,/ Voltaj kapasitesi enaz 1.2 (BirNoktaitl V olmahdrr.

advertisement
T.C.
ANTALyA ir,
saclrr utilUnr,Ucii
SOLCN NGiTiIvI ARA$TIRMA UYGULAMA
VE
SiVTUUSYON VTNNTNZi
PIL ALrM g.lnrNnvrnsi
ORTA BOY PiL $ARTNAMESi
,/
,/
,/
r'
,/
'/
Pil Olgtisti C srmfi (Orta Boy) olmahdrr.
Kapasitesi enaz 2200 (ikiBinikiyiiz) mAh olmahdr.
Voltaj kapasitesi enaz 1.2 (BirNoktaitl V olmahdrr.
Elektro Kimyasal sistemi Nikel-metal hidrid Nl/MH)olmahdrr
$arj edilebilir olmah ve ttim qarj cihazlarma uygun olmahdrr.
Urtinler giftli paket halinde ambalajh agrlmamrq olmahdrr.
BLOK (9Volt) PiL $ARTNAMESi
,/
,/
,/
,/
,/
,/
Pil6l9risti E Blok (9V) olmahdrr.
Kapasitesi en az 170 (YtizYetmiq) mAh olmahdrr.
Voltaj kapasitesi enaz8.4 (SekizNoktaDcirt) V olmahdrr.
Elektro Kimyasal sistemi Nikel-metal hidrid Q.{I/MH)olmahdr.
$arj edilebilir olmah ve him garj cihazlarma uygun olmahdrr.
Urtinler tekli paket halinde ambalajh agrlmamrg olmahdrr.
r5/02t2017
Download