İÇİNDEKİLER ~

advertisement
ANAY/
KÜT'*
1
D«R)h Nk
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ
~
SEMPOZYUM PROGRAMI
G Ü N : 16 M A Y I S 1991, P E R Ş E M B E
S A B A H : 10.00 - 12.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nuri T O R T O P
Sayfa
Sempozyum Açış Konuşması
: Prof. Dr. Nuri T O R T O P
3-4
Sempozyum Sunuş Konuşması : Prof. Dr. Mesut G Ü L M E Z
5-10
Prof. Dr. A. Şeref G Ö Z Ü B Ü Y Ü K
Birinci Bildiri
: "Uluslararası
Andla.şmaların
İç Hukuktaki Yeri"
11-18
TARTIŞMA
19-24
ARA
İkinci Bildiri
: Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU
" D ü ş ü n c e ve A n l a t ı m
Ö z g ü r l ü ğ ü ve Kamu
Görevlileri"
25-34
35-38
TARTIŞMA
ÖĞLEDEN
SONRA:
14.00
-
17.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. A. Şeref G Ö Z Ü B Ü Y Ü K
Birinci Bildiri
: Prof. Dr. Feyyaz G Ö L C Ü K L Ü
"Dernek, T o p l a n t ı ve
Gösteri Y ü r ü y ü ş ü H a k l a r ı
ve Kamu G ö r e v l i l e r i "
TARTIŞMA
41^7
48-55
ARA
İkinci Bildiri
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
"Sendika H a k k ı ve Kamu
Görevlileri"
57-76
77-84
TARTIŞMA
111
İKİNCİ GÜN:
17
SABAH:
MAYIS
9.30
-
1991,
CUMA
12.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Feyyaz G Ö L C Ü K L Ü
: Prof. Dr. Metin G Ü N D A Y *
"Kamu Hizmetine Girme
ve Hizmette Kalma H a k k ı "
Birinci Bildiri
TARTIŞMA
ARA '
Doç. Dr. Oya ÇİTCİ
İkinci Bildiri
"Siyasal Haklar
ve
Kamu
Görevlileri"
TARTIŞMA
ÖĞLEDEN
SONRA:
14.00
89-110
111-126
17.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Cahit TALAŞ
Birinci Bildiri
; Dr. Cahit T U T U M
"Adil Ücret H a k k ı
ve Kamu G ö r e v l i l e r i "
TARTIŞMA
131-142
143-154
ARA
İkinci Bildiri
: Prof. Dr. Öner E Y R E N C İ
"Toplu S ö z l e ş m e
ve Grev H a k l a r ı
ve Kamu G ö r e v l i l e r i "
155-161
TARTIŞMA
162-166
Sempozyum Kapanış Konuşması: Prof. Dr. Mesut G Ü L M E Z
167-169
üziirü nedeniyle katılamadı.
IV
AÇIK
OTURUM
BİR İ N S A N H A K K I O L A R A K
K A M U HİZMETİNE GİRME V E HİZMETTE K A L M A H A K K I
(10
Aralık
1991)
Yönetici: Doç. Dr. Yıldırım U L E R
Sunuş Konuşması
Prof. Dr. Mesut G Ü L M E Z
Konuşmacılar
Prof.Dr.Yahya K. ZABUNOĞLU
"Kamu Hizmetine Girme,
Hizmette Kalma ve Y ü k s e l m e H a k k ı "
173-178
179-186
Nursel A Y M A K O G L U
" K i ş i n i n Kamu Hizmetine Girme
ve Kamu Hizmetinde Kalma H a k k ı "
187-202
Önder AKER
"ILO Ayrımcılık Sözleşmesi Açısından
Kamu Hizmetine Girme ve Hizmette
Kalma H a k k ı "
203-208
209-222
Tartışmalar
V
Download