ِدبَحِىب َّصىا اُ٘يََِػَٗ َِي۪زَّىا َّلاِا Ancak iman edip iyi

advertisement
Elmalılı Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri (Sadeleştirme) – 26 / Şu’arâ Sûresi
026/227
َّ ‫ ِاالَّ اىَّ ۪زيَِ ٰا ٍَُْ٘ا َٗػ ََِيُ٘ا‬Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, sözleri işlerine
‫َبد‬
ِ ‫اىصبىِح‬
uygun olarak iyilik isteyenler ً‫اّلل َم ۪ثيشا‬
َ ّٰ ‫ َٗ َر َم ُشٗا‬ve Allah'ı çok ananlar, şiirlerinin çoğu
Allah'ı birleme, O'na hamd ve şükretme ve O'nun yüceliğini ifade ile Allah'ı anma
ve yarattığı şeylerden O'nun kudretini hatırlama, ile O'na kulluk yapmayla ilgili
olanlar ‫ َٗا ّْز ََص ُشٗا ٍِِْ ثَؼ ِْذ ٍَب ظُ ِيَُ٘ا‬ve kendilerine zulmedildikten sonra öçlerini alanlar
müstesna. Yani hiciv yaparlarsa kendilerine, yani müminlere yapılan zulmün
öcünü almak, söylenen hicvi reddetmek için söylerler. İşte böyle; mümin, iyi,
Allah'ı zikreden ve müminlere yapılan zulüm ve haksızlığın öcünü alan, hakkın
savunucusu Abdullah b. Revaha ve Hassan b. Sabit ve Ka'b b. Malik ve Ka'b b.
Züheyr gibi müslüman şairleri o kötü hallerden müstesnadırlar. Bunlar sadıktırlar,
bunlara tabi olanlar sapkın değildirler.
َُ ُ٘‫ َٗ َس َي ْؼيَ ٌُ اىَّ ۪زيَِ ظَيََُ٘آ َا َّي ٍُ ْْ َقيَ ٍت يَ ْْ َق ِيج‬O zulmedenler ise hangi dönüşe (akıbete)
döndürüleceklerini yakında bilecekler. Yahut hangi dönüş meydanında
yuvarlanacaklarını anlayacaklar. Bu cümlenin zalimlere ne kadar şiddetli bir
tehdit ifade ettiği açıktır. Yani bugün müslümanlara zulmeden o zalimler,
bugünkü yaptıkları zulum ile nasıl bir uçuruma yuvarlanmakta olduklarını
öldükleri zaman anlayacaklar. Aynı zamanda bu cümle, İslam dininin dünyada
zalimlere karşı yapacağı hak ve adalet inkılabının önemini hatırlatmaktadır ki,
geleceğe ait bu gizli haberin önemi çok açıktır. Bunun için geçmişten bunu
açıklayacak bir misal, gelen suredeki harika (mucize) larla ortaya konularak
gelecek müjdelenecektir.

Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformu | www.kuranimiz.net
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Create flashcards