istihdam hizmetleri sağlamaya yönelik danışmanlık hizmetleri için

advertisement
EK:B-1
İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ
EĞİTİM HİZMETLERİ SAĞLAMA TALEBİ
Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğünce Eğitim Hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri
sağlamak üzere ilgilenen Hizmet Sağlayıcılarından teklif usulü ile hizmet satın alınacaktır. İlgilenen
kuruluşlar daha geniş bilgiyi Aydın İl Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet sitesinden temin
edebilirler. Bu ilan 28/08/2008 tarihine kadar geçerlidir. İlk “Son Teklif Verme” tarihi gün/ay/yıl, saat
31/01/2008 Perşembe Saat : 10:00.’dır. Yıl içindeki diğer son teklif verme tarihleri ;
1) 31/01/2008 Perşembe Saat:10:002) 21/04/2008 Pazartesi Saat:10:003) 28/08/2008 Perşembe Saat:10:00, dır.
SAĞLANACAK HİZMETLER
Okuma-Yazma Eğitimi (İstihdam garantisi kapsamında verilecek bir kurs olup, tek başına verilebileceği
gibi meslek eğitimi ile birlikte de verilebilir)
· İstihdam Amaçlı Meslek Eğitimi (istihdam garantili işgücü eğitimi)
· Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek Eğitimi
Eğitim programları sunan yerel kuruluşlar eğitimli işçilere talep olduğunu gösterebilmelidirler. İstihdam
amaçlı işgücü eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların Hizmet
Sağlayıcı aşağıda belirtilen 1/2/3. maddeleri kapsamında bir eğitim kurumu ise, asgari %50’sini, Hizmet
Sağlayıcı 4. maddede belirtilen özel işyerleri kapsamında ise %70’ini işe yerleştirmeyi taahhüt etmesi
gerekmektedir. Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi
tamamlayan katılımcıların asgari %20’sinin kendi işini kurması gerekmektedir.
POTANSİYEL HİZMET SAĞLAYICILAR
1) Özel eğitim/öğretim kurum/kuruluşları (Milli Eğitim Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlıklar ve resmi
kurum/kuruluşlarca ilgili mesleklerde ruhsatlandırılmış, ayrıca bu kurum/kuruluşlar tarafından
ruhsatlandırılmamış belirli meslek konularında ruhsatlandırma yetkisine sahip özel kurum/kuruluşlar
tarafından, yetkilendirilen özel eğitim ve öğretim kurumları)
2) Sivil Toplum Kuruluşları (kuruluş tüzüğü, senedi v.b.ye göre faaliyet alanında eğitim gerçekleştirebilecek
vakıf, dernek, meslek örgütleri, sendikalar v.b. ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere kurmuş oldukları iktisadi işletmeler ve ortaklarının tamamının sivil toplum kuruluşları
olması kaydıyla kurulan şirketler)
3) Kamu Eğitim Kurumları (özel Hizmet Sağlayıcı kuruluşlardan aynı konuda program teklifi gelmediği
takdirde)
4) Özel İşyerleri (Kendi işyerinde eğitim veren işyerleri veya 1/2/3. maddeleri kapsamı dışında kalan
kurumlar)
Hizmet Sağlayıcılar eğitim hizmetleri sağlama konusunda belirtilen minimum özelliklere sahip olmalıdırlar.
(Örneğin, kalifiye elemanlara, uygun eğitim olanaklarına ve mekana, yeterli mali güce ve işe yerleştirme
kapasitesine sahip olmalıdırlar.)
HİZMET SAĞLAYICILARA ÖDENEBİLECEK HARCAMALAR
· Personel ücretleri ve idari giderler
· Kira, elektrik ve su gibi giderler
· Dayanıksız tüketim malları ve tüketim maddesi giderleri
· Ekipman amortismanı (yıllık en çok %20 olmak üzere)
· Katılımcılara yapılacak zaruri ödeme (Eğitim programı süresince gıda ve konaklama giderlerini
karşılamak üzere her fiili eğitim günü için net bir günlük asgari ücretin % 120’si miktarında eğitime
katılanlara yapılacak ödemedir.)
Tahmini toplam bütçe; 4.maddede yer alan Özel İşyerleri kapsamında eğitim veren şirket veya kuruluşlara
%70 oranında, 1/2/3. maddelerde belirtilen hizmet sağlayıcılara ise %100 oranında ödenecektir.
Yetkili: Adnan GÖNENÇER
Telefon, faks: 0.256.225 13 03 _ 0.256.214 18 90
Adres: Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü
Ramazan Paşa Mah. Hükümet Bulvarı 5. Sok. Vakıf İşhanı Kat:1-2-3 AYDIN
E mail: [email protected]
·
1
Related documents
Download