FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

advertisement
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
SİRKÜLER NO:2016/103
30 /Aralık/2015
İçindekiler:
* 2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı.
* 2016 yılında uygulanacak;
- motorlu taşıtlar vergisi tutarları,
- veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları,
- çevre temizlik vergisi tutarları,
- mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı,
- değerli kağıt bedelleri,
- indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi.
1. 2016 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile
2016 yılı emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ uyarınca;
2015 Ve Önceki Yıllarda Emlak Vergisi Mükellefi Olanlarda:
Bina, arsa ve arazilerinin 2016 yılı vergi değerleri; 2015 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden
değerleme oranının yarısı kadar (% 2,79) artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. 1.000
TL na kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır.
2016 Yılı İtibariyle Mükellef Olacaklarda:
Bina, arsa ve araziye 2015 yılında malik olanların emlak vergisi mükellefiyeti 2016 yılında
başlamaktadır. Mükellefiyeti 2016 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi
vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında
takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 2014
yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan %5,055 nispetinde artırılması suretiyle
bulunacak 2015 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan %2,79 nispetinde
artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.
Binalarda, arsanın yukarıdaki şekilde hesaplanan vergi değerine inşaatın türü ve sınıfına göre 2016
yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanan
bina maliyetinin de ilave edileceği malumdur.( 26 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
66 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği)
2. 2016 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel
Tebliği ile; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar
için 2016 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları duyurulmuştur. Sözkonusu
genel tebliğ sirkülerimiz ekindedir.
1
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Öte yandan; (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için,
yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5'ini
aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara
isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
28 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde konuyla ilgili açıklamalar yeralmıştır.
3. 2016 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI:
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yeralan vergi tarifesi hadleri ve istisna tutarları 2016 yılı
başından geçerli olmak üzere 2015 yılı yeniden değerleme oranı dikkate almak suretiyle arttırılmış
olup, yeni tutarlar 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No’lu Veraset ve
İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde
uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi aşağıdaki şekildedir:
Verginin Oranı (%)
Matrah
İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın
210.000 TL için
500.000 TL için
1.110.000 TL için
2.000.000 TL için
3.820.000 TL’yi aşan bölümü için
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
1
3
5
7
10
10
15
20
25
30
Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız
intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede
yeralan oranların yarısı uygulanarak vergi hesaplanmaktadır.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yeralan istisna tutarları 1 Ocak 2016 den itibaren aşağıdaki
şekilde değişmiştir:
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,
-Para
ve
mal üzerine
düzenlenen
yarışma
ve çekilişler
ile
5602
sayılı Şans
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL
2
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
4. 2016 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de 47 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde;
konutlara ait çevre temizlik vergisi, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik
vergisi ve indirimli çevre temizlik vergisi uygulamasına ilişkin olarak 2016 yılında uygulanacak
tarife, had ve tutarlar açıklanmış olup sirkülerimiz ekindedir.
5. MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE MAKTU OLARAK ALINAN Ö.İ.V. TUTARI:
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan
izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların
yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için
kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak
alınan Özel İletişim Vergisi tutarı 44 TL’den 46 TL’ye arttırılmıştır. (25 Aralık 2015 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 12 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)
6. 2016 YILINDA ALINACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Tebliğinde; 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların
yeniden tespit edilen bedelleri gösterilmiş olup sirkülerimiz ekindedir.
7. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ İADESİ ALINAMAYACAK KDV TUTARI:
İndirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen
KDV tutarının belli bir sınırı aşan kısmı Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
mükellefe iade edilebilmektedir.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve
indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2015
yılında geçerli olan 19.500 TL tutarındaki sınır, 2016 yılı için 20.600 TL olarak uygulanacaktır. (25
Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Seri No: 4)
SAYGILARIMIZLA.
3
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 67)
1. Giriş
2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak
vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin
tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
2. 2015 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti
Bakanlığımızca, 2015 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 10/11/2015 tarihli ve 29528
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile %5,58 (beş virgül elli
sekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.
3. 2016 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim
Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında,
takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini
takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde bina, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin,
dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren
başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında
yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış
bulunmaktadır.
1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç
yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle
bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8
numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu
maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir
önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden
değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında
bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
2015 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2016 yılına ait emlak vergisinin tarh
ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2015 yılında
malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2016 yılı vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen
esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
3.1. 2015 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2016 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin
Hesabı
Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2016 yılı vergi değerleri, 2015 yılı vergi değerlerinin, bu
yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) oranında
artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
4
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
ÖRNEK 1- Mükellef (A) Ankara ili, Altındağ Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2008 yılında
satın almıştır. 2015 yılı vergi değeri 150.000,00 TL olan meskenin 2016 yılı emlak vergi değeri aşağıda
belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
1
2
3
4
Meskenin 2015 yılına ait emlak vergi değeri
2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%5,58/2=)
Meskenin 2016 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)]
Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin
tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri
150.000,00 TL
%2,79
154.185,00 TL
154.000,00 TL
3.2. 2016 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti
Mükellefiyeti 2016 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi
tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve
2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 15/11/2014 tarihli ve 29176
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılına ait
belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) nispetinde
artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan
(%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.
ÖRNEK 2- Mükellef (B) 2015 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 900 m 2 büyüklüğünde bir
arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu
cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa
metrekare birim değeri 250,00 TL’dir.
2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %5,055, 2015 yılına ait
yeniden değerleme oranının yarısı ise %2,79 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2016
yılında başlayacak bu mükellefin 2015 yılında satın aldığı arsanın 2016 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi
değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013
yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri
2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%10,11/2=)
2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare
birim değeri [1+(1x2)]
2016 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%5,58/2=)
2016 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare
birim değeri [3+(3x4)]
Arsanın yüzölçümü
Arsanın 2016 yılı vergi değeri (5x6)
Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin
tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri
250,00 TL
%5,055
262,63 TL
%2,79
269,95 TL
900 m2
242.955,00 TL
242.000,00 TL
2
ÖRNEK 3- Mükellef (C) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde 400 m arsa üzerinde inşa edilen
ve inşaatı 2008 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2015 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci
2
sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m ’dir. Bu işyeri için 2016 yılına ait uygulanacak bina
metrekare normal inşaat maliyet bedeli 981,66 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında
uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200 TL’dir.
5
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak
artış oranı %5,055, 2016 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında
uygulanacak artış oranı ise %2,79 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2016 yılında başlayan bu
mükellefin işyerinin 2016 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı
indirimi ihmal edilmiştir.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İnşaatın türü ve sınıfına göre 2016 yılına ait uygulanacak bina
metrekare normal inşaat maliyet bedeli
Binanın dıştan dışa yüzölçümü
Binanın maliyet bedeli (1x2)
2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013
yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri
2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin
hesabında uygulanacak artış oranı (%10,11/2=)
2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim
değeri [4+(4x5)]
2016 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin
hesabında uygulanacak artış oranı (%5,58/2=)
2016 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim
değeri [6+(6x7)]
Arsanın yüzölçümü
Arsanın vergi değeri (8x9)
Binanın 2016 yılı vergi değeri (3+10)
Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin
tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri
981,66 TL
120 m2
117.799,20 TL
200,00 TL
%5,055
210,11 TL
% 2,79
215,97
400 m2
86.388,00 TL
204.187,20 TL
204.000,00 TL
Tebliğ olunur.
6
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 46)
I - Vergileme Ölçü ve Hadleri
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu
maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi
miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılır." hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni
Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş
ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı
Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Motor Silindir Hacmi (cm³)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
623,00
434,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
997,00
748,00
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.760,00
1.376,00
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.772,00
2.136,00
2001 - 2500 cm³ e kadar
4.158,00
3.019,00
2501 - 3000 cm³ e kadar
5.797,00
5.043,00
3001 - 3500 cm³ e kadar
8.828,00
7.943,00
3501 - 4000 cm³ e kadar
13.880,00
11.985,00
4001 cm³ ve yukarısı
22.716,00
17.035,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
118,00
89,00
251 - 650 cm³ e kadar
243,00
184,00
651 - 1200 cm³ e kadar
623,00
371,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.508,00
997,00
7
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve
yukarı yaş
243,00
434,00
810,00
1.255,00
1.886,00
3.151,00
4.785,00
7.059,00
10.089,00
184,00
307,00
495,00
748,00
1.127,00
1.696,00
2.389,00
3.151,00
4.535,00
66,00
118,00
192,00
295,00
446,00
623,00
877,00
1.255,00
1.760,00
66,00
118,00
184,00
623,00
42,00
66,00
118,00
495,00
17,00
42,00
66,00
243,00
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş
Azami Toplam Ağırlık
1) Minibüs
748,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
997,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.508,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.886,00
26 - 35 kişiye kadar
2.262,00
36 - 45 kişiye kadar
2.517,00
46 kişi ve yukarısı
3.019,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
672,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.357,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar
2.037,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
2.262,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.717,00
20.001 kg ve yukarısı
3.399,00
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
495,00
243,00
623,00
997,00
371,00
623,00
1.127,00
1.886,00
2.136,00
2.517,00
495,00
748,00
997,00
1.508,00
446,00
787,00
1.696,00
1.922,00
2.262,00
2.717,00
220,00
446,00
672,00
902,00
1.357,00
1.580,00
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye
göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar
1.151 - 1.800 kg'a kadar
1.801 - 3.000 kg'a kadar
3.001 - 5.000 kg'a kadar
5.001 - 10.000 kg'a kadar
10.001 - 20.000 kg'a kadar
20.001 kg ve yukarısı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
12.616,00
18.929,00
25.241,00
31.554,00
37.866,00
44.178,00
50.489,00
10.089,00
15.139,00
20.192,00
25.241,00
30.291,00
35.341,00
40.388,00
7.566,00
11.355,00
15.139,00
18.929,00
22.716,00
26.502,00
30.291,00
6.051,00
9.083,00
12.113,00
15.139,00
18.171,00
21.197,00
24.232,00
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve
tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında
uygulanır.
Tebliğ olunur.
8
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 47)
8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda
uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan
tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl
bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.
...” denilmektedir.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit
edilmiş ve10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 457) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans
oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL,
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda
belirtilen
yeniden
değerleme
oranında
artırılmak
suretiyle
tespit
edilmiştir.
Bu
nedenle, 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde
veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Verginin Oranı (%)
Matrah
İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın
210.000 TL için
500.000 TL için
1.110.000 TL için
2.000.000 TL için
3.820.000 TL’yi aşan bölümü için
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
1
3
5
7
10
10
15
20
25
30
Tebliğ olunur.
9
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 47)
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde,
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden
yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu;
konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına
büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve
büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme
oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin
dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit
edilmiş ve10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 457) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre; 1/1/2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait
çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.
1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına
büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını
belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi
haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci
grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk
ettirilecektir.
2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve
büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi
aşağıda yer almaktadır.
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
2.600
1.600
1.160
500
300
168
58
2.000
1.200
800
400
260
137
46
1.600
1.000
690
300
179
90
32
1.370
800
500
260
168
80
27
1.160
690
400
200
137
58
21
10
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir
belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25
artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi
tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
3.250
2.000
1.450
625
375
210
72
2.500
1.500
1.000
500
325
171
57
2.000
1.250
862
375
223
112
40
1.712
1.000
625
325
210
100
33
1.450
862
500
250
171
72
26
3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci
fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar
indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan
binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere
kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli
olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde
bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10
kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları
ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1.300
800
580
250
150
84
29
1.000
600
400
200
130
68
23
800
500
345
150
89
45
16
685
400
250
130
84
40
13
580
345
200
100
68
29
10
Tebliğ olunur.
11
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 12)
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında,
“Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan
izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi
için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan
mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim
vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini
aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak
uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
12
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 50)
DEĞERLİ KAĞITLAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli
Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların
bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Değerli Kağıdın Cinsi
1 - Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı
b) Beyanname
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - Nüfus cüzdanları
7 - Aile cüzdanları
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
11 - Motorlu araç trafik belgesi
12 - Motorlu araç tescil belgesi
13 - İş makinesi tescil belgesi
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
Bedel (TL)
8,80
8,80
17,60
87,50
58,50
8,00
80,00
108,50
108,50
108,50
81,50
81,50
5,60
8,00
(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar,
noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda
belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.
(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi
ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel
Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
13
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 4)
26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı
için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması
3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen
teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri
itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade
edilebilir.
2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade
uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, 2007
ve izleyen yıllarda ise bu sınırın Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha düşük tutarların dikkate
alınmayacağı, 50 TL'den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için
10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için
15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 için 20.600 TL olarak
belirlenmiştir.
14
Merkez
: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat
: Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
[email protected]
Download