1. örtülü sermaye

advertisement
1. Örtülü Sermaye
1. ÖRTÜLÜ SERMAYE
1.1. GENEL AÇIKLAMA
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 ve daha önceki hesap dönemlerinde elde
ettikleri kurum kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve
esaslar›n düzenlendi¤i 5422 say›l› eski K.V.K.’n›n 15. maddesinin (2) numaral›
bendinde örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin, kurum
kazanc›n›n tespitinde indirim olarak dikkate al›namayaca¤› belirtilmifl, mezkur
Kanunun 16. maddesinde ise “Örtülü Sermaye” müessesesine iliflkin usul ve
esaslar hüküm alt›na al›nm›flt›.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin örtülü sermaye mahiyetindeki borçlanmalar›
üzerinden hesaplad›klar› ya da ödedikleri faizlerin kurum kazanc›n›n tespitinde
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas› fikrinin alt›nda, kurumlar›n iliflkili olduklar› gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan kuruma gerçekte bir sermaye olarak konulan ve bu sebeple de sadece kurumun kar veya zarar›na ortak
olmay› sa¤layan paralar›n, borç olarak de¤erlendirilerek karfl›l›¤›nda faiz ödenmesi ve bu yolla kurum kazanc›n›n bir k›sm›n›n vergi ödenmeden kurum d›fl›na
ç›kar›lmas›n›n önlenmesi yatmaktad›r. Vergi güvenlik müessesesi olarak vergi
sistemimizde yer alan örtülü sermaye uygulamas›n›n as›l amac›, öz sermaye
üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazanc›n›n tespitinde gider
olarak dikkate al›nmas›n›n önüne geçmektir.
Kurumlar›n 2006 ve daha sonraki hesap dönemlerinde elde edecekleri kurum
kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve esaslar›n düzenlendi¤i 5520 say›l› yeni K.V.K.’nda da örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin düzenlemeler bulunmaktad›r. Nitekim kanun koyucu 5520 say›l› yeni K.V.K.’nda,
örtülü sermaye müessesesini, uluslararas› geliflmeler ve genel kabul görmüfl
ilkeleri dikkate al›narak yeniden düzenlenmifltir. Buna göre, örtülü sermaye
uygulamas›nda borç/öz sermaye oran›, ortakla iliflkili kifli ve öz sermaye
tan›mlar›na aç›kl›k getirilerek objektif k›staslar konulmufl, örtülü sermaye kapsam›na girmeyecek borçlanmalar belirtilmifl ve örtülü sermaye uygulamas›nda
düzeltme ifllemlerine iliflkin usul ve esaslar belirlenmifltir.
Bununla birlikte örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin olarak 5520 say›l›
K.V.K.’n›n 12. maddesinde yer alan düzenlemenin objektif k›staslara dayanmas›na ve uygulamada karfl›lafl›lan pek çok soruna iliflkin olarak aç›klay›c›
hükümler getirmek suretiyle çözmüfl olmas›na ra¤men yeni Kanun ile ihdas
edilen örtülü sermaye müessesesi birçok sorunu da beraberinde getirmifltir.
5520 say›l› K.V.K.’n›n “Kabul Edilmeyen ‹ndirimler” bafll›kl› 11. maddesinde,
örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farklar› ve benzeri
13
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
giderlerin kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›namayaca¤› belirtildikten sonra, söz konusu Kanunun 12. maddesinde örtülü sermaye müessesesinin unsurlar› üzerinde durulmufl, örtülü sermaye say›lmayacak borçlanmalar belirtilmifl ve örtülü sermayenin tespiti sonucunda yap›lacak düzeltme
ifllemleri aç›klanm›flt›r.
Çal›flmam›z›n bu bölümünde, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12.
maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde örtülü sermaye müessesesine
iliflkin usul ve esaslar ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.
1.2. YASAL DÜZENLEME
Kurumlar vergisi mükelleflerinin ortak ve/veya ortaklarla iliflkili kiflilerden
yapm›fl olduklar› borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesine
iliflkin usul ve esaslar 5520 say›l› K.V.K.’n›n “Örtülü Sermaye” bafll›kl› 12.
maddesinde, örtülü sermaye mahiyetindeki borçlara iliflkin olarak ortaya ç›kan
(hesaplanan veya ödenen) faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin kurum kazanc›n›n
tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas› gerekti¤i ise
mezkur Kanunun 11. maddesinin (1/b) bendinde hüküm alt›na al›nm›flt›r. 5520
say›l› K.V.K.’n›n örtülü sermaye müessesini düzenleyen 12. maddesi flu
flekildedir;
Örtülü sermaye
Madde 12- (1) Kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden
do¤rudan veya dolayl› olarak temin ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n,
hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n›
aflan k›sm›, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye say›l›r.
(2) Yukar›da belirtilen karfl›laflt›rma s›ras›nda, sadece iliflkili flirketlere finansman temin eden kredi flirketlerinden yap›lan borçlanmalar hariç olmak üzere,
ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla
iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar % 50 oran›nda dikkate al›n›r.
(3) Bu maddenin uygulanmas›nda;
a) Ortakla iliflkili kifli, orta¤›n do¤rudan veya dolayl› olarak en az % 10 oran›nda
orta¤› oldu¤u veya en az bu oranda oy veya kâr pay› hakk›na sahip oldu¤u bir
kurumu ya da do¤rudan veya dolayl› olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili bu
kurumun sermayesinin, oy veya kâr pay› hakk›na sahip hisselerinin en az %
10'unu elinde bulunduran bir gerçek kifli veya kurumu,
b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyar›nca tespit edilmifl hesap
dönemi bafl›ndaki öz sermayesini,
ifade eder.
14
1. Örtülü Sermaye
(4) Kurumlar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören hisselerinin
edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla iliflkili kifli
say›lanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortakl›k pay› aran›r.
(5) Yukar›da belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortaklar›n iliflkide bulundu¤u kifliler için topluca dikkate al›n›r.
(6) Afla¤›da say›lan borçlanmalar örtülü sermaye say›lmaz:
a) Kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi
teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü kiflilerden yap›lan borçlanmalar.
b) Kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin, banka
ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan temin ederek ayn› flartlarla k›smen veya tamamen kulland›rd›¤› borçlanmalar.
c) 5411 say›l› Bankac›l›k Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar taraf›ndan
yap›lan borçlanmalar.
ç) 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu kapsam›nda faaliyet gösteren finansal
kiralama flirketleri, 90 say›l› Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname kapsam›nda faaliyet gösteren finansman ve faktoring
flirketleri ile ipotek finansman kurulufllar›n›n bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak
veya ortakla iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›klar› borçlanmalar.
(7) Örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›n›n uygulanmas›nda,
gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar
mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›l›r. Daha önce yap›lan
vergilendirme ifllemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak düzeltmede
örtülü sermayeye iliflkin kur farklar›n› da kapsayacak flekilde, taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. fiu kadar ki, bu düzeltmenin
yap›lmas› için örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flartt›r.”
1.3. ÖRTÜLÜ SERMAYEN‹N UNSURLARI
Çal›flmam›z›n önceki bölümünde de belirtildi¤i üzere kurumlar vergisi uygulamas› aç›s›ndan örtülü sermaye müessesine iliflkin usul ve esaslar 5520 say›l›
K.V.K.’n›n “Örtülü Sermaye” bafll›kl› 12. maddesinde hüküm alt›na al›nm›flt›r.
An›lan düzenlenme uyar›nca; kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili
olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl› olarak temin ederek iflletmede
kulland›klar› borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz
sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm›, örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecektir.
Söz konusu düzenlemeden de anlafl›laca¤› üzere kurumlar vergisi mükellefleri
15
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
taraf›ndan yap›lan bir borçlanman›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi ve
buna ba¤l› olarak söz konusu borç üzerinden hesaplanan ya da ödenen faiz, kur
fark› ve benzeri giderlerin kurum kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul
edilmeyen gider olarak dikkate al›nabilmesi için bir k›s›m koflullar›n varl›¤›
gerekmektedir. Buna göre; borcun temin edildi¤i kifli ya da kurum ile borcun
tutar› da büyük önem tafl›nmaktad›r.
Örtülü sermaye müessesesine iliflkin yasal düzenlemeden de anlafl›laca¤› üzere
kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan yap›lan bir borçlanman›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilmesi için ortaklardan veya ortakla iliflkili kiflilerden yap›lm›fl olmas› ve kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflmas› gerekmektedir. Bu kapsamda olmak üzere 5520 say›l› K.V.K.’n›n 12. maddesinde yer alan
örtülü sermaye tan›m›, temel olarak iki unsuru bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.
Bunlar;
- Borçlanman›n ortaklardan veya ortakla iliflkili kiflilerden yap›lm›fl olmas› ve
- Yap›lan borçlanman›n öz sermayenin üç kat›n› aflmas›d›r.
Çal›flmam›z›n bu bölümünde kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan yap›lan
bir borçlanman›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi için aranan koflullar
ile uygulamada ortaya ç›kmas› muhtemel sorunlar ayr›nt›l› olarak
aç›klanacakt›r.
1.3.1. Ortak ve Ortakla ‹liflkili Kifli
Kurumlar vergisi mükelleflerinin sadece ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden
yapm›fl olduklar› ve iflletmede kulland›klar› borçlar çal›flmam›z›n izleyen
bölümlerinde ayr›nt›l› olarak aç›klanacak di¤er flartlar›n da mevcut olmas› durumunda örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecektir. Aksi takdirde ortak ya da
ortakla iliflkili kiflilerin d›fl›nda kalan di¤er kiflilerden yap›lan borçlanmalar,
di¤er flartlar›nda mevcut olmas› durumunda dahi örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
Ortakl›k iliflkisi, kurumun ortaklar›n› ifade etmektedir. Bununla birlikte kurumun ortak oldu¤u kurumlardan yapaca¤› borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilip de¤erlendirilmeyece¤i hususu ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in; (A)
A.fi.’nin (B) Ltd. fiti. ve (D) gerçek kiflisi olmak üzere iki orta¤›n›n
bulundu¤unu, ayn› zamanda (N) A.fi.’nin de hissedar› oldu¤unu varsayal›m.
5520 say›l› K.V.K.’n›n 12. maddesinde kurumlar›n ortaklar›ndan ya da ortakla
iliflkili kiflilerden do¤rudan veya dolayl› olarak temin ederek iflletmede
kulland›klar› borçlar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilece¤i
belirtildi¤inden (A) A.fi.’nin ortaklar› olan (B) Ltd. fiti. ve (D) gerçek kiflisinden
temin etti¤i borçlar›n di¤er flartlar›nda mevcut olmas› durumunda örtülü sermaye olarak de¤erlendirilece¤inden flüphe bulunmamaktad›r. Buna karfl›l›k (A)
16
1. Örtülü Sermaye
A.fi.’nin orta¤› olmayan ancak kendisinin orta¤› oldu¤u (N) A.fi.’nden temin
edilen borçlar örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilecek midir? Baflka bir
deyiflle kurumlar›n ortaklar›ndan de¤il de kendilerinin ortak oldu¤u kurumlardan temin edece¤i borçlar, örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecek midir?
Bu hususla ilgili olarak 1 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde bir
k›s›m aç›klamalar yap›lm›flt›r. Buna göre; ortakl›k iliflkisi, bir kurumun hem
ortak oldu¤u kurumlarla hem de söz konusu kuruma ortak olan gerçek kifli ve
kurumlar ile olan iliflkisini kapsamaktad›r. Do¤al olarak bu iliflkide herhangi bir
ortakl›k pay› s›n›r› bulunmamakla beraber ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›nda ifllem gören hisselerin elde bulundurulmas› halinde, bu hisselerin ait
oldu¤u kurumlardan yap›lan borçlanmalarda örtülü sermayenin oluflabilmesi
için bu flekilde elde bulundurulan hisselerin sa¤lad›¤› ortakl›k pay›n›n en az %10
olmas› gerekmektedir.
Öte yandan kurumlar›n ortaklar› ile iliflkili kiflilerden yapm›fl olduklar› borçlanmalarda örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilece¤inden örtülü sermaye
uygulamas› aç›s›ndan ortakla iliflkili kifli kavram›n›n herhangi bir tereddüte
mahal b›rakmayacak flekilde aç›klanmas› gerekmektedir. Bu kapsamda olmak
üzere 5520 say›l› K.V.K.’n›n 12. maddesinin (3) numaral› f›kras›n›n (b)
bendinde örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan “ortakla iliflkili kifli” kavram›
ayr›nt›l› olarak tan›mlanm›flt›r. An›lan düzenlemeye göre;
- Orta¤›n, do¤rudan veya dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u
kurum,
-Orta¤›n, en az %10 oran›nda oy veya kâr pay› hakk›na ya da hisselerine sahip
oldu¤u bir kurum ya da,
- Do¤rudan veya dolayl› olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr pay› hakk›na sahip hisselerinin en az %10’unu elinde
bulunduran bir gerçek kifli veya kurum,
örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan “ortakla iliflkili kifli” olarak de¤erlendirilecek ve bunlardan temin edilerek iflletmede kullan›lan borçlar, di¤er flartlar›n da
mevcut olmas› durumunda örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecek ve söz
konusu bu borç için ödenen ya da hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri giderler,
kurum kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
al›nacakt›r. Aksi takdirde kurumun orta¤›n›n baflka bir kurumdaki mevcut
ortakl›k pay›n›n %10’dan daha düflük olmas› durumunda örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan orta¤›n orta¤› oldu¤u kurum, ortakla iliflkili kurum olarak
de¤erlendirilemeyecektir.
Yap›lan aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere K.V.K.’n›n 12. maddesinin (3)
numaral› f›kras›nda ortakla iliflkili kifliler tan›mlan›rken, belirli flartlar alt›nda
17
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
gerçek kiflilerinde bu kapsamda de¤erlendirilece¤i belirtilmifl olup, madde
gerekçesinde ise an›lan uygulama aç›s›ndan gerçek kifli ve kurum kavramlar›
aç›klanm›flt›r. Buna göre f›krada yer alan “gerçek kifli” ifadesi, Gelir Vergisi
Kanunu’nun uygulanmas›nda gerçek kifli olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan flah›slar ile flah›s flirketleri ya da adi ortakl›klar›, “kurum” ifadesi de, sermaye
flirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kurulufllar›, dernek veya vak›flar ile bunlara ait iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar›n› kapsamaktad›r.
Örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan ortakla iliflkili say›lan kifli ve kurumlarda,
en az %10 oran›nda sermaye, oy ya da kâr pay› hakk›na sahip olma flart› aranmaktad›r. Gerçek kifli veya kurumlar›n, borç kullanan kurumlara, %10
oran›ndan daha az sermaye, oy veya kâr pay› hakk› bulunmas› halinde, ortakla
iliflkili kifli say›lmalar› söz konusu olmayaca¤› gibi bunlardan temin edilerek
iflletmede kullan›lan borçlarda örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyecektir.
K.V.K.’n›n 12. maddesi kapsam›nda örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan
ortakla iliflkili kifli kavram›n› aç›klayabilmek için 1 seri numaral› Kurumlar
Vergisi Genel Tebli¤i’nde afla¤›daki örneklere yer verilmifltir.
18
1. Örtülü Sermaye
Yukar›da yer alan flemada görüldü¤ü gibi borcu kullanan›n (A) Kurumu olmas›
halinde, Ortak (B) Kurumu, Ortak (U) Gerçek Kiflisi ile ifltirak (K)'nin, (A)
Kurumu ile ortakl›k iliflkisinde herhangi bir sermaye pay› oran› aranmayacak ve
di¤er flartlar›n mevcut olmas› durumunda bunlardan temin edilerek iflletmede
kullan›lan borçlar örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecektir.
19
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Öte yandan (A) Kurumunun tablo da yer alan gerçek ve tüzel kiflilerin örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan ortakla iliflkili kifli say›l›p say›lmayaca¤› flu flekilde
olacakt›r;
(A) Kurumunun;
- Ortak (B) Kurumunun do¤rudan en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (D)
Kurumundan,
- Ortak (B) Kurumunun dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (E)
Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (E) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (BB) Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (E) Kurumunun en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde
bulunduran (BC) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (E) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (BA) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortak (B) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (F)
Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortak (B) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (G)
Kurumundan,
- Ortak (B) Kurumunun en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde bulunduran
(H) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortak (B) Kurumunun do¤rudan en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (C)
Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (C) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (I) Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (C) Kurumunun en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde
bulunduran (J) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (C) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (AD) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortak (U) Gerçek Kiflisinin do¤rudan en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (V)
Kurumundan,
- Ortak (U) Gerçek Kiflisinin dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u
(Y) Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (Y) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (DB) Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (Y) Kurumunun en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde
bulunduran (DC) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
20
1. Örtülü Sermaye
- Ortakla iliflkili (Y) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (DA) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortak (U) Gerçek Kiflisinin do¤rudan en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (Z)
Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (Z) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (AB) Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (Z) Kurumunun en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde
bulunduran (AC) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (Z) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (DD) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan
yapm›fl oldu¤u borçlanmalar örtülü sermayenin tespitinde dikkate al›nacakt›r.
Baflka bir deyiflle (A) Kurumunun yukar›da belirtilen gerçek ve tüzel kiflilerden
temin ederek iflletmede kulland›¤› borçlar›n kurumun özsermayesinin üç kat›n›
aflan k›sm› örtülü sermaye olarak kabul edilecek ve bunlara iliflkin olarak ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri giderler kurum kazanc›n›n
tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nacakt›r.
Ayn› flekilde, (A) kurumunun;
- ‹fltirak (K)'nin do¤rudan en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (S) Kurumundan,
- ‹fltirak (K)'nin dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (T)
Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (T) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (CB) Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (T) Kurumunun en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde
bulunduran (CC) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (T) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (CA) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- ‹fltirak (K)'nin en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (L) Gerçek
Kiflisi veya Kurumundan,
- ‹fltirak (K)'nin en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (M)
Kurumundan,
- ‹fltirak (K)'nin en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde bulunduran (N) Gerçek
Kiflisi veya Kurumundan,
- ‹fltirak (K)'nin do¤rudan en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u (O) Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (O) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (P) Kurumundan,
21
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
- Ortakla iliflkili (O) Kurumunun en az %10 hissesini dolayl› olarak elinde
bulunduran (R) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan,
- Ortakla iliflkili (O) Kurumunun en az %10 hissesini do¤rudan elinde bulunduran (AE) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan
yapm›fl oldu¤u borçlanmalar da örtülü sermayenin tespitinde dikkate al›nacakt›r.
Çünkü 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (3) numaral› f›kras›nda orta¤›n
do¤rudan veya dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u ya da bu oranda oy veya kar pay› hakk›na sahip bulundu¤u kurumun veya do¤rudan veya
dolayl› olarak orta¤›n veya ortakla iliflkili bu kurumun sermayesinin, oy veya
kar pay› hakk›na sahip hisselerinin en az %10'unu elinde bulunduran gerçek kifli
veya kurumlar›n ortakla iliflkili kurum olarak de¤erlendirilece¤i hüküm alt›na
al›nm›flt›r.
(A) Kurumunun;
Ortak (EE) Gerçek Kiflisi veya Kurumundan yapt›¤› borçlanma ifltirak oran›na
bak›lmaks›z›n her halükarda örtülü sermayenin tespitinde dikkate al›nacakt›r.
(FA) Kurumu da ifltirak iliflkisi nedeniyle ifltirak oran›ndan ba¤›ms›z olarak ayn›
flekilde de¤erlendirilecektir.
Öte yandan, (FA) Kurumuna, Ortak (EE) Gerçek Kiflisi veya Kurumu dolayl›
olarak en az %10 oran›nda ortak oldu¤undan, bu kurum ortakla iliflkili kurum
olarak da de¤erlendirilebilecektir. Dolay›s›yla, (FA) Kurumunun iliflkili oldu¤u,
(FD) Gerçek Kiflisi veya Kurumu, (FB) Kurumu ve (FC) Gerçek Kiflisi veya
Kurumu bu aç›dan bak›nca da ortakla iliflkili kifli say›lacakt›r.
1.3.1.1. Borcun do¤rudan veya dolayl› olarak temin edilmesi
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 ve daha önceki y›llara iliflkin hesap
dönemlerine ait kurum kazançlar›n›n tespit ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve
esaslar›n düzenlendi¤i 5422 say›l› K.V.K.'n›n 16. maddesinde kurumlar›n
aralar›nda vas›tal› bir flirket münasebeti bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden
yapm›fl olduklar› borçlanmalar›n da belirli flartlar›n mevcudiyeti durumunda
örtülü sermaye olarak de¤erlendirilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›. Bununla birlikte 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan
vas›tal› flirket münasebeti ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte ortakla iliflkili kifli tan›mlamas›nda, "dolayl› ortakl›k" kavram›na da
yer verilmifltir. Dikkat edilece¤i üzere eski düzenleme de yer alan "vas›tal› flirket
münasebeti" ile yeni düzenlemede yer alan "dolayl› ortakl›k iliflkisi" birbirine
paralel düzenlemeler olup bir kurum orta¤›n›n dolayl› olarak bir baflka kuruma
ortak olmas› ancak vas›tal› flirket iliflkisi ile aç›klanabilir. Örne¤in bir kurum
orta¤›n›n dolayl› olarak baflka bir kuruma ortak olmas› ancak, kurum ailesi ve
22
1. Örtülü Sermaye
akrabalar› vb. arac›l›¤› ile yap›lacakt›r. Bu kapsamda olmak üzere borcu kullanan kurumun, borcu ortakl›k iliflkisi olan bir kurumdan veya ortaklar› ile
iliflkili bir baflka kurumdan do¤rudan temin etmemesi örtülü sermayenin mevcut
olmayaca¤› anlam›na gelmemektedir.
Kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan borcun, ortak veya ortakla iliflkili
kifliden ancak üçüncü kifli üzerinden dolayl› olarak temin edilmesi durumunda
da di¤er flartlar›n mevcut olmas› durumunda örtülü sermaye söz konusu olabilecektir. Dolayl› olarak temin edilen borçlanmalarda araya birden fazla kurumun
girmesi borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesine engel teflkil etmemektedir.
Örne¤in; Kurum (B), Kurum (A)'n›n %70 oran›nda orta¤›d›r. Kurum (B), hem
kendisi hem de orta¤› olan Kurum (A)'n›n ortakl›k iliflkisi içinde olmad›¤›
Kurum (C)'ye, Kurum (C) de Kurum (A)'ya borç vermifltir. Bu durumda, Kurum
(A)'n›n kendi orta¤› olan Kurum (B)'den Kurum (C) üzerinden dolayl› olarak
borç temin etti¤i kabul edilecek ve di¤er flartlar›n varl›¤› halinde bu borçlanma
örtülü sermaye say›lacakt›r.
Borcun, ortak veya ortakla iliflkili kifliden ancak üçüncü kifli üzerinden dolayl›
olarak temin edilmesi durumunda da örtülü sermaye söz konusu olabilecektir.
Dolayl› olarak temin edilen borçlanmalarda araya birden fazla kurumun girmesi borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesine engel teflkil etmemektedir.
Bu noktada üzerinde durulmas› gereken önemli bir husus, üçüncü kifli üzerinden
dolayl› olarak borçlanma durumunda, örtülü sermaye olarak nitelendirilecek
borç tutar›n›n tespitinde, üçüncü kiflinin iliflkili kifliden ald›¤› (kaynak) borç
tutar›n›n esas al›narak belirleme yap›lmas› gerekti¤idir. Üçüncü kifliden borç
alan kurumun ald›¤› (türev) borç tutar› ile üçüncü kiflinin iliflkili kifliden ald›¤›
(kaynak) borç tutar›n›n birbirinden farkl› olmas› durumunda esas olarak iliflkili
kifli ile üçüncü kifli aras›ndaki (kaynak) borç tutar› kadar bir k›s›m örtülü sermaye uygulamas›nda dikkate al›nmal›d›r. Üçüncü kifli ile borç alan kurum
aras›nda daha yüksek tutarda bir borçlanma söz konusu ise aflan k›sm›n örtülü
sermaye de¤erlendirmesinde dikkate al›nmamas› gerekti¤i kanaatindeyiz.1
Örnek: (A) A.fi., (B) Ltd.fiti.'nin % 20 oran›nda orta¤›d›r. (A) A.fi., (D) A.fi.'ne
100.000 YTL borç vermifltir.(kaynak borç) (B) Ltd.fiti.'de kendisi ile K.V.K.'n›n
12. maddesinde tan›mlanan nitelikte bir iliflkisi bulunmayan (D) A.fi.'nden
300.000 YTL borç alm›flt›r.(türev borç) Bu ba¤lamda, (D) Ltd.fiti.'nin dolayl›
olarak üçüncü kifli üzerinden ancak kendi orta¤›ndan borçland›¤› kabul edilecek
ve borç iliflkisi örtülü sermaye düzenlemesi kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
1 ERDEM, Tahir; “Borç ‹liflkisindeki De¤iflikliklerin Örtülü Sermaye Uygulamas›na Etkileri”
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi.
23
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Bununla birlikte örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilmesi gereken borç
tutar› 300.000 YTL'nin tamam› de¤il, üçüncü kiflinin iliflkili kifliden borçland›¤›
tutar yani 100.000 YTL olacakt›r. Dolayl› borç iliflkisi çerçevesinde kendi
orta¤›ndan temin edilen 100.000 YTL'nin (B) Ltd.fiti.'nin öz sermayesinin üç
kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak nitelendirilecektir.
Öte yandan borç alan kurum ile borç veren aras›ndaki ortakl›k iliflkisinin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören hisselerin edinilmesi nedeniyle
ortaya ç›kmas› durumunda ortakla iliflkili kiflinin tespiti ile grup flirketlerinden
yap›lan borçlanmalarda örtülü sermaye uygulamas› özellik arz etmekte olup, söz
konusu bu hususlara çal›flmam›z›n izleyen bölümlerinde ayr›nt›l› olarak
de¤inilecektir.
1.3.1.2. ‹MKB'de ‹fllem Gören Hisse Senetleri Nedeniyle Ortakl›k ‹liflkisi
Kurumlar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören hisse senetlerinin üçüncü flah›slar (gerçek ve tüzel kifli) taraf›ndan al›nmak suretiyle
ortakl›k iliflkisinin kurulmas› durumunda, söz konusu kifliler ile yap›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki durumu özelik arzetmektedir.
Çal›flmam›z›n önceki bölümlerinde belirtildi¤i üzere kurumlar›n ortaklar›yla
yapt›klar› borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi için herhangi
bir asgari ortakl›k oran› bulunmamaktad›r.
Bununla birlikte kurumlar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören
hisselerinin edinilmesi ve borç verilen kurumla sadece bu hisse senetlerinin
al›nmas› nedeniyle ortakl›k ba¤lant›s›n›n kurulmas› durumunda bu mahiyetteki
ortaklardan yap›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye kapsam›nda
de¤erlendirilebilmesi için mezkur Kanunun 12. maddesinin (4) numaral›
f›kras›nda en az %10 oran›nda ortakl›k pay› ölçütü getirilmifltir. An›lan düzenleme ile finansal enstrümanlar›n ekonomik gereklerle al›m-sat›m›na ve finans
piyasas›n›n geliflmesine olumsuz etki yapabilecek subjektif de¤erlendirmeler
engellenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Dolay›s›yla ‹MKB'de ifllem gören hisse senetlerinin % 10'undan daha az›na
sahip olan bir gerçek veya tüzel kiflinin söz konusu flirkete borç vermesi
nedeniyle, bu borç flirketin dönem bafl›ndaki öz sermayesinin 3 kat›ndan fazla
olsa dahi, örtülü sermayeden bahsedilemeyecektir.
1.3.1.3. Grup fiirketlerinden Yap›lan Borçlanmalar
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 ve daha önceki hesap dönemlerinde elde
ettikleri kurum kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve
esaslar›n düzenlendi¤i 5422 say›l› K.V.K.'n›n uyguland›¤› dönemlerde grup
flirketlerinden yap›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye kapsam›nda
24
1. Örtülü Sermaye
de¤erlendirilip de¤erlendirilemeyece¤i tart›flma konusu yap›lmaktayd›. Bu kapsamda olmak üzere özellikle grubun kredi firmas› olarak kabul edilen flirketin
temin etti¤i borçlar› di¤er grup flirketlerine kulland›rmas› durumunda veya
gruba dahil banka ve finans kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilip de¤erlendirilmeyece¤i hususu bir çok
tart›flmaya neden olmufltu. Söz konusu tart›flmalar nedeniyle bu hususla ilgili
olarak uygulama birli¤inin sa¤lanmas› mümkün olmad›¤› gibi bir çok ihtilaf
yarg› organlar›na tafl›nm›flt›r. An›lan hususla ilgili olarak Dan›fltay taraf›ndan
verilen bir karar flu flekildedir; 2
"Davac› flirketin 1993 y›l› ifllemlerinin örtülü sermaye üzerinden faiz
da¤›t›ld›¤›ndan bahisle incelenmesi sonucu düzenlenen rapor do¤rultusunda
kurumlar vergisi sal›nm›fl, fon pay› hesaplan›p, kaçakç›l›k cezas› kesilmifltir.
‹stanbul 2. Vergi Mahkemesi 8.6.1998 günlü ve 1998/797say›l› karar›yla; davac›
kurumun hissedarlar› ayn› olan ............. Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi, ....
‹plik Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi ve ..................... Ticaret ve Sanayi
Anonim fiirketi'nden devaml› surette kaynak temini yoluna gitti¤i, belirtilen
flirketlerden sa¤lanan kaynaklar›n flirketin öz sermayesine göre bariz fazlal›k
oluflturdu¤u, davac› flirketle ad› geçen flirketler aras›ndaki vas›tal› ve vas›tas›z
iliflkinin inceleme eleman›nca ortaya konuldu¤u gerekçesiyle, davay›
reddetmifltir.
Davac› flirketlere ödenen vade farklar›n›n tamam›n›n para kullan›m› ile ilgili
olmad›¤›n›, gider kaydedilen vade farklar›n›n gurup firmalar› taraf›ndan
bankadan al›nan kredilerin flirketçe kullan›lan k›sm›na ait faiz tutarlar› oldu¤u,
vade fark› faturalar› düzenleyen gurup firmalar›n›n vade farklar›n› kanuni
defterlerine has›lat olarak kaydetti¤ini ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 16 nc› maddesinde, kurumlar›n
aralar›nda vas›tal›, vas›tas›z bir flirket münasebeti veya devaml› ve s›k› bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden yapt›klar› istikrazlarla kurumun öz sermayesi aras›ndaki nisbet, emsali kurumlar›nkine nazaran bariz bir
fazlal›k gösterirse mezkur istikrazlar›n örtülü sermaye say›laca¤› hükme
ba¤lanm›fl, ayn› Kanun'un 15/2 maddesinde ise örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak
indirilmesinin kabul edilmeyece¤i, hükmüne yer verilmifltir.
Dava dosyas›n›n incelenmesinden, uyuflmazl›k konusu döneme iliflkin olarak
davac› kurum ad›na ayn› gurup bünyesinde yer alan flirketlerin düzenledi¤i vade
fark› faturalar› esas al›narak matrah fark›n›n tespit edildi¤i anlafl›lmaktad›r.
2 Dan›fltay 4. Dairesi’nin, 07.12.1998 tarih, E:1998/3479, K:1998/4821 say›l› Karar›.
25
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Tarhiyat›n dayana¤›n› teflkil eden vergi inceleme raporunda yaln›zca davac›
flirketle gurup bünyesinde yer alan flirketlerin sermaye ba¤lant›lar› esas al›narak
örtülü sermaye üzerinden faiz da¤›t›ld›¤› sonucuna var›lm›fl olup gerek borcun
iflletmede devaml› olarak kullan›lmas›, gerekse ödenen vade farklar›n›n öz sermayeye nispetinin emsali kurumlardakine nazaran bariz farkl›l›k gösterdi¤i
konusunda belirleme yap›lmam›flt›r. Öte yandan flirket amaçlar› do¤rultusunda
ayn› gurup bünyesinde yer alan flirketler aras›nda finans kaynaklar›n›n iflbirli¤i
içinde kullan›lmas› örtülü sermaye olarak kabul edilemez. Uyuflmazl›k konusu
olayda da vade fark› faturalar›n›n büyük k›sm›n›n di¤er gurup flirketlerinin kulland›¤› banka kredilerini davac› flirkete aktarmalar› nedeniyle davac› flirketin
yüklendi¤i faiz ödemelerine iliflkin oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Davac› flirkete
finans kayna¤› sa¤layan di¤er gurup flirketlerinin elde ettikleri vade fark› gelirlerini kay›tlar›na intikal ettirdikleri sabittir. Bu durumda yükümlü flirketin ilgili
bulundu¤u flirketler taraf›ndan düzenlenen faturalar karfl›l›¤› yapt›¤› vade fark›
veya faiz ödemelerini gider olarak kaydetmesinde mevzuata ayk›r›l›k bulunmad›¤›ndan, yükümlü flirket ad›na örtülü sermaye üzerinden faiz da¤›t›ld›¤›
iddias›yla yap›lan tarhiyata karfl› aç›lan davan›n reddi yolunda verilen kararda
isabet görülmemifltir. Aç›klanan nedenle, ‹stanbul 2. Vergi Mahkemesi'nin
1998/797 say›l› karar›n›n bozulmas›na karar verildi."
Dikkat edilece¤i üzere an›lan yarg› karar› 5422 say›l› K.V.K.'n›n yürürlükte
bulundu¤u dönemlere ait bir ihtilafa iliflkin bulunmaktad›r. Buna karfl›l›k 5520
say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde grup flirketlerinden yap›lan borçlanmalar›n
örtülü sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki duruma iliflkin olarak baz› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu kapsamda olmak üzere an›lan maddenin (2) numaral›
f›kras›nda, örtülü sermayenin tespiti s›ras›nda, sadece iliflkili flirketlere finansman temin eden kredi flirketlerinden yap›lan borçlanmalar hariç olmak üzere,
ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla
iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar›n % 50 oran›nda dikkate al›naca¤› belirtilmifltir.
Ayr›ca maddenin örtülü sermaye say›lmayacak borçlanmalar› belirleyen (6)
numaral› f›kras›n›n (b) bendinde, kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya
ortaklarla iliflkili kiflilerin, banka ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye
piyasalar›ndan temin ederek ayn› flartlarla k›smen veya tamamen kulland›rd›¤›
borçlanmalar›n örtülü sermaye say›lmayaca¤› belirlenmifltir.
Bu kapsamda olmak üzere 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (2) numaral›
f›kras› ile (6) numaral› f›kras›nda yer alan düzenlemeler uyar›nca kurumlar›n
ayn› gruba dahil bulunduklar› flirketlerden yapacaklar› borçlanmalar›n örtülü
sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki durumu flu flekilde olacakt›r.
26
1. Örtülü Sermaye
1.3.1.3.1. ‹liflkili Kifli Say›lan Banka veya Benzeri Kredi Kurumlar›ndan
Yap›lan Borçlanmalar
Bankalar, finansal kurulufllar, sigorta flirketleri, kooperatifler ve sosyal güvenlik
kurulufllar›ndan oluflan mali sektör kurulufllar› reel ekonomiye fon sa¤lama
ifllemini ifa etmektedirler. Bankalar, mudilerinden mevduat yoluyla toplad›klar›
k›sa vadeli fonlar› uzun vadeli fon ihtiyac› bulunan gerçek veya tüzel kiflilere
vermek suretiyle faaliyette bulunurlar. Öte yandan günümüzde "holding
bankac›l›¤›" olarak adland›r›lan bankac›l›k türü yayg›n olarak uygulamada
ortaya ç›km›fl olup, holding bünyesine al›nan bankalarla, ayn› holding içerisinde
bulunan di¤er flirketlere düflük kredi faizleri gibi daha avantajl› durumlarda kredi
sa¤lama konusunda faaliyette bulunurlar.
Çal›flmam›z›n bu bölümünde ayn› holdinge ba¤l› bulunan bankalardan al›nan
kredilerin örtülü sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki durumu, 2006 öncesi ve sonras›nda olmak üzere iki ayr› bafll›k halinde ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.
1.3.1.3.1.1. 5422 Say›l› K.V.K.'n›n Geçerli Oldu¤u Dönemlerde (2005 ve
Öncesi)
5520 say›l› Kanunla mülga 5422 say›l› K.V.K.'n›n "Örtülü Sermaye" bafll›kl› 16.
maddesinde; "Kurumlar›n aralar›nda vas›tal›, vas›tas›z bir flirket münasebeti
veya devaml› ve s›k› bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden
yapt›klar› istikrazlar, teflebbüste devaml› olarak kullan›l›r ve bu istikrazlarla
kurumun öz sermayesi aras›ndaki nispet, emsali kurumlar›nkine nazaran bariz
bir fazlal›k gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye say›l›r." hükmü yer
almaktad›r.
Örtülü sermaye kavram›, vergi matrah›n›n dolayl› yollardan afl›nd›r›lmas›n›n
önlenmesi amac›yla Türk vergi sistemine dahil edilmifltir. Esasen örtülü sermayeye ödenen ve/veya hesaplanan faizlerin gider olarak kabul edilmemesi, öz sermaye üzerinden ödenen ve/veya hesaplanan faizlerin gider olarak kabul
edilmemesinin sonucudur. Aksi bir düflünce tarz› örtülü yolla sa¤lanan sermayeye faiz hesaplanmas› veya ödenmesi ve bu faizin de gider olarak kazançtan tenzilinin kabul edilmesi anlam›na gelir. Bu durum ise, vergisi ödenmemifl
kazanc›n kurum ortak veya sahiplerince ya da kurumun iliflkide bulundu¤u kifli
ve kurulufllarca çekilmesi, kazanc›n vergilendirilmeksizin da¤›t›m› gibi bir
sonuç verecektir.
Aç›klanan bu durumlar ile 213 say›l› V.U.K.'n›n 3. maddesindeki
"Vergilendirmede vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek
mahiyeti esast›r." hükmü karfl›s›nda, flirketin iliflki içinde bulundu¤u kurulufllardan yap›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye flartlar›n› tafl›mas› durumunda, örtülü
sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazanc›n›n
tespitinde gider olarak dikkate al›nmas› mümkün de¤ildir. Kanunda kazanc›n el
27
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
de¤ifltirmesi suretiyle vergiden kaç›nmak için kullan›lan yollardan birisi olarak
kabul edilen örtülü sermayenin varl›¤›n›n kabul edilmesi için gerekli koflullar üç
temel konuda tespit edilmifltir. Kanun hükmünden de anlafl›laca¤› üzere örtülü
sermayeden söz edebilmek için üç flart›n birlikte gerçekleflmesi gerekmektedir.
Bu flartlar afla¤›daki gibidir;
- Kurumlar vergisi mükelleflerinin alm›fl olduklar› borçlar›n örtülü sermaye
olarak de¤erlendirilebilmesi için borçlanman›n yap›ld›¤› gerçek ve tüzel kiflilerle kurum aras›nda vas›tal› veya vas›tas›z bir flirket iliflkisi yahut devaml› ve s›k›
bir iktisadi iliflki bulunmal›d›r.
- Örtülü sermayenin varl›¤›nda aranan ikinci koflul ise, al›nan borç paralar›n
flirkette devaml› olarak kullan›lmas›d›r. Burada devaml›l›ktan kas›t birden fazla
borçlanma iflleminin gerçekleflmesi ya da bir defal›k yap›lan borçlanman›n
vergilendirme dönemini aflmas›d›r.
- Örtülü sermayenin varl›¤› için gerçekleflmesi gereken üçüncü koflul da, kurum
taraf›ndan kullan›lan istikrazlar›n öz sermayeye olan nispetinin emsal kurumlara
nazaran bariz bir fazlal›k göstermesidir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 ve daha önceki hesap dönemlerinde
yapm›fl olduklar› borçlanma ifllemlerine iliflkin örtülü sermaye uygulamas›, 5422
say›l› K.V.K.'n›n 16. maddesinde düzenlenmifl olup, an›lan madde de örtülü sermaye mahiyetinde olmayan borçlanma ifllemlerine iliflkin herhangi bir düzenleme yap›lmam›flt›r. Buna göre an›lan madde metninde yer alan bütün flartlar›
haiz bulunan borçlanmalar örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilecektir. Söz
konusu flartlar› haiz bulunan borçlanman›n vas›tal› veya vas›tas›z ortakl›k
iliflkisi içinde olunan bankalardan yap›lm›fl olmas› da bu durumu de¤ifltiremeyecektir. Kald› ki, 2006 ve izleyen y›llarda geçerli olacak örtülü sermaye uygulamas›n›n düzenlendi¤i 5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12. maddesinde ortaklar›n
iflletmeye kulland›rd›¤› borçlar›n, kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflan
k›sm›n›n di¤er flartlar›n da gerçekleflmesi halinde örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilece¤i, bu karfl›laflt›rma s›ras›nda; ortak veya ortakla iliflkili kifli
olmakla birlikte ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan banka
veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar›n %50 oran›nda dikkate
al›naca¤› belirtilmifltir.
Ayr›ca Dan›fltay taraf›ndan çeflitli tarihlerde verilen kararlarda da kurumlar›n
vas›tal› vas›tas›z ortakl›k iliflkisi içinde bulunduklar› bankalardan kulland›klar›
kredilerin, süreklilik arz etmesi ve tutar olarak özsermaye ile bariz farkl›l›k
göstermesi durumunda söz konusu kredinin örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i belirtilmifltir. Dan›fltay taraf›ndan bahse konu ile
ilgili olarak verilen bir karar flu flekildedir;3
3 Dan›fltay 4. Dairenin 29.03.2005 tarih ve E: 2004/2153 K: 2005/494 say›l› karar›
28
1. Örtülü Sermaye
"Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 16. maddesinde örtülü sermaye,"kurumlar›n
aralar›nda vas›tal›, vas›tas›z bir flirket münasebeti veya devaml› ve s›k› bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden yapt›klar› istikrazlar,
teflebbüste devaml› olarak kullan›l›r ve bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi
aras›ndaki nispet, emsali kurumlar›nkine nazaran bariz bir fazlal›k gösterirse
mezkur istikrazlar örtülü sermaye say›l›r." fleklinde tan›mlanm›fl olup, ayn›
Kanunun 15/2 nci maddesinde örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazanc›n›n tespitinde indiriminin yap›lmas›n›n kabul
edilmeyece¤i belirtilmifltir.
Kurumlar›n, de¤iflen ve geliflen ekonomik koflullar nedeniyle yetersiz sermayeye
sahip olmalar› halinde d›fl kaynaklara (borçlara) ihtiyaç duyduklar› bilinen bir
gerçektir. Ancak iflletmede kullan›lan her borç örtülü sermaye niteli¤inde
de¤ildir. Kanunun 16. maddesine göre iflletmede kullan›lan bir borcun örtülü
sermaye say›labilmesi için gerekli koflullar belirtilmifltir.
Örtülü sermayenin varl›¤› konusunda aranan ilk koflul, kurumlar›n aralar›nda
vas›tal›, vas›tas›z bir flirket iliflkisi veya s›k› bir iktisadi münasebet bulunan
gerçek ve tüzel kiflilerden borç al›nmas›d›r. Bu koflul ile, ortaklar›n do¤rudan
veya ortak olduklar› bir baflka flirket münasebeti ile kuruma borç (örtülü sermaye) vermeleri, ya da aralar›nda çok s›k› bir iktisadi münasebet nedeniyle
yeterince güven ba¤› oluflan gerçek veya tüzel kiflilerin yine kuruma asl›nda
örtülü sermaye niteli¤inde olan borç vermeleri hali kastedilmektedir.
Dolay›s›yla, asl›nda gizli ortak olan flah›s veya kurumlar›n koydu¤u sermayenin
borç say›lmas›n›n önlenmesi ve öz sermaye üzerinden faiz yürütülmesinin
engellenmesi amaçlanm›flt›r. Davac› fiirketin banka kredisi ald›¤› kurumlar›n
ortakl›k yap›lar› incelendi¤inde, aralar›nda vas›tas›z ortakl›k iliflkisi bulundu¤u
görülmüfl olup, flirket ile yüksek tutarda borç ald›¤› ve vas›tas›z iliflkisinin
oldu¤u bankalar›n yönetim kadrolar›n›n ayn› kiflilerden olufltu¤u anlafl›lm›flt›r.
Kanunun arad›¤› ikinci koflul ise, kurumun sözü edilen gerçek ve tüzel kiflilerden yapt›¤› borçlanman›n teflebbüste devaml›l›k arz etmifltir. Davac› flirketin
1998 y›l›nda kullanm›fl oldu¤u kredilerden süresi dolan borçlar›n yenilenmek
yada vadelerinin uzat›lmas› suretiyle 1996-2000 y›llar›n› kapsayacak flekilde
teflebbüste devaml› olarak kullan›l›r hale getirildi¤i görülmektedir
Örtülü sermayenin varl›¤›n›n kabul edilmesi için gerekli üçüncü koflul ise, kurumun öz sermayesi ile borçlanma miktar› aras›ndaki nispetin emsali kurumlardakine nazaran bariz bir farkl›l›k göstermesidir. Davac› fiirketin toplam borcunun özsermayesinin 4.77 kat›, orta¤› oldu¤u bankalara olan borcunun ise özsermayesinin 3.44 kat› oldu¤u dosyadaki belgelerden anlafl›lmaktad›r. ‹nceleme
eleman›nca Factoring hizmeti veren di¤er baz› mükellefler nezdinde yap›lan
emsal araflt›rmalar›nda, davac› flirketin borç-özsermaye oran›n›n 4.77 olmas›na
29
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
karfl›n, bu flirketlerde borç-özsermaye oranlar›n›n % 23- %33 - % 10-1,51-1,132,31 olmas› karfl›s›nda, flirketin özsermayesi ile borçland›¤› miktar aras›nda
ekonomik ve ticari icaplara uygun olmayan oranda bariz bir fazlal›k oldu¤u
görülmektedir.
213 say›l› V.U.K.'n›n 3. maddesinde vergilendirmede vergiyi do¤uran olay ve
bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas oldu¤u aç›klam›fl olup,
gerek yukar›da belirtilen hususlar, gerekse V.U.K.'n›n 3. maddesi hükmü
karfl›s›nda, davac›n›n, aralar›nda s›k› bir ortakl›k iliflkisi bulunan bankalardan ald›¤› kredilerin örtülü sermaye niteli¤i tafl›d›¤›n›n kabulü gerekmektedir. Bu durumda sözü edilen krediler için ödenen kur fark› ve faizin gider
olarak kurum kazanc›ndan indirilemeyece¤i gerekçesiyle yap›lan tarhiyatta
yasaya ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle daval› ‹dare temyiz isteminin kabulüyle ‹stanbul 3. Vergi
Mahkemesinin 28.1.2003 günlü ve E:2002/1243, K:2003/66 say›l› karar›n›n
re'sen tarhiyata iliflkin k›sm›n›n bozulmas›na oyçoklu¤uyla, davac›n›n karar
düzeltme isteminin ise reddine oybirli¤iyle 29.3.2005 gününde karar verildi."
1.3.1.3.1.2. 5520 Say›l› K.V.K.'n›n Geçerli Oldu¤u Dönemlerde (2006 ve
Sonras›)
Bankalar›n mudilerinden mevduat ad› alt›nda toplam›fl olduklar› fonlar› kredi
ad› alt›nda kredi müflterilerine kulland›rmalar› mutad faaliyetleri olmas›
nedeniyle örtülü sermaye uygulamas›n›n kapsam› d›fl›nda de¤erlendirilmeleri
mümkün de¤ildir. Çal›flmam›z›n önceki bölümünde belirtildi¤i üzere kurumlar›n
ayn› gruba dahil bulunduklar› bankalardan yapm›fl olduklar› borçlanmalar›n
(kullan›lan kredilerin) örtülü sermaye olarak de¤erlendirilece¤ine iliflkin olarak
5422 say›l› K.V.K.'nda herhangi bir düzenleme bulunmamaktayd›. Bununla birlikte 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda, ayn› gruba
dahil bulunan bankalardan al›nan kredilerin örtülü sermaye uygulamas›
karfl›s›ndaki durumuna iliflkin olarak bir k›s›m düzenlemeler yap›lm›flt›r. An›lan
düzenleme ile ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak
veya ortakla iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan
borçlanmalar›n örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilece¤i, ancak bu flekilde
elde edilen borçlar›n yar›s›n›n öz sermaye k›yaslamas›nda dikkate al›naca¤›
belirtilmifltir.
Örne¤in, sermayesi 1.000 birim olan bir kurumun sadece iliflkili kifli say›lan
bankadan borçlanma yapt›¤›n› ve ald›¤› borcun 4.000 birim oldu¤unu düflünelim. Normal flartlarda öz sermayenin 3 kat›n› aflan 1.000 birimlik borç üzerinden
ödenen veya hesaplanan faiz ve kur farklar›n›n kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir. Ancak, 5520 say›l› Kanunun 12. mad30
1. Örtülü Sermaye
desinin an›lan (2) numaral› f›kras›nda yap›lan düzenleme nedeniyle bankadan
al›nan borcun yar›s› (4.00 birim) öz sermaye ile k›yaslanacak ve örtülü sermayenin oluflmad›¤› sonucuna var›lacakt›r.
Dolay›s›yla, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak
veya ortakla iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan
borçlanmalar›n örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilmesi için yap›lan
borçlanma, öz sermayenin 6 kat›n› afl›yor olmal›d›r.4
Öte yandan 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda yer
alan "banka ve finans kurumlar›" kavramlar›n›n uygulamada ortaya ç›karaca¤›
muhtemel tereddüt ve ihtilaflar› bertaraf etmek amac›yla 1 seri numaral›
Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde bir k›s›m aç›klamalar yap›lm›flt›r. Buna göre
"Banka" Türkiye'de 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'na göre faaliyette bulunan
bir bankay›; "banka benzeri kredi kurumu", esas faaliyet konusu mevduat benzeri veya özel cari ve kat›lma hesaplar› benzeri hesaplar yoluyla fon toplayan ve
kredi kulland›ran kurumlar›; yurt d›fl›nda ise bulundu¤u ülkede 5411 say›l›
Kanun benzeri bir kanun ile ayr›nt›l› olarak düzenlenmifl ve yapt›r›mlar› olan bir
mevzuat çerçevesinde yukar›da belirtilen benzer faaliyetlerde bulunan kurumlar› ifade etmektedir.
1.3.1.3.2. Kurumlar›n ‹liflkili fiirketlere Finansman Temin Eden Kredi
fiirketlerinden Yap›lan Borçlanmalar ve Ortaya Ç›kmas› Muhtemel Baz›
Sorunlar
Kurumlar, ihtiyaç duyduklar› yabanc› kaynaklar› genel olarak kendi imkanlar›
çerçevesinde bu alanda faaliyette bulunan kurum ve kurulufllardan temin yoluna
baflvurmaktad›rlar. Buna karfl›l›k kredibilitesi düflük olan firmalar grup firmalar›
vas›tas›yla dolayl› kredi kullan›lmas› da söz konusu olabilmektedir. Di¤er
taraftan düflük faizli ve uzun vadeli bir k›s›m ihtisas kredilerinden
yararlan›labilmesi ancak belirli flartlar›n mevcut olmas› durumunda söz konusu
olabildi¤inden bu flartlar› haiz olan grup firmalar› an›lan ihtisas kredilerini temin
ederek grup firmalar›na kulland›rmaktad›rlar. Grup flirketleri aras›nda yap›lan
kredi aktar›mlar›n›n örtülü sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki durumu öteden beri
bir k›s›m tart›flmalara neden olmaktayd›.
Bununla birlikte 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde grup flirketlerinden
temin edilen dolayl› kredilerin örtülü sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki durumuna iliflkin olarak bir k›s›m düzenlemeler yap›lm›flt›r. Buna göre an›lan maddenin
4 KARTALO⁄LU, Emre; Örtülü Sermaye Müessesesinin Ortakla ‹liflkili Kifli Kavram›
Çerçevesinde De¤erlendirilmesi, Önlenen Tart›flmalar ve Olas› Baz› Sorunlar, Vergi Sorunlar›
Dergisi, Eylül 2006, Say›:216, Sayfa:107.
31
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
(2) numaral› f›kras›nda; sadece iliflkili flirketlere finansman temin eden kredi
flirketlerinden yap›lan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna
uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lan banka
veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar›n % 50 oran›nda
dikkate al›naca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. An›lan düzenlemeden de anlafl›laca¤›
üzere iliflkili flirketlere finansman temin eden kredi flirketlerinden yap›lan
borçlanmalar ve iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan
yap›lan borçlanmalar, di¤er flartlar›n mevcut olmas› durumunda örtülü sermaye
olarak de¤erlendirilebilecektir. Bununla birlikte örtülü sermaye k›yaslamas›nda
ortak ya da ortakla iliflkili say›lan banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan
al›nan borçlar›n yar›s› dikkate al›n›rken iliflkili flirketlere finansman temin eden
kredi flirketlerinden yap›lan borçlanman›n ise tamam› dikkate al›nacakt›r.
Öte yandan grup flirketlerinden dolayl› olarak kullan›lacak kredilerin örtülü sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki durumuna iliflkin olarak an›lan maddenin (6)
numaral› f›kras›n›n (b) bendinde de özel düzenleme yap›lm›flt›r. Buna göre;
kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin, banka ve
finans kurumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan temin ederek ayn› flartlarla
k›smen veya tamamen kulland›rd›¤› borçlanmalar örtülü sermaye say›lmayacakt›r. An›lan düzenleme çerçevesinde grup flirketlerin kullan›lan dolayl› kredilerin örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilmemesi için bir k›s›m flartlar›n
mevcut olmas› gerekmektedir. Buna göre grup flirketlerinden dolayl› olarak kullan›lan kredilerin örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmemesi için söz konusu
borcun temin yeri ve kulland›r›lma flartlar› büyük önem tafl›maktad›r. Bu kapsamda olmak üzere iliflkili grup flirketine ayn› flartlarla kulland›r›lan borcun
banka ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan temin edilmifl
olmas› gerekmektedir. Aksi takdirde an›lan kaynaklar d›fl›nda kalan di¤er kaynaklardan temin edilerek ortak ya da ortakla iliflkili say›lan kurumlara
kulland›r›lmas› durumunda -di¤er flartlar›n mevcut olmas› kayd›yla- örtülü sermaye kullan›ld›¤› iddias›yla karfl› karfl›ya kal›nabilir.
Öte yandan ortak ya da ortakla iliflkili say›lan kurumlarca banka ve finans
kurumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan temin edilerek grup flirketlerine
kulland›r›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmemesi için
borcun ayn› flartlar çerçevesinde aktar›lmas› gerekmektedir. Baflka bir deyiflle
kredinin ayn› flartlarda kulland›r›lmas›; kredinin ayn› vade ve faiz oran›
çerçevesinde kulland›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Aksi takdirde ortak ya da
ortakla iliflkili say›lan kurumlarca banka ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye
piyasalar›ndan temin edilerek grup flirketlerine farkl› koflullar alt›nda
kulland›r›lan borçlanmalar, di¤er flartlar›nda mevcut olmas› durumunda örtülü
sermaye olarak de¤erlendirilebilecektir.
32
1. Örtülü Sermaye
Ancak, burada baz› sorunlar ortaya ç›kabilecektir. Kulland›rma flartlar›nda
de¤ifliklik yap›lmas› halinde borcun tamam› örtülü sermaye say›l›p ödenen faiz
veya kur fark›n›n tamam› m› kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecek? Yoksa kulland›rma flartlar›nda yap›lan de¤ifliklik sonras›nda ortaya ç›kan
fark m› kanunen kabul edilmeyen gider olacakt›r? Örne¤in, kredibilitesi yüksek
bir grup flirketinin bir bankadan ayl›k % 2 faiz ödemesi ile temin etti¤i bir
krediyi ayl›k % 3 faiz ile bir baflka grup flirketine kulland›rd›¤›n› kabul
etti¤imizde "ayn› flartla kulland›rma" gerçekleflmedi¤i için ödenen faizin tamam›
m› yoksa sadece % 1'lik k›s›m m› kanunen kabul edilmeyen gider olacakt›r?
5520 say›l› Kanunla yeniden düzenlenen örtülü sermaye uygulamas›nda
karfl›lafl›lma olana¤› yüksek olacak sorunlardan birisi budur. Bu durumda "ayn›
flartla kulland›rma" gerçekleflmedi¤i için ifllemin tamamen Kanunun 12. maddesinin (6) numaral› f›kras›n›n (b) bendinde yer alan düzenleme kapsam›na
girmedi¤i, dolay›s›yla borcun tamam›n›n örtülü sermaye ve ödenen faizin
tamam›n›n kanunen kabul edilmeyen gider olmas› gerekti¤i savunulabilir.
Aksine, yukar›daki örnekte sadece %1'lik k›sm›n kanunen kabul edilmeyen
gider olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i düflünülebilir. Bu sorunun uygulama
flekillendikçe ve vergi idaresinin yapaca¤› aç›klamalar ile çözümlenece¤ini
düflünmekteyiz.
Ak›llara gelen bir di¤er sorun ise temin edilen borcun ayn› flartlarla de¤il de
daha iyi flartlarla kulland›r›lmas› durumunda örtülü sermayeden bahsedilip
edilemeyece¤idir. Örne¤in, %2 ile temin edilen bir kredi %1 faiz ile grup flirketlerine kulland›r›l›rsa borcu kullanan firma aç›s›ndan örtülü sermaye söz konusu
olacak m›d›r? Maddenin gerekçesinde "ayn› flartlarla kulland›rma" ifadesinden
kredi sözleflmesinin içerdi¤i vade, faiz oran› ve benzeri kulland›r›lma flartlar›nda
herhangi bir de¤ifliklik yap›lmadan kulland›r›lmas›n›n anlafl›lmas› gerekti¤i aç›k
olarak belirtilmifltir. Sözleflme flartlar›nda borcu alan grup flirketi lehine bir
de¤ifliklik yapmak borcun temin edildi¤i flartlarla kulland›r›lmad›¤›n› göstermektedir. Bu durumda söz konusu borcun örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i savunulabilir. Bu sorunun da uygulama flekillendikçe ve vergi idaresinin yapaca¤› aç›klamalar ile giderilece¤ini düflünmekteyiz.5
5 KARTALO⁄LU, Emre; Örtülü Sermaye Müessesesinin Ortakla ‹liflkili Kifli Kavram›
Çerçevesinde De¤erlendirilmesi, Önlenen Tart›flmalar ve Olas› Baz› Sorunlar, Vergi Sorunlar›
Dergisi, Eylül 2006, Say›:216, Sayfa:107.
33
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
1.3.1.4. Dar Mükellefiyeti Haiz Kurumlarda Örtülü Sermaye Uygulamas›
ve Ortakla ‹liflkili Kiflinin Tespiti
Çal›flmam›z›n önceki bölümlerinde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere 5520 say›l›
K.V.K.'n›n 12. maddesinin (1) numaral› f›kras› uyar›nca; kurumlar›n,
ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl›
olarak temin ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm›, ilgili hesap
dönemi için örtülü sermaye say›lacakt›r. Ancak örtülü sermaye müessesesi
an›lan Kanunun "Tam Mükellefiyette Verginin Tarh› ve Ödenmesi" bafll›kl›
ikinci k›sm›nda düzenlendi¤inden dar mükellef kurumlar aç›s›ndan geçerli olup
olmayaca¤› hususu tart›flmal› bir hale gelmektedir. Çünkü dar mükellefiyeti haiz
kurumlar›n Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri kurum kazançlar›n›n
tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve esaslar, mezkur Kanunun "Dar
Mükellefiyette Verginin Tarh› ve Ödenmesi" bafll›kl› üçüncü k›sm›nda düzenlenmifl olup bu bölümde ise sadece belirli flartlar›n mevcut olmas› durumunda
Kanunun ikinci k›sm›nda yer alan usul ve esaslar›n geçerli olaca¤› belirtilmifltir.
Buna göre mezkur Kanunun 22. maddesinin (1) numaral› f›kras› uyar›nca
Türkiye'de ifl yeri veya daimi temsilcileri vas›tas›yla elde edilen kazançlar›n
tespitinde tam mükellef kurumlar aç›s›ndan geçerli olan hükümler uygulanaca¤›ndan buna ba¤l› olarak bu durumdaki dar mükellef kurumlar aç›s›ndan
da örtülü sermaye müessesesi geçerli olacakt›r.
Öte yandan yine çal›flmam›z›n önceki bölümlerinde ayr›nt›l› olarak
aç›klad›¤›m›z üzere 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (3), (4) ve (5) numaral› f›kralar›nda örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan ortakla iliflkili kifli ve
kurumlar ile ilgili olarak bir k›s›m düzenlemeler yap›lm›flt›r. Buna göre an›lan
maddenin (3) numaral› f›kras› uyar›nca ortakla iliflkili kifli, orta¤›n do¤rudan
veya dolayl› olarak en az % 10 oran›nda orta¤› oldu¤u veya en az bu oranda oy
veya kâr pay› hakk›na sahip oldu¤u bir kurumu ya da do¤rudan veya dolayl›
olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr pay›
hakk›na sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kifli veya
kurumu ifade edece¤i, (4) numaral› f›kras›nda kurumlar›n ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›nda ifllem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz
konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lanlardan temin edilen
borçlanmalarda en az % 10 ortakl›k pay›n›n aranaca¤›, (5) numaral› f›kras›nda
ise söz konusu oranlar›n borç veren ortaklar ve ortaklar›n iliflkide bulundu¤u
kifliler için topluca dikkate al›naca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bununla birlikte
mezkur Kanunun 22. maddesinin (4) numaral› f›kras›nda dar mükellefiyeti haiz
kurumlar›n ortaklar› ya da ortaklar›yla iliflkili kifli ya da kurumlar ile yapm›fl
olduklar› borçlanmalar ile ilgili olarak bir k›s›m düzenlemeler yap›lm›fl olup
an›lan f›kra flu flekildedir;
34
1. Örtülü Sermaye
"2. Dar mükellef kurumlar›n iflletmede kulland›klar› borçlanmalar için Kanunun
12 nci maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmas›nda, ortakla iliflkili kiflinin
tespiti aç›s›ndan sermaye veya oy hakk› flart› aranmaz."
Buna göre dar mükellefiyeti haiz kurumlar›n iflletmede kulland›klar› borçlanmalar için örtülü sermaye hükümlerinin uygulanmas›nda, ortakla iliflkili kiflinin
tespiti aç›s›ndan % 10'luk sermaye pay› veya oy hakk› flart› aranmayacakt›r.
Buna ba¤l› olarak dar mükellefiyeti haiz kurumlar›n ortaklar›ndan veya ortaklar›n›n iliflkili oldu¤u kiflilerden yap›lan borçlanmalarda ortakl›k yap›s›na iliflkin
herhangi bir oran dikkate al›nmaks›z›n öz sermayenin üç kat›n› aflan k›s›m örtülü
sermaye say›lacakt›r. Örne¤in, dar mükellef bir kurumun ortak oldu¤u baflka bir
kurumun % 2 hissesine sahip olan Bay (A)'dan yapt›¤› borçlanma öz sermayenin
3 kat›n› afl›yorsa aflan k›s›m örtülü sermaye say›lacak ve bu k›sma iliflkin olarak
ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri giderler kanunen kabul
edilmeyen gider olacakt›r. Bununla birlikte örne¤imizde yer alan kurum tam
mükellef kurum olsa idi, ortakla iliflkili kiflinin tespiti aç›s›ndan en az % 10
oran›nda ortakl›k ya da en az bu oranda oy veya kar pay› hakk›na sahip olunmas›
gerekti¤inden Bay (A)'dan yapm›fl oldu¤u borçlanmalar -herhangi bir tutarla
s›n›rl› olmaks›z›n- örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyecekti.
1.3.1.5. Ortakla ‹liflkili Kifli Tan›m›n›n, Vergi Planlamas› ve/veya Muvazaal›
‹fllemlere ‹mkan Sa¤lamas›
Vergi planlamas› kavram›, iflletmelerin vergi kanunlar›ndaki boflluklardan ve bu
kanunlar›n kendilerine sa¤lad›klar› imkanlardan faydalanarak vergi yüklerini
azaltma yöntemleri olarak tan›mlanabilir. Öte yandan Arapça kökten gelen
"muvazaa" sözcü¤ü Türk Dil Kurumu taraf›ndan yay›mlanan Türkçe Sözlükte
"dan›fl›k", "dan›fl›kl›l›k" olarak tan›mlanm›fl, Osmanl›ca-Türkçe Sözlükte ise
muvazaan›n karfl›l›¤› olarak "iki kifli karfl›l›kl› birleflerek yalandan ifl görme"
"dan›fl›kl› dövüfl" fleklinde aç›klamalar yap›lm›flt›r. Yarg›tay taraf›ndan verilen
bir kararda ise muvazaa kavram›; "bir hukuki ifllemde yanlar›n gerçek iradeleri
ile beyanlar› aras›ndaki üçüncü kiflileri aldatmak için bilerek ve isteyerek
yaratt›klar› uyumsuzluk" olarak tan›mlanm›flt›r. Muvazaan›n söz konusu olabilmesi için baz› flartlar›n varl›¤› aranacakt›r;6
- fiekli olarak yap›lan bir ifllem: Taraflar›n üçüncü kiflileri yan›ltmak gayesiyle
yapt›klar› flekilsel ifllem.
- Muvazaa konusunda taraf iradelerinin uyuflmas›: Taraflar görünürdeki
ifllemin kendi aralar›nda hüküm do¤urmad›¤› ve bunun yaln›z üçüncü kiflileri
aldatmak için yap›ld›¤› konusunda anlaflmal›d›r.
6 KOYUNCU, Mesut; Örtülü Sermaye, Örtülü Kazanç Da¤›t›m› ve Uluslar aras› Transfer
Fiyatland›rmas›, Sayfa:25-26.
35
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
- Gizli ifllem: Gizli ifllem, yanlar›n ciddi olarak istedikleri, fakat flu yada bu
amaçla baflka bir ifllem arkas›na gizledikleri ifllemdir. Gizli ifllem flart› sadece
nispi muvazaa yap›l›rken söz konusu olabilir. Mutlak muvazaada yap›lan bir
gizli ifllem söz konusu de¤ildir.
Örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan "ortakla iliflkili kifli" kavram›, 5520 say›l›
K.V.K.'n›n 12. maddesinin (3) numaral› f›kras›n›n (a) bendinde; orta¤›n
do¤rudan veya dolayl› olarak en az % 10 oran›nda orta¤› oldu¤u veya en az bu
oranda oy veya kar pay› hakk›na sahip oldu¤u bir kurumu ya da do¤rudan veya
dolayl› olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili bu kurumun sermayesinin, oy veya
kar pay› hakk›na sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek
kifli veya kurum olarak tan›mlanm›flt›r. Ortakla iliflkili kifli kavram›n›n an›lan
düzenleme ile belirli bir asgari rakamsal ortakl›k iliflkisinin mevcudiyetine
ba¤lanm›fl olmas› do¤al olarak uygulamada bir k›s›m sorunlar› bertaraf edebilecek iken buna karfl›l›k bir k›s›m vergi planlamas› yöntemlerinin ya da muvazaal› ifllemlerin de ortaya ç›kmas›na yol açabilecektir.
Örne¤in; (AB) flirketi, orta¤› Bay (C)'nin % 10 oran›nda ortak oldu¤u yani ortakla iliflkili kifli say›lan (D) flirketinden özsermayesinin üç kat›n› aflacak bir tutarda borç almak niyetinde oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda (D) flirketi (AB)
flirketi aç›s›ndan ortakla iliflkili kifli say›laca¤›ndan bu kurumdan yapaca¤›
borçlanman›n kendi özsermayesinin üç kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilecek ve buna ba¤l› olarak borcun bu k›sm›na isabet eden ödenen
veya hesaplanan faiz, kur fark› vb. giderleri kurum kazanc›n›n tespitinde
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakt›r. Bununla birlikte söz
konusu borçlanma iflleminin örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmemesi için
Bay (C )'nin (D) flirketinde mevcut bulunan ortakl›k pay›n›n %9'a indirilmesi
yeterli olacakt›r. Baflka bir deyiflle söz konusu borçlanma iflleminin
gerçekleflmesinden önce (D) flirketi taraf›ndan sermaye art›r›m›na gidilmesi ve
Bay (C )'nin sermaye art›r›m›na ifltirak etmemesi durumunda ortakl›k pay› azalacak ve bu oran›n %10'dan daha az bir orana tekabül etmesi durumunda (AB)
flirketi aç›s›ndan (D) flirketi ortakla iliflkili kifli say›lmayacakt›r. Buna ba¤l›
olarak her iki kurum aras›nda yap›lan borçlanma ifllemi, di¤er flartlar mevcut
olsa dahi, örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyecektir.
Do¤al olarak örne¤imizde yer alan olay›n muvazaal› bir ifllem olmas› durumunda bizce her iki kurum aras›nda gerçekleflen borçlanma iflleminin örtülü sermaye
müessesesi kapsam›nda de¤erlendirilmesi ve örtülü sermayeye isabet eden kur
fark›, faiz, vade fark› vb. giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider olarak
kurum kazanc›na ilave edilmesi gerekmektedir.
36
1. Örtülü Sermaye
1.3.2. Yap›lan Borçlanma Öz Sermayenin Üç Kat›n› Aflmal›d›r
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 ve daha önceki hesap dönemlerinde elde
ettikleri kurum kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve
esaslar›n düzenlendi¤i 5422 say›l› eski K.V.K.'n›n 16. maddesine göre kurumlar›n aralar›nda vas›tal›, vas›tas›z bir flirket münasebeti veya devaml› ve s›k› bir
iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden yapt›klar› ve iflletmede
devaml› olarak kullan›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye say›labilmesi için bu
borçlarla kurumun öz sermayesi aras›ndaki oran›n emsal kurumlara göre bariz
bir fazlal›k göstermesi gerekmekteydi.
An›lan düzenleme birçok sorunu da beraberinde getirmekteydi. Buna göre
örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan emsal kurum k›yaslamas›n›n ne flekilde
yap›laca¤› aç›k olmad›¤› gibi emsal kurum belirlemesi yap›l›rken borç alan
kurumun faaliyet alan›na göre mi yoksa sermaye büyüklü¤üne göre mi bir belirleme yap›laca¤› ya da baflka bir veya birden fazla k›stas›n m› esas al›naca¤› belli
de¤ildi. Do¤al olarak bu ve benzeri sorunlar örtülü sermaye uygulamas›na
iliflkin bir çok ihtilaf› beraberinde getirdi¤i gibi uygulama birli¤inin
sa¤lanmas›n› da engellemifltir.
Buna karfl›l›k 2006 ve izleyen y›llara ait kurum kazançlar›n›n tespiti ve
vergilendirilmesine iliflkin usul ve esaslar›n düzenlendi¤i 5520 say›l› yeni
K.V.K.'nda örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin olarak uluslararas› geliflmelere
paralel bir flekilde objektif kriterler belirlenmek suretiyle öteden beri var olan
sorunlar ortadan kald›r›lm›flt›r.
Bu kapsamda olmak üzere an›lan Kanunun 12. maddesi uyar›nca, kurumlar›n,
ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl›
olarak temin ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n, örtülü sermaye
say›labilmesi için kullan›lan borcun kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflmas›
gerekmektedir. 7 Bununla birlikte ayn› düzenleme uyar›nca ortak ya da ortakla
iliflkili kiflilerden yap›lan borçlanma tutar›n›n, kurumun öz sermayesinin üç
kat›n› aflmas› durumunda söz konusu borcun tamam› de¤il sadece öz sermayenin
üç kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak kabul edilecek ve borcun bu k›sm›na
isabet eden kur fark›, faiz, vade fark› vb. giderler kurum kazanc›n›n tespitinde
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nacakt›r.
7 Örtülü sermaye müessesesine iliflkin usul ve esaslar›n düzenlendi¤i 5520 say›l› Kanunun 12.
maddesi, T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonunda bir k›s›m de¤iflikliklere maruz kalm›flt›r. Buna
göre; kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl› bir
flekilde temin ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte
kurumun öz sermayesinin iki kat›n› aflan k›sm›n›n örtülü sermaye say›lmas›n›n öz kaynak yetersizli¤i nedeniyle d›fl kaynaklara yönelmek zorunda kalan kurumlar aleyhine bir yük oluflturaca¤›,
kurumlar›n sermaye temininde büyük güçlükler yaflamas›na ve ticari hayat›n olumsuz yönde etkilenmesine neden olunaca¤›ndan birinci f›kradaki "iki kat›" ibaresi "üç kat›" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
37
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Do¤al olarak kurumlar›n ortak ve ortakla iliflkili kiflilerden temin etti¤i borçlanmalar›n toplam tutar›n›n kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflmamas› durumunda söz konusu borçlanmalar›n örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün olmayacakt›r.
Çeflitli ülkelerde örtülü sermaye uygulamas›nda esas al›nan borç/öz sermaye
oran› her bir ülke itibariyle flu flekildedir;8
Ülke Ad›
Borcun Sermayeye
Oran›
Borcun Türü
Avustralya
‹spanya
2:1
3:1
‹liflkili kifli,Yabanc› Borç
Bütün Yabanc› Borç
Kanada
3:1
‹liflkili kifli,Yabanc› Borç
Yeni Zelanda
0
Bütün Borç
Fransa
1,5:1
‹liflkili kifli,Yabanc› Borç
Birleflik Kraliyet
1:1
Bütün Borç
ABD
Almanya
1,5:1 (ama de¤iflir)
9:1-3:1
Bütün Borç
‹liflkili kifli,Yabanc› Borç
‹sviçre
Hollanda
De¤iflir
De¤iflir
‹liflkili kifli,Yabanc› Borç
‹liflkili kifli,Yabanc› Borç
Belçika
0
0
Singapur
Malezya
0
0 ama % 15 stopaj
0
Oturumsuzlara ödenen faizden
Tayland
0
0
‹sveç
Avusturya
0
0
0
0
Danimarka
Meksika
0 Belki 4:1 ileride
0
0
0
‹talya
Brezilya
Yeni Vergi Yasas›
0
0
0
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde yer alan düzenleme uyar›nca ortak ya da
ortakla iliflkili kiflilerden kullan›lan borcun kurumun öz sermayesi ile mukayese
edilmesi nedeniyle yap›lan borçlanma iflleminin tutar›na ba¤l› olarak "gerçek
borç" ya da "gizli sermaye-örtülü sermaye" kullan›ld›¤› sonucu ortaya ç›kabilir.
8 KIZILOT, fiükrü; Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara 2002,
Sayfa:72.
38
1. Örtülü Sermaye
Buna göre kurumlar›n ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden kulland›klar› borcun
öz sermayenin üç kat›na kadar olan k›sm› "gerçek borç" bu oran› aflan k›sm› ise
"gizli sermaye-örtülü sermaye" olarak de¤erlendirilecektir.
Öz sermayenin 3 kat›n› aflan borçlanmalar›n, aflan k›sm›n›n örtülü sermaye
olarak kabul edilecek olmas›, kayna¤›n bir k›sm›n›n borç bir k›sm›n›n ise örtülü
sermaye olarak kabul edilmesine yol açacakt›r. Kaynak borç mudur? Yoksa sermaye midir? Bu ayn› kaynak hem borç hem de örtülü sermayedir. Bu durum neticede finansal tablolar›n do¤rulu¤u aç›s›ndan da sorun oluflturacakt›r. Finansal
tablolar›n sunulufluna iliflkin Türkiye Muhasebe Standard› Hakk›nda Tebli¤in
(TMS1) 7 numaral› paragraf›nda afla¤›daki ifadeler yer almaktad›r.
"Finansal tablolar iflletmenin finansal durumunun ve finansal performans›n›n
biçimlendirilmifl sunumudur. Genel amaçl› finansal tablolar›n hedefi, genifl bir
kullan›c› kitlesinin ekonomik kararlar almalar›na yard›mc› olan iflletmenin
finansal durumu, finansal performans› ve nakit ak›fllar› hakk›nda bilgi
sa¤lamakt›r. Ayr›ca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen
kaynaklar› ne etkinlikte kulland›klar›n› da gösterir. Finansal tablolar bu amaca
ulaflmak için iflletmeyle ilgili afla¤›daki bilgileri sunar:
a) varl›klar;
b) yabanc› kaynaklar; (veya borçlar)
c) özkaynaklar;
d) gelir ve giderler, karlar ve zararlar;
e) özkaynaklardaki di¤er de¤iflimler; ve
f) nakit ak›fllar›.
Bu bilgi, dipnotlarda yer alan di¤er bilgilerle birlikte finansal tablo
kullan›c›lar›n›n iflletmenin gelecekteki nakit ak›fllar›n› ve özellikle bunlar›n
zaman›n› ve kesinliklerini tahmin etmelerine yard›mc› olur."
Yukar›da belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere, haz›rlanan finansal tablolar
borç ve örtülü sermaye kabul edilen bir kayna¤› nas›l muhasebelefltirecektir?
Finansal tablolar›n gerçe¤i yans›tmas› aç›s›ndan gerçe¤e tam uygun olmayan
durumlar›n ortaya ç›kmas›na yol açabilecektir.9
1.3.2.1. Örtülü Sermaye K›yaslamas›nda Dikkate Al›nacak Öz Sermaye
Çal›flmam›z›n önceki bölümünde de belirtildi¤i üzere kurumlar›n ortak ya da
ortakla iliflkili kiflilerden yapm›fl olduklar› borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilebilmesi için borç tutar›n›n kurumun öz sermayesinin üç kat›n›
9 YILDIRIM, Ali Haydar; KOLOTO⁄LU, Olcay; Örtülü Sermaye, Vergi Sorunlar› Dergisi
A¤ustos 2006. Say›:215. Sayfa:155.
39
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
aflmas› gerekti¤inden an›lan uygulama kapsam›nda dikkate al›nacak öz sermaye
tutar›n›n herhangi bir tereddüte mahal b›rakmayacak flekilde aç›klanmas› gerekmektedir. Bu kapsamda olmak üzere 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesi
uyar›nca örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan kurumun Vergi Usul Kanunu'na
göre tespit edilmifl bulunan hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesinin esas
al›nmas› gerekmektedir. Bilindi¤i üzere V.U.K.'nun 192. maddesinde bilanço,
envanterde gösterilen k›ymetlerin tasnifli ve karfl›l›kl› olarak de¤erleri itibariyle
tertiplenmifl hulasas› olarak tan›mlanm›fl, aktif ve pasif olmak üzere iki tablo
ihtiva edece¤i belirtilmifl, aktif tablosunda mevcutlar ve alacaklar›n (ve varsa
zarar) pasif tablosunda ise borçlar›n gösterilece¤i, aktif toplam› ile borçlar
aras›ndaki fark›n müteflebbisin iflletmeye mevzuu varl›¤›n› (öz sermayeyi) teflkil
edece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden borçlanan kurumun hesap dönemi
bafl›ndaki öz sermayesinin s›f›r veya negatif de¤erler tafl›mas› durumunda, söz
konusu kurumun ortak ve ortaklarla iliflkili kiflilerden yapt›¤› borçlanmalar›n
tamam›n›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i 1 seri numaral›
Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde belirtildi¤i gibi enflasyon düzeltmesi
yap›lan dönemlerde düzeltilmifl öz sermayenin k›yaslamada dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
1.3.2.2. Borç/Öz Sermaye K›yaslamas›nda Topluca Dikkate Alma
Örtülü sermaye müessesine iliflkin yasal düzenlemenin yer ald›¤› 5520 say›l›
K.V.K.'n›n 12. maddesinin (5) numaral› f›kras›nda madde metninde yer alan
oranlar›n, borç veren ortaklar ve ortaklar›n iliflkide bulundu¤u kifliler için topluca dikkate al›naca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Örne¤in, hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesi 500 birim olan bir kurumlar vergisi mükellefinin, orta¤›ndan 300 birim, ortakla iliflkili kifli say›lan bir bankadan
da 800 birim borç ald›¤›n› kabul edelim. Bu durumda öz sermaye ile
k›yaslanacak borç tutar›, ortaktan al›nan 300 birim ile bankadan al›nan 800 birimin yar›s›n›n toplam›, yani 700 birim olacakt›r. Bu durumda öz sermayenin 3
kat›n› aflan 200 birimlik borç örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecek ve ödenen
veya hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin borcun bu tutar›na isabet
eden k›sm› kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nacakt›r.
Dikkat edilece¤i üzere gerek ortaktan al›nan borç gerekse ortakla iliflkili kifli
say›lan bankadan al›nan borcu yar›s›, borcu kullanan kurumun hesap dönemi
bafl›ndaki öz sermayesinin üç kat›n› aflmamakla birlikte her iki borcun topluca
dikkate al›nmas› durumunda söz konusu flart›n gerçekleflti¤i sonucu ortaya
ç›kacakt›r.
40
1. Örtülü Sermaye
1.3.2.3. Borç/Öz Sermaye K›yaslamas› Ne Zaman Yap›lacak ve
Reddedilecek Gider Miktar› Nas›l Belirlenecektir?
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesi kapsam›nda örtülü sermaye uygulamas›na
iliflkin koflullar›n oluflup oluflmad›¤›n›n tespiti aç›s›ndan borç/öz sermaye
k›yaslamas›n›n ne zaman yap›laca¤› önem arzetmektedir. Çünkü bir kurumun
ortaklar›ndan veya ortakla iliflkili kiflilerden yapaca¤› borçlanman›n miktar›
günden güne de¤iflebilmektedir. Buna ba¤l› olarak ortak ya da ortakla iliflkili
kiflilerden yap›lan borçlanman›n tutar› hesap dönemi içerisinde baz› günlerde öz
sermayenin 3 kat›n› aflabilecek baz› günler ise bu oran›n alt›nda kalabilecektir.
Ancak borç/öz sermaye k›yaslamas›n›n zamanlamas›na iliflkin olarak uygulamada ortaya ç›kmas› muhtemel sorunlar›n bertaraf edilmesi amac›yla 5520 say›l›
K.V.K.'n›n 12. maddesinde özel düzenleme yap›lm›flt›r. Buna göre kurumlar›n,
ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl›
olarak temin ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm›, ilgili hesap
dönemi için örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecektir. Dolay›s›yla kurumlar›n
ortaklar›ndan veya ortakla iliflkili kiflilerden temin ettikleri borç tutar› e¤er hesap
dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesinin 3 kat›n› afl›yor ise aflan bu k›s›m örtülü sermaye say›lacak ve bu
k›sma ait faiz, kur fark› ve benzeri giderler kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate al›nmak suretiyle kurum kazanc›na ilave edilecektir.
Bu kapsamda olmak üzere örtülü sermaye mahiyetinde olan borçlanmalara
iliflkin olarak ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri gider tutar› tespit
edilirken örtülü sermayenin olufltu¤u gün say›s›na göre hesaplama yap›lmas›
gerekecektir. Örne¤in hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesi 100 birim olan bir
kurumun orta¤›ndan ve ortakla iliflkili say›lan kurumlardan ald›¤› borcun tutar›
hesap dönemi içinde sadece bir gün 300 birimi afl›yor ise ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin bir günlük tutar›n›n 1 birime isabet
eden k›sm›n›n kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir.
1.3.2.4. Yabanc› Para Cinsinden Borçlanmalarda Borç/Öz Sermaye
K›yaslamas›nda Hangi Kur Dikkate Al›nacakt›r?
Kurumlar›n gerek ortaklar›ndan gerekse ortakla iliflkili kiflilerden yabanc› para
cinsinden yapm›fl olduklar› borçlanmalarda örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin
borç / öz sermaye k›yaslamas›n›n yap›lmas› özellik arz etmektedir.
Çal›flmam›z›n önceki bölümlerinde de belirtildi¤i üzere 5520 say›l› Kanunun 12.
maddesinde örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan k›yaslamada kullan›lacak öz
41
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
sermayenin hesap dönemi bafl›ndaki öz sermaye oldu¤u belirtilmifltir.
Kanaatimizce ayn› uygulaman›n yabanc› para cinsinden al›nan borçlar için de
uygulanmas› ve hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayenin hesap dönemi bafl›nda
de¤erlenmifl yabanc› para cinsinden borç tutar› ile k›yaslanmas› gerekmektedir.
Nitekim 1 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde de benzer aç›klamalar yap›lm›flt›r. Söz konusu tebli¤de, yabanc› para üzerinden yap›lan borçlanmalara iliflkin borç/öz sermaye hesab›nda, her bir borcun al›nd›¤› tarihte
geçerli olan döviz kurunun esas al›naca¤›, yabanc› para üzerinden al›nan borcun vadesinin izleyen y›la sarkmas› halinde, izleyen y›l için söz konusu hesaplama, borcun ödenmeyen tutar›n›n bilanço günü itibar›yla Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre de¤erlenmifl tutar› esas al›nmak suretiyle yap›laca¤› belirtilmifltir.
1.3.2.5. Borç/Öz Sermaye K›yaslamas›n›n Vergi Planlamas›na ‹mkan
Sa¤lamas›
Örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin olarak 5422 say›l› K.V.K.'n›n 16. maddesinde yer alan "emsal kurumlara nazaran bariz farkl›l›k" ibaresi uygulamada
birçok sorunu beraberinde getirdi¤i gibi bu sorunlar› ortadan kald›rmaya yönelik olarak 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde yer alan "öz sermayenin üç
kat›n› aflan k›s›m" ibaresi ise mükelleflerce vergi planlamas› yap›lmas›na olanak
sa¤layacak mahiyettedir. Baflka bir deyiflle 5520 say›l› Kanun ile örtülü sermayenin tespiti aç›s›ndan yap›lacak borç öz sermaye k›yaslamas›n›n çok net
olarak belirlenmesi asl›nda iflletmelerin vergi planlamas› imkanlar›n› da
art›rm›flt›r.
Örne¤in kurumlar›n hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayelerinin 2,99 kat›na
kadar ortaklar›ndan ya da ortakla iliflkili kiflilerden yapacaklar› borçlanmalar
örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyecek ve buna ba¤l› olarak ödenen veya
hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin kurum kazanc›ndan indirilmesi
mümkün olacakt›r. Bu durumda öz sermayesi yüksek olan iflletmeler lehine bir
avantaj do¤acakt›r ve bu avantajdan yararlanabilmek için iflletmeler öz sermayelerini art›rma yoluna gidebileceklerdir. Ancak bizce 5520 say›l› K.V.K.'n›n
12. maddesinde yap›lacak bir düzenleme ile kurumlar›n ortak ya da ortakla
iliflkili kiflilerden yapm›fl olduklar› borçlanmalar›n kurumun hesap dönemi
bafl›ndaki öz sermayesinin üç kat›n› aflmamas› durumunda dahi belirli bir süreyi
aflmas› durumunda örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
1.3.3. Borcun ‹flletmede Kullan›lmas› Gerekmektedir;
Kurumlar›n ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden yapm›fl olduklar› borçlanmalar›n 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesi kapsam›nda örtülü sermaye olarak
42
1. Örtülü Sermaye
de¤erlendirilebilmesi için söz konusu borcun iflletme veya yat›r›m
harcamalar›nda kullanmas› gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bu borcun
ayn› flartlarla di¤er baflka bir kurum ya da kurumlara aktar›lmas› halinde,
iflletmede kullan›lan bir borçtan söz etmek mümkün olmad›¤› gibi bu borçlanma
nedeniyle örtülü sermayenin varl›¤›ndan bahsedilmesi de söz konusu olmayacakt›r.
Örne¤in; Kurum (A), Kurum (B)'nin %80 oran›nda, Kurum (B)'de Kurum
(C)'nin ayn› oranda orta¤›d›r. Kurum (B), Kurum (A)'dan ald›¤› 2.000.000 YTL
borcun yar›s›n› ayn› flartlarla Kurum (C)'ye borç vermifltir. Bu durumda, Kurum
(B)'nin Kurum (A)'dan alm›fl oldu¤u borcun yar›s›, iflletmede kullan›lmadan
devredildi¤inden, borcun bu tutar kadar k›sm›n›n Kurum (B) için örtülü sermaye
mahiyetinde oldu¤undan söz edilmesi mümkün de¤ildir. Di¤er taraftan, Kurum
(C)'nin kulland›¤› borç tutar› her halükarda örtülü sermaye hesab›nda dikkate
al›nacakt›r.
Buna karfl›l›k borcu kullanan kurumun ayn› zamanda borç kulland›¤› ortak veya
ortakla iliflkili kifliden alaca¤›n›n olmas› durumunda örtülü sermayenin
varl›¤›n›n tespitinde bu kurumdan olan alaca¤›n bu kuruma olan borca mahsup
edilmesi söz konusu olmayacakt›r.
1.3.4. Borcun ‹flletmede Devaml› Kullan›lmas› fiart M›d›r?
Kurumlar›n 2005 ve daha önceki hesap döneminde elde ettikleri kurum
kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve esaslar›n düzenlendi¤i 5422 say›l› K.V.K.'n›n 16. maddesine göre kurumlar vergisi mükellefleri
taraf›ndan yap›lan bir borçlanman›n örtülü sermaye say›labilmesi için üç unsurun gerçekleflmesi gerekmekteydi. Bunlar;
- Kurumun "dolayl› veya dolays›z bir flirket iliflkisi" veya "devaml› ve s›k› bir
iktisadi iliflki" içinde bulundu¤u gerçek ve tüzel kiflilerden borçlanmas›,
- Al›nan borç ile kurumun öz sermayesi aras›ndaki oran›n "emsali kurumlara
nazaran bariz bir farkl›l›k" göstermesi, ve
- Kurumun sözü edilen gerçek ve tüzel kiflilerden yapt›¤› borçlanmalar›n, kurum
bünyesinde "sürekli olarak" kullan›lmas›,
unsurlar› idi.
An›lan düzenleme uyar›nca kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan yap›lan
borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilmesi için söz konusu borcun sürekli kullan›lmas› flart olmakla birlikte "süreklilik" ifadesinden ne
anlafl›lmas› gerekti¤ine iliflkin olarak madde metninde herhangi bir aç›klama
yap›lmam›flt›. Ancak, yarg›ya intikal eden ihtilaflara iliflkin olarak verilen çeflitli
kararlarda, örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan süreklilikten, en az bir hesap
döneminin anlafl›lmas› gerekti¤i belirtilmekteydi. Ancak, bafllang›çta bir y›ldan
43
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
k›sa bir vade ile al›nan borcun, kullan›ld›¤› yer ve kurumun ödeme gücü
itibariyle vadesinde ödenmeyece¤i belli ise (yani vadesi uzat›lacak ya da
yeniden borçlan›lacaksa) bafllang›çtan itibaren devaml›l›k unsurunun varl›¤›n›n
kabulü gerekmekteydi.
Ancak, 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde uluslararas› geliflmeler ve genel
kabul görmüfl ilkeler dikkate al›narak yeniden düzenlenen örtülü sermaye
müessesesinde, devaml›l›k unsuruna yer verilmemifltir. Bu ba¤lamda, ortaklardan veya ortakla iliflkili kiflilerden al›nan borcun miktar› kurumun hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesinin 3 kat›ndan fazla ise fazla olan bu k›s›m, borcun
iflletmede kullan›ld›¤› süreye bak›lmaks›z›n örtülü sermaye olarak kabul edilecektir.
Örne¤in; hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesi 200 birim olan (A) A.fi.'nin,
orta¤› olan Bay (B)'den bir günlü¤üne alm›fl oldu¤u 700 birim borcun, 100 birimi örtülü sermaye say›lacak ve yap›lan bu borçlanma için ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri di¤er giderlerin örtülü sermaye say›lan 100 birimlik borca isabet eden k›sm› kanunen kabul edilmeyen gider olarak
de¤erlendirilmek suretiyle kurum kazanc›na ilave edilecektir.
Bu durumda 5520 say›l› K.V.K. uyar›nca örtülü sermaye uygulamas› aç›s›ndan
kurumlar vergisi mükelleflerinin ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden temin
ettikleri borcun iflletmede kullan›m süresinin herhangi bir önemi bulunmamaktad›r. Di¤er flartlar›n mevcut olmas› halinde, iflletmede bir gün kullan›lan borçlar
bile örtülü sermaye olarak nitelendirilebilecektir.
Ancak, asl›nda, sermaye kavram›, devaml›l›k unsurunu kendi içerisinde
bar›nd›rmaktad›r. ‹flletmeye koyulan de¤erlerin sermaye olarak nitelendirilebilmesi, bu de¤erlerini sürekli olarak iflletmenin kullan›m›na sunulmas›
ile mümkün olabilecektir. Nitekim, Muhasebe Standartlar› Genel Tebli¤lerinde,
iflletmenin kullan›m›na tahsis edilen de¤erlerin sermaye olarak kabul edilece¤i
belirtilmifltir. Bu kapsamda düflünüldü¤ünde, bir gün için verilen bir borcun,
iflletmenin kullan›m›na tahsis edildi¤ini söylemenin mümkün olmamas› gerekmektedir. Sermaye kavram› bu aç›dan ele al›nd›¤› zaman, 5520 say›l› Kanunda
yap›lan örtülü sermaye tan›m›nda devaml›l›k unsuruna yer verilmemifl
olmas›n›n çeflitli sorunlar do¤uraca¤› ve olay›n yine yarg› içtihatlar› ile çözüme
kavuflturulaca¤› gözükmektedir.10
1.4. YEN‹ DÜZENLEME HANG‹ TAR‹HTEN ‹T‹BAREN UYGULANACAK?
Örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar› düzenleyen 5520 say›l›
K.V.K.'n›n 12. maddesi, mezkur Kanunun 37. maddesinin (1/c) bendi uyar›nca
10 TEK‹N, Cem; KARTALO⁄LU, Emre; Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›,
Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Nisan 2007.
44
1. Örtülü Sermaye
01.01.2006 tarihinden sonraya sarkan ödünç ifllemlerine de uygulanmak ve
01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yay›m tarihi olan
21.06.2006 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bu durumda, kurumlar vergisi
mükellefleri taraf›ndan 2005 ve hatta daha önceki y›llarda ortak ya da ortakla
iliflkili kifliler ile yap›lan uzun vadeli bir borçlanma nedeniyle dahi 2006 ve sonraki y›llarda 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde hüküm alt›na al›nan örtülü
sermaye müessesesi geçerli olacakt›r. Dolay›s›yla yeni düzenlemenin uygulanabilmesi için borcun al›nd›¤› tarihten ziyade söz konusu borcun vade tarihi önem
kazanmaktad›r. Bu kapsamda olmak üzere vadesi 01.01.2006 tarihinden sonraki döneme rastlayan borçlanmalar için yeni Kanunla hüküm alt›na al›nan örtülü
sermaye müessesesi geçerli olacakt›r.
Di¤er taraftan 5520 say›l› K.V.K.'n›n Geçici 1. maddesinin (10) numaral›
f›kras›nda,
"Bu Kanunun yürürlü¤ünden önceki dönemler itibar›yla 5422 say›l› Kanun
hükümlerinin uygulanmas›na devam olunur."
hükmüne yer verilmifltir. Bu durumda vadesi 01.01.2006 tarihinden önce dolan
borçlanmalar için 5422 say›l› K.V.K.'n›n 16. maddesinde hüküm alt›na al›nan
örtülü sermaye müessesesine iliflkin usul ve esaslar geçerli olacakt›r. Baflka bir
deyiflle kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 ve daha önceki dönemlerine
iliflkin olarak 01.01.2006 tarihinden sonra yap›lacak vergi incelemelerinde
örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin flartlar›n mevcut olup olmad›¤›n›n
tespitinde 5422 say›l› K.V.K.'n›n 16. maddesinde yer alan usul ve esaslar geçerli olacakt›r.
1.5. ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAYACAK BORÇLANMALAR
Çal›flmam›z›n önceki bölümlerinde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere 5520 say›l›
K.V.K.'n›n 12. maddesinde kurumlar›n, ortaklar›ndan ve ortaklarla iliflkili olan
kiflilerden do¤rudan veya dolayl› olarak temin ederek iflletmede kulland›klar›
borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun V.U.K. hükümleri
çerçevesinde belirlenmifl dönem bafl› öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm›n›n,
ilgili hesap dönemi itibariyle örtülü sermaye olarak de¤erlendirilece¤i hüküm
alt›na al›nm›flt›r.
An›lan düzenleme uyar›nca kurumlar vergisi mükelleflerinin yapm›fl olduklar›
borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilmesi için; söz konusu
borcun ortaklardan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden al›nm›fl olmas› gerekti¤i gibi ayr›ca tutar olarak kurumun hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesinin üç
kat›n› aflmas› da gerekmektedir. Buna ba¤l› olarak kurumlar›n; ortaklar›ndan
veya ortaklarla iliflkili olan kifliler d›fl›ndaki gerçek veya tüzel kiflilerden yapm›fl
oldu¤u borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi mümkün
45
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
olmad›¤› gibi ayn› flekilde kurumun ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili kiflilerle yapm›fl oldu¤u ancak kurumun hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesinin üç
kat›n› aflmayan borçlanmalar›n di¤er flartlar›n mevcut olmas› durumunda dahi
örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
Di¤er taraftan 5520 say›l› Kanunun 37. maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n (c)
bendi uyar›nca örtülü sermaye müessesesi 01.01.2006 tarihinden sonraya sarkan
ödünç ifllemlerine de uygulanmak ve 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yay›m› tarihinde yürürlü¤e girdi¤inden 31.12.2005 tarihinden önce
yap›lan ve 01.01.2006 tarihi itibariyle mevcut olan ve yukar›da belirtilen flartlar›
haiz olan borçlanmalarda örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecek ve söz konusu
bu borçlanmalar üzerinden ödenen veya hesaplanan kur fark›, faiz ve bunlara
benzer giderler, kurum kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate al›nacakt›r.
Örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin genel kurallar bu flekilde olmakla birlikte
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (6) numaral› f›kras›nda örtülü sermaye
mahiyetinde olmayan borçlanmalar tadadi olarak belirtilmek suretiyle hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Bu kapsamda olmak üzere kurumun ortaklar›ndan veya ortaklar›n›n iliflkili oldu¤u kiflilerden yap›lm›fl olmas›na ve hesap dönemi bafl›ndaki
öz sermayesinin üç kat›n› aflmas›na ra¤men an›lan f›kra hükmü uyar›nca örtülü
sermaye mahiyetinde de¤erlendirilmeyecek olan borçlanmalar flunlard›r;
1.5.1. Gayrinakdi Teminatlar Karfl›l›¤›nda Üçüncü Kiflilerden Yap›lan
Borçlanmalar
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (6/a) bendi uyar›nca kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi teminatlar
karfl›l›¤›nda üçüncü kiflilerden yap›lan borçlanmalar örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmeyecektir. Örne¤in; kurumun orta¤› ya da orta¤›n›n iliflkili oldu¤u
kiflilerin gayrinakdi teminat› ya da flahsi kefaleti karfl›l›¤›nda bankalardan
al›nm›fl olan krediler ya da bu teminatlar alt›nda üçüncü flah›slardan al›nan mal
veya hizmetlere iliflkin borçlar örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyecektir.
Söz konusu bent hükmünde, kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili
kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü kiflilerden yap›lan
borçlanmalar›n örtülü sermaye say›lmayaca¤› belirtilmifl, fakat "gayrinakdi"
kavram›ndan neyin kastedildi¤i aç›klanmam›flt›r. Örne¤in hazine bonosu veya
alt›n teminat gösterilerek yap›lan borçlanmalar örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilecek midir?
5422 say›l› K.V.K.'n›n geçici 28. maddesinde (5281 say›l› Kanunla yap›lan
de¤ifliklikler sonras›nda 8/12. maddesinde) hüküm alt›na al›nan gayrimenkul ve
ifltirak hissesi sat›fl kazanc› istisnas›na iliflkin aç›klamalar›n yap›ld›¤› 51 seri
46
1. Örtülü Sermaye
numaral› Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i'nde, nakit kavram›ndan
nelerin anlafl›lmas› gerekti¤i aç›klanm›flt›. Benzer aç›klamalara 1 seri numaral›
Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde de yer verilmifltir. Söz konusu tebli¤de,
kurumun kasas›nda veya bankada bulunan yerli veya yabanc› paralar ile her an
nakde çevrilebilen çekler, alt›n, Devlet Tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut
‹daresince ç›kar›lan veya ‹MKB'de ifllem gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar d›fl›ndaki her türlü teminat›n gayrinakdi teminat olarak de¤erlendirilmesi
gerekti¤i belirtilmifltir.
Dolay›s›yla, kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin, alt›n veya
Devlet tahvili göstererek sa¤lad›¤› teminatlar ile üçüncü kiflilerden yapt›¤›
borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ancak,
teminat olarak gayrimenkul gösterildi¤i durumlarda ise örtülü sermayeden bahsetmenin söz konusu olamayaca¤› düflüncesindeyiz.
An›lan düzenleme nedeniyle uygulamada bir k›s›m sorunlar›n ortaya ç›kmas›
muhtemeldir. Kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortakla iliflkili kiflilerin sa¤lad›klar›
gayrinakdi teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü flah›slardan yapacaklar› borçlanmalar
örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyecek, buna karfl›l›k nakdi teminatlar
karfl›l›¤›nda üçüncü flah›slardan yap›lacak borçlanmalar ise örtülü sermaye
olarak de¤erlendirilecektir. Do¤al olarak kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortakla
iliflkili kiflilerin sa¤lad›klar› nakdi teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü flah›slardan
yapacaklar› borçlanmalar, söz konusu borçlanma ortak ya da ortakla iliflkili
kiflilerden yap›lmam›fl olsa dahi örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmifl
olacakt›r. Örne¤in ortak taraf›ndan nakit veya Devlet tahvili teminat gösterilmek
suretiyle banka kredisi al›nmas› durumunda söz konusu kredinin kurumun öz
sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecek ve
kredinin bu k›sm›na isabet eden faiz ve kur fark›, kanunen kabul edilmeyen
gider olarak kurum kazanc›na dahil edilecektir.
1.5.2. Banka ve Finans Kurumlar›ndan ya da Sermaye Piyasalar›ndan
Temin Edilerek Ayn› fiartlarla K›smen veya Tamamen Kulland›r›lan
Borçlanmalar
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (6/a) bendinde kurumlar›n ortaklar› veya
ortaklar›n›n iliflkili olduklar› kifliler taraf›ndan banka ve finans kurumlar›ndan
yap›lan borçlanmalar›n ayn› flartlar alt›nda (yani kredi sözleflmesinin içerdi¤i
vade, faiz oran› ve benzeri kulland›r›lma flartlar›nda herhangi bir de¤ifliklik
yap›lmadan) kuruma aktar›lmas› durumunda, söz konusu borçlanmalar›n örtülü
sermaye olarak de¤erlendirilmeyece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Uygulamada
s›kça karfl›lafl›ld›¤› üzere banka ve finans kurumlar›, ayn› gruba dahil firmalardan kredibilitesi daha yüksek olanlara kredi kulland›rmakta, söz konusu kredi
47
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
kullanan kurumlar ise grup flirketlerinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda kullanm›fl
olduklar› kredileri ayn› flartlar alt›nda bu flirketlere aktarmaktad›rlar. Banka ve
kredi kurumlar› nezdinde kredi borçlusu, krediyi alan kurum olmakla birlikte,
söz konusu kurumlar kredi ana paras›na iliflkin vade tarihleri itibariyle kredi ana
para ve faiz tutarlar›n› krediyi aktard›klar› kurumlardan tahsil ederek aynen ilgili
banka veya finans kurumuna ödemektedirler. Bu kapsamda olmak üzere grup
flirketleri taraf›ndan ayn› flartlar alt›nda aktar›lan krediler örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmeyecek olmakla beraber, söz konusu kredilerin ayn› flartlar
d›fl›nda aktar›lmas› durumunda söz konusu kredi aktar›mlar› örtülü sermaye
olarak de¤erlendirilecektir.11
5422 say›l› K.V.K.'n›n geçerli oldu¤u dönemlerde (2005 ve daha önceki dönemlerde) grup flirketleri aras›ndaki ayn› flartlar alt›nda gerçeklefltirilen kredi
aktar›mlar›n›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi ve kredi aktar›lan
kurumlar taraf›ndan ödenen veya tahakkuk ettirilen kredi faizlerinin örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz olarak de¤erlendirilmesi suretiyle
kurum kazanc›na ilave edilmesi gerekti¤i yönünde yap›lan tarhiyatlar ile ilgili
olarak Dan›fltay taraf›ndan çeflitli tarihlerde verilen ve müstekar hale gelen
kararlarda da söz konusu kredi aktar›mlar›n›n örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmemesi yönünde birçok karar verilmifltir.12
An›lan düzenleme kapsam›nda grup flirketleri aras›nda yap›lacak kredi aktarmalar›n›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmemesi için borcun temin yeri ve
kulland›r›lma flartlar› büyük önem tafl›maktad›r. Bu kapsamda olmak üzere söz
konusu borçlar›n örtülü sermaye olarak kabul edilmemesi için iliflkili grup flirketine ayn› flartlarla kulland›r›lan borcun banka ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan temin edilmifl olmas› gerekmektedir. Bu kaynaklar d›fl›nda
örne¤in tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir flirketten temin edilen fonlar›n
grup flirketlerine ayn› flartlarla bile olsa kulland›r›lmas›nda flartlar›n mevcut
olmas› durumunda örtülü sermayeden söz edilebilecektir. Öte yandan söz
konusu borçlar›n örtülü sermaye olarak kabul edilmemesi için borcun ayn› flartlarla kulland›r›lmas› da gerekmektedir. An›lan uygulama kapsam›nda borcun
ayn› flartla kulland›rma ifadesinden ne anlafl›lmas› gerekti¤i maddenin
gerekçesinde belirtilmifltir. Buna göre, ayn› flartlarla kulland›rma, kredi
sözleflmesinin içerdi¤i vade, faiz oran› ve benzeri kulland›r›lma flartlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmadan borcun kulland›r›lmas›d›r.
11 TEK‹N Cem, KARTALO⁄LU Emre, “Kurumlar Vergisi Kanunu, Yorum ve Aç›klamalar›”,
Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Ankara, Nisan/2007,
12 TEK‹N, Cem; 5520 Say›l› K.V.K. Uyar›nca Örtülü Sermaye Mahiyetinde Olmayan
Borçlanmalar,
48
1. Örtülü Sermaye
Ancak, an›lan düzenleme çerçevesinde kredi aktar›mlar›n›n örtülü sermaye
uygulamas› çerçevesinde de¤erlendirilmesi aflamas›nda baz› sorunlar›n ortaya
ç›kmas› muhtemeldir. Buna göre kredinin kulland›rma flartlar›nda de¤ifliklik
yap›lmas› halinde borcun tamam› örtülü sermaye say›l›p ödenen faiz veya kur
fark›n›n tamam› m› kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecek? Ya
da kredinin kulland›rma flartlar›nda yap›lan de¤ifliklik sonras›nda ortaya ç›kan
fark m› kanunen kabul edilmeyen gider olacakt›r? Örne¤in, kredibilitesi yüksek
bir grup flirketinin bir bankadan ayl›k % 1,5 faiz ödemesi ile temin etti¤i bir
krediyi ayl›k % 2 faiz ile bir baflka grup flirketine kulland›rd›¤›n› kabul
etti¤imizde "ayn› flartla kulland›rma" gerçekleflmedi¤i için ödenen faizin tamam›
m› yoksa sadece % 0,5'lik k›s›m m› kanunen kabul edilmeyen gider olacakt›r?
Bu durumda banka ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan temin
edilen kredilerin ayn› flartlar alt›nda kulland›r›ld›¤›ndan bahsedilmesi mümkün
olmad›¤›ndan söz konusu ifllemin tamamen Kanunun 12. maddesinin (6) numaral› f›kras›n›n (b) bendinde yer alan düzenleme kapsam›na girmedi¤i, dolay›s›yla
borcun tamam›n›n örtülü sermaye k›yaslamas›nda dikkate al›nmas› ve buna
ba¤l› olarak ödenen veya hesaplanan faiz ve kur fark› vb. giderlerin tamam›n›n
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas› gerekti¤i savunulabilir.
Aksine, yukar›daki örnekte sadece %0,5'lik k›sm›n kanunen kabul edilmeyen
gider olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i düflünülebilir. Bu sorunun uygulama
flekillendikçe ve vergi idaresinin yapaca¤› aç›klamalar ile çözümlenece¤ini
düflünmekteyiz.
Öte yandan kredi aktar›mlar›n›n örtülü sermaye uygulamas› karfl›s›ndaki durumu ile ilgili olarak ortaya ç›kmas› muhtemel di¤er bir sorun ise temin edilen borcun ayn› flartlarla de¤il de daha iyi flartlarla kulland›r›lmas›n›n ne flekilde
de¤erlendirilece¤idir. Örne¤in, %3 ile temin edilen bir kredinin %2 faiz ile grup
flirketlerine kulland›r›lmas› durumunda borcu kullanan firma aç›s›ndan örtülü
sermaye söz konusu olacak m›d›r? Maddenin gerekçesinde "ayn› flartlarla kulland›rma" ifadesinden kredi sözleflmesinin içerdi¤i vade, faiz oran› ve benzeri
kulland›r›lma flartlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmadan kulland›r›lmas›n›n
anlafl›lmas› gerekti¤i aç›k olarak belirtilmifltir. Sözleflme flartlar›nda borcu alan
grup flirketi lehine bir de¤ifliklik yapmak borcun temin edildi¤i flartlarla kulland›r›lmad›¤›n› göstermektedir. Bu durumda söz konusu borcun örtülü sermaye
olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i savunulabilir. Bu sorunun da uygulama flekillendikçe ve vergi idaresinin yapaca¤› aç›klamalar ile giderilece¤ini düflünmekteyiz.13
13 KARTALO⁄LU, Emre; Örtülü Sermaye Müessesesinin Ortakla ‹liflkili Kifli Kavram›
Çerçevesinde De¤erlendirilmesi, Önlenen Tart›flmalar ve Olas› Baz› Sorunlar, Vergi Sorunlar›
Dergisi, Eylül 2006, Say›:216, Sayfa:107.
49
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
1.5.3. Bankalar Taraf›ndan Yap›lan Borçlanmalar
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (6/c) bendi uyar›nca 5411 say›l›
Bankac›l›k Kanunu'na göre faaliyette bulunan bankalar taraf›ndan yap›lan
borçlanmalar›n di¤er flartlar›n mevcut olmas› durumunda dahi örtülü sermaye
olarak de¤erlendirilmeyece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna göre bankalar›n,
ortaklar› veya ortaklar›yla iliflkili kiflilerden yapm›fl olduklar› ve hesap dönemi
bafl›ndaki öz sermayelerinin üç kat›n› aflan borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Baflka bir deyiflle 5411 say›l› Bankac›l›k
Kanunu'na göre faaliyette bulunan bankalar, örtülü sermaye uygulamas›ndan
muaft›rlar.14
Öte yandan 5411 say›l› Kanunun 2. maddesinde Türkiye'de kurulu mevduat
bankalar›, kat›l›m bankalar›, kalk›nma ve yat›r›m bankalar›, yurt d›fl›nda kurulu
bu nitelikteki kurulufllar›n Türkiye'deki flubeleri, finansal holding flirketleri,
Türkiye Bankalar Birli¤i, Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i, Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu ve bunlar›n
faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tabi oldu¤u; 3. maddesinde ise içlerinden en
az bir tanesi bir kredi kuruluflu olmak flart›yla ba¤l› ortakl›klar›n›n tümü veya
ço¤unlu¤u kredi kuruluflu veya finansal kurulufl olan flirketin "finansal holding
flirketi" olarak de¤erlendirilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bununla birlikte
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin 6/c bendinde sadece 5411 say›l› Kanuna
göre faaliyette bulunan bankalar taraf›ndan yap›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyece¤i hüküm alt›na al›nm›fl olup, finansal holding
flirketleri taraf›ndan yap›lan borçlanmalar ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme yap›lmam›flt›r. Bizce bu durumda finansal holding flirketleri taraf›ndan
yap›lan ve 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde yer alan flartlar› haiz borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
14 01.11.2005 tarih ve 25983 (Mükerrer) say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5411 say›l›
Bankac›l›k Kanunu’nun 3. maddesinde “Banka” kavram›n›n; mevduat bankalar› ve kat›l›m
bankalar› ile kalk›nma ve yat›r›m bankalar›n› ifade etti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. An›lan madde
metninde ayr›ca;
- Mevduat bankas›: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesab›na mevduat kabul etmek ve kredi kulland›rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kurulufllar ile yurt d›fl›nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar›n Türkiye'deki flubelerini,
- Kat›l›m bankas›: Bu Kanuna göre özel cari ve kat›lma hesaplar› yoluyla fon toplamak ve kredi
kulland›rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kurulufllar ile yurt d›fl›nda kurulu bu nitelikteki
kurulufllar›n Türkiye'deki flubelerini,
- Kalk›nma ve yat›r›m bankas›: Bu Kanuna göre mevduat veya kat›l›m fonu kabul etme d›fl›nda;
kredi kulland›rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen
görevleri yerine getiren kurulufllar ile yurt d›fl›nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar›n Türkiye'deki
flubelerini,
ifade etti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
50
1. Örtülü Sermaye
1.5.4. Finansal Kiralama fiirketleri ve Finansman ve Faktoring fiirketleri
ile ‹potek Finansman Kurulufllar› Taraf›ndan Yap›lan Borçlanmalar
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (6/ç) bendinde özetle; 3226 say›l›
Finansal Kiralama Kanunu kapsam›nda faaliyet gösteren finansal kiralama
flirketleri, 90 say›l› Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname kapsam›nda faaliyet gösteren finansman ve faktoring flirketleri ile
ipotek finansman kurulufllar›n›n bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortaklarla iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›klar› borçlanmalar›n örtülü sermaye
mahiyetinde olmad›¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
An›lan düzenleme uyar›nca finansal kiralama flirketleri, finansman ve faktoring
flirketleri ile ipotek finansman kurulufllar›n›n bu faaliyetleri ile ilgili olarak
sadece ortak ya da ortaklarla iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›klar› borçlanmalar örtülü sermaye mahiyetinde olmay›p, buna karfl›l›k bankalar d›fl›ndaki
ortak ya da ortaklarla iliflkili kifli ya da kurumlardan yapm›fl oldu¤u borçlanmalar›n hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecektir.
1.6. ÖRTÜLÜ SERMAYE MAH‹YET‹NDEK‹ BORÇLARA A‹T KUR
FARKLARININ DURUMU
Kurumlar›n 2005 ve daha önceki hesap dönemlerinde elde etmifl olduklar›
kurum kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve esaslar›n
düzenlendi¤i 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin (2)
numaral› bendinde örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin
kurum kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
al›nmas› gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›. An›lan madde metninde sadece örtülü
sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin gider olarak kabul
edilmeyece¤i belirtildi¤inden örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan
kur farklar›n›n gider olarak indirilip indirilemeyece¤ine iliflkin olarak uygulamada bir k›s›m tart›flmalar bulunmaktayd›.
Ancak 5520 say›l› K.V.K.'n›n 11. maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n (b)
bendinde örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan kur farklar›n›n
kurum kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
al›nmas› gerekti¤i belirtilmek suretiyle söz konusu tart›flmalara son verilmifltir.
Bu kapsamda olmak üzere vadesi 01.01.2006 tarihinden sonraya sarkan borçlanmalar için de geçerli olmak üzere, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan kur farklar›, kurum kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate al›nacakt›r.
51
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
1.6.1.5422 Say›l› K.V.K.'n›n Uyguland›¤› Dönemde Ortaya Ç›kan
Uyuflmazl›klar ‹çin Yeni Dönemde Verilen Kararlar
Çal›flmam›z›n önceki bölümlerinde de belirtildi¤i üzere 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanmak suretiyle
yürürlü¤e girmifltir. Öte yandan, 5422 say›l› eski Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
15. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda yer alan, örtülü sermaye üzerinden ödenen ve hesaplanan faizler hükmü ile ilgili olarak, öteden beri süre gelmekte olan
kur farklar›n›n faiz say›l›p say›lmayaca¤› tart›flmas›na iliflkin birçok ihtilaf hali
haz›rda yarg›da da sürmektedir. ‹flte, bu ihtilaflar yarg›da sürmekte iken, yeni
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun yürürlü¤e girmesi ile yukar›da bahsi geçen söz
konusu de¤ifliklikler, bu an›lan tart›flmalar için bir referans olacak m›d›r? Daha
do¤rusu, söz konusu yeni düzenlemeler, yarg›da sürmekte olan söz konusu ihtilaflar›n çözümünde, örne¤in kur farklar›n›n da faiz say›lmas› gerekti¤i fleklindeki iddialar›n kabulünde, referans olarak kullan›labilir mi? ‹flte, 2002 y›l› hesap
dönemi ile ilgili olarak bu konuda yarg›da sürmekte olan bir dava, yeni
Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihinde Resmi Gazete'de
yay›mland›ktan 15 gün sonra verilen tashihi karar ile ayn› Daire'nin daha önceden mükellef lehine sonuçlanan karar›, bu sefer idarenin lehine
sonuçlanm›flt›r.15
Olay: (A) A.fi, 2002 y›l› ile ilgili olarak yap›lan vergi incelemesi neticesinde;
flirket ortaklar›n›n flirkete döviz cinsinden borç para vermesi sonucu ortaya ç›kan
kur farklar›n› gider yazmas› tenkit edilerek, cezal› vergi tarhiyat› ile
karfl›laflm›flt›r. Söz konusu flirket, cezal› tarhiyat›n yasal ve hukuka uygun
olmad›¤› iddias› ile ‹zmir Vergi Mahkemesi'nde dava açm›flt›r. Dava, ‹zmir 4.
Vergi Mahkemesi'nde görülmüfl ve Mahkeme'nin 23.11.2004 tarih ve E.
2004/420, K. 2004/899 say›l› oy birli¤iyle verdi¤i Karar'da; "...Ödenen kur
fark›n›n faiz olarak de¤erlendirilmesi suretiyle kanunen kabul edilmeyen gider
olarak al›nmas›na hukuki olanak bulunmad›¤›ndan, dava konusu tarhiyatta yasal
isabet bulunmam›flt›r." gerekçesiyle, flirket lehine dava kabul edilerek, tarhiyat›n
terkinine karar verilmifltir.
Vergi Dairesi, davan›n söz konusu flirket lehine kabulü üzerine, an›lan Karar›n
bozulmas› amac›yla, Dan›fltay'da karar›n temyizi yoluna gitmifltir.
Dan›fltay 3. Dairesi'nde görülen söz konusu temyiz talebi ile ilgili olarak, 3.
Daire'nin oy çoklu¤uyla verdi¤i E. 2005/628, K. 2005/2159 say›l› Karar›nda;
"Dayand›¤› hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukar›da aç›klanan vergi
15 FAHRAN, Ferhat; Kur Farklar›n›n Faiz Say›l›p Say›lmayaca¤› Tart›flmas›na, Yeni Kurumlar
Vergisi Yasas›’ndaki De¤iflikli¤in Etkisi ve Bir Dan›fltay Karar›, Yaklafl›m Dergisi, Aral›k 2006,
Say›:168, Sayfa:111.
52
1. Örtülü Sermaye
mahkemesi karar›, ayn› gerekçe ve nedenlerle dairemizce de uygun görülmüfl
olup, temyiz istemine iliflkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen karar›n
bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan, temyiz isteminin reddine ve
karar›n onanmas›na" karar vererek, dava yine flirketin lehine sonuçlanm›flt›r.
Dan›fltay 3. Dairesi'nin, vergi dairesinin temyiz talebini reddederek, Vergi
Mahkemesi karar›n›, karar gerekçesindeki ayn› nedenlerle onayarak, davan›n
flirket lehine sonuçland›rmas› üzerine, Vergi Dairesi, ‹.Y.U.K.'nun 54. maddesine istinaden, davan›n bafllang›c›ndan beri ileri sürdü¤ü nedenleri, yine ayn›
flekilde tekrarlayarak ve yine bu nedenlere dayanarak karar düzeltmesi yoluna
gitmifltir. Vergi Dairesi'nin karar düzeltme talebini inceleyen 3. Daire; Tetkik
Hakimi ve Savc›n›n muhalif görüflüne ra¤men, Vergi Dairesi'nin Karar düzeltme
talebini ‹.Y.U.K.'nun 54/1-c maddesine dayanarak kabul etmifl ve esasa iliflkin
yapt›¤› inceleme sonucunda, bu sefer yine oy çoklu¤uyla verdi¤i 05.07.2006
tarih ve E. 2006/1186, K. 2006/1960 say›l› Karar›nda; temyiz isteminin kabulü
ile ‹zmir Vergi Mahkemesi'nin 23.11.2004 tarih ve E. 2004/420, K. 2004/899
say›l› Karar›'n›n bozulmas›na karar vermifltir.16
Karar Gerekçesi ve Karar: Dan›fltay 3. Daire'nin an›lan tashihi karar›n›n
gerekçesi tetkik edildi¤inde; söz konusu gerekçenin, yine bu dava ile ilgili 3.
Daire'nin daha önceden mükellef lehine oy çoklu¤u ile verdi¤i karara muhalif
olan görüflün tekrar› ile bu görüflü teyit etti¤i iddia edilen, yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu'ndaki ilgili düzenleme oldu¤u anlafl›lacakt›r. Söz konusu tashihi karar
gerekçesi özet olarak flöyledir.
"...Örtülü sermaye, kurucular ve paydafllar taraf›ndan oluflturulan ve kurumun
tescil ve ilan edilen sermayesi ve bu sermayenin paydafllar yönünden yap›s›n›n
gizlenmesi sonucu yarat›lan gizli sermayedir. Bilindi¤i gibi nakdi sermaye
ulusal para cinsinden konulabilir. Bu yüzden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15.
maddesinin birinci f›kras›na ba¤l› (2) iflaretli bendinde; örtülü sermaye
üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin indirimi kabul edilmemifltir.
Sermayenin yabanc› para cinsinden konulmas› mümkün olmad›¤›ndan,
Kanun'da faiz ifadesinin kullan›lmas› do¤ald›r. Örtülü sermaye, yasalar›n sermaye koymaya iliflkin düzenlemeleri dolan›larak oluflturuldu¤u ve
gizlendi¤inden, yasa yap›c›n›n bu düzenlemede kur farklar›n›n da kanunen
kabul edilmeyen indirimlerden ayr› oldu¤unu düzenlemesi gerekti¤i düflünülemez. Bu yüzden, yabanc› para cinsinden borçlanmas› örtülü sermaye niteli¤ini
tafl›yan bir kurumun, bu borçlanma nedeniyle borç verene vergilendirme d›fl›nda
b›rakarak yapt›¤› aktar›mdan ibaret olan kur farklar›n›n; Vergi Usul Kanunu'nun
vergi yasalar›n›n uygulanmas›n› düzenleyen 3. maddesinin ikinci f›kras›
16 FAHRAN, Ferhat; agm,
53
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
uyar›nca, hükmün sözünün aç›k olmad›¤› durumlar için öngörülen; kural›n
konuluflundaki maksat, hükümlerin kanunun yap›s›ndaki yeri ve di¤er maddelerle olan ba¤lant›s› göz önünde tutularak nitelendirilmesi gerekmektedir.
Sermayenin getirisi kâr pay›d›r. Kâr pay› ise bunu sa¤layan kurumun
vergilendirilmifl kazanc›ndan ayr›larak hesaplan›r. Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 15. maddesinin birinci f›kras›na ba¤l› (1) iflaretli bent, öz sermaye
üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin indirilmeyece¤ini; sermaye sahibine ancak kâr pay› da¤›t›labilece¤i ve öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin indirilmesi halinde, sermaye sahiplerine kurum bünyesinde
vergilendirilmeksizin aktar›m yap›lm›fl olaca¤› ve bunun önlenmesi gerekti¤i
için düzenlenmifltir. Ayn› f›kraya ba¤l› (2) iflaretli bentte yer alan örtülü sermaye
üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin indirilmeyece¤i yönündeki kural da
ayn› amaçla öngörülmüfltür. Gizlenmifl sermaye niteli¤inde olan örtülü sermayenin, yabanc› para cinsinden borçlanmalarla oluflturulmas›nda, gizli sermaye oluflturulmas›nda, gizli sermaye oluflturanlar›n yabanc› para cinsinden alacaklar› için dönem sonunda yap›lan de¤erleme s›ras›nda hesaplanan kur farklar›n›n, kurum has›lat›ndan indirilmesi ile ayn› borçlanman›n ulusal para cinsinden yap›l›p, hesaplanan faizlerin indirilmesi aras›nda yarat›lan sonuç
bak›m›ndan hiçbir fark bulunmamaktad›r.
Nitekim, 21.06.2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan ve
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nu yürürlükten kald›ran 5520 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Kabul Edilmeyen ‹ndirimler" bafll›kl› 11.
maddesinin (1) iflaretli f›kras›n›n (b) bendinde örtülü sermaye üzerinden
ödenen veya hesaplanan faiz, kur farklar› ve benzeri giderler kurum
kazanc›n›n tespitinde indirimi kabul edilmemifltir."
Aç›klanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile ‹zmir 4. Vergi Mahkemesi'nin
23.11.2004 tarih ve E. 2004/420, K. 2004/899 say›l› Karar›'n›n bozulmas›na
05.07.2006 gününde oyçoklu¤u ile karar verilmifltir."17
1.6.2. Örtülü Sermaye Uygulamas›nda Kur Fark› Gelirlerinin Durumu
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesi uyar›nca kurumlar›n ortak ya da ortakla
iliflkili kifli veya kurumlardan kullanm›fl olduklar› borçlar›n kurumun hesap
dönemi bafl›ndaki öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye
kapsam›nda olup, an›lan Kanunun 11. maddesi uyar›nca örtülü sermaye
üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farklar› ve benzeri giderler kurum
kazanc›n›n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
17 FAHRAN, Ferhat; agm,
54
1. Örtülü Sermaye
Kurumlar›n ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden yabanc› para cinsinden
ald›klar› ve örtülü sermaye mahiyetinde olan borçlanmalarda YTL'nin de¤er
kazanmas› sonucu oluflacak kur fark› gelirlerinin durumu özellik arzetmektedir.
Konuya iliflkin olarak 1 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde örtülü
sermaye mahiyetindeki borçlanmalarda YTL'nin de¤er kazanmas› sonucu
oluflacak kur fark› gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü yoldan konulan bir
sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum
kazanc›n›n tespitinde gelir olarak dikkate al›nmas› söz konusu olmayaca¤› aç›k
olarak belirtilmifltir.
Bu nedenle kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan ortak ve/veya ortakla
iliflkili kiflilerden yap›lan örtülü sermaye mahiyetindeki borçlanmalar üzerinden
ortaya ç›kacak kur fark› gelirleri, kurum kazanc›n›n tespitinde vergilendirilecek
gelir olarak dikkate al›nmayacakt›r.
1.7. ÖRTÜLÜ SERMAYEN‹N TESP‹T‹ SONUCUNDA YAPILACAK
‹fiLEMLER VE KARfiI KURUM DÜZELTMES‹
1.7.1. Karfl› Kurum Düzeltmesine ‹liflkin Genel Aç›klama
Kurumlar›n 2005 ve daha önceki hesap dönemlerinde elde ettikleri kurum
kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin usul ve esaslar›n düzenlendi¤i 5422 say›l› K.V.K.'n›n örtülü sermaye müessesesini düzenleyen 15 ve 16.
maddelerinde örtülü sermaye üzerinden ödenen faizlerin gider olarak dikkate
al›nmamas› için hazine kayb›n›n mevcut olmas› gerekti¤ine iliflkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktayd›. Bununla birlikte örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin olarak yarg› organlar›na intikal eden birçok uyuflmazl›kta
mükellefler taraf›ndan yap›lan ifllemlerde Hazine zarar›n›n bulunmad›¤›, bu
nedenle yap›lan cezal› tarhiyatlar›n kald›r›lmas› talep edilmifltir. Buna karfl›l›k
2006 ve izleyen y›llara ait kurum kazançlar›n›n tespiti ve vergilendirilmesine
iliflkin usul ve esaslar›n düzenlendi¤i 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7)
numaral› f›kras›nda söz konusu tart›flmalar› önlemek amac›yla karfl› kurum
düzeltmesine iliflkin hükümler getirilmifltir.
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras›nda özetle; örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar›n Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulamas›nda, gerek borç alan
gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap
döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar mükellefler için ana
merkeze aktar›lan tutar say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayr›ca ayn› f›krada,
daha önce yap›lan vergilendirme ifllemlerinin, tam mükellef kurumlar nezdinde
yap›lacak düzeltmede örtülü sermayeye iliflkin kur farklar›n› da kapsayacak
flekilde, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilece¤i ve bu düzelt55
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
menin yap›lmas› için örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin
kesinleflmifl ve ödenmifl olmas›n›n flart oldu¤u belirtilmifltir.
Karfl› kurum düzeltmesine iliflkin olarak örtülü sermaye müessesesinin düzenlendi¤i 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin gerekçesinde afla¤›daki aç›klamalar yap›lm›flt›r;
"Maddenin yedinci f›kras›nda ise, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulamas›nda,
gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar
mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Bu flekilde da¤›t›lm›fl kar pay›n›n net kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve
brüte tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklar›n hukuki niteli¤ine
göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yap›lacakt›r.
Böylece, bir kurumda örtülü sermaye flartlar›n› tafl›mas› sebebiyle indirimi reddedilen borçlar için nakden veya hesaben ödenen faizlerin, mükerrer vergilemeyi önlemek amac›yla elde eden yönünden kâr pay› olarak yeniden tasnif
edilmesi ve buna göre gerekli düzeltmelerin yap›lmas› amaçlanm›flt›r. Ancak
düzeltme ifllemi, sadece taraf olan mükellefler nezdinde yap›lacak olup bu
mükelleflerin ortaklar›na iliflkin daha alt kademelerde düzeltme yap›lmas› söz
konusu olmayacakt›r."
Öte yandan mezkur Kanunun transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç
da¤›t›m› müessesesinin düzenlendi¤i 13. maddesinde de karfl› kurum düzeltmesine iliflkin usul ve esaslar düzenlenmifl olup, an›lan maddenin gerekçesinde ise
flu aç›klamalara yer verilmifltir;
"Maddenin dokuzuncu f›kras›nda yap›lan düzenleme ile "tamamen veya k›smen
transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazanç, gelir ve kurumlar vergisi kanunlar›n›n uygulamas›nda, bu maddedeki flartlar›n gerçekleflti¤i
hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar mükellefler
için ana merkeze aktar›lan tutar say›lacakt›r". Bu hükmün getirilmesindeki temel
amaç, transfer fiyatland›rmas› nedeniyle örtülü kazanç da¤›t›m› yapan mükellef
nezdinde bir elefltiri getirildi¤i zaman, örtülü kazanç da¤›t›lan mükellef
nezdinde de bir düzeltmenin yap›lmas›n› sa¤lamakt›r. Örtülü olarak da¤›t›lan
kazanc›n kâr pay› say›lmas› ile mükellefler bu kâr pay›na iliflkin olarak istisna
hükümlerinden yararlanaca¤›ndan, "karfl› taraf düzeltmesi" bu flekilde, iflleme
taraf olanlar aras›nda gerçekleflmifl olacakt›r. Böylece, ayn› ifllem üzerinden
mükerrer vergilemenin önüne de geçilmektedir. Bu flekilde da¤›t›lm›fl kâr
pay›n›n net kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu
bulunan tutar üzerinden ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre belirlenen oranlarda
vergi kesintisi yap›lacakt›r."
56
1. Örtülü Sermaye
Dikkat edilece¤i üzere örtülü sermaye müessesesi ile transfer fiyatland›rmas›
yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› müessesesini düzenleyen maddelerin
gerekçelerinde karfl› kurum düzeltmesi uygulamas›na iliflkin olarak farkl› aç›klamalar yer almaktad›r. Buna göre örtülü sermayenin tespiti sonucunda yap›lacak
karfl› kurum düzeltmesi için herhangi bir flart aranmam›fl iken transfer
fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›n›n tespiti sonucunda yap›lacak
karfl› kurum düzeltmesi için gelirin istisna olmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Ancak,
kar pay›n› elde edenlerin hukuki kiflili¤i ve mükellefiyet durumuna ba¤l› olarak
istisnadan yararlan›lamayaca¤› veya kar pay›n›n yar›s› tutar›nda istisnadan faydalan›laca¤› durumlar ortaya ç›kabilecektir. Bu halde karfl› kurum düzeltmesinin
yap›lamayaca¤›n› düflünmek mümkün de¤ildir. Karfl› kurum düzeltmesini yapmak için mutlaka kanunda düzenlenmifl bir istisnai hüküm aramak mükellefler
itibariyle eflitsizli¤e yol açabilecektir. Kanaatimizce elde edilen kar pay› için
kanunda düzenlenmifl bir istisnai hüküm bulunmasa bile karfl› kurum
düzeltmesinin yap›labilmesi gerekmektedir.18
Karfl› kurum düzeltmesine iliflkin olarak 5520 say›l› Kanunun 12. maddesinin
(7) numaral› f›kras›nda yap›lan düzenlemenin iki ayr› boyutu bulunmaktad›r.
Bunlardan birincisi örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan tutarlar›n
kar pay› ya da ana merkeze aktar›lan tutar say›larak vergi kesintisine konu
edilmesidir. ‹kinci boyut ise borç veren kurum nezdinde yap›lacak düzeltme
ifllemleridir. Bu konular çal›flmam›z›n bu bölümünde mükellefiyet türleri
itibariyle ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.19
1.7.2. Kar Da¤›t›m Stopaj›
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras›nda, örtülü sermaye
üzerinden kur fark› hariç, ödenen veya hesaplanan faiz veya benzeri ödemeler
veya hesaplanan tutarlar›n kar pay› veya ana merkeze aktar›lan tutar say›laca¤›
belirtilmifltir. Bu durumda örtülü sermaye mahiyetindeki borçlara iliflkin ödenen
veya hesaplanan kur farlar› üzerinden herhangi bir kar da¤›t›m stopaj›n›n
yap›lmas› söz konusu de¤ildir. Buna karfl›l›k örtülü sermaye mahiyetindeki
borçlanmalar üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz ve benzeri ödemeler kar
pay› veya ana merkeze aktar›lan tutar say›lacak ve bu flekilde da¤›t›lm›fl kâr
pay›n›n net kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu
bulunan tutar üzerinden, G.V.K.'n›n 94. maddesinin 6/b bendi uyar›nca ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yap›lmas› gerek18 KARTALO⁄LU, Emre; Örtülü Sermayenin Tespiti Sonucunda Yap›lacak ‹fllemler Ve Karfl›
Kurum Düzeltmesi, Vergi Sorunlar› Dergisi, Ekim 2006, Sayfa:82.
19 KARTALO⁄LU, Emre; Örtülü Sermayenin Tespiti Sonucunda Yap›lacak ‹fllemler Ve Karfl›
Kurum Düzeltmesi, Vergi Sorunlar› Dergisi, Ekim 2006, Sayfa:82
57
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
mektedir.20 Ancak, borç alan ve borç veren kurumun hukuki nitelikleri, vergi
kesintisinin yap›lmas›nda farkl› durumlar ortaya ç›karabilecek olup söz konusu
kar pay›n› elde edenlerin mükellefiyet türü ve hukuki niteliklerine ba¤l› olarak
kar da¤›t›m›na ba¤l› tevkifat uygulamas› çal›flmam›z›n izleyen bölümlerinde
ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.
Öte yandan kurumlarca birden fazla ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden yap›lan
ve öz sermayesinin üç kat›n› aflan tutardaki borçlanmalar ile ilgili olarak ödenen
faizlerin reddedilmesi nedeniyle her borç veren yönünden kar pay› olarak kabul
edilecek tutar, reddedilen faiz tutar›na, borç verenlerin verdikleri borçlar›n
toplam borca oran› dikkate al›nmak suretiyle belirlenecektir.
Örne¤in;
- Ortak (A)'n›n borç verdi¤i tutar 1.000,
- Ortak (B)'nin borç verdi¤i tutar 2.000,
- Ortak (C) Bankas›n›n borç verdi¤i tutar ise 4.000 ve
iflletme öz sermayesinin 1.500 birim oldu¤u varsay›m› ile, toplam borcun 4.500
birimi aflan k›sm› örtülü sermaye say›lacak; bu hesaplamada ortak (C)'nin banka
olmas› nedeniyle verdi¤i borç tutar›n›n % 50'si olan (4.000/2=) 2.000 birim
dikkate al›nacakt›r.
Buna göre örtülü sermaye say›lacak olan tutar [(1.000+2.000+2.000) - (3 x 150) =]
500 birim olup, bu tutar›n her bir ortak itibariyle da¤›l›m› afla¤›daki gibi olacakt›r;
{Ortaklara isabet eden örtülü sermaye tutar› = (Orta¤›n borç verdi¤i tutar/Örtülü
sermayenin hesab›nda dikkate al›nacak toplam borç tutar›) x Örtülü sermaye
tutar›}
20 Bilindi¤i üzere G.V.K.’n›n 94. maddesinin 6/b bendinde özetle; tam mükellef kurum
kazançlar›n›n mezkur Kanunun 75. maddesinin (1), (2) ve (3) numaral› bentlerinde yer alan
flekillerde da¤›t›lan k›sm› üzerinden, dar mükellef kurum kazançlar›n›n ise ana merkeze aktar›lan
k›sm› üzerinden vergi tevkifat› yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Öte yandan 5520 say›l›
K.V.K.’n›n 15. maddesinde tam mükellef kurumlar taraf›ndan elde edilen kazançlar üzerinden
01.01.2006 tarihinden itibaren tevkifat yap›lacak durumlar, 30. maddesinde ise dar mükellef
kurum kazançlar› üzerinden belirtilen tarihten sonra tevkifat yap›lacak durumlar hüküm alt›na
al›nm›flt›r. Buna karfl›l›k 5520 say›l› Kanunun 15 ve 30. maddelerinde kurum kazançlar›n›n
da¤›t›lan veya ana merkeze aktar›lan k›sm› üzerinden tevkifat yap›laca¤›na iliflkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktad›r. Do¤al olarak halihaz›rda G.V.K.’n›n 94. maddesi ile 5520
say›l› Kanunun 15 ve 30. maddeleri yürürlükte olmakla birlikte 5520 say›l› Kanunun Geçici 1.
maddesinin (1) numaral› f›kras›nda, an›lan Kanuna göre tevkifata tabi tutulan kazançlar üzerinden
G.V.K.’n›n 94. maddesi uyar›nca ayr›ca tevkifat yap›lmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna
ba¤l› olarak tam mükellef kurumlar taraf›ndan mezkur Kanunun 75. maddesinin (1), (2) ve (3)
numaral› bentlerinde yer alanlara da¤›t›lan kar paylar› ile dar mükellef kurumlar taraf›ndan ana
merkeze aktar›lan kazançlar üzerinden G.V.K.’n›n 94. maddesinin 6/b bendi uyar›nca tevkifat
yap›lmas› gerekecektir. Ancak 5520 say›l› Kanunun 15. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda yer
alan özel düzenleme uyar›nca, 01.01.2006 tarihinden itibaren vergiden muaf kurumlara da¤›t›lan
kar paylar› üzerinden an›lan madde kapsam›nda tevkifat yap›lmas› gerekmektedir.
58
1. Örtülü Sermaye
- Ortak (A) için {(1.000/5.000) x 500= } 100,
- Ortak (B) için {(2.000/5.000) x 500= } 200,
- Ortak (C) için {(2.000/5.000) x 500= } 200,
birime isabet eden tutarlar, ortaklara isabet eden örtülü sermaye k›sm› olarak
dikkate al›nacakt›r. Do¤al olarak söz konusu bu tutarlara isabet eden faiz ve benzeri giderler, bu ortaklar taraf›ndan elde edilmifl varsay›lan kar pay› olarak
de¤erlendirilmek suretiyle düzeltme ifllemine tabi tutulacakt›r.
1.7.2.1. Borç Alan (Örtülü Sermaye Kullanan) Tam Mükellef Kurum ‹se
Kar Da¤›t›m Stopaj›
Borç alan dolay›s›yla örtülü sermaye kullanan kurumun tam mükellef kurum
olmas› durumunda borç veren kurumun hukuki niteli¤i ve mükellefiyet durumuna göre afla¤›da aç›kland›¤› flekilde ifllem yap›lmas› gerekmektedir.
1.7.2.1.1. Borç Veren Tam Mükellef Kurum ‹se Kar Da¤›t›m Stopaj›
Tam mükellef kurumlardan yap›lan ve örtülü sermaye mahiyetinde olan
borçlanmalara iliflkin olarak ödenen veya hesaplanan faiz veya benzeri tutarlar
için herhangi bir vergi kesintisi yap›lmas› mümkün de¤ildir. Çünkü, G.V.K.'n›n
94. maddesinin 6/b bendinde tam mükellef kurumlara da¤›t›lan kar paylar› için
vergi kesintisi yap›laca¤› yönünde herhangi bir düzenleme yap›lmam›flt›r. Bu
durumda tam mükellef kurumlar›n an›lan kapsamda de¤erlendirilecek kar paylar› için vergi kesintisi yap›lmas› mümkün de¤ildir. Buna ba¤l› olarak borç
verenin tam mükellef kurum olmas› durumunda, söz konusu borcun örtülü sermaye mahiyetinde olmas› durumunda dahi, 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› bendine göre kar pay› say›lan faiz ve benzeri ödemeler
üzerinden vergi kesintisi yap›lmayacakt›r.
1.7.2.1.2. Borç Veren Tam Mükellef Gerçek Kifli, Gelir veya Kurumlar
Vergisi Mükellefi Olmayanlar veya Bu Vergiden Muaf Olanlar ‹se Kar
Da¤›t›m Stopaj›
Kar da¤›t›m›na ba¤l› gelir vergisi tevkifat›na iliflkin usul ve esaslar›n düzenlendi¤i G.V.K.'n›n 94. maddesinin 6/b-i bendinde; tam mükellef kurumlar
taraf›ndan; tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lan kar paylar› üzerinden
vergi kesintisi yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.21 Bu durumda, örtülü sermaye mahiyetindeki borcu verenin tam mükellef gerçek kifli, gelir ve kurumlar
vergisi mükellefi olmayanlar veya bu vergiden muaf olanlar olmas› durumunda,
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› bendine göre kar pay›
21 23/07/2006 tarih ve 26237 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2006/10731 say›l› B.K.K. ile
tevkifat oran› 23/07/2006 tarihinden itibaren %15 olarak belirlenmifltir.
59
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
say›lan faiz ve benzeri ödemeler üzerinden % 15 oran›nda vergi kesintisi
yap›lmas› gerekecektir.
An›lan uygulama kapsam›nda vergi kesintisi, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla kâr pay›n›n net kâr pay› tutar› olarak
kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden
yap›lacak ve izleyen ay›n 20. günü akflam›na kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.
1.7.2.1.3. Borç Veren Dar Mükellef Gerçek Kifli, Türkiye'de ‹flyeri veya
Daimi Temsilcisi Olmayan Dar Mükellef Kurum ‹se Kar Da¤›t›m Stopaj›
G.V.K.'n›n 94. maddesinin 6/b-ii bendinde, tam mükellef kurumlar taraf›ndan;
dar mükellef gerçek kiflilere, Türkiye'de iflyeri veya daimi temsilcisi olmayan
dar mükellef kurumlara da¤›t›lan kar paylar› üzerinden vergi kesintisi yap›laca¤›
hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu durumda örtülü sermaye mahiyetinde olan borcu
verenin dar mükellef gerçek kifli veya Türkiye'de iflyeri veya daimi temsilcisi
olmayan dar mükellef kurum olmas› durumunda, 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12.
maddesinin (7) numaral› bendine göre kar pay› say›lan faiz ve benzeri ödemeler üzerinden % 15 oran›nda vergi kesintisi yap›lmas› gerekecektir.
Vergi kesintisi, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son
günü itibar›yla kâr pay›n›n net kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve brüte
tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden yap›lacak ve izleyen ay›n 20.
günü akflam›na kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.
1.7.2.1.4. Borç Veren Türkiye'de ‹flyeri veya Daimi Temsilcisi Bulunan
Dar Mükellef Kurum ‹se Kar Da¤›t›m Stopaj›
Tam mükellef kurumlar›n Türkiye'de iflyeri veya daimi temsilcisi bulunan
dolay›s›yla Türkiye'de ticari kazanç elde eden dar mükellef kurumlardan
yapt›klar› ve örtülü sermaye say›lan borçlanmalar için ödenen veya hesaplanan
faiz veya benzeri tutarlar için herhangi bir vergi kesintisi yap›lmas› mümkün
de¤ildir.22 Ayn› flekilde G.V.K.'n›n 94. maddesinin 6/b bendinde Türkiye'de
iflyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlara da¤›t›lan kar paylar› için vergi kesintisi yap›laca¤› yönünde herhangi bir düzenleme
yap›lmam›flt›r. Bu durumda Türkiye'de ifl yeri veya daimi temsilcisi bulunan dar
mükellef kurumlar›n elde ettikleri kar paylar› için vergi kesintisi yap›lmas›
mümkün de¤ildir.
22 5520 say›l› K.V.K.’n›n 3. maddesinin (3/a) bendi uyar›nca Vergi Usul Kanunu hükümlerine
uygun Türkiye’de ifl yeri olan veya daimi temsilcisi bulunduran yabanc› kurumlar taraf›ndan bu
yerlerde veya bu temsilciler vas›tas›yla yap›lan ifllerden elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak
de¤erlendirilecektir. Ancak bu flartlar› tafl›salar bile kurumlar›n ihraç edilmek üzere Türkiye'de
sat›n ald›klar› mallar› Türkiye'de satmaks›z›n yabanc› ülkelere göndermelerinden do¤an
kazançlar, Türkiye'de elde edilmifl say›lmaz.
60
1. Örtülü Sermaye
Bu kapsamda olmak üzere örtülü sermaye mahiyetindeki borcu verenin
Türkiye'de ifl yeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurum olmas›
durumunda, 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› bendine göre
kar pay› say›lan faiz ve benzeri ödemeler üzerinden vergi kesintisi yap›lmayacakt›r.
1.7.2.2. Borç Alan (Örtülü Sermaye Kullanan) Dar Mükellef Kurum ‹se
Kar Da¤›t›m Stopaj›
5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras›nda, örtülü sermaye mahiyetindeki borçlanmalar üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri
ödemeler veya hesaplanan tutarlar›n, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›n›n
uygulanmas›nda, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye
flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla dar mükellefler
için ana merkeze aktar›lan tutar say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Dolay›s›yla örtülü sermayeyi kullanan›n dar mükellef kurum olmas› durumunda
ödenen veya hesaplanan faiz ve benzeri tutarlar ana merkeze aktar›lan tutar
say›lacak ve bu flekilde ana merkeze aktar›ld›¤› varsay›lan tutar üzerinden
G.V.K.'n›n 94/6-b-iii bendi uyar›nca vergi kesintisi yap›lmas› gerekmektedir.
Bu durumda borç alan›n dar mükellef kurum olmas› durumunda borç verenin
hukuki niteli¤ine bak›lmaks›z›n vergi kesintisinin yap›lmas› gerekmektedir.
Çünkü bu tutarlar kar pay› olarak de¤il, ana merkeze aktar›lan tutar olarak kabul
edilmifltir. Öte yandan örtülü sermaye mahiyetindeki borçlara iliflkin kur farklar›
ana merkeze aktar›lan tutar olarak kabul edilmedi¤inden söz konusu bu kur farklar› üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yap›lmas› söz konusu de¤ildir.
1.7.3. Örtülü Sermaye Uygulamas›nda Karfl› Kurum Düzeltmesi
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 ve izleyen y›llarda ortak ya da ortakla
iliflkili kiflilerden yapm›fl olduklar› örtülü sermaye mahiyetindeki borçlanma
ifllemlerine iliflkin olarak 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde 5422 say›l›
K.V.K.'nda bulunmayan yeni bir müessese düzenlenmifltir. Karfl› kurum
düzeltmesi olarak adland›r›lan yeni müessese 5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12.
maddesinin (7) numaral› f›kras›nda düzenlenmifl olup, an›lan f›krada daha önce
yap›lan vergilendirme ifllemlerinin, tam mükellef kurumlar nezdinde
yap›lacak düzeltmede örtülü sermayeye iliflkin kur farklar›n› da kapsayacak flekilde, taraf olan mükellefler nezdinde düzeltilece¤i hüküm alt›na
al›nm›flt›r.
Yap›lan kanuni düzenlemeden örtülü sermayeye iliflkin olarak ödenen veya
hesaplanan kur farklar›n›n sadece tam mükellef kurumlardan yap›lan
borçlanmalarda düzeltme konusu yap›laca¤› anlafl›lmaktad›r. Borç al›nan
61
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
kurumun tam mükellef kurumlar d›fl›nda baflka bir kurum olmas› durumunda kur
fark›na iliflkin olarak herhangi bir düzeltme yap›lmas› mümkün de¤ildir.
Dolay›s›yla borcu veren, tam mükellef gerçek kifli, dar mükellef kurum veya dar
mükellef gerçek kifli ise kur farklar›na iliflkin herhangi bir düzeltmenin
yap›lmas› mümkün de¤ildir.
Kullan›lan borç nedeniyle, geçici vergi dönemi içinde örtülü sermaye flartlar›n›n
gerçekleflmesi halinde, o dönemde daha önce borç alan kurum taraf›ndan giderlefltirilen faiz, kur fark› ve benzeri giderler, bu ifllemin yap›ld›¤› geçici vergi
döneminde hesaben gerekli düzeltmeye tabi tutulabilecektir. Borç veren kurum
taraf›ndan da ayn› dönem içinde düzeltme yap›labilmesi mümkündür.
Düzeltmenin, gider yaz›lan geçici vergi döneminden sonra yap›lmas› halinde,
borç alan kurum taraf›ndan düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerin
kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flart›yla, borç veren kurum taraf›ndan da (bir
sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme yap›labilecektir.
Hesap dönemi kapand›ktan sonra örtülü sermaye kullanan kurumun yapaca¤›
düzeltme talebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu uyar›nca de¤erlendirilip
sonuçland›r›lacakt›r. Bu düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve
ödenmifl olmas› halinde, karfl› taraf›n da gerekli düzeltme ifllemini kendili¤inden
yapmas› mümkün olacakt›r.
Verginin kesinleflmesi; dava açma süresi içinde dava aç›lmamas›, yarg› mercilerince nihai karar›n verilmifl olmas› veya uzlaflman›n vaki olmas› gibi haller
nedeniyle, verginin kesinleflmesi ve itiraz edilmeyecek duruma gelmesidir.
Örtülü sermaye kapsam›ndaki finansman› kulland›ran kurum nezdinde
yap›lacak düzeltmede dikkate al›nacak tutar, kesinleflen ve ödenen tutar olacakt›r. Örtülü sermaye kapsam›nda borç kullanan kurumun, zamanafl›m› süresi
içinde düzeltme talebinde bulunmufl olmas› halinde, düzeltme sonucu tarh
edilen verginin kesinleflip ödenmesi flart›yla karfl› tarafta da süreye
bak›lmaks›z›n gerekli düzeltme ifllemi yap›lacakt›r.
Ayr›ca mükellefler, örtülü sermaye uygulamas› nedeniyle kulland›klar›
borçlar›n örtülü sermayeye isabet eden tutar›na iliflkin faizleri
giderlefltirmemeleri ve tahakkuk eden bu faiz tutarlar›n› ödememeleri halinde,
tahakkuk eden ancak ödenmemifl olan bu tutarlar›n henüz da¤›t›lm›fl bir kâr pay›
olarak de¤erlendirilmesi mümkün olamayaca¤›ndan, kâr pay› stopaj›na tabi
tutulmas› da söz konusu olmayacakt›r. Bununla birlikte örtülü sermaye
mahiyetindeki borçlara iliflkin faiz tutarlar›n›n ödenmesi halinde ise kâr pay›n›n
da¤›t›ld›¤› kabul edilecek ve buna ba¤l› olarak kar da¤›t›m›na ba¤l› stopaja tabi
tutulacakt›r.
62
1. Örtülü Sermaye
1.7.3.1. Borç Alan (Örtülü Sermaye Kullanan) Tam Mükellef Kurum ‹se
Karfl› Kurum Düzeltmesi
Borç alan dolay›s›yla örtülü sermaye kullanan kurumun tam mükellef kurum
olmas› durumunda borç veren kurumun hukuki niteli¤ine ve mükellefiyet türüne
göre yap›lmas› gereken düzeltme ifllemleri her bir mükellef türü itibariyle
afla¤›da aç›kland›¤› flekilde olacakt›r.
1.7.3.1.1. Borç Veren Tam Mükellef Kurum ‹se Karfl› Kurum Düzeltmesi
Ortak ya da ortakla iliflkili say›lan kuruma borç verenin dolay›s›yla örtülü sermaye kulland›ran›n tam mükellef kurum olmas› durumunda, vermifl oldu¤u
borca iliflkin olarak daha önce bu kurum taraf›ndan gelir yaz›lan kur farklar›, faizler ve benzeri tutarlar için gelir reddi yap›lmas› gerekmektedir.
Asl›nda 5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras›na göre
kur fark› d›fl›ndaki ödemeler kar pay› say›ld›¤› için bu tutarlar borç veren kurum
aç›s›ndan mezkur Kanunun 5. maddesinin (1/a-1) numaral› bendi uyar›nca
ifltirak kazançlar› istisnas› kapsam›na girmektedir. Ancak, yukar›da aç›kland›¤›
üzere, kanaatimizce, karfl› kurum düzeltmesinde gelir reddi yap›l›rken herhangi
bir istisnai hüküm aramaya gerek bulunmamaktad›r. Kar pay› say›lan tutarlar
ifltirak kazanc› istisnas› olmasayd› bile borç veren tam mükellef kurum nezdinde
gelir reddi yapmak gerekecekti.
1.7.3.1.2. Borç Veren Tam Mükellef Gerçek Kifli ‹se Karfl› Kurum Düzeltmesi
Tam mükellef kurumlar, tam mükellef gerçek kiflilerden borçlanm›fllar ise örtülü
sermayenin tespiti sonucunda borcu kulland›ran tam mükellef gerçek kifli
nezdinde kur farklar› yönünden herhangi bir düzeltme yap›lmayacakt›r. Çünkü,
yukar›da aç›kland›¤› üzere, yap›lan kanuni düzenleme ile örtülü sermayeye
iliflkin olarak ödenen veya hesaplanan kur farklar›n›n sadece tam mükellef
kurumlardan yap›lan borçlanmalarda düzeltme konusu yap›lmas›na imkan
sa¤lanm›flt›r.
Borç veren tam mükellefiyeti haiz gerçek kifliler nezdinde daha önce gelir
yaz›lan faiz ve benzeri di¤er ödemelerin düzeltmeye tabi tutulmas› gerekmektedir. Baflka bir deyiflle borç veren gerçek kifliler nezdinde gelir reddi yap›lmas›
gerekmektedir. Bu tutarlar kar pay› say›ld›¤› için normal flartlarda G.V.K.'n›n
22. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda düzenlenen istisnadan faydalan›lmakta
ve kar pay›n›n yar›s› gelir vergisinden istisna olmaktad›r. Ancak, yukar›da belirtildi¤i üzere, kanaatimizce, gelir reddi yap›labilmesi için herhangi bir istisna
düzenlemesine ihtiyaç bulunmamaktad›r. Bu nedenle tam mükellef gerçek
kifliler nezdinde yap›lacak düzeltmede faiz ve benzeri tutarlar›n tamam› için
gelir reddi yap›lmas› gerekmektedir.
63
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Örtülü sermaye mahiyetindeki borcu veren gerçek kiflilerce elde edilen faiz ve
benzeri gelirler aç›s›ndan düzeltme iflleminin yap›l›p yap›lmayaca¤› ile ilgili
olarak madde metninde yer alan ifade zaaf› nedeniyle uygulamada bir k›s›m ihtilaflar›n ortaya ç›kmas› muhtemeldir. 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7)
numaral› f›kras›nda; daha önce yap›lan vergilendirme ifllemlerinin taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilece¤i belirtilmifl olup, ayr›ca tam
mükellef kurumlar nezdinde kur farklar›n› da kapsayacak flekilde düzeltme
iflleminin yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. An›lan düzenlemede tam mükellef
kurumlar ile ilgili olarak yer alan ibarelerin söz konusu düzeltme iflleminin
sadece tam mükellef kurumlar nezdinde yap›laca¤› anlam›na gelmemekle birlikte sadece tam mükellef kurumlar aç›s›ndan kar pay› say›lmayan kur farklar›n›n
düzeltme ifllemine konu edilebilece¤ini ifade etmektedir.
1.7.3.1.3. Borç Veren Dar Mükellef Gerçek Kifli veya Türkiye'de ‹flyeri
veya Daimi Temsilcisi Olmayan Dar Mükellef Kurum ‹se Karfl› Kurum
Düzeltmesi
Dar mükellef gerçek kifli veya Türkiye'de iflyeri veya daimi temsilcisi olmayan
dar mükellef kurumlardan yap›lan borçlanmalarda örtülü sermayenin tespiti
sonucunda, yukar›da yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda, an›lan mükellefler
nezdinde kur fark› d›fl›ndaki ödemeler için gelir reddi yap›lmas› gerekmektedir.
Buna karfl›l›k örtülü sermaye mahiyetindeki borçlanmalara iliflkin olarak ortaya
ç›kan kur farklar› için ise herhangi bir düzeltme iflleminin yap›lmas› mümkün
de¤ildir
1.7.3.1.4. Borç Veren Türkiye'de ‹flyeri veya Daimi Temsilcisi Bulunan
Dar Mükellef Kurum ‹se Karfl› Kurum Düzeltmesi
Türkiye'de iflyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellefiyeti haiz kurumlardan yap›lan ve örtülü sermaye mahiyetinde olan borçlanmalara iliflkin olarak
al›nan faiz ve benzeri ödemeler ile ilgili olarak gelir yaz›lan tutarlar›n 5520
say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras› uyar›nca düzeltme ifllemine tabi tutulmas› gerekmektedir. Ancak an›lan mahiyetteki borçlanmalara
iliflkin olarak ortaya ç›kan ve gelir olarak dikkate al›nan kur farklar› için herhangi bir düzeltme yap›lmas› mümkün de¤ildir.
1.7.3.2. Borç Alan Dar Mükellef Kurum ‹se Karfl› Kurum Düzeltmesi
Örtülü sermaye mahiyetindeki borçlanmalara iliflkin olarak yap›lacak karfl›
kurum düzeltmesi aç›s›ndan borç alan mükellefin tam veya dar mükellefiyeti
haiz olmas› aras›nda herhangi bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Borç alan dar
mükellef kurum oldu¤u durumda da borç alan›n tam mükellef kurum olmas›
durumunda oldu¤u gibi düzeltme ifllemleri yap›lacakt›r. Buna göre;
64
1. Örtülü Sermaye
- Borç veren tam mükellef kurum ise kur farklar› dahil tüm tutarlar düzeltilir.
- Borç veren tam mükellef kurum d›fl›nda bir mükellef ise kur farklar› için
düzeltme yap›lmaz. Faiz ve benzeri ödemeler için gelir reddi yap›l›r.
1.7.3.3. Karfl› Kurum Düzeltmesinin Yap›labilmesi ‹çin Örtülü Sermaye
Kullanan Kurum Ad›na Tarh Edilen Vergilerin Kesinleflmifl ve Ödenmifl
Olmas› Gerekmektedir
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras›nda, karfl› kurum
düzeltmesinin yap›labilmesi için örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh
edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas›n›n flart oldu¤u belirtilmifltir.
Bu durumda, karfl›m›za bir tak›m sorunlar ç›kmaktad›r. fiöyle ki; faiz, kur fark›
ve benzeri giderleri reddedilen örtülü sermaye kullanan kurumun cari dönem
sonucunun zararla sonuçlanmas› ve gider reddi yap›ld›¤› durumda da kara geçirilememesi durumda karfl› kurum düzeltmesinin yap›l›p yap›lamayaca¤› ak›llar›
kar›flt›rmaktad›r. Örne¤in, 2006 hesap dönemi sonucu 100 birim zararla
sonuçlanan ve ilgili dönemde örtülü sermaye kullan›m› nedeniyle 50 birimlik
faiz gideri reddedilen ve dolay›s›yla tarh edilecek vergi ç›kmayan bir kuruma
borç veren kurum nezdinde 2006 hesap döneminde karfl› kurum düzeltmesi yapmak mümkün olabilecek midir?23
Kanaatimizce bu durumda karfl› kurum düzeltmesi yapmak, ilgili dönemde,
mümkün de¤ildir. Çünkü, Kanun metni çok aç›k bir ifadeyle, karfl› kurum
düzeltmesinin yap›labilmesini örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen
vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› flart›na ba¤lam›flt›r. ‹lgili dönemde
karfl› kurum düzeltmesi yap›lamayacak olmakla birlikte reddedilen faiz giderleri
nedeniyle izleyen dönemlerde bir vergi tarh edilmesi durumunda karfl› kurum
düzeltmesinin yap›labilmesi için imkan do¤acakt›r. Söz konusu dönemde
yap›lan örtülü sermaye kullan›m› tenkidinin dava konusu yap›lmas› da mümkün
de¤ildir. Bilindi¤i gibi, tarh edilen bir vergi söz konusu olmad›¤› durumda,
yap›lan bir idari ifllem de mevcut olmad›¤› için vergi mahkemelerinde dava
aç›lamamaktad›r.24
Yukar›da verdi¤imiz örne¤i bu kapsamda geniflletelim ve örtülü sermaye kullanan kurumun 2007 hesap dönemi sonucunun 200 birim karla kapand›¤›n›
kabul edelim. Bu durumda örtülü sermaye kullanan mükellef 50 birimlik (2006
hesap dönemi 100 birim zararla sonuçlanmas›na ra¤men örtülü sermaye kullan›m›na ba¤l› faiz gideri reddi nedeniyle 50 birimlik zarar mahsubu yap›labile23 TEK‹N Cem, KARTALO⁄LU Emre, “Kurumlar Vergisi Kanunu, Yorum ve Aç›klamalar›”,
Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Ankara, Nisan/2007,
24 TEK‹N Cem, KARTALO⁄LU Emre, age
65
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
cektir.) 2006 hesap dönemi zarar›n› mahsup edecek ve 150 birim kurumlar vergisi matrah› oluflacakt›r. Dolay›s›yla 2006 hesap dönemi için yap›lan örtülü sermaye tenkidi için 2007 hesap döneminde vergi tarh edilmektedir. Bu durumda
borç veren kurum nezdinde verginin kesinleflip ödenmesine ba¤l› olarak 2006
hesap dönemi için karfl› kurum düzeltmesi yap›labilecektir. Konu, tarh edilen
verginin bulundu¤u aflamalara göre afla¤›daki flekilde aç›klanabilir.25
1.7.3.3.1. Verginin ‹htilafs›z Olarak Kesinleflmesi ve Ödenmesi
Tarh edilen vergi herhangi bir ihtilaf yarat›lmadan, gerek uzlaflma sonucunda,
gerekse uzlaflmas›z kesinleflir ve ödenirse, borç veren kurumun 2006 hesap
dönemi (örtülü sermayenin kullan›ld›¤› dönem) hesaplar›n›n düzeltilmesinde
herhangi bir sak›nca bulunmamaktad›r. Ayr›ca, tarh edilen vergi için uzlaflma
talep edilmesi ve uzlaflmada da vergi asl›nda bir indirime gidilmesi halinde bile
tarh edilen verginin tamam› için (reddedilen faiz giderinin tamam› için) karfl›
kurum düzeltmesinin yap›lmas› gerekmektedir.
Burada bir baflka hususa dikkat etmek gerekmektedir. 2006 y›l› hesap döneminde örtülü sermaye yönünden yap›lan tenkit nedeniyle zarar azalt›m›
yap›lmas› ve bu azalt›m nedeniyle örne¤in 2009 y›l› hesap döneminde vergi tarh
edilmesi ve bu verginin kesinleflip ödenmesi durumunda da borç veren kurum
aç›s›ndan düzeltme iflleminin 2009 y›l› hesap dönemi için de¤il örtülü sermaye
kullan›m›n›n gerçekleflti¤i 2006 y›l› hesap dönemi için yap›lmas› gerekmektedir.
Burada ise karfl›m›za zamanafl›m› sorunu ç›kmaktad›r. Bilindi¤i gibi, geçmifl y›l
zararlar› izleyen hesap döneminden itibaren befl hesap dönemi itibariyle kurum
kazanc›ndan indirilebilmektedir. Ayn› flekilde, vergi alaca¤›n›n do¤du¤u takvim
y›l›n› izleyen befl y›l içinde tarh ve tebli¤ edilmeyen vergiler zamanafl›m›na
u¤ramaktad›r. Bu nedenle, karfl› kurum düzeltmesinin de belirtilen zamanafl›m›
süresi içinde gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Yukar›da verilen örne¤e geri
dönecek olursak, 2006 y›l› hesap dönemi için reddedilen 50 birimlik faiz gideri
nedeniyle en geç 2011 y›l› hesap döneminde vergi tarhiyat› yap›lmas› ve tarh
edilen bu verginin kesinleflip ödenmifl olmas› halinde borç veren kurum
nezdinde düzeltme yap›labilecektir.
1.7.3.3.2. Verginin ‹htilaf Sonucunda Kesinleflmesi ve Ödenmesi
Tarh edilen verginin, vergi mahkemesinde aç›lan dava ve tüm yarg› yollar›n›n
tükenmesinden sonra kesinleflmesi halinde kesinleflen tarhiyat tutar› ile orant›l›
olarak karfl› kurum düzeltmesinin yap›lmas› gerekmektedir. Burada da yukar›da
aç›klanan zamanafl›m› konusunun dikkate al›nmas› gerekmektedir.
25 TEK‹N Cem, KARTALO⁄LU Emre, age,
66
1. Örtülü Sermaye
1.7.3.4. Tarh Edilen Verginin Kesinleflip Ödenmesi Beklenmeksizin
Yap›lacak Düzeltme ‹fllemleri Hazine Zarar›yla Sonuçlanacakt›r.
Yukar›da belirtildi¤i üzere, 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral›
f›kras› kapsam›nda karfl› kurum düzeltmesinin yap›labilmesi, örtülü sermaye
kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas›
flart›na ba¤lanm›flt›r. ‹lgili dönemde karfl› kurum düzeltmesi yap›lamayacak
olmakla birlikte reddedilen faiz, kur fark› ve benzeri giderler nedeniyle izleyen
dönemlerde bir vergi tarh edilmesi durumunda karfl› kurum düzeltmesi
yap›labilecektir. Örtülü sermayeyi da¤›tan (borç veren) kurumun karl›, örtülü
sermeye kullanan (borç alan) kurumun zararl› oldu¤u durumda, örtülü sermeye
kullanan (borç alan) kurum nezdinde herhangi bir vergi tarh edilmeden ve bu
vergi kesinleflmeden karfl› kurum düzeltmesinin yap›lmas› hazinenin zarar›yla
sonuçlanacakt›r.
Örnek:
(A) A.fi.'nin (B) A.fi.'nin % 30 oran›nda orta¤› oldu¤unu, (A) A.fi.'nin 1.000
birim karl› (B) A.fi.'nin de 200 birim zararl› oldu¤unu, (A) A.fi. taraf›ndan (B)
A.fi.'ye verilen borcun örtülü sermaye oldu¤unu ve kullan›lan bu sermaye
nedeniyle (B) A.fi.'nin 50 birim faiz gideri ödedi¤ini kabul edelim.
Yap›lan vergi incelemesi sonucunda (B) A.fi.'nin gider kaydetti¤i 50 birim faiz
gideri kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nacak ve bu tutar›n
kurum zarar›ndan düflülmesi sonucunda ilgili dönem için kurumlar vergisi
matrah› oluflmayacakt›r. Örtülü sermaye kullanan kurum nezdinde herhangi bir
vergi tarh edilmeden ve bu vergi kesinleflip ödenmeden karfl› kurum düzeltmesi
yap›lmas› halinde hazinenin zararl› oldu¤u görülecektir. fiöyle ki;
Düzeltme Öncesi Yap›lan Beyan:
(A) A.fi.
(B) A.fi.
1.000
- 200
Kurumlar Vergisi
200
---
Vergi Sonras› Kazanç
800
---
Ticari Kazanç
(A) A.fi.
(B) A.fi.
67
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Düzeltme Sonras› Beyan:
(A) A.fi.
(B) A.fi.
Ticari Kazanç
1.000
- 200
‹fltirak Kazanc› (Örtülü Sermaye)
- 200
+ 200
Kurumlar Vergisi Matrah›
800
0
Kurumlar Vergisi
160
---
Vergi Sonras› Kazanç
84
---
Görüldü¤ü gibi, örtülü sermaye kullanan (B) A.fi. nezdinde, herhangi bir vergi
tarhiyat› yap›lmadan ve bu tarhiyat kesinleflip ödenmeden karfl› kurum
düzeltmesinin yap›lmas› hazinenin vergi kaybetmesine neden olmaktad›r. Bu
nedenle, mahsup edilen kurum zarar› nedeniyle izleyen dönemlerde tarhiyat
ç›kmas› üzerine karfl› kurum düzeltmesinin yap›lmas› gerekmektedir.
1.8. ÖRTÜLÜ SERMAYEN‹N HESAPLANMASINA ‹L‹fiK‹N ÖRNEK
Örtülü sermayeye iliflkin bütün hususlar› gösteren bir örne¤e 1 seri numaral›
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde yer verilmifltir. Söz konusu
örnek aynen afla¤›daki gibidir.
(A) A.fi.'nin 2006 hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayesi 200.000 YTL'dir.
fiirketin ortak ve ortakla iliflkili kifli say›lanlardan ald›¤› kredi ve borçlar›n tutarlar› ve vadeleri flöyledir.
* fiirketin orta¤› tam mükellef (B) gerçek kiflisinden 1 Kas›m 2005 tarihinde
al›nan 300.000 YTL, 31 Aral›k 2006 tarihinde geri ödenmifltir.
* fiirketin orta¤› dar mükellef (Y) Kurumundan 10 Mart 2006 tarihinde bir y›l
vadeli 200.000 ABD Dolar› kredi al›nm›flt›r. Bu kredi 10 Mart 2007 tarihinde
geri ödenmifltir. (Borcun al›nd›¤› tarihteki kur 1 ABD Dolar› =1,35 YTL)
* fiirketin ifltiraki durumunda bulunan Türkiye'de kurulu (C) Bankas›ndan ise 1
Temmuz 2006 tarihinde, 2 y›l vadeli 400.000 ABD Dolar› tutar›nda kredi
al›nm›flt›r. (Borcun al›nd›¤› tarihteki kur 1 ABD Dolar› =1,40 YTL
Görülece¤i üzere, (A) A.fi.'nin 1 Temmuz 2006 tarihine kadar yapm›fl oldu¤u
borçlanmalar, flirketin öz sermayesinin üç kat›n› aflmad›¤›ndan örtülü sermaye
uygulamas›na iliflkin olarak yap›lacak bir ifllem bulunmamaktad›r. Ancak, bu
tarihten sonra Ortak (C) Bankas›ndan al›nan kredi nedeniyle, 31 Aral›k 2006 tarihine (Ortak (B)'ye olan borcun ödendi¤i tarihe) kadar olan süre içinde, öz sermayenin üç kat›n› aflan borçlanman›n örtülü sermaye olarak dikkate al›nmas› ve bu
tutara iliflkin olarak giderlefltirilen faiz ve kur farklar›n›n reddi gerekmektedir.
68
1. Örtülü Sermaye
Bu veriler do¤rultusunda, örtülü sermayenin kullan›ld›¤› alt› ayl›k (1 Temmuz
2006 - 31 Aral›k 2006) sürede, kredi sözleflmelerine göre tespit edilen faiz oran›
üzerinden tahakkuk ettirilen faiz giderleri ve kur fark› giderleri afla¤›daki
gibidir. (31 Aral›k 2006 tarihindeki Dolar Kuru; 1 ABD Dolar› = 1,45 YTL'dir.)
Kredi Tutar›
Kredi tutar›
(YTL Karfl›l›¤›)
Kur
Fark›
(YTL)
Faiz
(YTL)
Toplam
(YTL)
(B) Tam
Mükellef Gerçek
Kifli
300.000 YTL
300.000
0
36.000
36.000
(Y) Dar
Mükellef Kurum
200.000
ABD Dolar›
270.000
10.000 (*)
24.000
34.000
(C) Bankas›
(Tam Mükellef )
400.000/2
ABD Dolar›
560.000/2
(**)
80.000/2
100.000/
2
850.000
20.000
100.000
120.000
Kredi Veren
Ortak
Genel Toplam
20.000/2
fiirketin 2006 hesap döneminde kulland›¤› toplam borç miktar› 1.130.000 YTL
olmakla birlikte, örtülü sermaye hesaplamas›nda (C) Bankas›ndan al›nan borç
miktar›n›n yar›s› dikkate al›nacakt›r. Buna göre;
Örtülü Sermayenin Hesab›nda Dikkate Al›nacak Toplam Borç Tutar›;
[300.000 + 270.000 + (560.000 / 2)] = 850.000 YTL olacakt›r.
fiirketin öz sermayesinin üç kat› 600.000 YTL oldu¤undan, örtülü sermaye tutar›
(850.000-600.000=) 250.000 YTL olacakt›r.
Ortaklar›n her birine isabet eden örtülü sermaye tutar› ise flu formülle bulunacakt›r.
Her Bir Orta¤a
‹sabet Eden
Örtülü Sermaye
Tutar›
=
Orta¤›n Verdi¤i Borç
Tutar›
ÖS Hesab›nda Dikkate
Al›nacak Toplam Borç
Tutar›
x
Örtülü Sermaye
Tutar›
(*) Kur fark›, 1 Temmuz 2006 ile 31 Aral›k 2006 tarihleri aras›ndaki kur art›fl› ile borç tutar›n›n
çarp›m›d›r. (0,05x200.000=) 10.000 YTL.
(**) Borcun bir bankadan temin edildi¤i varsay›ld›¤›ndan, bir önceki dipnotta yap›lan aç›klamalar
do¤rultusunda hesaplanan kur fark›n›n yar›s› dikkate al›nm›flt›r.
69
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
(B)'ye isabet eden ÖS [(300.000 / 850.000) x 250.000] = 88.235,29 YTL
(Y)'ye isabet eden ÖS [(270.000 / 850.000) x 250.000] = 79.411,77 YTL
(C)'ye isabet eden ÖS [(280.000 / 850.000) x 250.000] = 82.352,94 YTL
Toplam Örtülü Sermaye Tutar›
= 250.000,00 YTL
(A) A.fi. taraf›ndan 1 Temmuz 2006 - 31 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda
kullan›lan 250.000 YTL tutar›ndaki örtülü sermaye nedeniyle kanunen kabul
edilmeyen gider (KKEG) say›lacak kur fark› ve faiz gideri tutar› afla¤›daki gibi
olacakt›r.
Kur fark› gideri :
[(250.000/850.000) x 20.000]
= 5.882,35 YTL
Faiz tutar›
:
[(250.000/850.000) x 100.000]
= 29.411,77 YTL
TOPLAM
:
[(250.000/850.000) x 120.000]
= 35.294,12 YTL
(A) A.fi.'nin örtülü sermaye say›lan 250.000.- YTL'lik örtülü sermaye
niteli¤indeki borcuna isabet eden finansman gideri toplam› 35.294,11 YTL'dir.
Bu tutar, (A) A.fi. taraf›ndan KKEG olarak dikkate al›nacakt›r.
Borç Verenler Nezdinde Yap›lacak Düzeltme ve Da¤›t›lm›fl Kâr Pay›
Hesaplamas›
(B) Gerçek kiflisi taraf›ndan verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen
88.235,29.- YTL'lik tutar›na iliflkin kâr pay› (faiz) geliri;
[(88.235,29 / 300.000) x 36.000 =] 10.588,24-YTL olacakt›r.
Bu tutar (B) gerçek kiflisine da¤›t›lm›fl net kâr pay› say›lacak ve brüte tamamlanmak suretiyle vergi kesintisi matrah› ve tutar› bulunacakt›r:
Kâr Pay› Stopaj› [(12.456,75(***) x %15)] = 1.868,51 YTL
Dar mükellef (Y) kurumu taraf›ndan verilen kredinin örtülü sermaye olarak
kabul edilen 79.411,77 YTL'lik tutar›na iliflkin;
Kur fark› geliri [(79.411,77 / 270.000) x 10.000]
= 2.941,18 YTL
Kâr pay› (Faiz) geliri [(79.411,77 / 270.000) x 24.000] = 7.058,82 YTL
Toplam
= 10.000,00 YTL
Dar mükellef (Y) kurumuna da¤›t›lm›fl say›lan kâr pay› tutar› 7.058,82 YTL
brüte tamamlanarak vergi kesintisi matrah› ve vergi kesintisi tutar› bulunacakt›r.
Söz konusu kâr pay› (faiz) tutar›n›n dar mükellef kuruma ödenmesi s›ras›nda
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi uyar›nca vergi kesintisi yap›lm›fl
(***) Brüt tutar hesaplamas›na ait formül;
(Net ödenen tutar x 100)
Brüt tutar
=
(100-Vergi oran›)
70
1. Örtülü Sermaye
olmas› halinde, söz konusu vergi kesintisi tutar› mahsup edilebilecektir. Kur
fark› geliri ise dar mükellef kurum için Türkiye'de vergilendirilecek bir kazanç
unsuru say›lmayacakt›r.26
Hesaplanan Kâr Pay› Stopaj› (8.304,49 x %15)
=
1.245,67 YTL
Mahsup edilecek Stopaj (7.058,82 x %10)
=
705,88 YTL
Ödenecek Vergi
=
539,79 YTL
(C) Bankas› taraf›ndan verilen kredinin örtülü sermaye niteli¤indeki 82.352,94
YTL tutar›na iliflkin;
Kur fark› geliri (82.352,94 / 280.000 x 10.000)
=
2.941,17 YTL
Kâr pay› (Faiz) geliri (82.352,94 / 280.000 x 40.000) =
11.764,71 YTL
Toplam
=
14.705,88 YTL
(C) Bankas›na da¤›t›lm›fl say›lan kâr pay› tutar›, vergi kesintisine tabi olmayacak ve tam mükellef kurum için ifltirak kazanc› say›lacakt›r. Kur fark› geliri ise
vergilendirilecek bir kazanç unsuru say›lmayacakt›r.
Yukar›da yap›lan hesaplamalara ait sonuçlar tablo halinde afla¤›da
gösterilmifltir.
Örtülü Sermayeye ‹sabet Eden K›s›m (YTL)
Faizde
Kur fark›nda
Toplam
B
10.588,24
0,00
10.588,24
Y
7.058,82
2.941,18
10.000,00
C
11.764,71
2.941,17
14.705,88
Toplam
29.411,77
5.882,35
35.294,12
26 Kitab›m›z›n bir önceki bölümünde aç›kland›¤› üzere, tam mükellef kurumlar›n Türkiye’de
iflyeri veya daimi temsilcisi bulunan dolay›s›yla Türkiye’de ticari kazanç elde eden dar mükellef
kurumlardan yapt›klar› ve örtülü sermaye say›lan borçlanmalar için ödenen veya hesaplanan faiz
veya benzeri tutarlar için herhangi bir vergi kesintisi yap›lmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle
örnekteki dar mükellef kurumun Türkiye’de iflyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan bir kurum
olarak kabul etmek ve düflünce sistemati¤ini bu çerçevede gelifltirmek daha do¤ru olacakt›r.
71
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
1.9. ÖRTÜLÜ SERMAYEYE ‹L‹fiK‹N ÖZELL‹K ARZEDEN KONULAR
Örtülü sermaye uygulamas›na iliflkin olarak uygulamada ortaya ç›kmas›
muhtemel özellikli durumlar flunlard›r;27
1.9.1. Vadeli Mal veya Hizmet Al›m›ndan Kaynaklanan Ticari Borçlar›n
Örtülü Sermaye Karfl›s›ndaki Durumu
Esas itibariyle vadeli mal veya hizmet al›mlar› nedeniyle oluflan ticari borçlar›n
örtülü sermaye olarak kabul edilip edilmeyece¤i konusunda 5422 say›l› eski
K.V.K. ile 5520 say›l› yeni K.V.K. aras›nda herhangi bir fark yoktur. Öncelikle
belirtmek gerekir ki, her iki Kanunda da konu net olarak aç›klanmam›fl, belki de
özel olarak aç›klamaya gerek görülmemifltir.
5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12. maddesinde, 5422 say›l› eski K.V.K.'n›n 16.
maddesinde oldu¤u gibi, yap›lan borçlanmalar›n belli flartlar alt›nda örtülü sermaye say›laca¤› belirtilmifl, buna karfl›l›k borçlanman›n niteli¤i üzerinde durulmam›flt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan
ortaklardan ya da ortakla iliflkili kiflilerden yap›lan bir borçlanman›n örtülü sermaye say›l›p say›lmayaca¤›n›n tespitinde borçlanman›n nedeni ve kayna¤› önem
arz etmemektedir. ‹flletmeler finansal ihtiyaçlar›n› giderebilmek amac›yla nakit
olarak borçlanabilecekleri gibi mal veya hizmet alarak da borçlanabilirler.
Dolay›s›yla borcun nakit para olarak ya da mal veya hizmet olarak temin
edilmesinin örtülü sermaye aç›s›ndan önemi olmamas› gerekmektedir.
Nitekim, tek düzen hesap plan›na göre iflletme varl›klar›n›n kayna¤›n› öz sermaye ile borçlar oluflturmakta ve bu borçlar›n aras›nda ticari borçlar da yer
almaktad›r. Dolay›s›yla ortaklardan veya ortaklarla iliflkili kiflilerden al›nan parasal
borç ile mal veya hizmet borcu aras›nda herhangi bir fark bulunmamaktad›r.
Yukar›da belirtildi¤i üzere, örtülü sermaye ile amaçlanan, gerçekte sermaye
olarak konmas› gereken paylar›n borçlanma yoluyla kurum bünyesinde
kullan›lmas› sonucu ödenen veya hesaplanan faizlerin, kur farklar›n›n ve benzeri di¤er giderlerin kurum kazanc›ndan indirilerek kurumlar vergisi matrah›n›n
azalmas›n› engellemektedir. Gerçekte sermaye olarak iflletmeye koyulmas›
gereken de¤erler sadece nakit de¤erlerden oluflmamaktad›r. Nakit de¤erler gibi
ticari mallar da iflletme varl›klar› aras›nda yer almakta ve iflletme sermayesini
oluflturabilmektedir. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde do¤al olarak örtülü sermaye
yoluyla kurum kazanc›n›n afl›nd›r›lmas› amaçlan›yorsa bu sadece nakit borçlarla de¤il ticari borçlarla da gerçeklefltirilebilecektir.28 Örne¤in ortak ya da ortak27 TEK‹N Cem, KARTALO⁄LU Emre, age,
28 TEK‹N, Cem; KARTALO⁄LU, Emre; Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›,
Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Nisan 2007.
72
1. Örtülü Sermaye
la iliflkili kiflilerden yap›lan mal ya da hizmet al›fllar›na iliflkin ticari borcun ticari
gelenekleri aflan bir süre boyunca ödenmemesi buna ba¤l› olarak alacakl› flirket
taraf›ndan belirli periyotlarla düzenlenecek vade fark› faturalar› ile borçlu kuruma ait kazanc›n afl›nd›r›lmas› mümkündür.
Yap›lan aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, mal veya hizmet al›m›ndan kaynaklanan ticari borçlar nedeniyle de örtülü sermaye oluflmas›nda 5520 say›l›
K.V.K.'n›n mevcut 12. madde düzenlemesinde bir engel bulunmamaktad›r.
Ortak veya ortakla iliflkili kiflilerden vadeli mal veya hizmet al›mlar› nedeniyle
oluflan ticari borçlar, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte, hesap dönemi
bafl›ndaki öz sermayenin üç kat›n› aflarsa, aflan k›s›m örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilecektir. Bu k›sma isabet eden vade fark› ve kur fark›n›n kanunun
kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmak suretiyle kurum kazanc›na ilave
edilmesi gerekmektedir.
5520 say›l› K.V.K. 12. maddesinde düzenlenen örtülü sermaye müessesesi ile
5422 say›l› eski K.V.K.'n›n 16. maddesinde düzenlenen örtülü sermaye müessesesinin aras›ndaki en önemli fark, yeni Kanunda örtülü sermaye uygulamas›
aç›s›ndan yap›lan borçlanma ifllemine iliflkin olarak "devaml›l›k" unsuruna yer
verilmemifl olmas›d›r. Bu durumda, ortaklardan veya ortakla iliflkili kiflilerden
yap›lan vadeli mal veya hizmet al›m› nedeniyle oluflan borçlar›n iflletmede kullan›m süresine bak›lmaks›z›n, öz sermayenin üç kat›n› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak kabul edilebilecektir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden vadeli
mal ya da hizmet al›mlar›ndan do¤an borçlar›n örtülü sermaye uygulamas›
karfl›s›ndaki durumu ile ilgili olarak 1 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel
Tebli¤i'nde afla¤›daki aç›klamalara yer verilmifltir.
"Piyasa koflullar› ve ticari teamüllere göre yap›lan vadeli mal ve hizmet al›mlar›
ile ilgili olarak ortaya ç›kan borçlanmalarda, vade fark› tutarlar› ayr›ca hesaplanm›fl olsa da bu borç tutarlar› örtülü sermayenin varl›¤›n›n tespitinde dikkate
al›nmayacakt›r. Söz konusu süreleri aflan vadeli al›mlar nedeniyle ortaya ç›kan
borçlar örtülü sermayenin varl›¤›n›n tespitinde dikkate al›nacak; bu flekilde
hesaplanan örtülü sermaye tutar›na isabet eden vade farklar› tespit edilerek
örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir.
Öte yandan, gelecekte yap›lacak baz› mal ve hizmet teslimleri karfl›l›¤›nda peflin
al›nan ya da verilen de¤erleri ifade eden avanslar, siparifl yöntemi ile mal alan
iflletmenin, siparifl ettikleri iktisadi de¤erlerin üretiminde üretici iflletmeye
finansman imkan› sa¤lamak amac›yla verilebilece¤i gibi, sat›fl fiyat›n› düflük tutmak veya sat›fl garantisi sa¤lamak amac›yla da verilebilmektedir. Avanslar
hangi amaçla verilirse verilsin iflletmeye finansman imkan› sa¤lad›¤› aç›kt›r.
73
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Dolay›s›yla, al›nan avanslar da iflletme bak›m›ndan al›nan borç olarak
de¤erlendirilecek ve örtülü sermaye hesaplamas›nda dikkate al›nacakt›r. Ancak,
inflaat ifllerinde yap›lan ifl k›sm› ile orant›l› olarak hesaplan›p ödenen istihkak
bedellerinin avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesab›nda borç unsuru
olarak dikkate al›nmas› söz konusu de¤ildir."
An›lan Tebli¤de yer alan düzenlemeden de anlafl›laca¤› üzere, piyasa koflullar›
ve ticari teamüllere göre yap›lan vadeli mal ve hizmet al›mlar› ile ilgili olarak
ortaya ç›kan borçlanmalarda, vade fark› tutarlar› ayr›ca hesaplanm›fl olsa da bu
borç tutarlar› örtülü sermayenin varl›¤›n›n tespitinde dikkate al›nmayacakt›r.
Buna karfl›l›k piyasa koflullar› ve ticari teamülleri aflan sürelerde yap›lan vadeli
mal ve hizmet al›mlar› ile ilgili olarak ortaya ç›kan borç tutarlar› örtülü sermayenin varl›¤›n›n tespitinde dikkate al›nacakt›r.
1.9.2. Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymet Al›m›ndan Kaynaklanan Ticari
Borçlar›n Örtülü Sermaye Karfl›s›ndaki Durumu
Çal›flmam›z›n önceki bölümlerinde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere, kurumlar›n ortaklar›ndan ya da ortaklar›n›n iliflkili oldu¤u kiflilerden al›nan borcun
örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesinde, söz konusu borcun kayna¤›n›n herhangi bir önemi bulunmamaktad›r. Ortak veya ortakla iliflkili kiflilerden nakit
olarak yap›lan borçlanmalar hesap dönemi bafl›ndaki öz sermayenin üç kat›n›
afl›yorsa, aflan bu k›s›m örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecektir. Ayn› flekilde
mal veya hizmet ve hatta amortismana tabi sabit k›ymet al›m› nedeniyle oluflan
borçlanmalar›n, 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde belirlenen flartlar›
tafl›mas› durumunda söz konusu bu borçlar›n örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmemesi için herhangi bir neden bulunmamaktad›r.
Önemli olan amortismana tab sabit k›ymet al›m› nedeniyle oluflan borçlanmalar›n örtülü sermayeye dönüflmesi durumunda, bu borçlanma ile ortaya ç›kan
faiz ve kur farklar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤idir.
Yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredilere iliflkin faiz giderleri ile yurt
d›fl›ndan döviz kredisiyle sabit k›ymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya ç›kan kur
farklar›n›n, sabit k›ymetin maliyet bedeline mi intikal ettirilece¤i yoksa
do¤rudan ilgili y›l›n giderleri aras›nda m› gösterilece¤i hususlar›nda ortaya
ç›kan tereddütleri önlemek amac›yla vergi idaresi 163 seri numaral› Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i'nde aç›klamalar yapm›flt›r. Buna göre;
- Yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredilerle ilgili faizlerin kurulufl dönemine ait olanlar›n sabit k›ymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere
yat›r›m maliyetine eklenmesi, iflletme dönemine ait olanlar›n ise, ilgili bulunduklar› y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da maliyete intikal ettirilmek
suretiyle amortismana tabi tutulmas›,
74
1. Örtülü Sermaye
- Döviz kredisi kullan›larak yurt d›fl›ndan sabit k›ymet ithal edilmesi s›ras›nda
veya sonradan bu k›ymetlere iliflkin borç taksitlerinin de¤erlemesi dolay›s›yla
ortaya ç›kan kur farklar›ndan, sabit k›ymetin iktisap edildi¤i dönem sonuna
kadar olanlar›, k›ymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta, ayn›
k›ymetlerle ilgili olarak söz konusu dönemden sonra ortaya ç›kan kur farklar›n›n
ise, ait olduklar› y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yap›lmas›,
mümkün bulunmaktad›r.
Amortismana tabi iktisadi k›ymet al›m nedeniyle ortaya ç›kan ve 5520 say›l›
Kanunun 12. maddesinde belirtilen koflullar› sa¤layarak örtülü sermaye
niteli¤ine bürünen borçlanmalar nedeniyle ortaya ç›kan ve ilgili sabit k›ymetin
maliyetine aktar›lan faiz ve kur farklar›yla ilgili elefltiri, bunlar›n do¤duklar›
dönemde de¤il, dönem kurum kazanc›n› afl›nd›rd›klar› dönemde yap›lacakt›r.
Dönem kurum kazanc›n› afl›nd›rd›klar› dönem ise, amortisman yoluyla itfa
edildikleri vergilendirme dönemleri olacakt›r. ‹tfa dönemi bitmeksizin sat›lan
veya sair flekillerle aktiften ç›kar›lan iktisadi k›ymetlerle ilgili olarak, amortisman yoluyla itfa edilmemifl k›s›m içindeki örtülü sermayeye yönelik faiz ve
kur farklar› da, ilgili k›ymetin aktiften ç›kar›ld›¤› dönemde elefltiri konusu
yap›lacakt›r.29
1.9.3. Kurumun Zararl› Olmas› ve Geçmifl Y›llardan Kar Da¤›tmaya
Uygun Kaynaklar›n›n Olmamas› Halinde Örtülü Sermaye Uygulamas›
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras›nda, örtülü sermaye
üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri ödemelerin veya hesaplanan tutarlar›n,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulanmas›nda, gerek borç alan
gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap
döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar mükellefler için ana
merkeze aktar›lan tutar say›laca¤› belirtilmifltir.
Ancak, yapt›¤› borçlanmalar nedeniyle örtülü sermaye kulland›¤› tespit edilen
bir kurumun cari hesap dönemi ifllemlerinin zararla sonuçlanmas› ve geçmifl
y›llardan kar da¤›tmaya uygun fonlar›n›n olmamas› durumunda 5520 say›l›
K.V.K.'n›n 12. maddesinin (7) numaral› f›kras› uygulamas›n›n nas›l yap›laca¤›
sorun teflkil etmektedir.
Konuya iliflkin olarak 5422 say›l› eski K.V.K.'n›n uyguland›¤› dönemde
afla¤›daki yorum yap›lm›flt›r.30
29 KOYUNCU, Mesut; a.g.e., Sayfa:128.
30 KOYUNCU, Mesut; a.g.e., Sayfa:21.
75
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
"Biz örtülü sermaye müessesesini, ilgili borçlar›n, mali kar›n tespiti noktas›nda
kanuni prosedürü tamamlanmam›fl sermayeye dönüflmesi olarak alg›l›yoruz. Bu
tip borçlanmalar, vergi kanunlar› karfl›s›nda hatta sadece kurumlar vergisi
kanununda yer alan örtülü sermaye müessesesi karfl›s›nda sermaye, bunlara ödenen veya hesaplanan faizler de kar pay› niteli¤indedir. Bu de¤erlendirme,
gerçekte ne borcun ne de bu borca ödenen veya hesaplanan faizin niteli¤ini
de¤ifltirmemektedir. Müessese bir vergi güvenlik müessesesidir. Bu müesseseye
yönelik olarak yap›lan elefltirilerde muvazaadan bahsedilemez. Olay›n gerçek
mahiyeti itibariyle borçlanma gerçekten de borçlanma, faiz gerçekten de faizdir.
Hal böyleyken, mali kar›n tespiti noktas›nda, cari y›lda zararl›, ayn› zamanda da
geçmifl y›llardan kar da¤›tmaya uygun fonlar› olmayan bir kurumun borçlanmalar›, madde metninde belirtilen koflullara uymas› anlam›nda örtülü sermaye,
faizleri de örtülü sermayeye faiz tahakkuk ettiren kurum aç›s›ndan kar da¤›t›m›
olarak kabul edilir. Kurumun cari y›lda zararl› olmas› ayn› zamanda geçmifl
y›llardan kar da¤›tmaya uygun fonlar›n›n bulunmamas›, olay›n örtülü sermaye
olarak de¤erlendirilmesine engel de¤ildir."
Bizce de, ortak ya da ortakla iliflkili kiflilerden borçlanan ve söz konusu borç
örtülü sermaye mahiyetinde de¤erlendirilen kurumlar›n ödemifl ya da
hesaplam›fl olduklar› faiz ve benzeri giderlerin da¤›t›lm›fl kar pay› olarak
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan kurumun geçmifl y›l zararlar›n›n mevcut olmas› ya
da cari dönem faaliyetlerinin zararla sonuçlanm›fl olmas›n›n herhangi bir öneminin bulunmas› gerekmektedir.
1.9.4. Kurumun Ç›kard›¤› Tahvillerin Ortaklar veya Ortakla ‹liflkili
Kifliler Taraf›ndan Sat›n Al›nmas› Halinde Örtülü Sermaye
5422 say›l› K.V.K.'n›n uyguland›¤› 2005 ve daha önceki y›llarda, anonim flirketlerinin tahvil ç›karmas› ve bu tahvillerin flirketle belli iliflkiler içinde bulunulan
gerçek ve tüzel kiflilerce sat›n al›nmas› halinde söz konusu tahvilli borcun örtülü
sermaye say›l›p say›lmayaca¤› hususunda bir k›s›m tart›flmalar bulunmaktayd›.
Bir görüfle göre, tahvil ç›kar›larak yap›lan borçlanma örtülü sermaye iddias›na
maruz b›rak›lmamal›d›r. Çünkü tahvilli borçlanma, devlet kontrolünde yap›lan,
belli s›n›rlara tabi olan ve alacakl›n›n kurumun kontrolü d›fl›nda her an
de¤iflebilece¤i özel bir borçlanma türüdür.31
Bir di¤er görüfle göre ise örtülü sermaye uygulanmas›nda, belli iliflkiler içinde
bulunulan gerçek ve tüzel kiflilerin anonim flirketlerce ç›kar›lacak tahvilleri sat›n
almas›, kuruma borç vermeleri ile ayn› anlamdad›r. Tahvilat ç›karma suretiyle
borçlanma ile di¤er borçlanma flekilleri aras›nda, ticaret hukuku aç›s›ndan varolan
baz› farkl›l›klar›n vergi hukuku bak›m›ndan yap›lacak de¤erlemeye etkisi yoktur.32
31 Mehmet Maç, Kurumlar Vergisi, 3.Bask›; sayfa 672.
32 ÖZBALCI, Y›lmaz; Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›, Bas›m Y›l›;1997,sayfa 360.
76
1. Örtülü Sermaye
Nitekim Dan›fltay 13. Dairesinin 12.01.1976 tarih ve E.75/1851, K.76/39 say›l›
karar›nda;
"% 83,63 hissesine sahip oldu¤u kurumun ç›kard›¤› tahvillerin tamam›n›n sat›n
al›nmas›n›, vergiye tabi kurumun sermayeye ihtiyac› oldu¤u, bu sermayenin ana
sermaye art›r›m› yoluyla sa¤lanmas› olana¤› var iken borç verilmek suretiyle
sa¤land›¤› ve kazanc›ndan bir k›sm›n› faiz olarak kurum içinde vergiye tabi
tutulmaks›z›n baflka bir kuruma (vergiden muaf bir kuruma) aktard›¤› biçiminde
görmek zorunlu olur. Zira, yasa koyucunun örtülü sermaye müessesesini
getirmekteki amac›, kurum kazanc›n›n afl›nd›r›lmas›n›n önlenmesidir. Sat›n
al›nan tahviller baflka bir kurumun tahvili de¤il % 83,63 hissesine sahip olunan
bir kurumun tahvilleridir. Ödenen tahvil faizi, di¤er flartlar›n da bulunmas›
nedeniyle örtülü sermaye üzerinden yap›lan faiz ödemesi niteli¤inde
görülmüfltür."
denilmektedir.
5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12. maddesinde örtülü sermaye müessesesinin
yeniden düzenlenmesi sonras›nda konu farkl› bir flekle bürünmüfltür fiöyle ki;
Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi uyar›nca anonim flirketlerin ödünç para
bulmak amac›yla itibari k›ymetleri eflit ve ibareleri ayn› olmak üzere ç›kard›klar›
borç senetlerine "tahvil" ad› verilmektedir. Tahvil ihraç eden anonim flirketler
faiz karfl›l›¤› yabanc› kaynak elde etmekte, tahvil hamili ise flirketin yönetimine
kat›lamay›p sadece flirketten tahvil faizi alacakl›s› konumuna sahip olmaktad›r.
Buna ba¤l› olarak tahvil hamili vade sonunda tahvil ana para ve faizini talep
hakk›n› haiz olup, flirketin karl› veya zararl› olmas›n›n söz konusu faiz geliri
aç›s›ndan herhangi bir önemi bulunmamaktad›r. Bununla birlikte tahvil hamillerinin flirket malvarl›¤› üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri mümkün
de¤ildir.33
Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi uyar›nca anonim flirketlerin ç›karacaklar› tahvillerin, esas sermayenin ödenen ve tasdik olunmufl son bilançoya
göre mevcudiyeti anlafl›lan miktar›n› aflmas› mümkün de¤ildir. Di¤er taraftan
2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'nun "Tahvil ve Di¤er Borçlanma Senetleri
‹hrac›" bafll›kl› 13. maddesinde ise halka aç›k anonim ortakl›klar›n ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasas› arac› niteli¤indeki di¤er borçlanma senetlerinin toplam tutar›n›n, Kurula gönderilen ba¤›ms›z denetimden geçmifl son
mali tabloda yer alan ç›kar›lm›fl sermaye veya ödenmifl sermaye ile genel
kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden
de¤erleme de¤er art›fl fonunun toplam›ndan, varsa zararlar›n indirilmesin33 TEK‹N, Cem; KARTALO⁄LU, Emre; Menkul K›ymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi,
Yaklafl›m Yay›nc›l›k, Ankara 2006, Sayfa:36.
77
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
den sonra kalan miktar› geçemeyece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bununla birlikte mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatlar› uyar›nca faaliyet
gösteren kurulufl, idare ve iflletmeler, mevzuata göre özellefltirme kapsam›na
al›nanlar dahil kamu iktisadi teflebbüslerinin tahvil ve sermaye piyasas› arac›
niteli¤indeki di¤er borçlanma senedi ihraç limitleri Bakanlar Kurulunca belirlenir ve bu durumda özel Kanunlarda belirlenen limitler uygulanmaz.34
Türk Ticaret Kanunu'nda halka aç›k olmayan flirketler için yap›lan düzenlemeden ve Sermaye Piyasas› Kanunu'nda halka aç›k flirketler için yap›lan düzenlemeden anlafl›laca¤› üzere, anonim flirketlerin ihraç edecekleri tahviller kurumun öz sermayesinden fazla olamayacakt›r. 5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12.
maddesinde yap›lan borçlanman›n örtülü sermaye olarak nitelendirilebilmesi
için borç tutar›n›n öz sermayenin 3 kat›n› aflmas› gerekti¤i belirtilmifltir. ‹hraç
edilen tahvil tutar› toplam› öz sermayenin 3 kat›ndan fazla olamayaca¤› için
kurumun ç›kard›¤› tahvillerin tamam›n› orta¤›n veya ortakla iliflkili bir kiflinin
almas› durumunda bile örtülü sermaye söz konusu olamayacakt›r.
Ancak, yukar›da aç›kland›¤› üzere, 5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12. maddesinde
belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortaklar›n iliflkide bulundu¤u kifliler
için topluca dikkate al›n›r. Bu durumda, tahvil sat›n alan ortak veya ortakla
iliflkili kifliden al›nan borç ile söz konusu kiflilerden di¤er yollarla temin edilen
borçlar›n tamam› kurumun öz sermayesi ile k›yaslanmal› ve örtülü sermayenin
teflkil edip etmedi¤i bu flekilde tespit edilmelidir. 35
Örne¤in, öz sermayesi 1.000 birim olan bir A.fi., ihraç etti¤i 1.000 birimlik
tahvillerin tamam›n› orta¤› Bay (A)'ya satm›flt›r. Kurum ayr›ca, ortakla iliflkili
kifli say›lan Bay (B) ve Bay (C)'den 1.200'fler birim borç alm›flt›r. Bu durumda
ayr› ayr› yap›lan borçlanmalar›n hiçbiri örtülü sermaye kapsam›na girmeyecektir. Ancak, ortaklar ve ortakla iliflkili kiflilerden temin edilen toplam borç miktar› öz sermayenin 3 kat› olan 3.000 birimi aflt›¤›ndan, aflan 400 birim örtülü sermaye olarak de¤erlendirilecektir.
Günümüz ekonomik iliflkilerinde kurumlar aç›s›ndan en önemli sorunlar›n
bafl›nda, finansman sorunu gelmektedir. An›lan flirketlerin (anonim flirketler), bu
sorunu çözmek için baflvurabilecekleri yollardan biri de tahvil ihraç etmek
suretiyle ortaklara borçlanmas›d›r. Bu borçlanmada ç›kar›lan tahviller e¤er
ortaklar taraf›ndan sat›n al›nacaksa, Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› uyar›nca
nama yaz›l› olarak ihraç edilmelidir. Bu durum ise, Kurumlar Vergisi
34 SABUNCU, Faruk; KESK‹N, Filiz; “Gerçek Kiflilerde Para ve Sermaye Piyasas› Araçlar›ndan
Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi”, Beta Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, S: 36
35 KARTALO⁄LU, Emre; 5520 Say›l› Yeni K.V.K. ‹le Yap›lan Düzenlemeler Sonras›nda
Tahvil ‹hrac› Suretiyle Örtülü Sermaye Kullan›m› Mümkün Müdür?, Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi, Say›:227, Mart 2007.
78
1. Örtülü Sermaye
Kanunu'nun 12. maddesine göre örtülü sermayenin tespitinde dikkate al›nabilecektir. Ancak, uygulamada tahviller büyük ço¤unlukla hamiline yaz›l› olarak
ç›kar›l›p ihraç edilmektedir. Hamiline yaz›l› tahvillerin ortaklar taraf›ndan ikinci el piyasalarda al›nd›¤›n›n saptanmas›, yasa maddesindeki di¤er koflullar›n
varl›¤› halinde, örtülü sermayenin varl›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r. Buna karfl›l›k
bu saptama iflleminin yap›lmas› baz› durumlarda olanaks›zd›r.
Hamiline yaz›l› tahvili alan ortak kurumlar vergisi mükellefi veya kazanc›
bilanço esas›na göre saptanan gelir vergisi mükellefi ise, al›nan tahvil bilanço
aktifine kay›t edilece¤inden ve gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde
dikkate al›naca¤›ndan, tespit yönünden sorun yoktur.
Tahvili sat›n alan ortak yukar›da say›lanlar d›fl›ndaki gerçek kifliler ise, bu
al›m›n ortaklar taraf›ndan yap›ld›¤›n›n tespiti çok zordur. Çünkü. hamiline yaz›l›
tahvillerin; gerek ihraç edenler taraf›ndan sat›lmas›nda veya faiz ve anapara
ödemelerinde gerekse arac› kurumlar (bankalar ve arac› kurumlar) taraf›ndan
sat›lmas› veya faiz ve anapara ödemelerinde bu ifllemlere iliflkin herhangi bir
isim al›nmaktad›r. Dolay›s›yla hamiline yaz›l› tahvilin kimler taraf›ndan sat›n
al›nd›¤›n›n veya faiz ve anaparan›n kimlere ödendi¤inin saptanmas› için sat›fl ve
al›fl ifllem kay›tlar›ndan yararlanmak olanaks›zd›r.36
1.9.5. Kar Ortal›¤› Belgesi Sahiplerine Ödenen Kar Pay›n›n Örtülü
Sermaye Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
5422 say›l› eski K.V.K.'n›n 14. maddesinin (8) numaral› bendinde faizsiz olarak
kredi verenlere ödenen kar paylar›n›n kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak
dikkate al›nabilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›. Konuya iliflkin olarak yay›mlanan
(22) seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde,
"Bu itibarla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun örtülü sermaye üzerinden ödenen
veya hesaplanan faizlerin kurum kazanc›n›n tespitinde indirilemeyece¤ini
öngören 15. madde hükmü yürürlükte olup bu tür sermayeye iliflkin ödenecek
faizlerin kar pay› ad› alt›nda kurumlar vergisi matrah›ndan indirilmesi mümkün
de¤ildir. fiu kadar ki; Türk Paras›n›n K›ymetinin Korunmas› Hakk›ndaki 22
say›l› Karara iliflkin 1 numaral› Tebli¤e göre, Türk Ticaret Kanunu uyar›nca
tahvil ihraç imkan›na sahip anonim flirketlerce, T.C. Merkez Bankas›ndan izin
al›nmak flart›yla ç›kar›labilecek kar ortakl›¤› belgeleri ile temin edilecek fonlar
aç›s›ndan 15'nci maddenin uygulanmas› söz konusu olamayaca¤›ndan bu tür
krediler için ödenen kar paylar› da kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak
indirilebilecektir."
denilmifltir.
36 KIZILOT, fiükrü; Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara 2002,
Sayfa:512 - 513.
79
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
Ancak, 5520 say›l› K.V.K.'n›n "‹ndirilecek giderler" bafll›kl› 8. maddesinin (1)
numaral› f›kras›n›n (d) bendinde, kat›l›m bankalar›nca kat›lma hesab›
karfl›l›¤›nda ödenen kâr paylar›n›n kurum kazanc›ndan indirilece¤i belirtilmifl,
faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylar›n›n kurum kazanc›ndan
indirilebilece¤i yönünde 5422 say›l› K.V.K.'da yer alan hükme ise yer verilmemifltir.
Bu durumda kar ortakl›¤› belgesi sahiplerine ödenen kar paylar›n›n kurum
kazanc›ndan indirilip indirilemeyece¤i baflka bir deyiflle bu tür ödemelerin
örtülü sermaye say›l›p say›lmayaca¤›n›n 5520 say›l› Kanunun 8. maddesinde
yap›lan düzenleme sonras›nda yeniden de¤erlendirmek gerekmektedir.
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: III, No: 27 tebli¤inin 4. maddesinde özetle;
anonim ortakl›klar›n, kar ve zarara ortak olmak üzere, tüm faaliyetlerin gerektirdi¤i finansman ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için; yurtiçinde sat›lmak üzere Türk
Liras› üzerinden veya yabanc› paraya endeksli, yurt d›fl›nda sat›lmak üzere ise,
Türk Liras› veya yabanc› para üzerinden ya da yabanc› paraya endeksli "Kar
Zarar Ortakl›¤› Belgesi" (KZOB) ad› alt›nda menkul k›ymet ihraç edebilecekleri, ancak menkul k›ymet al›m sat›m› ile ifltigal eden ortakl›klar›n ise söz
konusu belgeyi ihraç edemeyecekleri belirtilmifltir.37
An›lan madde kapsam›nda Kar Zarar Ortakl›¤› Belgesi, anonim flirketler
taraf›ndan ç›kar›lan, sahibinin oluflacak kar ve zarara ortak oldu¤u, ancak yönetimde oy hakk› sa¤lamayan, belirli bir vade sonunda ana para ve kar pay› alma
hakk› sa¤layan bununla birlikte belgeyi ihraç edenin varl›klar› ve alacaklar›
üzerinde mülkiyet hakk› sa¤lamayan menkul k›ymet olarak tan›mlanabilir.
KZOB'lerde en k›sa vade bir ay, en uzun vade ise yedi y›l olup, söz konusu
menkul k›ymetler halka arz edilmek suretiyle veya halka arz edilmeksizin
sat›labilir. Halka arz edilerek sat›lmak üzere ihraç edilecek KZOB'lar›n hamiline, halka arz edilmeksizin sat›lmak üzere ihraç edilecek olanlar›n ise nama
yaz›l› olarak ihraç edilmeleri gerekmektedir. Öte yandan an›lan tebli¤in 24.
maddesinde ihraçc›lar›n, vade sonunda KZOB sahiplerine ödenmesi gereken
tutar karfl›l›¤›nda art›r›lan sermayelerini temsil eden hisse senetlerini alma hakk›
verebilece¤i, söz konusu bu durumun izahname ve sirkülerde kamuya ilan
edilece¤i, hisse senedi ile de¤ifltirilebilme hakk›n›n sadece halka arz suretiyle
sat›fl› yap›lan KZOB'lara tan›nabilece¤i belirtilmifltir.
Di¤er taraftan an›lan tebli¤in 17. maddesi Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri:
III, No: 28 "Kâr Ve Zarar Ortakl›¤› Belgelerinin Kurul Kayd›na Al›nmas›na
‹liflkin Esaslar Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤"38 ile
37 20.03.2003 tarih ve 25054 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
38 07.07.2004 tarih ve 25515 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
80
1. Örtülü Sermaye
de¤ifltirilmifl olup, buna göre; KZOB'lerin ihraç s›ras›ndaki sat›fl› ancak, belgeyi
ç›karan ihraçc› veya ihraçc› taraf›ndan yetkili k›l›nan arac› kurulufllar taraf›ndan
yap›labilir. Ancak KZOB'lerin halka arz yoluyla sat›fl›nda, arac› kurulufl
kullan›lmas› zorunludur.
KZOB'leri, sahiplerine flirket yönetiminde oy hakk› vermemesi ve vadelerinin
olmas› (en k›sa bir ay, en uzun yedi y›l vadeli) nedeniyle, hisse senetlerinden
farkl› özellikler tafl›maktad›r. Bununla birlikte, kar ve zarara kat›lma ve ortakl›k
hakk› sa¤lamak suretiyle hisse senetleriyle benzerlik tafl›maktad›r.39
‹flletmelerin finansman ihtiyaçlar›n› gidermesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
KZOB'lerin tahvillerden herhangi bir fark› görülmemektedir. Bu durumda,
KZOB'lerinin ortak veya ortakla iliflkili kifliler taraf›ndan al›nm›fl olmas› halinde
5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesinde belirlenen di¤er flartlar›nda varl›¤›
halinde örtülü sermayeden bahsedilebilecektir. 5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 8.
maddesinde de 5422 say›l› K.V.K.'n›n 14. maddesinde yer alan düzenlemeye yer
verilmemifl olmas›, dolay›s›yla kar ortakl›¤› belgesi sahiplerine ödenen kar paylar›n› kurum kazanc›ndan indirilemeyecek olmas› nedeniyle de bu tür
ödemelerin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir.
1.9.6. Örtülü Sermaye ve Katma De¤er Vergisi
Bilindi¤i üzere, Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun "‹ndirilemeyecek katma
de¤er vergisi" bafll›kl› 30. maddesinin (d) bendinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler
dolay›s›yla ödenen katma de¤er vergisinin, vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemeyece¤i belirtilmifltir.
Yukar›da ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere, 5520 say›l› K.V.K.'n›n 12. maddesi
hükmüne göre, kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden
do¤rudan veya dolayl› olarak temin ederek iflletmede kulland›klar› borçlar›n,
hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun hesap dönemi bafl›ndaki öz
sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm›, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye
say›lacakt›r. Örtülü sermaye say›lan tutar üzerinden ödenen veya hesaplanan
faiz, kur farklar› ve benzeri giderler ise mezkur Kanunun 11. maddesi hükmü
gere¤ince kurum kazanc›n›n tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler
aras›ndad›r.
Bu durumda, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark›,
vade fark› ve benzeri giderler üzerinden hesaplanan katma de¤er vergilerinin,
39 TEK‹N, Cem; KARTALO⁄LU, Emre; Menkul K›ymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi,
Yaklafl›m Yay›nc›l›k, Ankara 2006, Sayfa:32.
81
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin (d) bendi uyar›nca
örtülü sermayeyi kullanan kurum taraf›ndan indirilmesi mümkün de¤ildir.
1.9.7. Geçici Vergi Dönemlerinde Örtülü Sermaye
5520 say›l› K.V.K.'n›n "Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oran›" bafll›kl› 32.
maddesinin (2) numaral› f›kras› uyar›nca kurumlar vergisi mükellefleri (dar
mükellefiyete tabi kurumlarda ticari ve zirai kazançlarla s›n›rl› olarak) cari
vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir
Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi
oran›nda geçici vergi ödemek zorundad›rlar.
Geçici vergi uygulamalar›na iliflkin olarak aç›klamalar›n yap›ld›¤› 217 seri
numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i'nde, kurumlar vergisi mükelleflerinin,
geçici vergiye esas kazanc›n tespiti s›ras›nda, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari
kazanç hakk›ndaki hükümlerinin yan› s›ra, safi kurum kazanc›n›n tespitine
iliflkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan hükümleri de dikkate alacaklar› belirtilmifltir.
Bu durumda geçici vergi matrah› tespit edilirken 5520 say›l› yeni K.V.K.'n›n 12.
maddesinde düzenlenen örtülü sermaye müessesesi de dikkate al›nmal› ve örtülü
sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur fark› ve benzeri giderler
kanunen kabul edilmeyen gider olarak de¤erlendirilmelidir. Bu durumda
k›yaslamada dikkate al›nacak, öz sermaye de geçici vergilendirme döneminin
bafl›ndaki de¤il ilgili hesap döneminin bafl›ndaki öz sermaye olmal›d›r. Çünkü,
geçici vergi kurumlar›n üçer ayl›k kümülatif kazançlar› üzerinden hesaplanmal›d›r.
Geçici vergi dönemlerinde yap›lacak karfl› kurum düzeltmesine iliflkin aç›klamalar bir önceki bölümde yer verilmifltir.
1.9.8. Borç ‹liflkisindeki De¤iflikli¤in Örtülü Sermaye Uygulamas›na Etkisi 40
Belirli bir borç iliflkisinin örtülü sermaye olarak nitelendirilebilmesi, borç
iliflkisine yönelik olarak öngörülen koflullar›n gerçekleflmesine ve varl›¤›na
ba¤l›d›r. Örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesi öngörülen borç iliflkisi genel
olarak zamana yay›l› bir süreci ifade etti¤inden, bu süreçte örtülü sermaye
nitelemesinin de flartlar›n› oluflturan borç iliflkisinin unsurlar›nda meydana gelen
de¤iflikliklerin örtülü sermaye uygulamas›n› ne yönde etkileyece¤i tart›flmal›d›r
Afla¤›da, borç iliflkisinin unsurlar›na yönelik olarak zaman içinde meydana
gelebilecek de¤iflikliklerin örtülü sermaye uygulamas›na etkileri üç bafll›k
alt›nda, borçluya, alacakl›ya ve borca iliflkin de¤ifliklikler olarak incelenecektir.
40 ERDEM, Tahir; Borç ‹liflkisindeki De¤iflikliklerin Örtülü Sermaye Uygulmas›na Etkileri,
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi.
82
1. Örtülü Sermaye
1.9.8.1. Borçluya ‹liflkin De¤ifliklikler:
Borç iliflkisinde, borçluya iliflkin de¤ifliklikler örtülü sermaye uygulamas›
bak›m›ndan iki farkl› flekilde gündeme gelebilir. ‹lk olarak, borç iliflkisi devam
ederken borçlunun de¤iflmesidir. Nitekim, Borçlar Hukukunda, borcun nakli41
olarak ifade edilen bu durum kapsam›nda, borç iliflkisi bütün unsurlar› ile devam
ederken borç baflka bir flahsa nakledilmektedir.
‹kinci de¤ifliklik durumunda ise, borç iliflkisi içinde borçlu ayn› flah›s olarak
kalmakla birlikte, borçlunun borç verenle iliflkisi de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r. Borç
iliflkisinin bafllang›c›nda, borç alan›n borç verenle K.V.K.'n›n 12. maddesinde
tan›mlanan nitelikte (ortakl›k/ortakla iliflkili kifli olma fleklinde) bir iliflkisi
bulunmad›¤› halde borç sürecinde bu iliflkinin sonradan kazan›lmas› ya da
bafllangݍta bulunan bu nitelikteki iliflkinin sonradan kaybedilmesi durumunun
örtülü sermaye uygulamas›na etkisi özellik arz etmektedir.
Örtülü sermaye uygulamas› bak›m›ndan borçlu ve alacakl›daki de¤ifliklikleri iki
farkl› perspektiften de¤erlendirmek mümkündür. Borçlu ve alacakl›da meydana
gelen de¤iflikliklerin hemen hemen tümünde karfl›m›za ç›kacak bu ikili
yaklafl›m, tercih edilen görüfle göre örtülü sermaye uygulamas›n› tamamen
de¤ifltirecektir. Nitekim, bu iki farkl› görüfl, borçlu ve alacakl›da meydana gelen
de¤iflikliklerin örtülü sermaye uygulamas›na etkisini birbirinden tamamen farkl›
flekilde yorumlamaktad›r.
‹lk görüfl olarak, borçlu ya da alacakl›da sonradan meydana gelen de¤iflikli¤in
örtülü sermaye uygulamas› bak›m›ndan bir de¤eri yoktur. Borç iliflkisinin örtülü
sermaye bak›m›ndan dikkate al›nacak flekli, borcun temin edildi¤i andaki görüntüsüdür. Bu görüflün dayana¤› olarak, Kanundaki "kurumlar›n, ortaklar›ndan
veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl› olarak temin
ederek..." ifadesinde yer alan "temin ederek" kavram› gösterilmektedir. Bu
ba¤lamda, temin etme kavram› dikkate al›nd›¤›nda, borç iliflkisinin kurulma ya
da bafllang›ç an›ndaki görüntüsü, bu iliflkinin örtülü sermaye yönünden
de¤erlendirilip de¤erlendirilmemesi konusunda belirleyici olacakt›r. Di¤er bir
ifade ile borç iliflkisinin kuruldu¤u anda geçerli olan durumun K.V.K.'n›n 12.
maddesinde tan›mlanan nitelikte bir iliflkiyi göstermesi durumunda, bu borç
örtülü sermaye kapsam›nda de¤erlendirilecek, ancak sonradan borçlu ve alacakl›
aras›nda K.V.K.'n›n 12. maddesinde tan›mlanan nitelikteki iliflkinin kaybolmas›
ise, borcun örtülü sermaye olarak de¤erlendirilmesini etkilemeyecektir.
Örtülü sermaye de¤erlendirmesinde kanundaki lafzi tan›m dikkate al›nd›¤›nda,
borcun temin edildi¤i andaki iliflki dikkate al›n›r. Bu görüfl uyar›nca, borcun
41 Alaca¤›n temliki ve borcun nakli ile ilgili hükümler için bknz; 818 say›l› Borçlar Kanunu’nun
162-181 maddeleri (29.04.1926 tarihli ve 359 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r).
83
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
al›nd›¤› tarihten sonra, borçlu ve alacakl› aras›ndaki iliflkisinin niteli¤inin
de¤iflmesi örtülü sermaye uygulamas›n› etkilememelidir.
Bizim de kat›ld›¤›m›z ikinci görüfle göre ise, kanunda yer alan "temin ederek"
ifadesi sadece borç iliflkisinin tesis edildi¤i andaki durumu kavramak amac›ndan
çok, borç-alacak iliflkisini oluflturan süreci kapsamaktad›r. Örtülü sermaye
müessesesi esasen belirli unsurlar› tafl›yan borç iliflkisini, borç iliflkisinin devam
etti¤i süreç için kavramaya yönelik bir düzenlemedir. Di¤er bir ifade ile Yasada
belirlenen koflullar› tafl›yan borç iliflkisinin belirli bir oran› aflan k›sm› örtülü sermaye olarak nitelendirilecektir. Örtülü sermaye hükümlerinin uygulanabilmesi,
bu koflullar›n tamam›n›n belirli bir anda birlikte bulunmas›na ba¤l›d›r. Borç
iliflkisi devam ederken, bu koflullar›n kaybolmas› durumunda örtülü sermaye
nitelendirmesi de mümkün olmayacakt›r.
Örtülü sermaye düzenlemesinin yeni fleklinde, bu müessese daha dinamik bir
yap›da tasarlanm›flt›r. Borç iliflkisinin tesis edildi¤i anda, borç tutar› öz sermayenin üç kat›n› aflmamakla birlikte, sonradan al›nan yeni borç tutarlar› ile bu
oran›n afl›lmas› durumunda örtülü sermaye uygulamas› devreye girecektir.
Örtülü sermaye uygulamas›n›n devreye girmesi için borcun belirli bir süre kullan›lm›fl olma flart› da kald›r›lm›flt›r. Di¤er bir ifade ile belirlenen koflullar›
sa¤layan ve borcu kullanan kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflan borç tutar›
bir günlük kullan›m için bile örtülü sermaye olarak nitelendirilecektir.
Bu ba¤lamda, örtülü sermaye uygulamas›n›n sadece borcun al›nd›¤› tarihteki
koflullara indirgenmesi kanaatimizce uygulaman›n mant›¤› ve gerekçesi ile
ba¤daflmaz. Nitekim, borç iliflkisinin unsurlar› zaman içinde de¤iflebilir. Bu
de¤iflimin vergisel yönden de dikkate al›nmas› daha gerçekçi bir uygulama
sa¤layacakt›r. Kald› ki, aksi yönde bir düflünce içinde, borcun nakli ile
aralar›nda gerçek anlamda bir borç iliflkisi kalmayan taraflar› mevcut olmayan
bir borçtan dolay› sorumlu tutmak gibi bir durum gündeme gelecektir. Nitekim,
borcun nakli ile birlikte, borç iliflkisinin ilk tesisinde yer alan eski borçlunun,
alacakl› ile borç iliflkisinin d›fl›nda kalan (ortakl›k veya ortakla iliflkili kifli olma)
iliflkisi devam etmekle birlikte borç iliflkisi sona ermifltir. Dolay›s›yla, borcun
naklinden itibaren, eski borçlu ile alacakl› aras›nda bir borç iliflkisi kalmamaktad›r.
Ayr›ca, borç iliflkisinin bafllang›çta belirli kifliler (ortak ya da ortakla iliflkili
kifliler) ile kurulmas›yla, borç iliflkisinin taraflar›n›n bu niteli¤i sonradan kazanmas› aras›nda da bir fark bulunmamal›d›r. Borç iliflkisi devam etmekte, buna
mukabil borç veren ya da borç alan örtülü sermaye uygulamas›n›n devreye girebilmesi için Yasa ile tan›mlanm›fl niteli¤i bu süreçte kazanmaktad›r.
Kanaatimizce, örtülü sermaye nitelemesi sadece borcun temin edilme an›ndaki
iliflki ile ilgili de¤ildir. Borç iliflkisinin devam etti¤i süreçle ilgilidir. Dolay›s›yla,
bu süreçteki de¤iflimlere de duyarl› olmas› kaç›n›lmazd›r.
84
1. Örtülü Sermaye
1.9.8.2. Alacakl›ya ‹liflkin De¤ifliklikler
Alacakl›, borçlunun r›zas›n› aramaks›z›n, alaca¤›n› üçüncü bir kifliye temlik
(devir) edebilir. Alaca¤›n devri ile birlikte, alacakl› de¤iflir, alacak devir alana
geçer. Alaca¤› temlik eden borcun ifas›n› isteyemez, bu hak yeni alacakl›n›nd›r.
Alaca¤›n temliki, borç iliflkisinden do¤an belli bir talep hakk›n›n devrine yönelik bir ifllemdir. Bu nedenle, alaca¤›n temlikinden sonra da devreden alacakl›,
borç iliflkisinden do¤an yükümlülükleri ile ba¤l›d›r. Bütün alacaklar, ister
sözleflmeden, ister haks›z fiilden veya sebepsiz zenginleflmeden do¤mufl olsunlar, sözleflme ya da yasa ile yasaklanm›fl olmad›kça, baflkas›na devredilebilirler.
Bir alaca¤›n temliki, temlik eden kimsenin flahs›na özgü olanlar d›fl›ndaki, öncelik haklar›n› ve di¤er yan haklar› da kapsar. Bu ba¤lamda, alacak temlik
edildi¤inde, alaca¤› garanti eden kefalet, menkul ve gayr› menkul rehni, hapis
hakk› gibi yan haklar kendili¤inden alaca¤› devralana geçer. Ayr›ca, ifllemifl,
birikmifl faizler de, alacakla birlikte devredilmifl say›l›r. Alacak temlik
edildi¤inde, borçlunun r›zas› al›nmam›fl olsa dahi, alacakl› de¤iflir. Borçlu, kendisini bildirilmek koflulu ile borcundan kurtulmak için edimini yeni alacakl›ya
ifa ile yükümlüdür.
Alaca¤›n temliki, borç iliflkisinde alacakl›n›n de¤iflmesine neden olmakla birlikte, örtülü sermaye uygulamas› bak›m›ndan da etkileri bulunmaktad›r. Bu noktada, de¤erlendirmenin, borcun naklinde oldu¤u gibi iki boyutta yap›lmas› gerekmektedir.
‹ki boyutlu bu de¤erlendirmenin ilk boyutunda, alacak hakk›n› devreden ilk alacakl› ile borçlu aras›ndaki iliflki ve ikinci boyutunda ise, borcu devir alan yeni
alacakl› ile borçlu aras›nda iliflki dikkate al›nmak durumundad›r.
Alacak hakk›n› devreden ilk alacakl› ile borçlu aras›ndaki iliflki, devir tarihine
kadar olan, borcu devir alan yeni alacakl› ile borçlu aras›nda iliflki ise devir tarihinden sonraki borç iliflkisinde örtülü sermaye hükümlerinin uygulan›p uygulanmayaca¤› bak›m›ndan yol gösterecektir.
‹lk olarak, alacak hakk›n› devreden ilk alacakl› ile borçlu aras›nda K.V.K.'n›n
12. maddesinde belirtilen nitelikte bir iliflki bulunmas› durumunda, devir tarihine kadar olan borç iliflkisi örtülü sermaye hükümleri kapsam›nda
de¤erlendirilerek borç/öz sermaye oran›n›n üç kat›n› aflan borç tutar› öz sermaye
olarak nitelendirilecektir. Ancak, alaca¤›n devir tarihinden itibaren, borçlu ile
yeni alacakl› kifli aras›ndaki iliflkiye göre örtülü sermaye hükümlerinin uygulan›p uygulanmayaca¤› belirlenecektir. Alaca¤› devir alan yeni alacakl› ile
borçlu aras›nda K.V.K.'n›n 12. maddesinde belirtilen nitelikte bir iliflki bulunmas› durumunda, devir tarihinden sonraki borç iliflkisi de örtülü sermaye
hükümleri kapsam›nda de¤erlendirilerek borç/öz sermaye oran›n›n üç kat›n›
85
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›nda Dönem Sonu ‹fllemleri
istanbul smmmo
aflan borç tutar› öz sermaye olarak nitelendirilecektir. Buna karfl›n, devir alan ile
borçlu aras›nda, K.V.K.'n›n 12. maddesinde belirtilen nitelikte bir iliflki bulunmamas› durumunda, devir tarihinden sonraki borç iliflkisine örtülü sermaye
hükümleri uygulanamayacakt›r.
Örnek: A¤aç A.fi., orta¤› Yeflil A.fi.'den olan 1.000.000 YTL tutar›ndaki
alaca¤›n› Mavi A.fi.'ye devretmifltir. Yeflil A.fi.'nin dönem bafl› öz sermaye tutar›
200.000 YTL olup, Yeflil A.fi. ile Mavi A.fi. aras›nda K.V.K.'n›n 12'nci maddesinde belirtilen nitelikte bir iliflki bulunmamaktad›r. Bu ba¤lamda, alaca¤›n
temlik edilme tarihine kadar Yeflil A.fi:'nin orta¤›ndan kulland›¤› borcun öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm› (1.000.000 - 600.000 =) 400.000 YTL örtülü sermaye olarak nitelendirilecektir. Buna karfl›n, alacak hakk›n›n Yeflil A.fi. ile
iliflkisi olmayan Mavi A.fi.'ye devredilmesi ile birlikte, örtülü sermaye hükümlerinin uygulanma olana¤› kalmayaca¤› kanaatindeyiz.
1.9.8.3. Karfl›l›kl› Borçlar›n Takas›
Takas, iki kifli aras›ndaki ayn› cinsten karfl›l›kl› borçlar›n, bunlardan birinin tek
tarafl› beyan›yla sona erdirilmesidir. ‹sviçre ve Türk hukukunda, flartlar› mevcut
olsa dahi, karfl›l›kl› borçlar kendili¤inden takas edilmifl olmaz. Yarg›tay'›n da
görüflü "istek olmad›¤› takdirde, dava ve karfl›l›k davada hüküm alt›na al›nan
tazminatlar re'sen takas edilemez" yönündedir.42
Karfl›l›kl› borçlar, ancak, taraflardan birinin takas etmek kast›n› (iradesini) karfl›
tarafa bildirmesi ile az olan borcun tutar› nispetinde sona erer. Takas beyan›n›n
kendisine ba¤lanan hukuki sonuçlar› do¤urabilmesi için kural olarak di¤er
taraf›n muvafakat›na (kabul veya onay›na) ve bir ön takas anlaflmas›na ihtiyaç
yoktur. Takas, ulaflmas› gerekli tek tarafl› bir hukuki ifllem, yenilik do¤uran bir
hakt›r. Takas, mahkeme d›fl›nda yap›labilecek bir beyan ile olabilece¤i gibi,
yarg›lama s›ras›nda def'i veya karfl›l›kl› dava fleklinde de ileri sürülebilir. Takas
bildirimi, takas flartlar›n›n oluflmas›ndan sonra yap›labilir. Takas bildirimi
geçerlili¤i yönü ile (s›hhat flart› olarak) bir flarta ba¤l› de¤ildir. Takas bildirimi
ile borçlu bir yandan kendi borcundan kurtulur, di¤er yandan ise karfl› taraftan
olan alaca¤›n› elde etmifl olur.
Borçlar Kanunu'nun 118. maddesinin ilk f›kras›nda "takas"; "‹ki flah›s karfl›l›kl›
bir miktar mebla¤› veya yekdi¤erine mümas›l baflka mallar› birbirine borçlu
olduklar› takdirde her iki borç muaccel ise iki taraftan her biri borcunu alaca¤›
ile takas edebilir." fleklinde aç›klanm›flt›r. Bu tan›m dikkate al›nd›¤›nda, takas
hakk›n› sa¤layan flartlar afla¤›daki gibi s›ralanabilir;
42 Yarg›tay 4.H.D., 12.02.1990 tarihli ve K.1187 say›l› Karar›, bknz; Sefa Reiso¤lu, Borçlar
Hukuku, 9. Bask›, ‹stanbul, Beta, 1993, s: 322.
86
1. Örtülü Sermaye
- Karfl›l›kl› borçluluk,
- Borçlarda özdefllik,
- Borçlar›n ifas›n›n istenebilir olmas›.
1 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i dikkate al›nd›¤›nda, borcu kullanan kurumun ayn› zamanda borç kulland›¤› ortak veya ortakla iliflkili kifliden
alaca¤›n›n olmas› durumunda örtülü sermayenin varl›¤›n›n tespitinde bu kurumdan olan alaca¤›n bu kuruma olan borca mahsup edilmesi söz konusu olmayacakt›r.
Yap›lan aç›klamalar ve takas hakk› dikkate al›nd›¤›nda, karfl›l›kl› borçlar, örtülü
sermaye uygulamas›nda takas hakk› kullan›lmad›kça birbirinden mahsup
edilmek suretiyle dikkate al›nmayacakt›r. Buna karfl›n, takas hakk›n›n geçerli
flekilde kullan›lmas› durumunda, her iki taraf için de hukuki sonuçlar do¤uran
takas ifllemi sonucunda karfl›l›kl› azalan borçlar örtülü sermaye uygulamas›nda
da dikkate al›nmal›d›r.
87
88
Download