GAzl üNivnnsirnsi Durdi DURDİypv - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi

advertisement
T.C.
GAzl üNivnnsirnsi
Fen Fakültesi Dekanlığı
FAKÜLTE YÖNETİVİ KURULU
TOPLANTI TARİHİ : 06.05.2015
TOPLANTI NO
: 13
KARAR
NO
: 06
Fakültemiz muhtelif bölüm öğrencilerinin mazeret dilekçeleri ve ekli istirüat raporları
görüşüldü.
Aşağıda isimleri yazı|ı Fakültemiz öğrencilerinin,20|4-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar
yarıyılında Dekanlığımıza lbraz ettikleri mazeret dilekçeleri ve ekli istirahat raporlarının,
isimlerinin karşılarında yazılı gerekçeler nedeni ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince uygun olmadığına, bu hususun adı geçen öğrencilere,
ilgili Bölüm Başkanlıklarına (Dersin öğretim üyelerine bilgi verilmek üzere) ve Üniversitemiz
Ögrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oy birliği iİe karar verildi.
Adı Sovadı
Öğrenci
No
Bölümü
Dersin Kodu ve Adı
l004l0042 İstatistik(N.Ö.) İsr-zoovorıelıema.aştırrn.us,_ı
GEREKÇESİ: "Raporunu l gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
Mert GÜNER
n olmadığına"
Seren SARISOY
l
1
0410073
İstatistik (N.Ö.)
T -202 Matematiksel İstatistik-Il
GEREKÇESİ: "Raporunu 2 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
Elif oRMAN
stik (N.O.) |ST-226 İletişim Becerileri
120410069
GEREKÇESİ: "Raporunu 8 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
Durdi
DURDİypv
080440073
Kimya
(
GEREKÇESİ: "Raporunu 4 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğetim ,e S,nu, Yönetmeliğinin
23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
Zehra
ŞAHiN
10044006l
KIM-256 Organik Kimya
Lab.
-Sınav
GEREKÇESİ: "Raporunu 5 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve
Yönetmeliğinin
23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
Burak
KARAAL
110440032
Kimya (N.Ö.)
GEREKÇESİ: "Raporunu 8 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve
23, maddesi gereğince uygun
olmadığına"
GEREKÇESİ: "Raporunu
lO gün geç teslim
-Sınav
Yönetmeliğinin
* G-4,2İngilizce-Vlll
ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
'I'.C.Gazi Üniversitesi I:en liakültesi o65oo'I'eknikokullar/ANI(ARA
Tel: o 3rz zı3 56 7o - o 3|2 2|2 ı5 39, Faks: o 3ı2 2|2. zz 79,http:l lwww.fen.gazi.edu.tı, [email protected]
lL
ve
Sınav
?*
T.C.
GAzi üNivpnsirnsi
Fen Fakültesi Dekanlığı
TOPLANTI TARİHİ : 06.05.2015
TOPLANTI NO
:13
KARAR No
: 06
Adı Sovadı
(DEVAMI)
Öğrenci
No
Bölümü
Dersin Kodu ve Adı
MORKOÇ
110440044 Kimya N.Ö.) KİM-308 Biyokimya-Il
GEREKÇESİ: "Raporunu 8 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23, maddesigereğince u,gun olmadığına"
*iıı-zoo organik Kimya-l
GEREKÇESİ: "Raporunu 13 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav
Feyaz
Yönetmeliğinin 23' maddesi gereğince u,gun
olmadığına'
KiM -455 Lab.Güvenliği ve Kazalardan K.
GEREKÇESİ: "Raporunu 13 gün geç teslim ettiğinden ve rapor tarihi ile sınav tarihi farklı olduğundan
üniversiteıniz Eğitim
tim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
l l0450041 Biyoloji(N Ö.)
Bio-2l2 Genetik Mühendisliği
GEREKÇESİ: "Raporunu 3 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23. maddesi gereğince
n olmadığına"
Kübra Aslı ŞIMAY
l 20450050
Bl0-210 Ekoloji
GEREKÇESİ: "Raporunu 5 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
GEREKÇESİ: "Raporunu
l0
gün geç teslim
BIO -2l2 Genetik Mühendisliği
ettiğinden
Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
Bİ0-106 Hayvan Histolojisi Lab.
8İ0-208 Hayvan Yapı ve İşlevleri Lab.
GEREKÇESİ: "Raporunu |2 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince uygun olmadığına"
Emre KESKIN
080455053 Biyoloji (i.Ö.) Bio-2l1 Moleküler Biyoloji
GEREKÇESİ: "Raporunu 2 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23. maddesi gereğince
n olmadığına"
Seren KÜLCÜoĞı-u
1404300l0 Fizik §.O.)
FIZ-106 Fizik-II
GEREKÇESİ: "Raporunu 4 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23, maddesi gereğince u,gun olmadığına"
*ilrı-ı ıo Kimya-II
GEREKÇESİ: "Raporunu 5 gün geç teslim ettiğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23' maddesi gereğince u,gun olmadığına"
,AR-l02 Atatürk ilke ve ink. Tarihi_Il
TUR-102 Türk Dili-II
İNc-ıoz İngilizce-Il
GEREKÇESİ: 5i derslerine mazeret sınavı yapılmaması neden
'l'.C.Gazi Üniversitesi l]ien [:akültesi rı65oo'['el<nikokullar/ANI(ARA
fel: o3ız, zl3567o-o3:,22:l2 15 39,Faks: o3|22ı"zz79,http:llwww.fen.gazi.edu.tr,[email protected]
F\
|.L
v*\
aa -Q-,
,W,ğ
T.C.
GAzi üNivpnsirnsİ
Fen Fakültesi Dekanlığı
:06.05.2015
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
:13
KARAR No
Adı Sovadı
: 06
(DEVAMI)
Öğrenci
No
BetülCAN
080430030
GEREKÇESİ: 5i derslerine mazeret sınavı
Dersin Kodu ve Adı
Bölümü
Fizik (N.Ö.)
lmaması nedeni
G-l02 İngilizce-Il
1e
n olm
Gamze USUL
Fizik (i.Ö.)
1l0435026
G- l 02 Ingilizce-II
GEREKÇESİ: 5i derslerine mazeret sınavı va lmaması ııedeni le
olmadığına
Şeyda
ŞiMŞEK.
1204ı00
GEREKÇESİ: "İstirahat raporu verilmediğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
maddesi gereğince uygun olmadığına"
23.
FatmaKübraATMACA080420009Matematik(N.Ö.)MAT-4ı0Kısffi
GEREKÇESİ: "İstirahat raporu verilmediğinden Üniversitemiz Egitim-Ögretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23.
Sedanur COZAR
|40420016 Matematik (N.Ö,) MAT-1 ı+ ıineer Cebir
GEREKÇESi: "istirahat raporu verilmediğinden Üniversitemiz Egltim-Ögretim ve Sınav yönetmeliğinin
23.
maddesi gereğince uygun olmadığına"
maddesi gereğince uygun olmadığına"
TURAN
l
l0425050
Matematik (İ.
)
MAT-I06 Soyut Matematik-Il
MAT-202 Cebir-II
GEREKÇESİ: "İstirahat raporu verilmediğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
23.
ERDOGAN
ERDOGAN
110450026 Biyoloji(N.Ö.) Bİ0-212 Genetik Mtıhendislğ
GEREKÇESİ: "İstirahat raporu verilmediğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönİtmeliğinin
23.
maddesi gereğince uvgun olmadığına"
Osman
Maddesi gereğince
Melek
BAL
olmadığln2"
090455015
Biyoloj
BTM-402 Nanobiyoteknoloj i
GEREKÇESİ: "İstirahat raporu verilmediğinden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Y6netmeliğinin
Maddesi gereğince uygun olmadığına"
23.
120425034 Matematik (i.Ö.) FiZ-|62 Geneı Fizik-II
Şerife KABAK
GEREK_ÇESİ: "İstirahat raporu verilmediğinden ve tedavi saati ile sınav saati farklı olduğundan Üniversitemiz
tim-Oğretim ve Sınav Yönetmeliğinin23. Maddesi gereği
olmadığrna"
___l t
'I'el: o
'|'.C.Gazi Universitesi l];en [:akültesi o65oo'I'eknikokullaı/ANI(ARA
3rz zg 56 7o - o 3ı2 2lz ı5 39, Faks: o 312 2|2 zz 79, http,l lwww.fen.gazi.edu.tr, [email protected]
/r
/\
ds ,pV,
T.C.
GAzi ÜNİvpnsirEsİ
Fen Fakültesi Dekanlığı
TOPLANTI TARİHİ : 06.05.2015
TOPLANTI NO
:13
KARAR No
: 06
Adı Sovadı
(DEVAMI)
Öğrenci
No
Bölümü
Dersin Kodu ve Adı
140430002 Fizik (N.Ö.) MAT_I02 Matematik-Il
GEREKÇESİ: "Rapor tarihi ile sınav tarihi farklı olduğundan Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve
Ceren
BÖKE
Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince uygun olmadığına"
Sınav
Suzan AKBULUT
l 10440003 Kimya (N.Ö.)
M-435 Heterosiklik Bileşikler
GEREKÇESİ: "Rapor tarihi ile sınav tarihi farklı olduğundan Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmel iğinin 23. Maddesi
ince uygun olmadığına"
Fatma BAYTE
l l044050l Kimya (N.O.)
M-435 Heterosiklik Bileşikler
GEREKÇESİ: "Rapor tarihi ile sınav tarihi farklı olduğundan Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin
23 .
Maddesi
ince uygun olmadığına"
DIINDAR
090425023 Matematik (İ.Ö.) MAT-208 Analitik Geometri-Il
GEREKÇESİ: "ÖğTencinin ders kaydı bulunmadığından uygun olmadığına"
Mustafa
r\
,L
'lel: o
3,ı.z,
'I'.C.Gazi Üniversitesi llen ['akültesi o65oo''I'eknikoku|lar/ANI(ARA
zıj 56 7o - o 3ız z12 ı5 39, Faks: o 312 2|2 zz 79, lıttp;//wrıııı.fen.gazi.edu.tr, [email protected]
ş
4çV
$ş.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards