TBMM B: 60 11 . 2.2010 O: 3 Şerafettin Halis Hamit Geylani Hasip

advertisement
B: 60
TBMM
11 . 2 . 2 0 1 0
O: 3
Şerafettin Halis
Hamit Geylani
Hasip Kaplan
Tunceli
Hakkâri
Şırnak
Akın Birdal
Sebahat Tuncel
Sevahir Bayındır
Diyarbakır
İstanbul
Şırnak
Osman Özçelik
M. Nezir Karabaş
Pervin Buldan
Siirt
Bitlis
İğdır
Bengi Yıldız
Batman
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz
Başkanım.
BAŞKAN - Kim konuşacak?
Buyurun Sayın Bayındır. (BDP sıralarından alkışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, işleme alınmayan diğer önergelerin de isimlerini
zikrederseniz iyi olur.
BAŞKAN - Tamam, olur, peki Sayın Genç.
Buyurun Sayın Bayındır.
SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa
değişikliği tasarısının 12'nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge üzerine Barış ve Demokrasi
Partisi adına söz hakkı almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu yasayı toptan reddediyoruz ve her maddede de bu reddedişimizin gerekçelerini bir kez daha
sizinle paylaşmak üzere buradayım. Özellikle 12'nci maddede istihbari örgütlenmelerden bahsediyor,
hukuk dışı örgütlenmelerden bahsediyor. Türkiye'de Osmanlıdan bu yana, özellikle Osmanlının son
yıllarından itibaren "İttihat ve Terakki" olarak tanımlanan hukuk dışı örgütlenmeler, 1950'li yıllarda,
özellikle soğuk savaş döneminde dünyada "gladio" olarak örgütlenen, muhalefetleri iktidara taşıma­
makla görevli olan bu örgütlenmenin Türkiye'deki örgütlenme biçimi de Özel Harp Dairesi olarak
örgütlendirilmiştir. Bu Özel Harp Dairesi kontrgerilla olarak da faaliyetlerini sürdürmüştür yani Özel
Harp Dairesi olarak tanımlanan bu yapılanma pratik faaliyetlerini de kontrgerilla olarak uygulamıştır.
Hem Cem Ersever'in itiraflarını yazan Soner Yalçın'ın ve hem de JİTEM'in kurucularından
olan Abdülkadir Aygan ve benzeri pek çok itirafçının ve JİTEM kurucusunun da itiraflarına bağlı
olarak, 1987 yılında, Arif Doğan başkanlığında, bu örgütlenmenin JİTEM olarak örgütlendiği ifade
ediliyor. Bunların hepsinin, bu örgütlenme biçiminin, bu yapılanmanın tek görevi sisteme muhalif,
reddeden, hak ve özgürlük arayışında olan insanları hiçbir kaide, kural gözetmeksizin, işte köy
yakmalar, faili meçhul cinayetler, gasplar, uyuşturucu trafiğinden tutalım fuhşa kadar her türlü
gayrimeşru yollardan hem ekonomik rant sağlamaya çalışmışlardır hem de özgürlük ve adalet
arayışında olan, hak arayışında olan aydınlara, yazarlara, çocuklara, kadınlara, topyekûn halka karşı
bir özel savaş yöntemi olarak gözü kara bir şekilde pratik faaliyetlerde bulunmuşlardır ve bu
-639-
Download