[EP-079] YÜZMENİN HAYATİ RİSKİ Özlem Soğukpınar, Ege Güleç

advertisement
[EP-079]
YÜZMENİN HAYATİ RİSKİ
Özlem Soğukpınar, Ege Güleç Balbay, Elif Tanrıverdi
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
Günümüzde suda boğulmalar, önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Adölesan çağda ve erkeklerde daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasında; dikkatsizlik, epilepsi varlığı, alkol kullanımı,
adele krampı ve intihar teşebbüsü sayılabilir. Tuzlu suda boğulmalarda tuzlu suyun hipertonisitesi,
akciğer interstisyumuna ve alveollere plazma geçişine neden olmakta bunun sonucunda da masif
pulmoner ödem ve hipertonik serum oluşumuna yol açmaktadır. Bir olgu ile yaz aylarında özellikle
artan, hayati riski yüksek boğulayazmaya dikkat çekmeyi, bu olgularda erken müdahele ve yakın
takibin önemini vurgulamayı hedefledik.
Olgumuz; 21 yaşın erkek, tuzlu suda bacağına giren kramp nedeniyle boğulayazma nedeniyle acil
servise getirildi. Nefes darlığı ve genel vücut ağrısı yakınmaları vardı, şuur açık, kooperasyon ve
oryantasyonu tam, Glaskow Koma Skoru 15ʼdi. Oda havasında oksijen saturasyonu %83, arteriyel
tansiyon 100/60mmHg, nabız dakika sayısı 160/dk-ritmik, solunum dakika sayısı 25/dk, ateş 37
dereceydi. Solunum sistemi muayenesinde bilateral alt zonlarda raller ve bilateral yer yer ronküs
oskülte edildi. Rutin laboratuar tetkiklerinde serum kreatin kinaz düzeyi 1248, kan şekeri 159, CRP
14,24, sedimantasyon hızı 26mm/saat saptanarak yükselmiş oldukları gözlendi. Bunun dışında
hemogram, biyokimya, idrar tetkikleri normal sınırlarda idi. Elektrokardiyografisinde sinüs taşikardisi mevcuttu. 4lt/dk maske ile oksijen inhalasyonu altında alınan arter kan gazında PH:7,28,
PCO2:41,6, PO2:55,4, HCO3:19,3, SO2:%85,9, olduğu görüldü. PaO2/FiO2 oranı 138,5 olarak
hesaplandı. Akciğer grafisinde bilateral alt zonlarda yoğun, üst zonlara doğru azalarak dağılan,
dağınık retikülonodüler dansite artışı izlendi. Olgu, yoğun bakım ünitesine alınarak seftriakson,
mukolitik, dengeli elektrolit solüsyonu ile sıvı replasmanı, diüretik tedavi, bronkodilatatör tedavi,
maske ile oksijen tedavisi verildi. Olgunun kreatin kinaz düzeylerinin yüksekliği rabdomyolize, kan
şekeri yüksekliği yoğun katekolamin deşarjına bağlandı. Yoğun bakım ünitesinde bir gün kalan
olgu göğüs hastalıkları kliniğine nakledilerek, klinikte takip ve tedavisine devam edildi.Altı günlük
takip ve tedavinin ardından olgunun klinik, laboratuar ve radyolojik parametrelerinde düzelme kaydedildi.
Sonuç olarak; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz turizmi, yaz aylarının en yoğun sektörlerinden biridir. Yüzme, beraberinde boğulma riskini de getirmektedir. Mortalite ve morbiditesi yüksek
olan boğulayazma olgularında erken müdahale ve yakın izlem hayat kurtarıcıdır.
159
Download