Resmî Gazete

advertisement
Resmî Gazete
14 Haziran 2008 CUMARTESİ
Sayı : 26906
TEBLİG
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/19)
İlgili mevzuat
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve
23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 2- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen
tarihlerde sona erecektir.
G.T.İ.P.
4007.00
Ürün
Önlemin
Yayımlandığı
Menşe veya
Tebliğ
Resmi Gazete
İhracatçı Ülke
No
Tarih ve
No’su
Vulkanize edilmiş
Malezya
kauçuktan iplik ve ipler
29/01/2004
25361
Önlemin Bitiş
Tarihi
2004/1
29/01/2009
2004/3
07/02/2009
8302.10.90.00.00* Diğer menteşeler
8302.50.00.00.00
Sabit askılıklar, şapka
askıları, dirsekler,
benzeri eşya
Çin Halk Cum.
07/02/2004
25366
Diğer mobilyalar için
8302.42.90.00.00* diğer adi metallerden
donanım, tertibat ve
benzeri eşya
Plastik maddelerden
9608.10.10.10.00 olan sıvı mürekkepli
bilyalı kalemler
02/03/2004
25390
2004/4
02/03/2009
Plastik maddelerden
9608.40.00.10.00 olan dolma kurşun
kalemler
*30/01/2008 tarihli ve 26772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ vasıtasıyla mezkur maddelerin gümrük tarife istatistik pozisyonlarına ve madde
adlarına ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen değişiklikler ilan olunmuştur.
Çin Halk Cum.
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 3- (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca, yukarıda
belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı
adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve
zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını
talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi
ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
(2) Mezkur talebin ilgili Mevzuat çerçevesinde varit görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili
üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının
muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya
gerçekleştirilen tespitler dairesinde değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.
(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,
Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52
Faks: 0.312. 212 87 65
adresine ulaştırılması gerekmektedir.
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download