1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.24
Adı :
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Yılı : 2017
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
5
Cari Yıl (N)
38.861.378,40
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
630
630
01
04
Geçici Personel
17.279,20
01
05
Diğer Personel
51.967,50
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
03
02
Tüketime yönelik mal ve malz. Gideri
521.694,75
03
03
Yolluklar
196.090,89
630
630
03
04
Görev giderleri
701.212,06
03
05
Hizmet alımları
4.301.667,60
630
630
03
06
Temsil ve tanıtma giderleri
1.036.471,85
03
07
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Baklım ve Onarım Giderleri
30.740,29
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
80.779,69
630
630
05
01
Görev Zararları
859.257,72
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
158.625,00
630
630
05
06
Yurt Dışına Yapılan Transferler
630
630
11
01
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları
11
07
Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacaklardaki Azal
630
12
630
12
630
13
630
13
630
14
630
14
630
630
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
Cari Transferler
05
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
11
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
Amortisman Giderleri
01
Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri
12.554.412,93
10.085.713,04
2.399.453,19
1.632.412,28
1.302.365,71
330.046,57
6.868.657,13
10.259.951,67
9.242.068,95
1.613.847,44
1.613.397,57
449,87
1.906.654,22
1.906.654,22
3.824.702,74
3.824.702,74
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
77.214,99
01
Kırtasiye Malzemeleri
71.182,70
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
2.560,14
14
05
Temizleme Ekipmanları
1.662,50
630
630
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
1.809,65
630
630
30
630
99
30
06
99
99
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
123.000,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
123.000,00
Diğer Giderler
525,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
525,00
23/08/2017 14:47
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.24
Adı :
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Yılı : 2017
5
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
GİDERLER TOPLAMI :
23/08/2017 14:47
38.861.378,40
Sayfa 2 / 2
Download