İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU

advertisement
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Mimarlık ve Kimlik
Architecture and Identity
Kodu
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Code)
(Semester)
(Local Credits)
(ECTS Credits)
MTS 509
Güz
Fall
3.0
7.5
Enstitü Anabilim
Dalı/ Program
Ders Seviyesi
(Course Level)
Yüksek Lisans/
M.Sc.
Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı
Architecture / Architectural Design
(Department/Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin İçeriği
(Course Description)
30-60 kelime arası
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Maddeler halinde 2-5 adet
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Maddeler halinde 4-9 adet
Seçmeli
Elective
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe
Turkish
Kimlik tanımı, kültürel, kişisel, grup ve toplumsal kimlik tanımları; kimlik ve yaşam biçimi,
kimlik-yaşam kalitesi etkileşimi; kültürel değişim ve kimlik; yerin ruhu (genius loci) kavramı;
çevresel kimlik oluşum modeli; doğal çevre kimliği ve kentsel kimlik oluşumu; kentsel kimlik;
mimari kimlik, kurum kimliği ve mimari-mekansal yansıması; aidiyet, özgüleme (kendileme);
eşya ve kişisel/çevresel kimlik, mekansal kimlik göstergeleri; tasarımcı/kullanıcı kimliği.
Identity definition; cultural, personal, group and social identity definitions; identity and life style;
interaction of identity and living quality; cultural change and identity; concept of sole of the
place (genius loci); model for environmental identity; urban identity process and identity of
natural environment; urban identity; architectural identity; institutional identity and its reflections
on architecture and space; place attachment; appropriation; equipment and
personal/environmental identity; spatial indicators of identity; identity of designer / user.
1.
Kültürel yapının bir parçası olan kimliğin bireysel, toplumsal, kültürel düzeyde mekansal
etkileri üzerinde düşünme ve eleştirebilme becerisini geliştirmek,
2. Mimari tasarım problemlerinde kimlikle ilgili konuların yerle bağlantısı kapsamında
tasarım yapma becerisini geliştirmek,
3. Yer ve grup aidiyeti, kendileme, mimari ve kentsel kimlik ilişkilerini anlayarak mimari
tasarım çalışmalarında yasımasını sağlamak;
4. Tasarımcı kimliğinin gelişmesi konusunda beceri kazandırmak,
1. Progressing the ability of thinking and criticism on the spatial effects of cultural identity
being a part of cultural structure in individual and community levels,
2. Progressing the design ability in architectural design problems related with place
attachment,
3. Understanding of effects of place and group attachment, appropriation and urban identity
relations and its reflections to architectural design,
4. Obtaining the ability of progressing individual identity for designers,
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1. Farklı alanlardaki bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
2. Eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme,
3. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme,
4. Bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda
kullanabilme,
Graduate students who successfully pass this course gain the following knowledge, skills and
competencies;
1. Interpret and create new knowledge by integrating the knowledge in different areas,
2. To critically evaluating and directly learning,
3. To review and develop social relationships and norms that direct relations with a critical
perspective and, where necessary to act to change
4. To use knowledge, problem solving and / or practical skills in interdisciplinary studies,
1.
Kaynaklar
(References)
2.
3.
4.
5.
6.
Ödevler ve Projeler
Dovey, K., Becoming places : urbanism/architecture/Identity/power /
London ; New York, Routledge, 2010,
King, Anthony D. Spaces of global cultures : architecture, urbanism,
identity, London, Routledge, 2004,
Abel, C., "Architecture and Identity", Architectural Press, Oxford, 1997
Bilgin, N., "Kollektif Kimlik", Sistem Yayınları, İstanbul, 1999,
Paecher, C., "Learning, Space and Identity", Paul Chapman, London, 2001
Norberg Schulz, C., "Genius Loci: Towards A Phenemenology of
Architecture", Rizzoli. New York, 1984
Ödev: 2 ödev ve bir dönem ödevi ve sunuşları yapılmaktadır.
(Homework & Projects)
Homework: 2 homeworks and a term paper and their presentations
Laboratuar Uygulamaları
-
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
Ödev ve proje raporlarının hazırlanması ve sunulması sürecinde bilgisayar kullanımı.
(Computer Use)
Using computer in the process of preparing and presentation of homework and project
essay.
Diğer Uygulamalar
-
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi*
(Quantity)
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
2
20
-
-
1
30
-
-
-
-
1
50
*Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur.
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş, konuların tanıtılması
Kimlik tanımları, kişisel ve bireysel kimlik
Grup kimliği, toplumsal kimlik
Kimlik ve yaşam biçimi-yaşam kalitesi etkileşimi
Kültürel değişim ve kimlik
Yerin ruhu (Genius loci) kavramı
Çevresel kimlik oluşum modeli
Doğal çevre kimliği ve kentsel kimlik oluşumu
Kentsel kimliğin dönüşümü
Mimari kimlik; kurum kimliği ve mimari, mekansal yansıması
Aidiyet (place attachment)
Kendileme (apropriation)
Eşya ve kişisel, çevresel kimlik, mekansal kimlik göstergeleri
Tasarımcı-kullanıcı kimliği etkileşimi
Dersin
Çıktıları
1
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
2
2
2
2
4
4
4
2,4
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction, introducing the subjects
Identity definition; cultural, personal
Group and social identity definitions;
Identity and life style; interaction of identity and living quality;
Cultural change and identity;
Concept of sole of the place (genius loci
Model for environmental identity;
Urban identity process and identity of natural environment;
Transformation of urban identity;
Architectural identity; institutional identity and its reflections on architecture and space;
Place attachment;
Appropriation;
Equipment and personal/environmental identity spatial indicators of identity;
Identity of designer / user
Course
Outcomes
1
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
2
2
2
2
4
4
4
2,4
Dersin MİMARİ TASARIM Programıyla İlişkisi
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Program Çıktıları
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı Mimari tasarım
I
bilgilerini kullanabilme; uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı
disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler
oluşturabilme
Mimari tasarım ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
II
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
III Mimari tasarım ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni
stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme; bilgi ve
becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme;
uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
Mimari tasarım ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik
IV
yapabilme; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
Mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve
V
duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek
denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları
geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
Mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler
VI
ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir
yabancı dili mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde ve bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel
olarak sistemli biçimde aktarabilme
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
1
2
3
X
X
X
X
Relationship between the Course and Achitectural Design Curriculum
I
II
III
IV
V
VI
Program Outcomes of Architectural Design Master Degree
The ability to use theoretical and practical knowledge of architectural design based upon
the competency in the undergraduate level; developing and intensifying in the expert-level;
interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from
various other disciplines
Using the knowledge and the skills for problem solving and/or application in interdisciplinary studies and grasping the inter-disciplinary interaction
Solving the complex problems of architectural design by making use of the research
methods and developing new strategic approaches while taking responsibility; assessing
the specialistic knowledge and skill gained through the study with a critical view and
directing one’s own learning process; The ability to carry out a specialistic study
independently
Fulfilling the leader role in the environments where solutions are sought for the
problems ,in architectural design; ability to see and develop social relationships and the
norms directing these relationships with a critical look and the ability to take action to
change these when necessary
Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting,
interpreting, practicing and announcing processes of architectural design data and the
ability to teach these values; developing strategy, policy and application plans and the
ability to evaluate the end results of these plans within the frame of quality processes
Systematically transferring the current developments in architectural design area and one’s
own work within the international environments orally, visually and in written forms by
using a foreign language and establishing written and oral communication with that
language and the computer software together with the information and communication
technologies efficiently and according to the needs of the area
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
Y. Doç. Dr. Cemile Tiftik
Y. Doç. Dr. Göksenin İnalhan
Tarih (Date)
10.02.2011
1 2 X
X
X
İmza (Signature)
3 X
Download