T. B. M. M. B: 58 BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. C) DANIŞMA

advertisement
T. B. M. M.
B : 58
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. —- Mâliye eski Bakam Adnan Başer Kafaoğlu hakkındaki Meclis soruşturması önergesinin (91331)
görüşülme günü ve konuşma sürelerine dair Danışma
Kurulu önerisi.
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var­
dır; okutup, onayınıza sunacağım.
Danışma Kurulu önerisi
Danışma Kurulunun 9.1.1986 Perşembe günü yap­
tığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun
onayına sunulması uygun görülmüştür.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
ANAP Grubu
SHP Grubu
Başkanvekili
Başkanvekili
a
Haydar Özalp
M. Seyfi Oktay
MDP Grubu Temsilcisi
Haydar Koyuncu
fi • 1 , 1986
Q: 1
öneri :
Genel Kurulun 24.12.1985 tarihli 54 üncü Birleşi­
minde okunmuş bulunan, Maliye eski Bakanı Adnan
Başer Kafaoğlu hakkındaki Meclis Soruşturması Öner­
gesinin, Gündemin «özel Gündemde Yer Alacak İş­
ler» kısmında yer almaşı ve Anayasanın 100 üncü
maddesine göre, Meclis Soruşturması açılıp açılma­
ması konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun
16.1.1986 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması,
önerge üzerindeki görüşmelerde konuşma sürelerinin
25'er dakika olması önerilmiştir.
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını­
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgüriün,
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu­
na ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Sanayi ve Ti­
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aralın cevabı (6/504)
Ortak şirketlerinden, bankanın, dolayısıyla dev­
letin alacağı anapara ve faiz ne kadardır?
2< DESEYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinden
bugün, kaç tanesi verimli çalışmaktadır? Kaç tane­
si faaliyetini durdurmuş, kaçı iflas etmiştir?
BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular kısmına
geçiyoruz. 1 inci sırada, Aydın Milletvekili Ertuğrul
Gökgün'ün, DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketle­
rinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusu var.
Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Burada.
3. Ülkemizin seçkin uzman kadrosunu muka­
vele ile bünyesine alan DESİYAB'ın tutumu, özel­
likle şirket yönetimlerine direkt veya endirekt mü­
dahale eden üst düzey yöneticilerinin davranışları iş­
letmelerin, rantabl çalışmamasına ve iflaslarına sebep
olmaktadır. Kanımca, bu husus sayın hükümetinizin
de yüksek malumlarıdır. Bu elim durum karşısında
daha fazla vakit geçirmeden Saym Başbakanlık ile
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önlemleri ne­
ler olacak, sorumlular hakkında herhangi bir işleme
tevessül edilecek midir?
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek
kan?.. Burada.
önergeyi okutuyorum :
ba­
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması liçin gereğini arz ede­
rim.
Saygılarımla.,
Ertuğrul Gökgün
Aydın
1. Devlet Sanayi ve İşçi Yatıran Bankası
(DBSIYA1B), kaç işçi şirketinin hangi nispetlerle or­
tağıdır?
iBugüne kadar ortak şirketlerine ne miktarda kre­
di açmıştır?
4. DE&ÎYAB'ın -% 20 ortak olduğu, 1 200'den
fazla üyesi bulunan bir işçi şirketi de Akdağ Deri
Sanayii ve Ticaret A.Ş.*d!İr. Yozgat îtinin Aikçakışla
Köyünde Türkiye'nin en modern deri fabrikasına
sahiptir.
Elli milyon sermayeli şirketin, az gelişmiş Yoz­
gat İlinde kurduğu modern fabrika 1978'de deneme
üretimine geçmiş, ortaklarının yüzünü güldürmüş tür.
Ne yazık ki fabrika 2 yıldır faaliyetini durdurmuş,
yurt dışında çalışıp dişinden tırnağından artırdığı ta-
— 291 —
Download