Bu çalışmada, güneş ışınım miktarı ve güneşlenme süresine paralel

advertisement
Bu çalışmada, güneş ışınım miktarı ve güneşlenme süresine paralel olarak artan
soğutma ihtiyacının karşılanmasında jeotermal enerji, atık ısı ve güneş enerjisinin
kullanılmasını mümkün kılan absorpsiyonlu soğutma sistemleri incelenmiştir. Bu amaçla
H 2 O - LiBr akışkan çiftinin kullanıldığı çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemi
performans analizi yapılmıştır. Sistemin her bir elemanı için termodinamiksel bağıntılar
elde edilip tablolar halinde ortaya konulmuştur. Sistemin Enerji analizi yapılırken EES
(Mühendislik Denklem Çözücü) paket programı kullanılmıştır. Sistemdeki jeneratör
sıcaklığı 125 · 135 °C arasıda değiştirilerek, jeneratör sıaklığıdaki değGmin soğtma tesir
katsayıı(COP) ve sistem elemanlarıı kapasitesi üerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Download