milletin dili vardır ve dilini kaybeden top lumlar millet olma özelliğini

advertisement
Dil Havramı Töreni ve Cumhuriyet
Döneminde Türkçe Bilgi Şöleni, Dolmabakça
Sarayı'nda
gerçekleş
Annç, Başbakan Erdoğan, ^ İİUİ Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik veKültür ve Turizm i
ildi. Şölene Cumhurbaşkanı
kanı Erkan Mumcu
Sezer, TBMM
Başkanı
katıldı.
milletin dili vardır ve dilini kaybeden top­
reti içinde bulunduğunu sevinerek gör­
malarla söz konusu hedetlcrc ulaşma gay­
lumlar millet olma özelliğini kaybederler.
düğünü belirterek, şunları kaydetti:
reti içindedir. Ancak bu görev sadece
TDK'nın görevi değildir. Hepimize düşen
Bu mekanda yapılan son Dil Kurul­
"Derin bir tarihi geçmişe sahip kül­
tayında Atatürk'ün altını çizdiği Büyük
türümüzün aynı derinlikte ve güçte bir
görevler, sorumluluklar vardır. Güçlü
Türk Kamusu, yani Büyük Türk Dili Söz­
dille kendini ifade etmesi gerekir. Kullan­
Türkiye için güçlü ve zengin bir Türk­
lüğü hedefi hayata geçirilemedi."
dığımız Türkçe buna müsaittir. Gelecekte
çe'ye herkesin katkı yapması gerekir."
YÜZBİN K E L İ M E YETER Mİ?
Türk Dil Kurumu tarafından 1945'de
ERDOĞAN
güçlü bir toplum olarak varolmak istiyor­
sak dilimizi güçlendirmeli, onun imkan­
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
larını en geniş biçimde genç nesillere,
da, Türkçe'nin, Türk milletini
kelime bulunduğunu, sözlüğün 1983'deki
yazarlara, çevirmenlere sunmalıyız. Artık
yapan en önemli unsurlardan biri ol­
baskısında ise kelime sayısının 58 bin
dogmatik zihinlerin egemen olmadığı öz­
civarında olduğunu vurgulayan A n n ç ,
gür üniversitelerde yeni düşünceler, kav­
"Bugün Türk Dil Kurumu'nın internet
ramlar, sözler üretilmelidir. Bilim adam­
sitesinde 100 bin sözcük vardır. Sadece
larımız yeni keşifler, buluşlar yaparak on­
bilgisayarla ilgili kelimelerin sayısı 30
lara Türkçe isimler vermeli ve dilimizi
binlerin üzerinde olduğu bir yüzyılda
tüm dünyaya duyurmalıdır."
yayımlanan
Türkçe
sözlükte
15 bin
le yctinebilnıesi mümkün müdür? Böylesi
nolojik gelişmelerin Türkiye'de konuşu­
cılız bir söz varlığıyla felsefe ve bilim
lan Türkçe'nin yakın coğrafyada daha
yapmak, yeni teknolojiler üretebilmek,
geniş
yani ilerleyebilmek, yüksek bir kültür
ladığını söyledi. "Bizim kelimelerimiz ve
oluşturabilmek mümkün değildir" diye
düşüncelerimiz bu coğrafyalarda dolaş­
konuştu.
maya başlamış, kültürel etki alanımız
Bülent A n n ç , TDK'nun dilin köken,
öz veya yabancı bütün unsurlarını Türkçe
sözlükte göstererek, Atatürk'ün ülküsü
olan büyük Türk sözlüğüne ulaşma gay-
lerini, fazlasıyla yetebileceği bu coğraf­
yayı yabancı dillerin kelimeleriyle doldurmayalım. Türkçe karşılığı
bulunan
hiçbir ifadeyi yabancı dillerden kelime it­
dedi.
Bülent Arınç, son yıllardaki tek­
ulaşılabilmesini
duğunu belirterek, "Gelin bu dilin sözcük­
hal ederek cümlelerimize sokmayalım"
Türkçe'nin 100 bin civarında bir kelime i-
kitlelere
millet
sağ­
genişlemiştir" diyen Arınç, konuşmasını
şöyle tamamladı:
'"Bu bilinçle son 15 yıldır TDK daha
bir akademik ve daha bir verimli çalış-
Başbakan Erdoğan, tarihle kültürden
alınan büyük birikimin Türkiye'nin en
büyük
gücü
olacağını
vurgulayarak,
"Dükkanlara, işyerlerine, şirketlere isim
verirken güzelim Türkçe kelimeler yerine
yabancı kelimeleri tercih etmeyelim."
dedi.
Toplantıya
katılan
Milli
Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik ile Kültür ve
Turizm Bakanı
Erkan Mumcu da birer
konuşma yaptılar.
TBMM BÜLTENİ
17
Download