredisinden oluşmakta olup 2017 yılına kadar ödemesi bulunmaktadır.
NOT 7 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ticari alacakları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alınan çekler ve senetler
Tahsili şüpheli ticari alacaklar
Ertelenmiş finansman geliri (-)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
32.058.543
34.245.106
7.755.177
74.058.826
39.753.262
24.465.881
7.632.365
71.851.508
(1.995.666)
(7.755.177)
(1.377.587)
(7.632.365)
64.307.983
62.841.556
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla alacakların ortalama tahsilat süresi 99 gündür (31 Aralık 2014; 99 gün).
Bilanço tarihi itibarıyla ticari alacaklar içerisinde yer alan vadesi geçmiş önemli miktarda alacak
bulunmamaktadır.
Ticari alacaklar içerisinde yeralan ilişkili taraf bakiyeleri Not 4’de açıklanmıştır.
Alacaklara karşılık olarak alınmış olan teminatların niteliği ve tutarları Not 15.3’te belirtilmiştir.
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla şüpheli alacaklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar
2015
7.632.365
(384.364)
507.176
2014
4.160.589
(191.291)
3.663.067
Dönem sonu bakiyesi
7.755.177
7.632.365
17
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 7 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ticari borçları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
13.145.281
(52.473)
16.222.573
(67.700)
13.092.808
16.154.873
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Ertelenmiş finansman giderleri (-)
Ticari borçlar içerisindeki ilişkili taraf bakiyeleri Not 4’de açıklanmıştır.
NOT 8 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacakları aşağıdaki
gibidir:
Kısa vadeli diğer alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Personelden alacaklar
Diğer alacaklar
Verilen teminatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
2.602.454
141.700
455.483
45.752
2.618.626
131.974
346.687
13.170
3.245.389
3.110.457
8.551
8.551
8.551
8.551
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer borçları aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflara borçlar (Not 5)
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer borçlar
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
735.058
-352.051
735.057
287.610
21.493
1.087.109
1.044.160
NOT 9 – STOKLAR
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla stokları aşağıdaki gibidir:
Hammadde stokları
Yarı mamul stokları
Mamul stokları
Ticari mallar
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü (-)
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
30.165.407
4.105.251
17.006.198
5.700.573
195.417
(467.354)
31.202.422
3.544.816
16.317.714
5.004.932
1.349.907
(467.354)
56.705.492
56.952.437
18
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 10 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderleri aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
Maddi duran varlıklar için verilen avanslar
Gelecek aylara ait giderler
İş avansları
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
4.496.327
2.088.999
595.053
4.853
6.072.879
2.082.999
441.895
3.656
7.185.232
8.601.429
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirleri alınan sipariş
avanslarından oluşmaktadır.
NOT 11 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımları aşağıdaki gibidir:
Genpaz
Gentaş Kimya
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
Pay (%)
Tutar Pay (%)
Tutar
48,04 3.371.410
48,04 3.490.471
14,50 9.916.290
14,50 9.393.695
13.287.700
12.884.166
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kar/zarar ile ilişkilendirilen tutarlar aşağıdaki gibidir ;
1Ocak 31 Mart 2015
1Ocak 31 Mart 2014
Genpaz 31 Mart itibarıyla net dönem karı/ zararı
Sahip olunan pay oranı
Kar/Zarar ile ilişkilendirilen tutar (pay oranı X net dönem karı)
(261.847)
48,04%
(125.791)
585.546
48,04%
281.296
Gentaş Kimya 31 Mart itibarıyla net dönem karı
Sahip olunan pay oranı
Kar/Zarar ile ilişkilendirilen tutar (pay oranı X net dönem karı)
3.401.839
14,50%
493.266
3.391.139
14,50%
491.715
367.475
773.011
Toplam
19
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 11 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (Devamı)
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla iştiraklerin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir ;
31 Mart 2015
Genpaz
G.Kimya
Aktif toplamı
Kısa vadeli yükümlülükleri
Uzun vadeli yükümlülükleri
Net dönem karı / zararı
31 Aralık 2014
Genpaz
G.Kimya
34.276.341 87.566.149 30.794.983
13.873.235 14.248.236 10.236.372
692.337 4.783.961
647.049
(261.847) 3.401.839 (843.243)
93.651.433
9.797.216
18.768.523
13.892.782
İştiraklerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
1 Ocak bakiyesi
Dönem karı ile ilişkilendirilen tutar
İştirak temettü ödemesi
Kıdem tazminatı aktüeryal fark payları
İştirak Şirket hisse satışı
Dönem sonu bakiyesi
31 Mart 2015
12.884.166
367.475
-36.059
-13.287.700
31 Aralık 2014
11.183.955
1.609.359
(1.070.585)
(42.031)
1.203.468
12.884.166
20
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 12 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren dönemler içinde maddi varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki
gibidir:
İlaveler
Çıkışlar
Çevrim
farkları
31 Aralık 2014
İlaveler
Çıkışlar
Çevrim
farkları
31 Mart 2015
2.562.506
3.485.786
14.535.563
85.666.398
2.328.430
3.760.888
7.820.091
530.663
413.612
783.422
19.586
1.423.341
2.053.156
804.923
513.375
243.714
284.007
9.564
(79.483)
--(15.132)
(127.043)
(2.805)
(4.768)
---
---(148)
-(6.320)
----
3.266.445
3.505.372
15.958.904
87.704.274
3.006.310
4.265.138
8.059.037
814.670
423.176
---417.039
40.664
77.061
60.000
173.315
59.842
-----(11.345)
----
---29
-182
----
3.266.445
3.505.372
15.958.904
88.121.342
3.046.974
4.331.036
8.119.037
987.985
483.018
121.103.937
6.135.088
(229.231)
(6.468)
127.003.326
827.921
(11.345)
211
127.820.113
3.061.733
4.526.386
49.004.107
1.748.813
2.983.931
7.066.674
390.709
65.416
385.691
5.741.922
274.116
256.506
215.365
58.602
--(15.132)
(105.280)
(2.797)
(4.768)
--
(19)
-----(80)
3.127.130
4.912.077
54.730.897
1.917.649
3.237.640
7.277.271
449.231
15.482
102.337
1.425.476
95.442
68.079
44.208
29.379
----(4.321)
---
(8)
-----(46)
3.142.604
5.014.414
56.156.373
2.013.091
3.301.398
7.321.479
478.564
68.782.353
6.997.618
(127.977)
(99)
75.651.895
1.780.403
(4.321)
(54)
77.427.923
1 Ocak 2014
Maliyet
Arsa ve arazi
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Net Değer
52.321.584
51.351.431
50.392.190
21
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 13 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan duran
varlıkların tutarı 3.840 TL’dir (31 Mart 2014 – 7.400 TL).
NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki
borçları aşağıdaki gibidir;
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek vergiler ve fonlar
Personele borçlar
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
578.130
255.811
1.621.425
388.671
335.168
996.601
2.455.366
1.720.440
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
1.288.885
949.339
1.288.885
949.339
NOT 15 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
15.1 Kısa vadeli karşılıklar:
İzin karşılıkları
15.2 Dava ve İhtilaflar
a) Grup’un “davacı” olduğu ve devam etmekte olan davalar:
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Grup tarafından açılmış ve devam eden toplam 4.830.958 TL alacak
davası bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 4.313.279 TL). Grup dava ve icra aşamasındaki alacakları için
karşılık ayırmaktadır.
b) Grup aleyhine açılmış ve devam etmekte olan davalar:
Yoktur (31 Aralık 2014:Yoktur.)
22
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 15 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
15.3 Verilen/alınan teminat ve kefaletler:
a) Verilen TRİ’ler
Grup tarafından verilen TRİ' ler
31 Mart 2015 31 Aralık 2014
A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı
B-Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı *
C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
D-Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı
i-Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
ii-B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine
vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu
TRİ'lerin toplam tutarı
866.640
400.023
4.266.510
-------5.133.150
4.605.494
-------5.005.517
* 1.000.000 Euro ve 550.00 ABD Doları karşılığı ( 31 Aralık 2014 : 1.000.000 Euro, 550.00 ABD
Doları ve 509.399 TL karşılığı)
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Grup tarafından verilen TRİ’lerin ayrıntısı aşağıdaki
gibidir:
Cinsi
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Kefalet
Kefalet
Teminat mektubu
Kime Verildiği
Devlet kurumları
Elektrik kurumları
Mahkemelere
Genmar
Gentas Italy
Diğer
31 Mart 2015
329.440
83.200
454.000
1.435.610
2.830.900
--
31 Aralık 2014
275.783
80.000
24.000
1.784.794
2.820.700
20.240
5.133.150
5.005.517
b) Alınan TRİ’ler
Cinsi
Teminat mektubu
İpotek
Kefalet
Kefalet
Kimden Alındığı
Müşteriler
Müşteriler
Genpaz
Gentaş Kimya
31 Mart 2015
287.610
500.000
22.275.500
2.538.630
31 Aralık 2014
118.500
-16.437.543
2.538.630
25.601.740
19.094.673
23
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kıdem tazminatı karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene
bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25,
kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran yada emeklilik yaşına gelmiş personeline kıdem tazminatı
ödemesi yapmak zorundadır. Hesaplama yapılırken aylık kıdem tazminatı tavanı aşılmamaktadır.
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan aylık
3.541,37 TL (31 Aralık 2014: 3.541,37 TL) tavanından hesaplamıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup’un çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”
uyarınca şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel
oranı ifade eder. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların
emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır.
31 Mart tarihi itibarıyla karşılıklar yıllık % 6 enflasyon oranı ve % 9,8 iskonto oranı varsayımına göre, %
3,58 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2014: 3,58 reel iskonto oranı). İsteğe bağlı işten
ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da
dikkate alınmıştır.
Grup’un 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı hesabı hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
Yıl başı bakiye
Ödemeler
Faiz maliyeti
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal (kazanç) /kayıp
Dönem sonu itibarıyla karşılık
31 Mart 2015
1.228.164
(116.078)
10.978
517.985
(501.516)
31 Aralık 2014
907.048
(780.515)
32.516
581.916
487.199
1.139.533
1.228.164
24
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 17 –ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL’den nama yazılı 12.000.000.000
adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 95.000.000 TL’dir. Şirketin çıkarılmış
sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 9.500.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Mart
2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Genpaz
M. Ziya KAHRAMAN
Ahmet KAHRAMAN
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)
Çelik Uluslararası Nak.Tur.Tic.A.Ş.
Seyit Mehmet MUTLU
Oktay ALPERDEM
Diğer Ortaklar
31 Mart 2015
Pay yüzdesi Pay tutarı
10,00 9.500.076
12,37 11.749.253
10,53 10.000.177
8,84 8.398.044
6,09 5.782.674
6,52 6.197.269
8,87 8.430.000
36,78 34.942.507
31 Aralık 2014
Pay yüzdesi Pay tutarı
10,00 9.500.076
12,37 11.749.253
10,53 10.000.177
8,45 8.028.043
5,25 4.986.111
6,52 6.197.269
6,66 6.325.000
40,22 38.214.071
100,00 95.000.000
100,00 95.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler
İştirak satış kazançları istisnası
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
6.979.840
88.375
6.898.692
88.375
7.068.215
6.987.067
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, ödenmiş sermayenin %20’sine
ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler
ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Geri alınan paylar
Şirket kendine ait hisse senetlerinin nominal tutarına denk gelen ödeme tutarı, hisse senedinin iptaline
veya yeniden ihraç edilmesine kadar özkaynaklardan düşülmekte ve geri alınan paylar kalemi altında
gösterilmektedir. Bu hisse senetlerinin muteakip donemlerde yeniden ihraç edilmesi veya satılması
durumunda tahsil edilen tutar yine özkaynaklarda gösterilir. 2014 yılı içerisinde hisselerin tamamı
satılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda
muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve
kazançlar özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
25
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 17 –ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Geçmiş yıllar karları
Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıl karları
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
31.147.613
26.150.939
29.332.402
12.547.308
57.298.552
41.879.710
Kontrol gücü olmayan paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve
konsolide bilançonun özsermaye hesap grubunda , "Kontrol gücü olmayan paylar" hesap grubu adıyla
gösterilir
Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi
Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan
pozitif/negatif fark özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. Grup’un 2012 yılı içerisinde edindiği
Genmar’ın iktibasından kaynaklanmıştır.
Çevrim farkları
Gentas Italy finansal tablolarının TL’e çevrilmesi sırasında çıkan kur farklarından oluşmaktadır.
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Genpaz’ın 12.526.334 TL maliyetli (31 Aralık 2014: 12.526.334 TL) , 9.271.152 TL nominal değerli
(31 Aralık 2014: 9.271.152 TL ) Şirket hisselerinin Grup payına düşen (% 48,04) kısmından
kaynaklanmıştır. Grup payına düşen 4.563.836 TL nominal tutar (31 Aralık 2014 : 4.563.836 TL)
karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi olarak, İlgili hisselerin maliyet değeri ile nominal değerleri
arasındaki farkın Grup payına düşen kısmı “Geçmiş Yıl Karları” hesabından mahsup edilmiştir.
NOT 18 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Grup’un 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla satış gelirleri ve satışların maliyetleri ile ilgili
detaylar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2015
1 Ocak –
31 Mart 2014
31.962.905
20.021.641
--
39.899.099
22.372.785
162.110
51.984.546
62.433.994
Satıştan iadeler
Satış iskontoları
(215.222)
(538.141)
(397.625)
(986.314)
Hasılat toplamı
51.231.183
61.050.055
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
26
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 18 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ (Devamı)
1 Ocak –
31 Mart 2015
1 Ocak –
31 Mart 2014
Satılan mamul maliyeti
Satılan ticari mallar maliyeti
37.110.653
10.998.302
36.575.192
8.238.008
Satışların maliyeti toplamı
48.108.955
44.813.200
NOT 19 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Grup’un 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden diğer gelirler / giderler aşağıdaki
gibidir:
Diğer gelirler
Vadeli satışlardan kaynaklanan finansman geliri
Kur farkı gelirleri
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
Diğer gelir ve karlar
Diğer giderler
Şüpheli alacak gideri
Kur farkı gideri
Vadeli alışlardan kaynaklanan finansman gideri
Diğer
1 Ocak –
31 Mart 2015
1 Ocak –
31 Mart 2014
2.515.467
184.950
384.364
581.447
705.632
782.728
138.451
205.207
3.666.228
1.832.018
1 Ocak –
31 Mart 2015
1 Ocak –
31 Mart 2014
507.173
72.312
277.810
590.126
795.480
511.952
17.433
154.927
1.447.421
1.479.792
NOT 20 – GELİR VERGİLERİ
Kurumlar vergisi
Grubun cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide
finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2015 yılında uygulanan kurumlar vergisi oranı % 20’dir (2014: %20).
27
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 20 – GELİR VERGİLERİ (Devamı)
Kurumlar vergisi (Devamı)
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2015
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2014: %20). Zararlar gelecek
yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan
zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır.Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı %15 olarak uygulanmaktadır.
Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ortaklık ve konsolidasyon kapsamı şirketlerin konsolide vergi
beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir.Bu yüzden konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi
karşılığı, şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır.
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla bilançoya yansıyan kurumlar vergisi yükümlülükleri
aşağıdaki gibidir:
Cari vergi yükümlülüğü
Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenmiş vergi ve fonlar
31 Mart 2015
20.158
--
31 Aralık 2014
5.354.191
(5.114.045)
Ödenecek kurumlar vergisi
20.158
240.146
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla gelir tablosuna yansıyan kurumlar vergisi yükümlülükleri
aşağıdaki gibidir:
Vergi geliri / ( gideri)
Cari kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
31 Mart 2015
(20.158)
(78.577)
31 Mart 2014
(2.335.160)
199.176
(98.735)
(2.135.984)
28
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 20 – GELİR VERGİLERİ (Devamı)
Ertelenmiş vergiler
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama
farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
mali tablolar ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda
belirtilmektedir.Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla %20’dir .
GBS Gentaş’ın yararlandığı yatırım indirimi üzerinden %10 vergi ayrılmıştır.
31 Mart 2015
Kümülatif
Değerleme
Varlık/
Farkları (Yükümlülük)
Stokların kayıtlı değeri ile vergi değeri arasındaki net fark
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri ile vergi matrahları
arasındaki net fark
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş finansman geliri
Ertelenmiş finansman gideri
Şüpheli alacaklar karşılığı
İzin karşılığı
Finansal varlık değer düşüklüğü
Yatırım indirimi
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri, Net
31 Aralık 2014
Kümülatif
Değerleme
Varlık/
Farkları (Yükümlülük)
542.003
108.401
579.910
115.982
(7.320.503)
(1.464.102)
(7.515.854)
(1.503.172)
1.074.131
(991.989)
(52.473)
560.915
1.288.885
256.000
2.029.963
214.826
(198.398)
(10.495)
112.183
257.777
51.200
202.998
1.228.164
249.692
(67.700)
560.915
943.413
256.000
2.063.452
245.633
49.938
(13.540)
112.183
188.683
51.200
206.347
748.987
(1.474.597)
969.966
(1.516.712)
(725.610)
(546.746)
29
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 20 – GELİR VERGİLERİ (Devamı)
Grup’un ertelenmiş vergi varlık/yükümlülükleri hareketleri aşağıdaki gibidir;
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Özkaynağa yansıtılan
Dönem sonu itibarıyla kapanış bakiyesi
1 Ocak –
31 Mart 2015
(546.746)
(78.577)
(100.287)
1 Ocak –
31 Aralık 2014
(1.250.487)
606.301
97.440
(725.610)
(546.746)
NOT 21 – PAY BAŞINA KAZANÇ/ (KAYIP)
Hisse başına kar, hissedarlara ait net karın adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile
hesaplanır.Grup’un 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla hisse başına kazancı aşağıdaki gibidir:
Net dönem karı/zararı (TL)
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
1 Ocak –
31 Mart 2015
1 Ocak –
31 Mart 2014
(599.128)
9.500.000.000
10.169.433
9.500.000.000
(0,006)
0,107
100 Hisse Başına Kar/Zarar (TL)
NOT 22 – KUR RİSKİ
Grup’un döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz
kalmaktadır. 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu
aşağıda sunulmuştur:
31 Mart 2015
Parasal finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Dönen varlıklar
TL Karşılığı ABD Doları
5.858.095
2.201.611
14.963.114
424.900
20.821.209
2.626.511
Euro
39.369
4.893.864
4.933.233
Toplam Varlıklar
20.821.209
2.626.511
4.933.233
Ticari borçlar
Borçlanmalar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.350.231
7.227.398
12.577.629
404.009
2.768.906
3.172.915
1.517.428
-1.517.428
Toplam Yükümlülükler
12.577.629
3.172.915
1.517.428
8.243.580
(546.404)
3.415.805
20.858.704
13.778.139
1.884.381
3.498.007
8.280.272
2.221.299
Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu
İhracat
İthalat
30
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 22 – KUR RİSKİ (Devamı)
TL Karşılığı ABD Doları
8.358.215
3.088.259
14.741.337
609.362
23.099.552
3.697.621
31 Aralık 2014
Parasal finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Dönen varlıklar
Euro
424.310
4.725.170
5.149.480
Toplam Varlıklar
23.099.552
3.697.621
5.149.480
Ticari borçlar
Borçlanmalar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.317.721
10.956.348
18.274.069
1.794.104
4.724.804
6.518.908
1.119.358
-1.119.358
Toplam Yükümlülükler
18.274.069
6.518.908
1.119.358
4.825.483
(2.821.287)
4.030.122
94.451.467
81.032.721
9.746.080
17.975.068
25.472.855
12.776.171
Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu
İhracat
İthalat
Duyarlılık analizi;
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla yabancı paranın %10 değer artışı yada azalışı
karşısında diğer tüm değişkenlerin sabit kalması koşuluyla, vergi öncesi kar ve özkaynakları aşağıdaki
tutarlar kadar daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Mart 2015
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2014
ABD Doları
Euro
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Kar/(Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı Yabancı paranın
Yabancı
Yabancı paranın paranın değer
değer paranın değer
değer kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
(142.622)
966.980
142.622
(966.980)
NOT 24 – DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
142.622
(966.980)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Kar/(Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı Yabancı paranın
Yabancı
Yabancı paranın paranın değer
değer paranın değer
değer kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
(654.228)
1.136.777
654.228
(1.136.777)
NOT 23 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
(142.622)
966.980
(654.228)
1.136.777
654.228
(1.136.777)
Download