EK:B-1 İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ EĞİTİM

advertisement
EK:B-1
İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ
EĞİTİM HİZMETLERİ SAĞLAMA TALEBİ
Türkiye İş Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğünce Eğitim Hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri
sağlamak üzere ilgilenen Hizmet Sağlayıcılarından teklif usulü ile hizmet satın alınacaktır. İlgilenen kuruluşlar
daha geniş bilgiyi Türkiye İş Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet sitesinden
temin edebilirler. Bu ilan 25/07/2008 tarihine kadar geçerlidir. İlk “Son Teklif Verme” tarihi 29/02/2008, saat
14:00’dır. Yıl içindeki diğer son teklif verme tarihleri ;
1) 30/05/2008 saat 14:00 ,
2) 25/07/2008 saat 14:00, dır.
SAĞLANACAK HİZMETLER
· İstihdam Amaçlı Meslek Eğitimi (istihdam garantili işgücü eğitimi)
Eğitim programları sunan yerel kuruluşlar eğitimli işçilere talep olduğunu gösterebilmelidirler. İstihdam amaçlı
işgücü eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların Hizmet Sağlayıcı aşağıda
belirtilen 1/2/3. maddeleri kapsamında bir eğitim kurumu ise, asgari %50’sini, Hizmet Sağlayıcı 4. maddede
belirtilen özel işyerleri kapsamında ise %70’ini işe yerleştirmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir.
*Yerel İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulmayan meslek dallarında teklif veren potansiyel hizmet sağlayıcı
adaylarının teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
POTANSİYEL HİZMET SAĞLAYICILAR
1) Özel eğitim/öğretim kurum/kuruluşları (Milli Eğitim Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlıklar ve resmi
kurum/kuruluşlarca ilgili mesleklerde ruhsatlandırılmış, ayrıca bu kurum/kuruluşlar tarafından
ruhsatlandırılmamış belirli meslek konularında ruhsatlandırma yetkisine sahip özel kurum/kuruluşlar
tarafından, yetkilendirilen özel eğitim ve öğretim kurumları)
2) Sivil Toplum Kuruluşları (kuruluş tüzüğü, senedi v.b.ye göre faaliyet alanında eğitim gerçekleştirebilecek
vakıf, dernek, meslek örgütleri, sendikalar, kar amacı gütmeyen diğer kurum/kuruluşlar v.b. ile sivil toplum
kuruluşlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurmuş oldukları iktisadi işletmeler ve ortaklarının
tamamının sivil toplum kuruluşları olması kaydıyla kurulan şirketler)
3) Kamu Eğitim Kurumları (özel Hizmet Sağlayıcı kuruluşlardan aynı konuda program teklifi gelmediği
takdirde)
4) Özel İşyerleri (Kendi işyerinde eğitim veren işyerleri veya 1/2/3. maddeleri kapsamı dışında kalan kurumlar)
Hizmet Sağlayıcılar eğitim hizmetleri sağlama konusunda belirtilen minimum özelliklere sahip olmalıdırlar.
(Örneğin, kalifiye elemanlara, uygun eğitim olanaklarına ve mekana, yeterli mali güce ve işe yerleştirme
kapasitesine sahip olmalıdırlar.)
HİZMET SAĞLAYICILARA ÖDENEBİLECEK HARCAMALAR
Personel ücretleri ve idari giderler
Kira, elektrik ve su gibi giderler
Dayanıksız tüketim malları ve tüketim maddesi giderleri
Ekipman amortismanı (yıllık en çok %20 olmak üzere)
Katılımcılara yapılacak zaruri ödeme (Eğitim programı süresince gıda ve konaklama giderlerini karşılamak
üzere her fiili eğitim günü için net bir günlük asgari ücretin % 120’si miktarında eğitime katılanlara
yapılacak ödemedir.)
Tahmini toplam bütçe; 4.maddede yer alan Özel İşyerleri kapsamında eğitim veren şirket veya kuruluşlara %70
oranında, 1/2/3. maddelerde belirtilen hizmet sağlayıcılara ise %100 oranında ödenecektir.
·
·
·
·
·
Yetkili : Mahmut TÜNAY
Telefon : (0416) 2161155- 2163771
Faks : (0416) 2165573
Adres: Yavuz Selim Mh. Hastane Cd. 254.Sk. No: 3 / Adıyaman
E mail: [email protected]
Download