18022015_cdn/deklarit-250-mg5-ml-oral-suspansiyon

advertisement
KTILLAI\IMA TALIMATI
DEKLARiT 250 mglS ml oral sfispansiyon hazrrlamak igin granfit
A$zdan ahnrr.
o Ethk
o
nadde: Her 5 ml sEspansiyonda250 mg klarinomisin
Yardtmct madde(er).' Kolloidal silikon dioksit, ksantan zamkt, potasyum sorbat muz
aromasl, sitik asit monohidrat, titanyum dioksit, maltodekstiru sulooz. Kaph Eantil
igeriEi : karborner, povidoq hidroksipropil metilseltil oz ftalat, hint ya[r
Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KIILLANMA T
TIIttI dikkatlice
okuyunuzr gflnkfi srz.rn igin 6nemli bilgiler igermektedir.
e Bu htllqnma talimatmt saHaytruz. Dalu sonra tefuar ohrmaya ihtiyog duyabilirsiniz.
o EEer ilave sor*ulartnu olursa, liitfen doldorunwaveya eczacmaa dontsmtz.
:t Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmigtif, bastralmtna vermeyiniz' '
o Bu ilacm htllaruru srastnda, dofuora veya hastaneye gitti{iniVde doiWoruntua bu ilact
.
l/
..
"'Bu talimatta
yruilanlara qynen uyttn*.'ilog lnkhnf,a slze aierilen'daiun'dt$tda yilkeh
Wadfr$frkdozhtllanmoyrna. I
L DET.ARIT
,
,,.
I
,,,
.,, , "'. ,,
,
nedb ve ne igin hallanthr?
3. DEfIlniT nalrll hullaruhr?
1. Olasr yan ethiler nelerdir?
Baghklan yer almaktadrr.
a
1. DEKLARiT nedirye ne igin kullanilrr?
- DEKLARIT, su ile hazrrlandr$nda, etkin madde olarak:S ml'de 250 mg klarifiomisin
ti
-
DEKLARIT Stispansiyon 50 ml'likveya 100 ml'lik
gigede, 5 ve 2.5
ml'lik gift tarafh ka$rk
ile beraber satrga sunulmugtur.
-
DEKLARIT (klaritromisin) makrolid adr verilen bir guba ait yan-sentetik bir
antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere kar$r etkisini, duyarh bakterilerde protein
sentezine engel olarak gOsterir.
aga[rdaki enfeksiyon
- DEKLARIT gegitli mikroorganiznalann neden oldu[u
'
hastahklanrun tedavisinde kultamlmak igindir:
. Farenjit (yutak iltihabr), tonsillit (bademcik iltihab0, akut maksiller siniizit (sintis
..iltihatr)gibiiistsolunumyoluenfeksiyonlan,.
o
Pn0moni (zattirre), kronik brongit gibi alt solunum yolu enfeksiygnlan,
l
-o Akutotitis medya (orta kulak iltihabr),
tlt'l
o Duyarh
-
mikroorganiznralann neden oldupu komplike olmayan, gegitli deri ve yumugak
doku enfeksiyonlan,
o Mkobakteri adr verilen Ozel bir bakteri tiirtiniin neden oldu[u enfeksiyonlar.
6 ay-12 yag arasrndaki gocuklarda yiItitiilen klinik gahgmalar klaritromisin pediatik
stispansiyon ile yaprtmgtr. Bu nedenle 12 yagrndan kiigiik goctrklar DEKLARIT
kullanmahdr.
2.
DEKLARiT'i kullanmadan 6nce dihkat edilmesi gerekenler
DEKLARiT'i a;a$daki dummlarda KIILLAITTMAYIMZ
E[er;
o
Qocu[unuz makrolid antibiyotiklere kargr veya DEKLARIT igindeki di[er bilegenlerden
Qocufunuz gu ilaglardan herhangi birini kullanmakta ise: astemizol (sarqT nedesi'5ra
alerji igin kdlanrlr); sisaprid (mid€ hastah[r igin kullamlrr), pimozid Oazr psikiyatik
hasta}klann tedavisinde kullamlr), terfenadin (saman nezlesi ya da ataii igin kullanhr),
ergot4min (migren igin ktrllamlrr), dihidroergotarnin (migen igin kullanrll), kolgisin (gut
tO*rt"l hastalrg, ailevi Akdelriz hummasr ve Behget hastahsrnrq tedavisidde kullamlan bir
'
ilaq)t lovastatin ya da simvastatin ftolest4l yiiksekliEi igip kullanrlr)
.l' -'
,i,,
-,a Qocufunrrz,un QT uzamasr (kalp elekfosuqdp, deErym):ya,kalp ri@i'boaiktuEg,6yhiirti
varsa; (uqun QT sendromu/f,orsades de Pointes'e neden olabilir).
o Bdbrek bozuklugu ile birlikte giddetli karaci[er yetmediSi varsa.
o Hipokalemi (tanda'potasyum:dUzeyinin dii$tik olmasr) ya da kalp aritnisi (garprnh) varsa
I
I
,
DEKLARiT'i aga$daki durumlarda DiKKATl,i
.,
rtlt l,lturuz:
-r;
trger;
Hemen'
Qocugunuz ishal olursa veya dnceden bir antibiyotik kullanrrken ishal olduysa.
iu*"ibiitiin antibakteriyelilaglannkullanrmrnda kendisini tizellikle hafif ile giddetli ishal
ile belli eden bir baErcul imnuU. (antibiyotile taE! kolit'ls6domembran0z kolitil) ortaya
U
v.ar,ise_.
QocuEunrzun orta dereceden giddefli dereceye kadar olan bObrek boauklugu
durumda doktongruz doz,un azaltrtmasrna veya doz aralannrn agrlmasrna l$ran verebilii.
Qocu[unuzda gaaeUi UOUret yetnrezli[i varsa dikkafli olunmalrdrf;
!u
o QocuSunuzun karaci[erlerinde problem var ise.
o Qocu[unuz kotgisin igeren bir ilag kullamyor
ise. Ozellikle yaqhlarda olmak tizere ve
baziatb6brek yetmezli[i olan hastatarda ortaya grkan kolgisin zehirlenmesi bildirimleri
bulunmaktadrr.
a QocuEunuzun kas zafiyet belirtileri
a
;
giddetlendiyse,
bakteri ve maritar
Qocu[ruruz uzun siireli klaritromisin kullandrysa, duyarh olmayan
*yrrioa" artrga sebep olabilece[inden:siiperinfeksiyon meydana geldiEi takdirde'uygun
2l
tl
'
',
r./
v
3ltt
DEKLARIT'i kullamyorsamz bebe[inizi emzirmeyiniz.
Arag ve makine kullanrmr
DEKLARiT'in arag ve makine kullammr Uzerine etkisi hakkrnda veri bulunmamaktadr. ilaq
ile vertigo (bag d6nmesi), konftizyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (gevreye zorlulu)
ofiaya grkma potansiyeli hastalann araq ya da makine kullanmasr Oncesinde dilril<ate
ahnmahdr
DEKtABiT'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklunda dnemli bilgiler
DEKLARIT, her dozda sakkaroz igerir. E[er dalra Onceden doktorunuz tarafindan bazr
gekerlere karqr intoleransuuz oldupu s6ylenmigse bu fibbi Urllrlti almadan 6nce doktorunuzla
temasa
gqiniz.
DEKLAR|T, her 5 ml'lik dozunda
t/
I
mmol (39 mg)'dan dfua az potasyum igerir, bu doda
:
Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr
Gt**i' ii*i
tirini
gocugrrnuz ahyorpa, dozu de[iqtimeniz uelieya loaska o-ilqmlEr
her
doktor ra,{a
gi bir il6cr gqcuEunuaa t<{fil*a!.te
lteniz
ecz,acmrza s6yleyiniz, gtinkii bu ilaglann kan diizreylerinde artrg ve'bunun sernucurda
o ' AgaSrdiki listgde bulunan
'
I
ptkilerinde ugrriug*u 'goriilebilir: Alfentanil (sakinlg$irici gubu"ilaC), alprazolam
(sakinlegtirici grubu ilae), astemizol (aledik solunum sistemi'hastahklTid" SITIT bl.
ilag), bromokriptin (bazl beyin hastahklan ve diyabet tedavisinde kullatulan -bir ilag),:
digoksin ftalp hastahklannda kullamlan bir ilag); disopiramid (kalp rim Uozuttutctlln
tedavisinde kullamlan bir ilag), ergot alkaloidleri (sinir sistemi v.eya genilo'llriner sistem
hastahklaflnda kullarulan ifuAf*1, fenitoin (epilepsi tedavisindg $tTr,*.bii ilaq);
heksotarbrtal (sakinle$irici grubu itas), karbamazepin (eprlepqi tedavisinde kullamh !T
to#;rhdd f.off*,rf* bir ilag), metilgrednidbq.. (alerji ve romatizna. ,r4puiti"::
bii ilae), midazolam (sakinlegtirici grubu ilag), ornqprazol (mide Ulseri ve rcflii
hast"frgm* tedavisinde'kullamlan bir ilag), gral antikoaglilanlar (tcan sulandrncl illSlar,
orn. vatrrin),,,pimozid (sinir 'sisterni hastahklannrn- te:tTd" .HlT* bii ita$,
'rifabutin
hastahklanmn tedavisinde kullanrlan bir ilaq), siklosporin
kutlamlan
(gegitli enfeksiyon
(organ'nakli reddinin iinlenmesinde ve bazl- romatizmal veya g0z' hastahklanntn
tedavisinde ktrllarulan bir ilaq), sildenafil (cinsel fonksiyon bozuklu$u tedavisinde
kullamlan bir ilag), silostazol (damar hastahklanmn tedavisinde kullamlan bir ilaC),
titfT,
simvastatin (kolesterol yiiksekliEr tedavisinde kullamlan bit,ilq, sisaprid (si"dill
hastalklannrn ted4v,rpinde kullamlan bir ilaq), sirolimus, takrolimus.(orgqr-f.klireddi$3
6nlenmesinde kullanrlan ilaglar), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastahklannda
kullamlan bir ilaq), teofilin (soltrnum yolu hastahklanmn tedavisinde kuttamlan bir ilaq),
tiazolarm (sinir sistemi hastafuklannda lullamtan llr ilaq), vatproat.(:Ifrt,.,.9:t*ttt
kullamlan bir ilaq) ve vinblastin (bazr kanser hastalrklanmn tedavisinde kultamlan bir ilaq)-
4l
tl
Rifampisin Oir tilr antibiyotik), fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (eprlepsi tedavisinde
kullamlan ilaglar), St John Bitkisi (grda takviyesi olarak kullamlan bir bitki) klaritromisin
metaboliznasrm artrabilir. Bu dtrum etkinli[inin azalmasma yol agan subterapOtik
klarihomisin dilzeylerine neden olabilir. Ayncq bu ilaglann plazma dtizeyinin de
izlenmesi gerekebilir; klaritomisinin bu ilaglann duzeyini artabilir.
Rifabutin (mikobakteri adr verilen mikroplann neden oldupu enfeksiyonlann tedavisinde
kullamlan bir ilag) ve klarinomisinin egzamanh kullammrnda, rifabutin senrm diizeyi
artarken klaritromisin senrm diizeyl anlaraktiveit riski artrgrna yol agar.
Klaritomisin, lovastatin ya da simvastatin ftolesterol yiiksekliEi tedavisinde kullarulan bir
ilag) birlikte ahndrgrnda, nadiren rabdomiyoliz (iskelet kasr yaprsmrn bozulmast)
bildirilmigtir.
HIV (AIDS) hastalannda klariftomisinin zidovudin (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde
kullamlan bir ilag) ile birlikte kullammrnda ise, zidovudinin kan dilzeyleri azalabilir; ancak
bu dunrrn klarmJmisin ile birlitcte zidovudin veya dideoksinozin verilen gocuf, hastalarda
gdzlenmemi$ir"
?
L
.
'
'
Klarifromisinin ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisrnde kullaylan bir ilag) ile
biilikte kullarutnasrnda da dil&atli oluirmahdr; $!nde 1 gldan daha yE$ek klaritromisin
dozlan ritonavir ile'birlikte uygulanmamahdtr.'tsObiek iglevleri azaknrt hastalarda,ilaq
tgdayisi y-tt-ntindpn bir artrflc, ia*k ritonavir, utazar** ve saklnavii'gibi,digo'Hry
(AIDS) il4tan ite Uirtitcte'kullaill&Fnda benzer dozuy*l*"ut* Atigtl"tihefidfu.
Klaritromisin gu ilaglar ile birlikte kullaruldr$-nda, Ozellikle kalp hastalannda bazrlan
hayatr tehdit edici olabilen kalp ritni Uoa*luklan g6rthiistt!: Sisaprid (sindirim'sistemi
hastaliklannrn tedavisinde kullamlan,bir ilag), pimozid (sinir sistemi hastahHanmn
tedavisinde kullanrlan bir itag), terfenadin (alerjik sohutum Sistemi ,hastahklannda
kutlamlan bir'ila&), kinidin (bazr kalp rahatsrzhklar-rnda ,kullamlan bii ilag) veya
disopiramid (kalp rim bozukluklmrmn tedavisinde kullam-lan bif ilag) (bkz. Bdliim 2,
Malcrolid garbu antibiyotiklerin katp hastalannda terfenadin ile kullaulmasrnda da benzer
etkiler gOrtiliniigtta. Aym etkiler astemizol ve di[er,makrolidlerin birlikte uygulanmasryla
igfune sistemine 74r-ar verebilecek (otototsit<) ilaglarla, Ozellikle aminoglikozitlerle
kullammrnda dikkatli olunmahdr.
Klaritomisin, ergotamio yu au dihidtoergotamin (migren tedavisinde kullamlan ilaglar) ile
birlikte kullamldrprnda, bazr vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu
ortaya grkmrgtr, bu nedenle birlikte kullamlmamahdn.
Metabolizma sisteminin kuwetli uyaranlan, iirne[in efavirenz, nevirapin, rifampisin,
rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasrm hrzlandrabilir.
Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibit6rleri (cinsel
armrrq
fonksiyon bozuklu[u tedavisinde kullamlan ilaqlar) ile _birlikte-:"ti$.:ti
manrziyetlerine yol agabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardeitafit ile birlikte klarifiomisin
Klaritrornisinin atazanavir, itrakonazol, sakuilavir subsfiat ve inhibit6rleri' (rnantar
enfeksiyonu tedavisi ve insan ir4miin yefinezlik viriisii (H[-V) enfeksryonu'tedav"isinde
5lll
kullaulan ilaglar) gift yOnlii ilag etkilegimine yol agabilirler. Eg zamarir olarak alan
hastalar artnls veya uzamrg farmakolojik etki belirtileri aqrsrndan yakmdan izlenmelidir.
o
Klaritromisin kolgisin (gut (damla) hastahpr, ailevi Akdeniz hummasr ve Behget
hastahgrmn tedavisinde kullamlan bir ilaq) ile birlikte kullaml&gnda d4 baa durunlarda
kolgisin zehirlenmesi olugmugtur. Klaritomisinin kolgisin ile birlikte kullamlmasr
durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yOniiyle dikkatli olunmahdn.
o
E$zamanh olarak klaritromisin ve verapamil (kalp rahatsrzhklan ve yllksek tansiyon
tedavisinde kullamlan bir ilag) kullarul&lr dunlnlarda kan basrncr dilgtikl0$U, kalp
atrmrnrn yavaglarnasr ve laktik asidoz gOzlemlenmigtir.
o
t'/
HIV (AIDS) tedavisinde kullamlan etravirin klaritromisin dtizeyini azalmrgtr.
. $u ilaglan kullamyorsanz doktorunuza damgrruz: metilprednizolon (aletji ve romatizma
tedavisinde kullamlan bir ilaq), vinblastin (bau:r kanser hastahklanmn tedavisinde
kullamtan Uir ilag),'aprepitant (kanserde gOrtilen bulantr tedavisinde kullamlan bir ilaq),
silostazol (darnar ' hastahklanmn :tedavisinde tullamlan bir ilad, ' beJa-laktam
antibiyotikleri, takrolimus (organ,nakli reddinin Onlenmesinde kullanilan bil ilag) ya da
siklosporin (organ nakli reddinin 0nlenmesinde ve bazr 'romatiznral veya gilz
, l
hastahklaniln tedavisinde kullanrlan bir ilag).
.:i,
vgyg sort zwranlardd
Erter regetbti yo da regetesiz herhang bir ilqd gu anda htllantyorsannz
-.:
,
3.
,:
.,
,,
]
,,,
DEKLARiT nasrl kullanrlrr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srkh$ igin talimatlar:
o DEKLARIT'in goeuklarda Onerilen dozu, gilnde iki kez 7,5-mgtkgldr. Mikobakteriyel
olmayan enfeksiyonlar igin maksimrrm doz giinde iki defa 500 mg'dr.
o Normal tedavi siiresi, ilgili patpjene ve hastah[rn,giddeting baEh olarak 5 ila l0 g-un,
o
v
Doktoruiiuz, gocu[unuzda bulunan enfeksi:yonun niteli[ine g6re, vermeriiz gereken dozu
o ltacrn 12
saat aayta, sabah ve aklam her gtin ayru saatte kullamlmasrnb 6zen
gOsterilmelidir, b6ylelikle gocu[unuzun k+rndaki ilag mit<trr her zaman igin sabit ve
Uygulama yolu ve metodu:
o Sulandrnlmrg i1a9 a0 veya tok kanna verilebilir; aynca stit
belirlemek igin aga$daki tablolar yol gOsterici olabilir:
ile de verilebilir.
Dozajr
'OCUKLARDJ,"i,T"#;JH1fl.I.:'ONDOZTAYiNi
Vtcut
A$rtr[r*
8-11 kg
l2-l9ks
'
KASIK DOZ TABLOSU
Giinde 2kEz uygulanan standart
kagrk dozu(2.5
%
I)oz
ml'lik kagrk)
kag*
62.5 mg
20-29 kg
I kaqft
l+ %taqlJr.
187.5 mg
30-40 kg
2 kagtk
250 mg
125 mg
6l
tl
*Viicut
a[rh$ ftg) esas almarak hazrlanmrgtu.
Kilosu 8 kg'dan az gocuklara 0,15 ml,/kg (7,5 mg/kg) dozlagiinde 2kezverilmetidir.
Deligikyag gruptan:
Bdbrek/Keraci[er bozuklufu olan gocuklarda kullamm:
Orta dereceden giddetli dereceye kadar bObrek bozuklu[u olan hastalarda da dikkatle
uygulanmahdr. Ciddi bObrek yetnezliSi (tcreatinin klirensi 30 mUdakikadan az) olan
goctrklarda gfutliik dozyan yanya azaltrlmahdrr. Ciddi bObrek yetmedi$ olan gocuklar igin
g0nltk maksimum doz 500 mg'dr. Bu goctrklarda tedaviye 14 gtinden uzun siire devam
edilmemelidir.
,,
Karaci[er fonksiyonu bozuk olan hastalara klaritomisin uygulamrken dikkatli olunmahdr.
Bununla birlikte, giddefli b6brek yeErezlili durumlanndq beraberinde karacifer yehezli$
olsun veya olmasrn" dozun azaltrlmasr veyadozaralanmn uzatrlmasr uygun olabilir.
Mikobakteriyel enfeksiyonlrrn olan gocuklarda kullanrm
Yaygn veya lokalize mikobakteriyel enfeksiyonlan olan gocuklarda dneri-len doz; gtinde iki
doza b0ltinmirg olarak 15 : 30 mg/kg klaritromisindir.
l; Agmadan 6nce gigeyi tki-tig kez sallayrmz.
2. $iqeye, gige iizerindeki igaret gizgrsini gegmeyecek pekilde bir miktar kaynatrllp
'
so[utulmug su ilave edip, kuwetlice galkalaynlz.
3. Birkag dakika bekleyiniz. Srvrmn dtizeyi algalacaktrr. igaret gizgisine kadar tekrar su ile
z ve bu suretle elde edilen stispansiyon iyice homojen oluncaya kadar yeniden
galkalayrmz.
itacrmz $imdi kullamma haardrr. Ap$da belirtilen gekilde kutlamnrz. Her kullanrmdan 6nce
Haarlanmg slispansiyondaki klarihomisin konsanffasyonu 5 ml'de 2-50 nrg'dr.
ilacr gocu[unuza verirken doktoruntrann iinerdi[i gekilde kaflk tablosunu esas aluiuz.
ffi
AF.b!.e?
S|Gri
iti{t
tct
:,':
*i
f,
$:
rar,
$tclc.
+i
rE-a.ti i|I.r drFi-
{-
fpfrcct;rlffe
Sr.ibrrr
r.Iryrs.
ibrc
frr*tf-Frir
frf -rrfdqt-
oJ.r.
'Ilr
a:
r-:'
Tltt
,".
+iir
*ltrqrtdltil5dr.
$]Irry;ffrr
rEFrryEq-qLfE
t*alrfr'f-c'
b-rdclt{--frraG
i{f-:i*ri-,.:i:$.:i';*::ift';$ir#i3,i
DEKIARiffun hilanmanz gerekenden fazlasmt httlanmtssana bir dotaor veya eiczact ile
,
kon'ySuruz.
Agrn rniktarlarda klarifromisin ahmrnrn" mide-barsak sistemine iligkin belirtiler (kusma ve
rnide a{nu) vermesi beklenir,
,,,,,,
DEKLARiT'i kullanmayr
:
unutursanz:
,,
l
Bir dozu unutursaruz, bunu hatrlm hatrlarlaz ilacr igiriniz. Ancak bir so.nraki dozun zamanr
gclmigse, unuttu[unuz dozu'' arli,a.vrruz. ve ilacr kaldrgmz yerden atirenti ;t
gociiguntrza
.
*
L...',
Unattufiunuztekdozu telafi etmekigtn gtfr do?
almayna.
'
,r '
,,
.,
:
'
,DEKLARiT ile:tedavi sonlrndrnldrfrnda olugabilecek etkiler ; ,
'
DEKLARiT bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi igin regete edildi[inde, hastalann tedavi
baslangcrnda kendilerini iy.i hissetneleri gok normaldir, ancak buna aldanarak ilac erkcn
dOnemde kesilmemeli, mrrflaka doktor tarafindan belirtilen siire tamamlanmahdrr. Dozlann
atlanmasr ve tedavi stiresinin tamamlanmamasr, mevgut tedavinin etkinli$ai az-altr ve
bakterinin direng kazanrna olasrhErru artraralq gelecekte DEKLARIT veya :ba$ka
1
4.
Olasr yan etkileri nelerdir?
Ttim ilaglar gibi DEKLAnhrin igeripinde bulunan maddelere duyadr olan kigilerdery;
etkiler olabilir.
:
.
,
Yan etkiler aqafrdaki kategorilerde gOsterildi[i gekilde suuflandrnlmrgtr:
l0 hastamn en az f inde giiriilebilir.
Qok yaygrn
l0 hastamn birinden az, fakal l00.hastanrn birinden fazla g6rillebilir.
.
Yaygn olmayan
100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla gOriilebilir.
:
Yaygm
Seyrek .
,
seyrek
l
Qok
Srkh[r bilinmeyen
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen
8/11
DEKLARiT'in kullamlmasr sonucunda a$a$da belirtilen yan etkiler ortaya gftabilirl
Agagdakilerden biri olursa, DEKLARiT'i kullanmayr durdumnuz ve DERHAL
doktomnuza bildiriniz veya size en yalon hastanenin acil bdlfimtne bagvurunp?:
- Kurdegen ve orta derecede deri d6kiintfilerinden" anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlanna
(toksik epidermal nelaoliz/Stevens-Johnson Sendromr1 DRESS ve Henoch-Schonlein
purpurasr) kadar uzanan aterjik reaksiyonlar (deride kiiqiik moraflna ve kanamalar)
Yaygm Ohnayan;
- Qarprntr (palpitasyon)
Alanin aminonansferaz anrgr (ALT) ftaraci[er enzimleri)
Aspartat aminotransferaz artrgr (AST) (karaciper enzimleri)
$iddetli kagrntr (pruritus)
Lekeli ve kabarcrkh d0ktintti
\,
Srkhg bilinmeyen;
- Karaciger enzimlerinde artrg ve sanhkla birlikte veya sanhksrz seyreden kar-aciEer
fonksiyon bozuklugu; anoreksi (giddetli'igtatrsrzhk), sanlilq ko)ru rcnktj'i{raq, kagrnn ya da
, , da hassasiyet,,:gibi kar.acifer iltihabr belirti ve sernptomlan "
'. ' .
-: Ka$dA Eozinofil (bir tiir,alefi hiicresi) sayrsrnda arbg ve genel,belirtilerin egfik elti$i,ilsg
I'
reaksiyonlan
Bazrlan
a[z
.
':
yoluyla ahna4 kan gekerini dthtir0cti ilaglar]v€ya insiilin &davisi
Kalpte $ddetli ri-tim
:
bozukluklan
gOren
,
B0trek yetnedi[i
Klarifiomisin ve kolgisinin birlikte kt{lanrrnrna bagh olarak, Ozellikle yaghlm.da
'
yefuezli[i olan bazr hastalarda kolgisin zehirlenmesi
ve, b6brel<
'
Agra4ttlositoz (titreme nObetleri, ateg yElselmesi veya mukozalarda tilserlerin olqgmasr)
Pseudomembrandz kolit (giddetli
,
ishal)
'
,
Bunlann hepsi gok ciddi yan,etkilerdir. Acil trbbi mtidatrale gbrekebilir.
Agagdakiterden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bitdiriniz veya size
en yalun hastanenin acil bdlf,miine bagvurunuz:
]"#-T11lI,*,*ekige9iciartr9lar...,
-
Vertigo (baq d6nmesi)
iltihabr; afirzdapamukguk ve dil renginde deEigim
-
Kan iiresi ve kreatininde artrg, karaci[er €nzimlerinde ytikselme
l
9l tt
Yaygm Olmayan;
-
Gaz sebebiyle oluqan kann'gigli$i
igtahsrzhk
Kabrzhk
Bry d6nmesi
Sinirlilik
r0/ll
-
Qr$rk atna
Endige ve kuruntu hali
Kulakgrnlamasr
Titremeler
Halsizlik
Ge[inne
Ytiksek ateg
Srkh$ bilinmeyen;
- Davramg de$igikli[i
- K6tlt rltyalar
-
(yl
Zihlrr-karmaqasr
Qrprnma-krrnanmatat
iuiufirra bozuklu[u ile birlikte sqneden koku alma duyusmda
Di$ renginde
deEisikliki
'
bo^f*u
',
:
: I
..
Buyanetkiler,DEKlARiT'inhafifyan'etkileridir.
''
.,,
'
,'
,,,
,,
Efier go*y*ri*ao bu htltonun talimafinda balwi gegmcyen herhhngi'bir 1nn':etki ile''
kwstlostlsana doborunuzuvew eczaqmw
bilgilendirinlz.
,
I
,
,,,.
-
gt;remeyecePi, eTigemeyecegi yerlerde ie ambalajvrda saHailn4.
DEKLARIT duspansiyoi-., ,,1*ar*r.a* ooc. ZSiC'nin alhrdaki oda srcakl$nda tgrl(ao
koruyarak k-r" bir yerde saklay-rmz; 25oc?nin altlndaki oda-srcaklt&nda sulmdrnldrktan
DEKIliRif ii gociHarti
'
tarihiyle uyumlu olarak kullanmzSon
,' :
, kullanma
{,
Tel:0212 6929292
Fax:0212697 0024
itl,ulyeri:
DevaHolding
A.$,
Organize Sanayi B6lgesi, Atatiirk Mah. Atatiirk Cad.
No: 32 Karaa[ag - Qerkezk6y /
feKiRDA.G
"
'
,
,
Bu hilanma talimafi ..,/... /..,... tarihinde orlcylanmrytr.
ttltt
,
'
Download