Teferruattır" temalı çeşitli ebat ve özellikteki 428 adet afiş

advertisement
TBMM
B: 64
Teferruattır" temalı çeşitli ebat ve özellikteki 428 adet afiş için;
• Usta Reklam Ajansı-Ahmet YAŞAR firmasına
ödeme yapıldığı,
3 . 3 . 2009
s 91.981,00.-TL
5- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalan için hazırlanan "Bu Vatan Hepimizin" ve 5 Ocak
Adana'nın Kurtuluşu için hazırlanan "Mevzubahis Vatansa Gerisi Teferruattır" temalı
afişlerin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak
şehrin uygun görülen yerlerine görsel kirlilik yaratılmamasına özen gösterilerek, Belediye
ilan Reklam Vergisi Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak hazırlatıp asıldığı,
6- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalan için hazırlanan "Bu Vatan Hepimizin" ve 5 Ocak
Adana'nın Kurtuluşu için hazırlanan "Mevzubahis Vatansa Gerisi Teferruattır" temalı
afişler 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun I3.maddcsinin 2.fıkrastnda "Belediye, hemşeriler
arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması
konusunda gerekli çalışmalan yapar" hükmü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun
24.maddesinin (1) bendi ve Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören
Giderleri Yönergesi ve İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan Adana'nın Kurtuluşu
Kutlama Programının diğer hususlar bölümünde program ve kutlamalarla ilgili bütün
giderler Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır maddelerine İstinaden hazırlatıldığı
bahse konu afişlerin seçim kampanyalar İle ilgili herhangi bir ilişiği bulunmadığı'
dolayısıyla da Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin H.maddesi 4.fıkrasında yer alan "Kamu görevlileri, seçim
kampanyalannda görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak
kullanamaz ve kullandırmazlar" hükmü ile alakası olmadığı, amacın milli şuuru
geliştirmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğu belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
(I
-254-
Download