T.C. ODUNPAZARI BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ

advertisement
T.C.
ODUNPAZARI BELEDİYESİ
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün
görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve ilkelerini
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki
ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.-15. maddeleri
ile ilgili fıkraları; 18 maddelerine ilgili fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;
a) Belediye: Odunpazarı Belediyesi’ni
b) Belediye Başkanı: Odunpazarı Belediye Başkanı’nı
c) Meclis: Odunpazarı Belediye Meclisi’ni
ç) Encümen: Odunpazarı Belediye Encümeni’ni
d) Müdürlük: Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü
e) Müdür: Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü’nü
f) Personel: Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelini ifade
eder.
Temel ilkeler
MADDE 5- (1) Odunpazarı Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas
alır.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Teşkilat yapısı
MADDE 6- (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü;
a) Kadın Birimi
b) Aile Birimi
c) Kreş Birimi
ç) Engelli Birimi
d) Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde Birimi
e) Yaşlı Birimi’nden oluşur.
Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) a) Odunpazarı ilçesinde kadın ve aile yapısının incelenerek kadınların
sosyal alandaki ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak,
b) İlçemizdeki demografik yapının incelenerek istatistikî verilerinin elde edilmesi ve güncel
tutulması çalışmalarını yürütmek,
c) İlçede yaşayan kadın, aile, çocuk ve dezavantajlı bırakılmış gruplara yönelik olarak
sorunları çözme konusunda danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek; ilgili kurumlarla
iletişimi sağlamak,
ç) Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, engelli,yaşlı, aile ve
dezavantajlı bırakılmış grupların toplum hayatına katılımdaki ihtiyacına yönelik sosyal
hizmetler sunmak,
d) Odunpazarı ilçesinde kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve
geliştirilmesi konularına katkı sağlamak,
e) Kreşlerimizde, Atatürkçü, çağdaş ve laik eğitim anlayışına uygun olarak; çocukların
bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel
beceri ve alışkanlıklar kazandırmak amacıyla kreş açmak ve işletmek.
f) Odunpazarı ilçesinde yaşayan yaşlı bireylerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına göre
envanteri oluşturularak,ihtiyaç düzeylerine göre yapılacak çalışmaları planlamak,
g) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, meslek kuruluşları, kalkınma
ajansları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetler ve projeler yapılmasını
sağlamak ve bu konuda gerekli desteği vermek,
ğ) Odunpazarı ilçesinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının insan
haklarının korunması ve geliştirilmesi konularına farkındalık oluşturulması sağlamaya yönelik
faaliyetler yürütmek,
h) Odunpazarı ilçesinde kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmet modelleri
geliştirilmesini sağlamak,
ı) Dezavantajlı bırakılmış gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliğiyle sosyal çalışmalar ve projeler yapmak,
i) Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlenmesini, sivil toplum kuruluşları ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı ve
etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,
j) Kadınların yaşamdan kopmalarını önleyecek etkinlikler düzenlemek, uygun mekânları
içinde iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak,
k) Çalışan personele, müdürlükçe yürütülecek hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi
eğitim çalışmaları yapmak,
l) Odunpazarı Kent Konseyi’nin, Gençlik Meclisi’nin, Kadın Meclisi’nin, Çocuk Meclisi’nin
ve Engelli Meclisi’nin müdürlüğün görev alanına giren konulardaki çalışmalarına destek
sağlamak,
m) Gençlik, kadın, çocuk ve dezavantajlı bırakılmış grupların ihtiyaçlarının karşılanması ile
ilgili faaliyetleri yürütmek,
n) Belediye Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmekle görevlidir.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, görev ve hizmetlerinden dolayı
Belediye Başkanı’na karşı sorumlu olup;
a) Belediye Başkanı’na karşı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görevlerinin mevzuat
çerçevesinde yerine getirilmesinden sorumludur.
b) Yetkili makamlarca verilen emirleri yapmakla birlikte bu yönetmeliğin altıncı maddesinde
belirtilen tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
c) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan personelin izin, vizite, günlük görev
ve çizelgelerini takip etmekle yükümlüdür.
ç) Personelin gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek ve buna dair tutanak tanzim edip
dosyalamakla yükümlüdür.
d) Müdürlükle ilgili hizmet içi eğitim ve yıllık eğitim çalışma ve programlarını hazırlamakla
yükümlüdür.
e) Müdürlüğün gider bütçesini hazırlamak ve harcamaları usulüne uygun olarak yapmakla
yükümlüdür.
f) Yetkili makamlardan alınan emirleri müdürlük personeline iletmek ve emirlerin
uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
g) Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, idare faaliyet raporu, ön mali
kontrol, iç kontrol, taşınır mal takibi uygulamalarında müdürlüğün sorumlu olduğu hususları
uygulamak, müdürlüğe ait işleri zamanında yerine getirmek, arşiv sistemini düzenli bir
şekilde yürütmekle görevlidir.
h) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç
15 iş günü içerisinde yazılı cevap vermekle görevlidir.
i) Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve personelin tüm özlük
işlemlerinin yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
j) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
Personel yapısı
MADDE 9- (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli;
a) Memur
b) Psikolog
c) Sosyolog
ç) Hemşire
d)Yaşlı bakım elemanı.
e) Uzman ve Usta Öğretici
f) Sosyal Çalışmacı
g) Aşçı
h) Güvenlik Görevlisi
ı) Hizmetli
j) Teknisyen Yardımcısı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Düzenleyici İşlemler
Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
MADDE 10- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak
gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına
göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.
Defter, kayıt ve belgeler
MADDE 11- (1) Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde
elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler,
gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle
konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
Arşiv ve dosyalama
MADDE 12- (1) Devlet arşivleri yönetmeliği hükümlerine göre arşiv tutulur ve tüm
evraklar bekleme süresine göre muhafaza edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 13- (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel
hükümler çerçevesinde hareket edilecektir.
(2) Kreş Birimi ile ilgili olarak Odunpazarı Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve
2/35 sayılı kararı ile kabul edilen Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği hükümleri
uygulanır. İlgili Yönetmelikteki Müdür kavramı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür’ünü ifade
eder.
(3) Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde Birimi ve Yaşlı Biriminin görev ve
faaliyetleri Başkanlık tarafından çıkartılacak Yönerge ile düzenlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 14- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 05/02/2015 tarih ve 4/51
sayılı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan
sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Odunpazarı Belediye Başkanı yürütür.
Download