İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/8 Sayılı

advertisement
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
27 Mayıs 2010 PEREMBE
Resmî Gazete
Page 1 of 1
Sayı : 27593
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2006/8 SAYILI
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin 2006/8 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
G.T.İ.P
8481.80.11
8481.80.19.00.11
*Kg: Brüt ağırlık
Eşya Tanımı
Karıştırıcı valfler
Musluklar
CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)
20
20
MADDE 2 – Söz konusu Tebliğ’in 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında brüt 10 kilogramdan
daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100527-10.htm
28.05.2010
Download