Slayt 1 - Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Dijital Patoloji Servisi

advertisement
HEMATOPOETİK SİSTEM
PATOLOJİSİ
UYGULAMA I
Mart 2016
Prof. Dr. Işınsu Kuzu
Patoloji Anabilim Dalı
DERS İÇERİĞİ
PREPARATLAR
• NORMAL HEMATOPOEZ
• LÖSEMİLER
• KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ
– APLASTİK ANEMİ
– MDS
– Megaloblastik Anemi
– LENFOMA TUTULUMU
• MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER
FAB Sınıflaması !!!
Morfolojik ayırım -
Morfolojik ayırım +
NORMAL MYELOİD SERİ HÜCRELERİ
MYELOBLAST
META
MYELOSİT
PROMYELOSİT
BAND
(ÇOMAK)
NÖTROFİL
MYELOSİT
NORMAL MONOSİTER SERİ
MONOBLAST
MONOSİT
PROMONOSİT
NORMAL ERİTROİD SERİ
PROERİTROBLAST
intermedier eritroblast
geç eritroblast
erken eritroblast
MEGAKARYOSİTER SERİ
megakaryoblast
promegakaryosit
megakaryosit
OLGUNLAŞMAMIŞ LENFOİD HÜCRE (HEMATOGON)
OLGUN LENFOSİT
AKUT
PREKURSOR
LENFOBLASTİK
LÖSEMİ
LENFOBLAST
BLAST
Lösemilerin sınıflandırılması
• Lösemi öncesi klonal hastalıklar
(Myelodisplastik Sendromlar)
• Akut Myeloid (Myelojenöz) Lösemiler
• Akut prekürsor Lenfoblastik Lösemi
• Kronik Myeloproliferatif neoplaziler (=
Kronik Myeloid lösemiler)
Philladelphia + / Philladelphia -
• Kronik Lenfositik Lösemi
Akut Lösemiler
Hematopoezi sağlayan kök / öncü hücrelerin
klonal/neoplastik proliferasyonudur.
Öncelikle ilk olarak kemik iliğinde gelişir ve sıklıkla
neoplastik hücreler periferik kana çıkarlar. Dalak dokusu
sıklıkla, diğer lenfoid dokular, SSS, deri parankimatöz
diğer organlar (karaciğer, testisler vs) daha seyrek
tutulabilir.
Akut Lösemileri anlamamız için önce
NORMAL HEMATOPOEZİ
hatırlamamız gerekir!
AML M1 MİNİMAL FARKLILAŞMA GÖSTEREN AML
AML M2 MATÜRASYON GÖSTEREN AML
AML M3 AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ
T(15:17)
AML M3 AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ
T(15:17)
AML M5 AKUT MONOBLASTİK LÖSEMİ
KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ
ÇOĞALMA BOZUKLUĞU
APLASTİK ANEMİ
ÇOĞALMA BOZUKLUĞU
KEMİK İLİĞİ İNVAZYONU
CD20
ÇOĞALMA BOZUKLUĞU
FİBROZİS
(MDS)
Myelodisplastik Sendrom
Tanım: Bir veya fazla seride inefektif
hematopoez ile karakterli bir grup klonal
hematopoetik kök hücre hastalığıdır.
Morfolojik spektrum:
Displazi,
Matürasyon duraklaması,
Blast artışı
Diseritropoez
Normal matürasyon
Megaloblastik değişiklikler
Çekirdek morfoloji
bozukluğu
Howell-Joly
Bazofilik
Noktalanma
Ring
Sideroblast
Dismegakaryopoez
Paratrabeküler alanlara göç ve gruplaşma
Lobulasyonun azalması
Mikromegakaryosit
MDS
MDS –AML TRANSFORMASYONU
MPN
(MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER)
HASTALIK
KML
Kronik Myeloid
Lösemi
PV
Polistemia Vera
ET
Esansiyel
Trombositoz
MUTASYON
BCR-ABL füzyon geni
Mutasyonun
görülme oranı Sonuç
100%
ABL Kinaz Aktivasyonu
JAK2 Nokta Mutasyonu
>95%
JAK2 Kinaz Aktivasyonu
JAK2 Nokta Mutasyonu
MPL Nokta Mutasyonu
50% - 60%
5% - 10%
JAK2 Kinaz Aktivasyonu
MPL Kinaz Aktivasyonu
JAK2 Nokta Mutasyonu
PMF
Primer myelofibrozis MPL Nokta Mutasyonu
50% - 60%
5% - 10%
JAK2 Kinaz Aktivasyonu
MPL Kinaz Aktivasyonu
c-KIT Kinaz Aktivasyonu
Sistemik Mastositoz
c-KIT Nokta
>90%
Kronik Eozinofilik
Lösemi
FIP1L1-PDGFRα füzyon
sık
Mutasyonu
geni
PDE4DIP-PDGFRβ
füzyon geni
seyrek
PDGFRα Kinaz Aktivasyonu
PDGFRβ Kinaz Aktivasyonu
KML
KML Periferik kan
KML Periferik kan
Lökositoz >100 000 /mm3
KML
KML
KML KEMİK İLİĞİ
KML Fibrozis
RETİKÜLİN
KML Ekstramedüller Hematopoez
DALAK
BCR-ABL NEGATİF MPN
KML
PV Hastalık gelişimi süreci
BCR-ABL NEGATİF KMPH
KML
ET Periferik Kanda Dev trombositler
BCR-ABL NEGATİF KMPH
PMF
periferik kan lökoeritroblastosis
Kemik iliğinin primer neoplastik hastalıkları
Web siteleri
• http://www.hematologyatlas.com/principalpage.
htm
• http://ashimagebank.hematologylibrary.org
• http://www.kanbilim.com/
• http://pathy.med.nagoyau.ac.jp/atlas/doc/atlas.html
• http://diaglab.vet.cornell.edu/clinpath/module
s/heme1/intro.htm
• http://library.med.utah.edu/WebPath/HEMEH
TML/HEMEIDX.html
Download