36.974.352,01 32.511.756,64 359.871,97 bütçe gelirleri hesabı

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2017
Adı :
Kurum Kodu : 38.86
Ekonomik
Kodlar
830
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
36.974.352,01
GİDERLER HESABI
24.277.905,78
800 03
23.384.038,42
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
434.264,38
GEÇİCİ PERSONEL
345.554,31
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
04
830
830
01
05
Diğer Personel
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
54.907,77
830
830
02
04
Geçici Personel
48.034,43
PERSONEL GİDERLERİ
02
114.048,67
2.745.472,48
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
2.642.530,28
8.924.728,24
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
7.623,65
03
05
Hizmet Alımları
5.352.648,68
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
343.790,93
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Cari Transferler
830
830
05
Görev Zararları
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
91.244,68
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
97.940,00
05
01
800
2.808.519,14
357.497,89
5.616,00
06
32.511.756,64
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.639.810,79
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2.417.991,97
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
800 04
02
800 05
221.818,82
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
28.662.177,80
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
28.662.177,80
Diğer Gelirler
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
205.363,47
810 03
4.925,71
5.869,50
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
1.209.768,05
993.609,37
32.511.756,64
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
359.871,97
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
359.647,53
359.103,51
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
06
Kira Gelirleri
544,02
600.253,95
810 03
810 05
Diğer Gelirler
224,44
600.253,95
810 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
224,44
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
359.871,97
236.806,88
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
17/08/2017 13:21
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
810 03
49.031,95
425.991,56
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
6
(A- D):
36.974.352,01
32.151.884,67
4.822.467,34
Sayfa 1 / 1
Download