Rivotril isimli ilaç suiistimali

advertisement
I e n II.
ANK. ECZ.
00aT-İ
T.C
ANKARA VALİLİĞİ
SAĞLIK M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Savı : B104JSM4060002.-335/
î 2.10.2011*15 3 2 g Q
K o n u : R i v o t r i l i s i m l i ilaç suiistimali
2.BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA
Olgunlar Cad. No: 32 / 3
Kızılay /ANKARA
İlgi: a)28.01.2011 tarih ve 15317 sayılı yazımız
b)Keçiören Kaymakamlığı Keçiören Sağlık Grup Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve
83/3 sayılı yazısı
İlgi (a) yazımızda Ali ÇİĞDEM isimli hastanın Ankara Numune Hastanesinden almış
olduğu 17.05.2010 tarih ve 10795 sayılı raporda etken maddeleri silerek yerine Karbamazepin
800 mg/gün ve Klonazepam 6 mg/gün adlı etken maddeleri yazmak suretiyle tahrifat yaptığı ve
ilaç alma talebinde bulunduğunda en yakın Emniyet Müdürlüğüne ve Müdürlüğümüze bilgi
verilmesi bildirilmişti. İlgi (b) yazıda Ali ÇİĞDEM (T.C. Kimlik No:52330730730812), Meral
ÇİĞDEM (T.C. Kimlik No:51949743596) ve Günay KAMIŞÇI ( T.C. Kimlik No:
26192658874) isimli şahısların Rivotril (Klonazepam ) isimli ilacı farklı doktorlara yazdırmak
ve eczaneden ücretini ödeyerek temin etmek suretiyle suiistimal ettikleri bildirilmiştir. Ali
ÇİĞDEM adlı hastaya Rivotril isimli ilacın yazılmaması/satışının yapılmaması, Meral ÇİĞDEM
ve Günay KAMIŞÇI adlı hastalara ilaç kullanım raporunda belirtilen dozlarda ilaç yazılması ve
suiistimalin engellenmesi amacıyla elden satış yapılmayarak reçetelerinin Yeşil Kart Provizyon
sistemi üzerinden karşılanması hususunda;
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
Müdür a .
Sağlık Müdür Yardımcısı
DAĞITIM
Gereği
1-Ankara Eczacı Odası
2-Eczaneler
3-Tütün ve Madde Bağımlılığı İşleri ile İlgili Şube Müdürlüğü
4-Sağlık Grup Başkanlıkları
Bilgi için
1-Kamu Yataklı Tedavi Hizmetleri İşleri ile İlgili Şube Müdürlüğü
2-Döner Sermaye İşletmesi İşleri ile İlgili Şube Müdürlüğü (Yeşil Kart Birimi)
3-Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürlüğü
i Âdres:!iaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü : Bağdat Cad No: 15 Gimat Kavşağı - O-stim / ANKARA Posta Kod: 06370 T e l : (0312 ) 385 97 00/1144 -1138-1213
; '-"aks: (0312) 385 97 00/1386 Ağ: www.asm.aov.tr e-Posta: [email protected] com Not: Cevabı verilen yazıların tarih ve numaralarının belirtilmesi rica
I olunur
Download