Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Katılmak, İslam`a Göre Haramdır

advertisement
ِ
ِ ‫َّح ٰم ـ ِـن الر‬
‫َّحي ــم‬
ْ ‫بِ ْس ـ ِـم اهلل الر‬
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Katılmak, İslam’a Göre Haramdır, Küfür Rejimine Destektir
10 Ağustos Pazar günü, ilk kez halkoyuyla, üç adayın katılacağı Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı’nın, ister kokuşmuş İngiliz tipi parlamenter sistemdeki gibi Meclis tarafından seçilmesi, isterse müfsit
Amerikan tipi başkanlık sistemindeki gibi halkoyuyla seçilmesi, “Cumhurbaşkanlığı” kurumunun vakıasını ve hakikatini
değiştirmez. Mesele, seçim sisteminden ziyade bu kurumun mahiyetidir. Zira Laik (dinsiz) Cumhuriyet rejiminde en üst
düzey temsil makamı, devletin başı ve ordunun başkomutanı sıfatına haiz olan “Cumhurbaşkanı”, anayasanın
uygulanmasından, devlet organlarının uyumlu ve koordineli çalışmasına kadar pek çok fonksiyon yürütür. Meclis’te
çıkarılan yasaları ve hükümet tarafından imzalanan uluslararası anlaşmaları onaylayıp yayımlar. Başbakan, genelkurmay
başkanı, bakanlar, yüksek yargı üyeleri ve diplomatik temsilciler gibi devletin en kritik konumlarına atamalar yapar.
Bakanlar Kurulu ve MGK gibi hayati organlara başkanlık eder, gerekirse ordunun kullanımına dahi karar verebilir.
Böylesine geniş yetkilere sahip bir kurumun, başımızdaki küfür rejiminin kalbi ve tepe noktası olduğu aşikârdır.
Dolayısıyla adayların İslami görüntülere sahip olması kişisel özellikten öte geçmez, bu kurumun ve bu seçimlerin
vakıasını değiştirmez. Oysa başta toplum ve devlet olmak üzere, hayatın her alanında Allah’ın razı olduğu şekilde, yani
İslami hükme uygun hareket etmek her Müslüman için farzdır ve kaçınılmazdır. Öyleyse Allah’tan ve Ahiret Günü’nden
hakkıyla korkan Müslümanların bu meselede takınması gereken İslami tavrın açıklanması elzemdir. İddia edilenin aksine
demokrasi seçimlerden ibaret değildir. Bu fasit küfür sistemini, Müslüman ümmete süslü göstermek için kasıtlı ve
devamlı olarak “demokrasi seçimdir”, “demokratik hakkınızı kullanın”, “seçimlere katılın, yönetime ortak olun” propagandası
yapılmaktadır ki bu apaçık bir saptırmacadır. Ayrıca seçim yarışları; içi boş vaatlere, duyguları okşayan demagojilere,
َ َ ُ َ َ ّ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ُ ُ
halka şirin gözükmeye dönük toplum mühendisliğine ve seviyesiz atışmalara dayalıdır. ‫يمىن َوأ َّن ُه ْم َيقىلىن َما َل‬
‫ألم تر أنهم ِفي ك ِل و ٍاد ي ِه‬
ُ
‫“ َي ْف َعلى َن‬Görmüyor musun, onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapamayacakları şeyleri söylerler.” [Şu’arâ 225]
Ey Müslümanlar! İnsanların işlerini yürütecek ve sorunlarını çözecek en mükemmel hükümler ve çözümler, insanın,
hayatın ve kâinatın yaratıcısı olan Allah Subhânehu’nun dini olan İslam’dadır. Mevcut sistemlerin hiçbiri İslami yönetim
olmadığı gibi, mevcut yöneticilerin ve liderlerin hiçbiri de İslami hükümleri esas almamaktadır. Tam aksine Allah’ın
dininden yüz çevirdikleri için hakkı, adaleti ve doğruluğu değil de, taraflar arasındaki güç dengesini esas alan uzlaşmacı
ara çözümlere dayalı kapitalist Batı’dan ithal demokratik sisteme tutunurlar. Hâlbuki bizler Müslümanız ve âlemlerin
Rabbinden gelmiş İslam’ın sahih, ideolojik, köklü ve merhametli hükümlerine ve çözümlerine sahibiz. İslam’ın hüküm ve
çözüm göstermediği hiçbir alan, hiçbir mesele, hiçbir iş yoktur. İslam sapasağlam ve eksiksiz bir ideolojidir. O halde nasıl
olur da yegâne hak olan İslam’ı bir kenara bırakıp bâtıl-Batılı demokratik küfür sistemine rıza gösteririz? Bu tâğûtî şer
nizamı kabul ederiz? Bu cahiliye rejiminin seçimlerine katılırız? Oysa Allah [Subhânehu ve Te’alâ] bizleri şiddetle uyarmaktadır:
َ
ّ ْ
ْ ْ ََ
ّ
‫“ أف ُحك َم ال َج ِاه ِل َّي ِة َي ْب ُغى َن َو َم ْن أ ْح َس ُن ِم َن الل ِه ُحك ًما ِل َق ْى ٍم ُيى ِق ُنى َ َن‬Yoksa onlar cahiliye hükmünü (yönetimini) mi arıyorlar? Hâlbuki
akleden bir toplum için hükmü (yönetimi) Allah’tan daha güzel olan kim vardır?” [Mâ’ide 50]
Ey Faziletli Kardeşler ve Bacılar! Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilâyeti olarak sizlere sesleniyoruz! Hepsi de Batı destekli
bu adayların hiçbirine oy vermeyin! Seçim sandıklarına gitmeyin! Faaliyetlerine katılmayın! Bağışta bulunmayın! Süslü
sözlerine ve yalan vaatlerine kanmayın! İslam’dan uzak oldukları halde onlara sempatiyle bakmayın! Onlardan rahatlık,
ferahlık, çözüm ve hayır ummayın! Daha güzel bir geleceğe, daha müreffeh bir ülkeye, daha bilinçli nesillerin yetişmesine
ortak olayım derken, sömürgeci kâfirlerin çıkarlarına hizmet edecek daha karanlık bir geleceğe ortak olmayın. Bu küfür
sisteminin ömrünü daha fazla uzatmayın. Yozlaşmış, inançlarından uzaklaşmış, utanç duyacağınız nesillerin yetişmesine
َ َ
َ
َّ ‫“ َو َز َّي َن َل ُه ُم‬Şeytan,
ُ ‫الش ْي َط‬
َ ‫ان َأ ْع َم َال ُه ْم َف‬
َّ ‫ص َّد ُه ْم َعن‬
sebep olmayın! Şeytan’ın aldattığı kimselerin peşinden koşmayın! ‫ن‬
َ ‫الس ِب ِيل ف ُه ْم َل َي ْه َت ُدو‬
ِ
onlara yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar.” [Neml 24]
Rejimiyle, kurumlarıyla, anayasasıyla, seçimleriyle, adaylarıyla bu devlet biz Müslümanlara ait değildir. Bizim
devletimiz ancak ve sadece İslami devlettir. O da İslami ideolojik sistemin sarsılmaz uygulayıcısı, küfrün ve sömürgeci
kâfirlerin korkusuz düşmanı, işgal altındaki İslami toprakların yegâne kurtarıcısı, katledilen, hapsedilen, işkence edilen,
kirletilen her masumun yılmaz savunucusu olan Nübüvvet Minhâcı üzere Râşidî Hilâfet Devleti’dir. Devletimiz işte
budur! Kurmamız, korumamız, desteklememiz ve güç vermemiz gereken çağrı işte budur! Allah Subhânehu’nun razı
olacağı, Rasulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in gurur duyacağı, tüm Müslümanların etrafında kenetleneceği, Müslüman olsun,
gayri-Müslim olsun her mazlumun imdada çağıracağı siyasi liderlik işte budur!
‫حزب التحرير‬
Hizb-ut Tahrir
Türkiye Vilayeti
H. 06 Şevval 1435
M. 02 Ağustos 2014
www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com | www.hizb-turkiye.org
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards