İktisada Giriş

advertisement
İktisada Giriş
DİKKAT!
1.
2.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İktisada Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İk sadi olayları incelerken “ne olması gerekir” anlayışı ile
yaklaşan ekonomi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Tüke cinin çeşitli fiyat düzeylerinden almak istediği mal
miktarlarını gösteren doğru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pozi f ik sat
A) Engel eğrisi
B) Norma f ik sat
B) Arz eğrisi
C) Mikroik sat
C) Talep eğrisi
D) Pareto op mum
D) Eş ürün eğrisi
E) Ar Değer Teorisi
E) Üre m olanakları eğrisi
Aşağıdaki mal çi lerinden hangisi ikame mallara örnek
gösterilemez?
5.
Kısa dönemde marjinal maliyet eğrisinin, ortalama değişken
maliyet eğrisi ile kesiş ği nokta aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilir?
A) Koyun e -Sığır e
A) Kapanma noktası
B) Fasulye-Nohut
B) Denge noktası
C) Çay-Kahve
C) Ekonomik kâr noktası
D) Dolma kalem-Mürekkep
D) Op mum üre m noktası
E) CD film-DVD film
E) Eksik rekabet noktası
3.
Bir B malının fiya %20 ar ğında, A malının talebi de %40
ar yorsa, bu mallara ilişkin talebin çapraz esneklik değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Sermaye piyasalarında tasarruf arz edenlerle, tasarruf talep
edenlerin karşılaşması sonucu oluşan denge fiya
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) 0.5
A) Sermaye
B) -0.5
B) Faiz
C) 1
C) Rant
D) -2
D) Ücret
E) 2
E) Kâr
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
7.
Aşağıdakilerden hangisi makro ik sadın kapsamına girmez?
A) GSYİH’deki değişimler
B) İs hdam düzeyindeki değişimler
C) Firma ve tüke ci dengesi
D) Bütçe ya da kamu açıkları
E) Dış açıklar
10. Toplam talepteki değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
A) Servet azalışları, harcamalar yoluyla toplam talebi nega f
etkiler.
B) Hane halklarının tüke m harcamalarının artması toplam
talebi pozi f etkiler.
C) Vergi oranlarının yükselmesi, tüke m ve ya rım
harcamalarını düşürür; bu ise toplam talebin azalmasına yol
açar.
D) Para arzının artması faiz oranlarını düşürür ve ya rım
harcamalarının artmasıyla toplam talep de artar.
E) Yabancı ülkelerin ekonomik büyümesi sonucu, Türkiye’nin
ithala da artar; bu ise toplam talebin düşmesine yol açar.
8.
Aşağıdakilerden hangisi klasik ik sadın varsayımlarında biri
değildir?
11. Aşağıda Gini katsayıları ile birlikte verilen ülkelerden
hangisinde daha adil bir gelir dağılımı olduğu söylenebilir?
A) Devlet ekonomiye müdahale etmemelidir.
A) A ülkesi / 0.35
B) Para nötrdür.
B) B ülkesi / 0.40
C) Kapitalizmin geliş rilmesi için serbest piyasa ekonomisi en
uygun araç r.
C) C ülkesi / 0.45
D) Ücretler ve fiyatlar sadece yukarı yönde esnek r.
D) D ülkesi / 0.56
E) E ülkesi / 0.75
E) Ekonomi sürekli tam is hdam üre m düzeyinde dengededir.
9.
Paranın Miktar Teorisi olarak bilinen, para arzı ile fiyat
seviyesini ilişkilendiren yaklaşım aşağıdaki ik satçıların hangisi
tara ndan geliş rilmiş r?
12. Paranın aşağıdaki işlevlerinden hangisi mal ve hizmet
değerlerinin ölçümü amacıyla kullanılmasını ifade eder?
A) Değişim aracı olma
A) Irving Fisher
B) Milton Friedman
C) Adam Smith
D) John M. Keynes
B) Hesap birimi olma
C) Değer birik rme aracı olma
D) Bölünebilir olma
E) Genel olarak kabul görme
E) Robert E. Lucas
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
13. Piyasadaki para miktarının talep edilen miktara göre fazla
olması durumunda harcama ar şına bağlı olarak fiyatların
genel seviyesinin yükselmesine ne ad verilir?
16. Serbest care n ülkenin bol olarak sahip olduğu üre m
faktörünün millî gelir içerisindeki payını ar racağını ifade
eden teorem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deflasyon
A) Faktör Dona mı Teorisi
B) Devalüasyon
B) Faktör Fiyatların Eşitliği Teoremi
C) Enflasyon
C) Stolper-Samuelson Teoremi
D) Cari açık
D) Rybczynski Teoremi
E) Revalüasyon
E) Ölçek Ekonomileri Teorisi
14. Klasik dış caret teorisinin temelini oluşturan “Ulusların
Zenginliği” adlı çalışma aşağıdaki ik satçılardan hangisine
ai r?
17. Devlet tara ndan bazı malların dış alımının sınırlandırılmasını
öngören tarife dışı araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhracat kotası
A) A. Smith
B) D. Ricardo
C) T. Malthus
D) G. Haberler
B) İthalat kotası
C) İhracat sübvansiyonu
D) İthalat yasağı
E) Damping
E) J. S. Mill
15. Dış care açıklamaya dönük yeni teorilerden hangisi Posner
tara ndan geliş rilmiş r?
18. Bir ülkenin ihraç malları fiyatlarının ithal malları fiyatlarına
oranına ne ad verilir?
A) Mamulün Hayat Seyri Teorisi
A) Cari denge
B) Tercihlerde Benzerlik Hipotezi
B) Dışa açıklık
C) Teknoloji Açığı Teorisi
C) Dış caret haddi
D) Varlık Teorisi
D) Gümrük tarifesi
E) Ye şkin İşgücü Teorisi
E) İhraca n ithala karşılama oranı
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
19. Bir A ülkesinde reel yurt içi gelir %5 artarken, nüfus ar şı %2
düzeyinde gerçekleşmiş r. Buna göre bu ülkede kişi başına
düşen reel yurt içi gelir ar ş hızı aşağıdakilerden hangisidir?
20. I. Az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen millî gelir seviyesi
düşüktür.
II. Az gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı adaletlidir.
A) %2
III. Az gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi yüksek r.
B) %3
IV. Az gelişmiş ülkelerde insani gelişme indeks değeri bire daha
yakındır.
C) %5
Az gelişmiş ülkelerin temel özellikleri ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r?
D) %7
E) %10
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) II, III ve IV
CEVAPLAR
1. B
2. D
3. E
4. C
5. A
6. B
7. C
8. D
9. A
10. E
11. A
12. B
13. C
14. A
15. C
16. C
17. B
18. C
19. B
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
20. E
Download