T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ETİK DEĞER

advertisement
T.C
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ETİK DEĞER VE DÜRÜSTLÜK
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli
ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle; “Kamuda etik
kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik
davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara
yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık
ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle
kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı
olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını”
düzenlemiştir.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Müşavirliğimiz
personeline imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Kamu görevlileri, görevlerini icra
ederken ekte yer alan yönetmelikte belirtilen etik davranış ilke ve değerlere bağlı olarak
görevlerini icra etmekte ve hizmet sunmakla imzalamış oldukları etik sözleşmesine uymakla
yükümlüdürler.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards