Primamycin/LA

advertisement
Primamycin/LA
%20 Oksitetrasiklin
FORMULASYONU
Her 1 ml Primamycin/LA, 200 mg Oksitetrasiklin i~erir.
ENDiKASYONLARI
Primamycin/LA, Oksitetrasiklin'in spektrumuna giren Gram (-)
ve Gram(+) bakteri, baz1 mikoplazma su~lan, riketsiyalar ve baz1
protozoalann sebep oldugu enfeksiyonlarda kullamld11j1 gibi,
tek dozda uzun sureli etkili olabilmesi nedeni ile ozel ama~ll
endikasyon sahalannda da tercihen kullaml1r.
• Doz tekrannm gO~ oldugu bakteriyel
enfeksiyonlann tedavisinde,
• Dogum ve operasyon sonrasmda koruyucu I
sagalt1c1 ama~la,
• Vol vurgunu (Shipping-fever, pasteurellosis) vakalanm onlemek
amac1yla, hayvan nakillerinde, nakil oncesi veya ~iftlige van~ta
tom suruye,
• ~ap sekonder enfeksiyonlanmn onlenmesi ve hastallk
zararlanmn en aza indirilmesinde,
• SurOierde yaygm ayak hastallklanna (ayak ~Orugu-piyeten)
kar~l suru tedavisinde,
• Klamidiya vakalannda yavru atmalarm onlenmesinde,
• Surude yay1lma egiliminde olan solunum ve sindirim sistemi
hastallklanmn proflaksisinde kullamllr.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Primamycin/LA; koyun, ke~i ve Sl(jlrlarda uygun kallnllk ve uzunluktaki
igneyle derin kas i~i enjeksiyon ~eklinde uygulamr.
KO~Okba~ ve buyukba~ hayvanlarda 10 kg C.A. i~in 1 ml (20 mg/kg)
hesap edilir.
UYARILAR
Koyunlarda 5, s11j1rlarda 20 ml'den fazla doz gerektiren durumlarda,
dozun bolunerek iki ayn yere yap1lmas1 onerilir.
~etis
VASAL ARINMA SURECi
Vasal annma sOresi sOtte 12 gun, ette 28 gOndOr.
AMBALAJ ~EKLI
50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik ~i~elerde kutulu olarak sunulmaktad1r.
DEPOLAMA VE RAF OMRO
imal tarihinden itibaren 2 y1ld1r.
~etis
Download