1. Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Fiyat Kontrolleri

advertisement
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
DERS NOTU 03
ARZ VE TALEP UYGULAMALARI
Bugünki dersin işleniş planı:
1. Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Fiyat Kontrolleri .............................................................. 1 A. Tavan Fiyat Uygulaması ................................................................................................... 2 1. Kira Kontrolü ................................................................................................................. 3 B. Taban Fiyat Uygulaması ................................................................................................... 3 1. Asgari Ücret ................................................................................................................... 4 C. Tarımsal Destekleme Fiyatı Uygulaması .......................................................................... 5 2. Vergiler ve Sübvansiyonlar.................................................................................................... 5 A. Vergi Yansıması ve Esneklik ............................................................................................ 6 B. Sübvansiyon ...................................................................................................................... 9 3. Refah Ölçütleri: Üretici ve Tüketici Artığı .......................................................................... 10 4. Vergilendirmenin Refah Üzerindeki Maliyetleri ................................................................. 12 A. Verginin Refah Üzerindeki Etkileri ve Dara Kaybı ........................................................ 12 B. Dara Kaybı ve Esneklik İlişkisi....................................................................................... 14 5. Sübvansiyonun Refah Üzerindeki Maliyetleri ..................................................................... 16 6. Tarımsal Destekleme Fiyatı Uygulamasının Refah Üzerindeki Maliyetleri........................ 17 1. Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Fiyat Kontrolleri
Fiyat Kontrolleri Devletin yasa ya da düzenlemelerle belirli bir mal
ya da hizmetin fiyatını tespit etmesi veya sınırlama getirmesidir.
Fiyat Kontrollerinin belli başlı yöntemleri şunlardır:
A. Tavan Fiyat Uygulaması
• Kira Kontrolleri
B. Taban Fiyat Uygulaması
• Asgari Ücret Uygulaması
C. Tarımsal Destekleme Uygulamaları
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
1
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
A. Tavan Fiyat Uygulaması
Tavan Fiyat Devletin tüketicileri korumak için, piyasada işlem
görülecek en yüksek fiyatı belirlemesidir.
•
Devlet tavan fiyat uygulaması yaparsa iki durumdan biri meydana
gelir:
o Belirlenen tavan fiyatı piyasa denge fiyatının üstündeyse,
tavan fiyat uygulaması kısıtlayıcı (veya etkili) olmaz.
o Fakat tavan fiyat piyasa denge fiyatının altında ise, bu durum
Talep Fazlası’na veya Kıtlık’a sebep olur (belirli bir fiyat
düzeyinde talep edilen miktarın arz edilen miktardan fazla
olması durumu)
Kısıtlayıcı Olmayan Tavan Fiyat Uygulaması
Kısıtlayıcı Tavan Fiyat Uygulaması
Şekil 1 Kısıtlayıcı ve Kısıtlayıcı Olmayan Tavan Fiyat Uygulamaları
Tavan fiyat uygulaması genelllikle sorunlara sebep olur:
• Tayınlama Sorunu
o Tayınlama: Paylaşım sorununun piyasa mekanizmasının
devreden çıkarılarak idari kararlarla çözümlenmesidir.
ƒ Örneğin, karne uygulamasına geçilecek ve sonuçta
her tüketici belirli miktarda mal satın alabilecek,
daha fazlasını satın alamayacaktır. Bu durum uzun
kuyrukların oluşmasına yol açabilir. Ayrıca, fiyat
mekanizmasının devreden çıkarılması sonucunda
ahlaki olmayan paylaşım yöntemleri ortaya çıkabilir.
Örneğin, bazı satıcılar kendi müşterilerine,
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
2
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
yakınlarına veya rüşvet aldıkları kişilere öncelik
vererek, sorunlara yol açabilirler.
• Karaborsa Sorunu
• Kalite Sorunu
1. Kira Kontrolü
Devletin, piyasada oluşacak yüksek kira bedellerinden dolayı
kiracıları (tüketicileri) korumak amacıyla, kiralardaki artış
miktarlarını belirleyerek gerçekleştirdiği bir tavan fiyat
uygulamasıdır.
Şekil 2 Kira Kontrolü Uygulaması ve Sonuçları
B. Taban Fiyat Uygulaması
Taban Fiyat Devletin mal ve hizmet arz edenleri korumak için,
piyasada işlem görülecek en düşük fiyatı belirlemesidir.
•
Devlet taban fiyat uygulaması yaparsa iki durumdan biri meydana
gelir:
o Eğer belirlenen taban fiyatı piyasa denge fiyatının altındaysa,
taban fiyat uygulaması kısıtlayıcı (veya etkili) olmaz.
o Fakat eğer taban fiyat piyasa denge fiyatının üstündeyse ise,
bu durum Arz Fazlası’na sebep olur (belirli bir fiyat
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
3
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
düzeyinde arz edilen miktarın talep edilen miktardan fazla
olması durumu)
Kısıtlayıcı Olmayan Taban Fiyat Uygulaması
Kısıtlayıcı Taban Fiyat Uygulaması
Şekil 3 Kısıtlayıcı ve Kısıtlayıcı olmayan Taban Fiyat Uygulamaları
1. Asgari Ücret
Devletin emek piyasasına müdahale ederek en düşük (asgari) ücret
düzeyini belirleyerek, işgücü üretim faktörünü arz eden işçileri
korumak amacıyla, gerçekleştirdiği bir taban fiyat uygulamasıdır.
Şekil 4 Asgari Ücret Uygulaması
Taban fiyat uygulaması sonucu, emek piyasasında ücret denge ücretin
üzerinde gerçekleşir. Bu ücrette (veya, emek fiyatında) arz edilen
emek miktarı, talep edilen emek miktarından fazladır. Bu durum
işsizliktir.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
4
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
C. Tarımsal Destekleme Fiyatı Uygulaması
Devletin tarım kesimini kalkındırmak ve çiftçiyi korumak amacıyla,
piyasa koşullarında düşük düzeylerde oluşabilecek ürün fiyatlarının
üzerinde belirlediği bir taban fiyat uygulamasıdır.
Şekil 5 Tarımsal Destekleme Fiyatı Uygulaması ve Sonuçları
2. Vergiler ve Sübvansiyonlar
Şekil 6 Konulan Satış Vergisinin Piyasa Üzerindeki Etkisi
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
5
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Spesifik vergiler Belirli bir maddi ölçü üzerinden alınan sabit
miktardaki vergilerdir. (Örneğin, her birim maldan 100 TL almak
gibi)
Ad valorem vergiler Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde
alınan vergilerdir. (Örneğin, gelir vergileri ve kurumlar vergileri)
Vergi yansıması Vergiyi ödeyen mükellefin, bunun bir kısmını veya
tamamını fiyat mekanizması aracılığı ile diğer kişilere aktarmasıdır.
• Uygulanan herhangi bir satış vergisinin yükü (veya etkisi):
o Vergi öncesine göre daha yüksek olarak gerçekleşen alıcı
fiyatı şeklinde hem alıcıya (tüketiciye) yansır,
o Hem de vergi öncesine göre daha düşük olarak gerçekleşen
satıcı fiyatı şeklinde satıcıya yansır.
A. Vergi Yansıması ve Esneklik
•
Vergi-yükünün yansıması kime, ne kadar olur?
o Bu sorunun cevabı esneklik kavramı ile ilgilidir Æ
Şekil 7 Arz’ın Talep’ten Daha Esnek Olduğu Durum
Örnek: Benzine konulan verginin etkisi.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
6
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Şekil 8 Arz’ın Talep’ten Daha Esnek Olduğu Durumda
Vergi Geliri ve Vergi Yansıması
Bu durumda Vergi geliri ACDF dikdörtgeni
kadardır. Bu gelirin ABEF kadarını tüketiciler,
BCDE kadarını da üreticiler öder.
Şekil 9 Talep’in Arz’dan Daha Esnek Olduğu Durum
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
7
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Sonuç: Bir vergi uygulamasının yükü en çok, piyasanın hangi
cephesi (alıcılar veya satıcılar) daha az esnek ise, o tarafa düşer
veya yansır.
Bunun sebebi nedir?
•
Esneklik denilen kavram özünde, koşullar kötüleştiği zaman alıcı
(tüketici) ve satıcıların (üretici) piyasayı bırakma istekliliklerini
ölçer.
o Bir malın talep esnekliğinin düşük olması, alıcıların
(tüketicilerin) bu malı tüketmek yerine çok iyi
alternatiflerinin olmadığı anlamına gelir. Alternatifler ne
kadar az (yani kısıtlı) ise, esneklik o kadar düşüktür.
o Bir malın arz esnekliğinin düşük olması ise, satıcıların
(üreticilerin) bu malı üretmek yerine çok iyi
alternatiflerinin olmadığı anlamına gelir. Yine, alternatifler
ne kadar az (yani kısıtlı) ise, esneklik o kadar düşüktür.
•
Bir mal vergilendirildiğinde, piyasanın daha az iyi alternatife
sahip olan cephesi (alıcı veya satıcı cephesi) diğerine göre
piyasadan daha zor çıkar, işte bu yüzden, konulan verginin
oluşturduğu yükün en önemli kısmı bu cepheye biner (yansır).
Şekil 10 Arz Esnekliğinin Sonsuz Olması Durumu
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
8
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Şekil 11 Talep Esnekliğinin Sonsuz Olması Durumu
Şekil 12 Talep Esnekliğinin Sıfır Olması Durumu
B. Sübvansiyon
•
Sübvansiyon kavramı vergi kavramına benzer bir şekilde analiz
edilebilir.
o Sübvansiyon ödemesi (satıcıya yapılan sübvansiyon)
satıcının eline geçen fiyatı, alıcının eline geçen fiyatın
üzerine çıkarır.
•
Sübvansiyon bir anlamada “negatif vergi” gibi düşünülebilir.
•
Denge miktarında artış olur.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected]
9
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Şekil 13 Sübvansiyonun Etkileri
3. Refah Ölçütleri: Üretici ve Tüketici Artığı
•
Bir piyasada denge noktası, alıcı (tüketici) ve satıcıların (üretici)
toplam refahını maksimize eder (ençoklaştırır).
o Tüketici artığı, alıcıların (tüketicilerin) ekonomik refahının
bir ölçütüdür.
o Üretici artığı, satıcıların (üreticilerin) ekonomik refahının
bir ölçütüdür.
Tüketici Artığı (veya Tüketici Rantı) Tüketicinin vermeye hazır
olduğu fiyat ile fiilen malı satın aldığı fiyat arasındaki parasal farka
tüketici artığı denir.
o Talep eğrisi ile, oluşan piyasa fiyatı arasında kalan alan
bize piyasada oluşan tüketici artığını verir.
Üretici Artığı (veya Üretici Rantı) Üreticinin malını satmaya razı
olduğu fiyat ile fiilen malını sattığı fiyat arasındaki farka üretici artığı
adı verilir.
o Arz eğrisi ile, oluşan piyasa fiyatı arasında kalan alan bize
piyasada oluşan üretici artığını verir.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 10
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
a. Tüketici Artığı
12 Ekim, 2011
b. Üretici Artığı
Şekil 14 Üretici ve Tüketici Artıkları
Şekil 15 Fiyat Değişimin Tüketici Artığı Üzerindeki Etkisi
Fiyat düzeyi P1 iken, talep edilen miktar Q1 kadardır. Bu miktarı satın alan
tüketicilerin elde ettiği Tüketici Artığı ise AP1C üçgeni kadardır. Fiyat düzeyi
P1’den P2’ye düşerse, talep edilen miktar Q1’den Q2’ye çıkar. Q1 mikatrı kadar
malı satın alan ilk baştaki tüketicilerin Tüketici Artığında BCED dikdörtgeni
kadar bir artış meydana gelir. Diğer taraftan düşen fiyatlar ile talep edilen
miktarda |Q2-Q1| kadar bir artış olur. Bu artan miktarı, düşen fiyatlardan
etkilenerek satın alma istekleri oluşan, yeni tüketiciler satın alacaktır. Fiyat
düşüşü ile eklenen bu yeni tüketicilerin elde ettikleri Tüketici Artığı da CEF
üçgeni kadardır.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 11
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Şekil 16 Piyası Dengesinde Üretici ve Tüketici Artıkları
4. Vergilendirmenin Refah Üzerindeki Maliyetleri
A. Verginin Refah Üzerindeki Etkileri ve Dara Kaybı
•
Acaba vergiler piyasa aktörlerinin refahını nasıl etkiler?
•
Konulan herhangibir vergi, alıcıların ödediği fiyat ile satıcıların
eline geçen fiyat arasında bir fark oluşturur.
•
Oluşan bu fark yüzünden, satılan miktar, vergi olmadığı zamanki
satılan miktar düzeyinin altına düşer.
•
Bu mal için olan piyasa daralır.
•
Vergi Geliri
•
•
•
T = Verginin Miktarı
Q = Satılan Malların Miktarı
TxQ = Devletin Vergi geliri
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 12
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Şekil 17 Vergi Geliri
Şekil 18 Vergi Refahı Nasıl Etkiler?
Konulan Vergi Refahı nasıl Etkiler ?
•
Toplam refahtaki değişim aşağıdakileri şekilde olur:
o Tüketici Artığında değişim olur,
o Üretici Artığında değişim olur,
o Vergi gelirinde değişim olur,
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 13
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
o Alıcı ve satıcıların uğradığı zarar (yani, üretici artığı ile
tüketici artığı toplamında meydana gelen azalma), devletin
topladığı vergi gelirinden fazla olur.
o Toplam Artıktaki bu düşüşe Dara Kaybı veya Refah Kaybı
denir.
•
Dara Kaybının belirleyicileri
o Dara Kaybının miktarını Arz ve Talebin fiyat esneklikleri
belirler.
B. Dara Kaybı ve Esneklik İlişkisi
Şekil 19 Esnek-Olmayan Arz ve Dara Kaybı
Şekil 20 Esnek Arz ve Dara Kaybı
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 14
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
Şekil 21 Esnek-Olmayan Talep ve Dara Kaybı
Şekil 22 Esnek Talep ve Dara Kaybı
•
Sonuç: Talep ve Arz esneklikleri ne kadar fazla olursa:
o Hem denge miktarındaki azalma o kadar büyük,
o Hem de vergiden kaynaklanan dara kaybı (yani, refah
kaybı) o kadar çok olur.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 15
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
5. Sübvansiyonun Refah Üzerindeki Maliyetleri
100
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 16
IKTI 311
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
12 Ekim, 2011
6. Tarımsal Destekleme Fiyatı Uygulamasının Refah
Üzerindeki Maliyetleri
• Piyasada Ps fiyatının oluşması için devlet Qg miktarında lım
yapacaktır.
• Üretici refahı A+B+D kadar artacak, devlet dışındaki
tüketicilerin talep eğrisi hala D olduğu için devlet dışındaki
tüketici refahı ise A+B kadar azalacaktır.
• Bu uygulamanın devlete maliyeti Ps(Q2 − Q1) kadar olacaktır.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
e-posta: [email protected] 17
IKTI 311 – Tarım Ekonomisi Dersi
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
Aralık 2011
DERS NOTU 06
TİCARET POLİTİKASI ARAÇLARI
Bugünki dersin işleniş planı:
I. İthalat ...................................................................................................................................... 1 II. İthalat Talep Eğrisi ................................................................................................................ 3 III. İhracat Arz Eğrisi ................................................................................................................. 4 IV. İthalat Tarifesinin Etkileri (Küçük Ülke Durumu) .............................................................. 5 V. İthalat Tarifesinin Etkileri (Büyük Ülke Durumu) ............................................................... 6 VI. Düşen Dünya Tarımsal Ürün Fiyatlarının Etkileri .............................................................. 8 A. İthalatçı Ülke ..................................................................................................................... 8 B. İhracatçı Ülke .................................................................................................................... 9 VII. Tarımsal Ürün Fiyatlarını Yükseltmeye Yönelik Araçlar ................................................ 10 A. Set-Aside Uygulaması..................................................................................................... 11 B. Fiyat Desteği Uygulaması ............................................................................................... 12 VIII. Dünya Dengesi ve Müdahalelerin Etkisi ........................................................................ 13 I. İthalat
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Tarım Ekonomisi - Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
1
e-posta: [email protected]
IKTI 311 – Tarım Ekonomisi Dersi
Gazi Üniversitesi – İktisat Bölümü
Aralık 2011
• Uluslararası ticaretin olmadığı durumda (kapalı ekonomi durumu),
ülkede fiyatlar 200 TL olacaktır.
• Uluslararası ticaretin serbest olduğu durumda; yerli ülke dünya
fiyatı olan 150 TL’den D1-S1=M1 kadar ithalat yapacaktır.
• Bu durumda ülke için geçerli olan tüm (yerli arz ile yabancı arz
toplamı) arz eğrisi Syerli+yabancı eğrisi haline gelmiş gibi de
düşünülebilir.
• Yukarıdaki grafikte gösterilen durum dış ticaretin serbestleşmesi
durumunda yerli ülkenin dünya fiyatından, dünya fiyatını
etkilemeden, istediği kadar satın alabileceği durumu
göstermektedir. Yani çizilen grafik dünya fiyatlarını
etkileyemeyecek olan bir ülke için çizilmiştir. Uluslararası iktisat
bu durum küçük ülke durumu olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu
grafik küçük ülke durumunda ithalatın etkisini göstermektedir.
o Küçük ülke Uluslararası iktisatta küçük ülke şeklinde
nitelendirilen ülke herhangi bir X malında dünya
fiyatlarını etkileyemeyecek kadar küçük ülkedir.
• Grafiğe dikkat edilirse, yerli ülkede ticaretten kaynaklanan refah
artışının d üçgeni alanı kadar olduğu görülür:
Dış ticaret öncesi
Tüketici artığı=a
Üretici artığı= b+c
Toplam artık=a+b+c
Dış ticaret serbestken
Tüketici artığı=a+b+d (yani b+d kadar artar)
Üretici Artığı= c (yani b kadar azalır)
Toplam artık=a+b+c+d (yani d kadar artar)
Engelleyici tarife yerli ülke ithalatı yapılan malın her birimine 50 TL
gümrük vergisi koyarsa fiyatlar 200 TL’ye yükselir ki bu zaten dış
ticaret olmadan gerçekleşecek fiyattır. Bu durumda yerli ülke ithalat
yapmaz. Bu şekilde ithalatı engelleyecek düzeyde konulan gümrük
vergilerine (tarifelerine) engelleyici tarife denir.
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ozan ERUYGUR
Tarım Ekonomisi - Ders Notları (Ticari amaçlı değildir)
2
e-posta: [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards