1)(……) Kemiklerde en çok kalsiyum ve fosfat minerali vardır.Ayrıca

advertisement
ADI-SOYADI:
SINIFI:
PUAN
B GRUBU
OKUL NO:
ÖĞRETĠMYILI LĠSE 1 BĠYOLOJĠ DERSĠ I.DÖNEM
II.YAZILI
Ders Öğretmenleri:
A-DOĞRU-YANLIġ TĠPĠ SORULAR (10 PUAN)
Kemiklerde en çok kalsiyum ve fosfat minerali vardır.Ayrıca kalsiyum kasların kasılmasında ve kanın
pıhtılaşmasında görev yapar.
2)(……) Vücudumuzun %45 i sudur.Su vücudumuzda enzim faaliyetleri için gereklidir.Ayrıca iyi bir çözücü
olduğundan besinlerin sindirilmesinde,emilmesinde ve taşınmasında görev yapar.
3)(……) Yağda eriyen vitaminlerin fazlası karaciğerde depo edilirken suda eriyen B ve C vitaminlerinin fazlası
vücuttan atılır
4)(……) N içeren tek besin proteindir.
1)(……)
5)(……) 2 aminoasidin birleşmesinden dipeptid oluşur.
B-BOġLUK DOLDURMA TĠPĠ SORULAR (20 PUAN)
1. ……….. Suda çözünmeyen eter, alkol, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünen maddelerdir.
2. Enzimin etki ettiği maddeye ………………… denir.
3. İnsan kanının pH’ı ...................... de sabittir.
4. ……………… turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya çevirirler.
5…………….
hücreleri birden fazla hücre tipine farklılaşır.
6.………………. sadece bitki hücrelerinde bulunur.Suda çözünmez.İyotla mavi mor renk verir
7.………………..çok sayıda glikozun birleşmesiyle meydana gelir.Kas ve karaciğerde depolanır.Lügol ile kahve renk verir.
8 ATP molekülündeki 3 fosfat bağının sondan 2 tanesi yüksek enerjilidir.Bu bağların kopmasıyla …………….kalorlik
enerji açığa çıkar.
9. Develer için ………….. metabolik su oluşturması yönüyle önemlidir.
10. Depo polisakkaritler olan glikojen hayvanlarda,……………. ise bitkilerde görülür.
C-KLASĠK SORULAR (70 PUAN)
1. AĢagıdaki boĢ bırakılan yerleri doldurunuz.
-A vitamini eksikliğinde ……………….
-D vitamini eksikliğinde ……………….
-E vitamini eksikliğinde ……………….
-K vitamini eksikliğinde ……………….
-C vitamini eksikliğinde ……………….
2. AĢagıdaki boĢ bırakılan yerlere uygun besin maddelrini yazınız.
Açlık anında tüketim sırası;
Sindirim kolaylığına göre;
Sağladıkları enerji miktarına göre;
Yapıya katılma miktarına göre;
………….………-………….……..-Proteinler
Karbonhidratlar - ………………-……………..………………-……………..-Karbonhidratlar
………………-……………..-Karbonhidratlar
3.Besin maddelerindeki organik maddelerin tanınması için kullanılan ayıraçların adlarını yazınız.
4.AĢağıdaki minerallerin görevlerini yazınız.
Fosfor:
Kalsiyum:
Demir:
Ġyot:
Flor:
5.Bir protein
sentezi sırasında 2999 su açığa çıkmıştır. Buna göre;
a) Bu sentezi yöneten DNA da kaç fosfat molekülü vardır?
b) Bu sentezden sorumlu DNA da Adenin sayısı 300 ise bu DNA daki toplam hidrojen bağı sayısı nedir?
DNA da Adeninle Guanin arasında 1 / 4 ( A / G = 1 / 4 ) oran vardır. Bu DNA daki toplam fosforik
asit sayısı 6000 dir. Buna göre; DNA daki toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır ?
6.Bir
7. AĢağıdaki terimleri açıklayınız.
Riboz :
Lipid :
Sakkaroz :
Pürin :
ADP :
Peptid bağı :
Nükleotid :
İnhibitör :
d)Substrat:
Download