Değerli Meslektaşlarım. 01.07.2012 tarihinde

advertisement
Değerli Meslektaşlarım.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6202 Sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile ticari hayata ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan
bu düzenlemelerden biriside ticari işlemlere konu evrakların usul ve
esasları ile şekil şartlarının yeniden belirlenmesidir. Bilindiği üzere;
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2
fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile;
“…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda
ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin
sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet
sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet
sitesinin adresi de gösterilir” düzenlemesi yer almaktadır.
Aynı kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında “39’uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci,
üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde hüküm yer almaktadır.
Yine 213 sayılı VUK’ nun faturanın şekli başlıklı 230 madde ve faturanın nizamı başlıklı 231
maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır.
Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan
kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye
makbuzları, v.b. belgeler)
Ticaret Unvanı
Sermayesi
Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri
Vergi Dairesi Vergi Numarası
Ticaret Sicili Adresi ve Numarası
Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No
Varsa İnternet Sitesi Adresi (Kapsamında olanlar zorunlu )
İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri
e-posta adresi
Bilgilerinin yer alması/bulunması zorunlu olacaktır.
İnternet sitesi kurma zorunluluğu bulunan (Bağımsız Denetime tabi olan) şirketlerde ilave olarak
yönetim ve temsil bilgilerinin de yer alması gerekmektedir.
Buna ek olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 21 maddesi gereğince “Bu faturayı alan kişi
aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu
içeriği kabul etmiş sayılır.” şeklinde bir ifadenin de faturada bulunmasında yarar görmekteyiz.
31.12.2013 tarihinden önce fatura ve diğer ticari belgelerden bastırmak durumunda bulunan
şirketlerimizin bastıracakları belgelere bu bilgilere yer vermesini öneririz.
Ayrıca 31.12.2013 tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında
kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket (sticker) yapıştırmak veya kaşe kullanmak
suretiyle yer alması gerekmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere haiz
olduğundan normal faturaya ilişkin 01.01.2014 tarihinden itibaren e-Fatura kullanacak firmaların
kullanacağı e-Faturalarda da yer alması gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2’nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer
almadığı belgeleri düzenleyenlere İdari para ceza uygulanacaktır. Bu tutar 2013 yılı için 2.000TL.dir.
Tüm İş dünyasına saygı ile duyurulur.
Nevşehir SMMM Odası Başkanlığı
Download