DENEYRAPORU

advertisement
T.C.
oicr.n UNivnnsirnsi zin q.Ar r.uUr,rnsi
TARrM nn.q.IdNA.LARr ve TEKNol-,o.rir-,nni vrUHnNuisr,ici
n6ltivtti
2 xlO SUT SAGIM SISTEMI
DENEYRAPORU
Rapor Tarihi : 02.09.2016
Rapor No : 2016 / 09
Divarbalcr
20I6
DICLE TJNIYERSITESI ZIRAAT FAKULTESI
TARIM MAKiNALARI VC TEKNOLO.TiINNi MUHENDiST,ICI
nOltivrU
Telefon: 0 (412)241 l0 00 Faks: 0 (412)241 I0 48
E posta: [email protected]
Web : www.dicle.edu.trlbolumAvlulr/ziraatmulVtarimmakinalari.html
"-"JYT4___.,',
RAPOR NO: 2016/09
Yaprmcr Kurulug
l!
: Tarrmak Tarrm Makinalarr San.ve Tic. A.S.
Yeni Yalova Yolu 3.km No:372
Osmangazi / BURSA
0-224-215 39 80
Deney
igin Baqvuran
Kurulug
: Tanmak Tanm Makinalarr San.ve Tic. A.$.
Yeni Yalova Yolu 3.km No:372
Osmangazi / BURSA
0-224-2ls 39 80
Deneyi Yapan
Kuruluq
: Dicle UniversitesiZiraatFakiiltesi
Tanm Makinalan ve Teknolojileri MiihendisliSi Bciltimii
DiYARBAKIR
0-412-24r t0 00
Deney
Yeri
: Bayraktar Hayvancrhk Grda San.Tic.Ltd.$ti.
Yakacrk Kdvii
O[uzelii GAZ|ANTEP
Deney Rapor
No
:2016 - 09
Deney Tarihi
z
}2Eylnl2016
Deneyi Yaprlan Makinanrnl
Adr
Markasr
Tipi
: 2x10 Siit Safrm Sistemi
: Bereket
: Alttan Stit Boru Hath
Deney
Tipi
: Uygulama
Deney
Konularr
:
TANITMA
2- DENEY YONTEUI
1-
3- DENEY SONUQLARI
VE
DEGERLENDIRME
4- SONUC
Gegerlilik
siiresi
:Eylnl2}2l
I
trtl:(
:lr'4
DicLE trqivnnsirnsi zina^q,r r',uUr,rpsi
TARIM VrariNAr,ARr ve TEKNOLO.rir,nni VrunnNniSr,i Gi
eOLUN,IU
Telefon: 0 (412)241 I0 00 Faks: 0 (412)241 10 48
E posta: [email protected]
Web : www. dicle.edu.trlbolum/l\4utrlzir aatmuh/tarimmakinalari.html
RAPOR NO: 2016/09
1. TANITIM
Tarrmak Tanm Makinalan San.ve Tic. A. $., Yeni Yalova Yolu 3.km No:372, Osmangazi / BURSA,
firmasr tarafindan imal edilerek ve aynr frcmataraftndan montajr yaprlan, 2xl0 (20) iiniteli, alttan si.it boru
hath, elektronik pulsatorlti, otomatik yrkamah VE otomatik baghk grkancrh siit safrm sistemi, hareketini
elektrik motorundan alan, ddner elemanh, yaflr ti vakum
rna sahip bir sistemdir. ($ekil 1).
$ekil
1. Tesisin gematik gosterimi
Tesiste yer alan vakum pompasl hareketlerini, termik manyetik galterle korumah ig fazh elektrik
motorundan dofrudan temash olarak almaktadrr. Sa[rm tesisindeki kullanrm komutlan, bir kumanda
panelinden yonetilmektedir. Kullanu, nabrz aygrtlanmn igletme deferlerini (nabn sayrlarr) gerekti$inde
deSigtirebilmektedir. Vakum basmcr deferine, vakum hattr iizerinde bulunan regulatdrde yer alan somunlu
ayar vidasryla komuta edilebilmektedir. Tiim boru hatlan 2xl0 geklinde imal edilmigtir. Sistemde bir adet
de pulsatorlerin ba$landrfr, pulsatorler igin temiz hava sa$layan, boru sistemi mevcuttur.
Stit safirm iiniteleri;
Pengeyi olugturan geffaf penge kapa[r ve plastik kargrt kapak, araya
bir conta yerlegtirilmek suretiyle
qeffaf
penge
kapa$ ristiinde kilitlenebilir
birbirine baflanmrgtrr. Uzun siit hortumunun bafh bulundu[u
penge vanasl bulunmaktadrr. Kauguk malzemeden imal edilen krsa nabrz hortumlanmn baflandrfr qeffaf
kapak iizerinde si.irekli hava girig delifi bulunmaktadr. Meme baghfir drg krhfi ise paslanmaz gehk
malzemeden imal edilmiqtir. Meme bagr lastifi ve drg krhf iZerinde firma ismi yer almaktadrr. Uzun stit
hortumu pengeden itibaren si.it hattma kadar 1,30 m uzunlu$undadrr.
Siit boru hattr;
Si.it boru hattrnda 63 mm ve 40 mm drg gaph paslanmaz gelik borular kullanrlmrgtrr. Stit boru hattr
tizerinde 1130 mm arahklarla uzun stt hortumlan ba$antrsr yaprlmrgtrr. Siit hattr safrm gukuru igerisinde
28.46 m dolaqtrnlmrgfir. Bu hattrn yerden ytikseklifi 700 mm ve e$imi %o4 olarak dogenmigtir. Aynca siit
transfer pompasl grkrgrndan so[utma tankma kadar 40 mm gaprnda, 14.70 m uzunlulunda paslanmaz gelik
boru kullarulmrgtr. Sistemde aynca stirii ycinetim sistemi bulunmaktadrr.
fu"
DicLE trNivnnsirpsi zin q.A.r r.uiir,rnsi
TARIM vrariN.lr,ARr ve TEKNol,o.rir,nni vrUnBNnisliGi
nOlUwrU
Telefon: 0 (412)241 I0 00 Faks: 0 (412)241 l0 48
E posta: [email protected]
Web : www.dicle. edu.trlbolum/Nlulr/ziraatmuh/tarimmakinalari.html
RAPOR NO: 2016/09
"*to..r;''.'9
.'?"tiiiiua;'.'
.rrt
.
,i"v ,'-J .
n
ifrnl*;':'"qiitl
\'.
.
l'#ili#jrj
i,
\.
...
..
._:.-sf.*_..."/
Siit toplama ve boqaltma iiniteleri;
Stit boru hattrndan gelen siit, 100 litre hacmindeki paslanmaz gelik stit toplama kabrnda toplanmaktadrr.
Bu kap iginde seviye kontrolii yapan ve siit pompasma kumanda eden gamandrrah bir sistem yer
almaktadrr. Kap 6zel qekil verilmig 50 mm drq gaprndaki paslanmaz gelik boru ile siit pompasma
ba$lanmrgtrr. Si.it pompasr kanath tipte olup grkrgtan 150 mm mesafede tahliye supabr yer almaktadrr. Bu
tahliye supabt, safrm sonrasmda ve gerekli durumlarda sistemde, kalan stitiin tahliye edilmesi iglevini
i.istlenmektedir. Tahliye supabrndan sonra filtre bulunmaktadrr. Si.it toplama kabr iizerine stittn vakum
hattma gegigini engelleyen "Stit Kaparu" yerlegtirilmigtir. Siitiin vakum hattma kagmasr kap igindeki
emniyet topunun vakum hattmr kapatmasr ile saflanmaktadrr. Stit kapammn alt krsmrnda biriken stittin
tahliye edilmesini sa[layan 14 mm drg gaprnda kauguk hortum yer almaktadrr. Temizleme iqlemi srrasrnda
devreye giren ve i.izerinde aqma/kapama mandah bulunan, stit toplama kabrm stit kapamna, siit kapanmr
da temizleme tinitesine baflayan hortumlar sisteme ait di$er elemanlardrr.
Vakum iinitesi;
Vakum iinitesi; vakum pompasr, elektrik motoru, ya$lama iinitesi, egzoz sistemi ve ana vakum tankr
gibi elemanlardan olugmaktadr. Vakum iinitesi, makine odasr adr verilen sa[rm odasr drqrndaki 6zel
b<ili.imde yer almaktadrr. Vakum pompasr ve elektrik motoru bir platform tizerine monte edilmiqtir. Pompa
elektrik motoruna gift kayrgla ba$lantrhdrr.
Vakum pompas4
Ddner elemanh ya$h tip pompa, vakum geligtirmek amacryla kullamlmrgtr. Pompalar tizerinde yer
alan yaflama iinitesi, pomparun rotor mili yataklarna. 8 mm drq gaprndaki geffaf hortumla iki noktadan
ya$lanmaktadrr. Pompanrn grkrgrnda ya$ siizmeli bir susturucu bulunmaktadrr. Susturucudan ahlan hava,
drqanya verilmektedir. Buradan siZiilen ya[ ise geri d<intigiimli.i olarak kullarulmaktadrr.
Vakum boru hattr;
Vakum boru hattr pompadan drg gapr 76 mm gaprnda, uzunlulu 8,55 m olan vakuma dayamkh PVC
malzemeden yaprlan boru ile saSrcr gukurunun igindeki stit toplama tankma kadar ddgenmigtir. Ana nabv
hattr direkt vakum boru hattrrun uzantrsr olarak iki hat geklinde d<igenmigtir. Ana nabv hattndaki PVC
boru gapr 76 mm ve uzunlufu 28,96 m ve ytiksekli$i 2900 mm'dir. Bu hat tizerinde toplam 20 adet
elektronik pulsator 1130 mm arahkla monte edilmiqtir. Vakum hattr iizerinde, ayarlanabilen servo tip bir
vakum regtilatririi ile "kPa" ve "mmHg" skalah bir vakum basmct gcistergesi bulunmaktadrr. Bu gristerge,
sagrmcmm kolayhkla gorebilece[i gekilde stit toplama kabr ile regiilatdr arasmda monte edilmiqtir.
Nabz sistemi;
Tesiste her bir salrm bagh[r igin vakum hattr iizerinde gift srra halinde 1130 mm arahklarla
yerlegtirilmig 20 adet elektronik nabz aygfir yerlegtirilmigtir. Tesisteki nabv sistemi 60:40 nabtz orarunda
ve 60 nabvldakika nabz sayrsmda ayarlanmrgtrr. Pengeden 3400 mm uzunlu[undaki giftli uzun nabtz
hortumlan elektronik nabn aygrtlanna monte edilmigtir.
:
uicr,n trnivnnsirnsi zin tar rarUr,rpsi
ffi"w,
wrffi
TARIM 1vr.q.KiNar,ARr ve TEKNoLoriLnni vrUnnrquist
nOlUmU
Telefon: 0 (412)241 I0 00 Faks: 0 (412)241 l0 48
E posta: [email protected]
Web : www.dicle. edu.trlbolumAvlulr/ziraatmuh/tarimmakinalari.html
RAPORNO:2016i09
ici
DicLE irNivpnsirnsi
zinalr rartir.rnsi
TARrM ivr,q.KiNA.LARI ve TEKNoLo.rilnni
ivrUnnNnislici
nOlUvrU
Telefon: 0 (412)241 l0 00 Faks: 0 (412)241 l0 48
E posta: [email protected]e.edu.tr
Web : www.dicle. edu.trlbolum/Ivluh/ziraatmuh/tarimmakinalari.html
RAPOR NO: 2016/09
I'ill
s?:1ff
tfF*dffi**e*r' '
Y\Ifl# /tr
{ry}lllfu
ffi
&r rywrw
DicLE trNivnnshnsi zina,q.r r,q.xUI,rnsi
TARrM vhriN.q.LARI ve TEKNol,o.rir,nni vrtinnNoislici
nOlUvrU
relefon: 0 (4r2)24r I0 00 Faks: 0 (412)241 10 48
E posta: [email protected]
Web: www.dicle.edu.trlbolumAvlutr/ziraatmuh/tarimmakinalari.html
RAPOR NO: 2016/09
'-
".,J.j-l.-.t
DicLE
txivpnsirrsi zinaar r,rxUr,rnsi
TARrM vrariN,tr,ARl ve TEKNolo.rilnni
, rrf.rlVel'.
l ,r'
/t<r"r';'" ):a"
-;,ll.,,il
vrUnnNuisliGi
sOLtivrU
,'j,"fiit't*
Telefon: 0 (412)241 l0 00 Faks: 0 (412)241 I0 48
E posta: [email protected]
,E i1p"
"lu;,.
\. l\Lg,t;'."f.
j
\ \;;
Web : www.dicle. edu.trlbolumAvluW zir aatmuh/tarimmakinalari.html
::'r': :::
tj
:::" .'
,i
u.-g14_."."''
RAPOR NO: 2016/09
3. DENEY SONUCLARI ve DEGERLENDIRME
Bereket marka, 2xl0 (20) baqhkh alttan siit hath, stit safirm sisteminde EXENDIS Milking System
Analyser PT V marka dijital gostergeli ve yazrcrh dlgtim cihazr ile sa[rm sisteminin nabv ve vakum
verileri grafiksel ve sayrsal olarak $ekil 2 ve Qizelge 1'de verilmigtir.
$ekil2. Stit sa[rm sisteminin vakum ve nabrz degeri grafili
5S
45
4$
^r* JJ'
930
E rls
::s
-il
gts
ls
$
il,I s.3 s,3 8.4 *,5 8"6 fl*? ,*-g
Eem a:n {rn
a zelse l.
Stit saErm sisteminde
l,r
ft"9
r"g
s}
m test sonugle rl
l.
SaErm
Bash[r
10. SaSrm Bagh[r
Nabrz aygrtr qahsmasr
DeEisken zarnanh
DeEisken zarnanh
Vakum diizevi &Pa)
-')
Nabrz deEeri (min
42,6
42,3
\1
59,9
Nabrz fazlan sapmasr (o%)
Gevseme (SaEm) fazt (a + b) (%)
Srkrstrrma (Masai) fazr k + d) (%)
')
0.6
0.3
64,9
65,5
65,5
65,2
34.8
34.2
34.3
34.7
Vakum artrg evresi (a) (%)
En ytiksek vakum evresi (b) (%)
Vakum aza|s evresi b) (%)
2,8
3,2
6,4
6,5
62.r
62.3
59.1
58,7
2,9
2,6
4,7
4,6
En dtipi.ik vakum evresi (d) (%)
31,9
3r.6
29.6
30.r
Sa$rm tesisinde kullanrlan tiim nabn aygrtlarrrun faz sapmalanrun t%o5 de$erini agmadr$r, sa$rm ve
masaj evreleri olan b ve d fazlanrun standartlarrn dngrirdii[ii srrasryla %o30 ve Yol1 de$erlerinden btiyiik
olduEu belirlenmistir.
{t}
DicLE trnivnnsirnsi zin q.ar r.rxUr,rnsi
TARIM vrarilqalARr ve TEKNol,o.rilnni n runnNoislici
nOlUwrU
WW
Telefon: 0 (412)241 l0 00 Faks: 0 (412)241 l0 48
E posta: [email protected]
Web : www.dicle. edu.trlbolum/IvlulVziraatmuVtarimmakinalari.html
RAPOR NO: 2016/09
4. SONUq
Tanmak Tanm Makinalarr San. ve Tic. A.$., Yeni Yalova Yolu 3.km No:372, Osmangazi I BURSA
firmast tarafindan imal edilen ve montajr yaprlarak deney raporu igin bagvurusu yaprlan, 2x10 Siit Safirm
Sistemi'nin kurulduSu Gaziantep ili, Oguzeli ilgesi, Yakacrk Kdyti, Bayraktar Hayvancrhk Grda San.
Tic. Ltd. $ti.'ne ait giftlikte bulunan sistem, Dicle Universitesi Ziraat Fakiiltesi Tanm Makinalarr ve
Teknolojileri Miihendisligi Bdltimti Deney Kurulu tarafindan incelenmig, Tanmsal Mekanizasyon
Araglarr Deney ilke ve Metotlanna grire yaprm, malzeme ve sa[rm teknigi ydniinden uygunlufu
aragtrrrlmrg ve OLUMLU rapor verilmesi uygun gcirtilmiigtiir.
DICLE LINIVERSITESI ZIRAAT FAKULTESI
TARIM MAKiNALARI ve TEKNoLoTiInni MUHENDisI,ici
sOLtiMil
Telefon: 0 (412)241 l0 00 Faks: 0 (412)241 l0 48
E posta: [email protected]
Web : www. dicle. edu.trlbolum,Muh/ziraatmuVtarimmakinalari.html
RAPOR NO: 2016/09
DENEY KURULU
Prof.Dr. Abdullah SESSiZ
0r-^[0.
Yrd.Dog.Dr. M. Murat TURGUT
Dr. F. Goksel PEKITKAN
ry
4
Bereket marka, 2x10 Stit Sa$rm Sistemi'ne ait olan bu rapor -9- sayfadan olugmaktadrr.
Tanm Makinalan ve Teknoloj ileri Miihendislifi
Brili.im Bagkanr
Yukarrdaki imzalarnDeney Kurulu Uyeleri'ne ait oldu[u onaylanm.
Download