İÇİNDEKİLER Önsöz III BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ

advertisement
İÇİNDEKİLER
Önsöz
III
BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Eğitimin Amacı
Eğitim
Formal ve İnformal Eğitim
Formal (Biçimlendirilmiş) Eğitim
Örgün Eğitim
Yaygın Eğitim
İnformal (Biçimlendirilmemiş) Eğitim
Öğretim
Öğrenme ve Öğretme
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenmenin Özellikleri
Davranış
Davranışların Özellikleri
Davranış Değiştirmenin Koşulları
Davranışların İlkeleri
Pekiştireç
Hizmet İçi Eğitim
Özel Eğitim
Özel Öğretim
Eğitimde Süreç
Kültür
Kültürleme
Yararlanılan Kaynaklar
11
12
13
15
15
15
16
17
18
18
20
21
21
23
24
24
24
25
26
26
26
27
27
28
BÖLÜM II: EĞİTİMİN BİLİMSEL TEMELLERİ
Bilgi ve Birey
Bireysel Deneyim Yolu
Otoriter Yol
Mistik Yol
Rasyonel Yol
Bilim
Bilimin Amaç ve Özellikleri
Bilim ve Eğitim
Bilimsel Araştırma ve Amaçları
Bilimsel Araştırmalarda Temel Kavramlar
29
30
31
31
31
31
32
33
34
37
38
Araştırma Çeşitleri
Araştırmalarda Yaklaşımlar
Nicel Yaklaşım
Nitel Yaklaşım
Araştırmalarda Yöntemler
Deneysel Yöntem
Survey Yöntemi
Etnografik Yöntem
Özel (Örnek) Durum Yöntemi
Tarihsel Yöntem
Aksiyon Araştırması Yöntemi
Araştırmalarda Veri Toplama Araçları
Araştırmalarda İzlenen Aşamalar
Araştırmalarda Alıntı Yapma ve Kaynakça Yazımı
Yararlanılan Kaynaklar
41
43
44
44
45
45
46
46
47
47
47
48
49
50
52
BÖLÜM III: EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ
Psikolojinin Tanımı-Amacı ve Konusu
Davranışla İlgili Temel Yaklaşımlar
Nörobiyolojik Yaklaşım
Davranışçı Yaklaşım
Bilişsel Yaklaşım
Psikoanalitik Yaklaşım
Fenomenolojik Yaklaşım
Psikoloji Eğitim İlişkisi
Eğitim Psikolojisinin Tanımı Amacı Konusu
Gelişim
Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
Gelişimle İlgili Temel İlkeler
Gelişim Üzerinde Etkili Olan Faktörler
Kalıtım
Çevre
Gelişim Öğrenme İlişkisi
Öğrenme
Öğrenme İle İlgili Kuramlar
Davranışçı Öğrenme Kuramları
Bilişsel Öğrenme Kuramları
Sosyal Öğrenme Kuramı
Öğrenmeyi Etkileyen Etkenler
Yararlanılan Kaynaklar
53
55
61
62
63
63
64
65
66
68
69
69
71
73
73
75
77
78
80
80
84
85
86
89
BÖLÜM IV: EĞİTİMİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ
91
II
Toplum ve Eğitim
Toplumsal Değişme ve Eğitim
Toplumsal Kurumlar ve Eğitim İlişkisi
Aile ve Eğitim
Politika ve Eğitim
Ekonomi ve Eğitim
Eğitim Kurumunun İşlevleri
Eğitimin Toplumsallaştırma İşlevi
Eğitimin Kültür Mirasını Aktarma İşlevi
Eğitimin Siyasal İşlevi
Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi
Eğitimin Ekonomik İşlevi
Nüfus ve Eğitim
Ülkelere Göre Nüfus Yapısı
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Nüfusun Eğitim Durumu
Toplumsallaşma ve Eğitim
Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim
Toplumsal Kontrol ve Eğitim
Bilgi Toplumu ve Eğitim
Çağlar Boyunca Eğitim
Bilgi Toplumu, Yükselen Değerler ve Eğitim
Yararlanılan Kaynaklar
BÖLÜM V: EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ
Felsefe
Felsefenin Konuları
Temel Felsefi Akımlar
İdealizm
Realizm
Pragmatizm
Varoluşçuluk
Eğitim Felsefesi
Eğitim Felsefesinin İşlevleri
Temel Felsefi Eğitim Akımları
Daimicilik
İlerlemecilik
Esasicilik
Yeniden Kurmacılık
Temel Eğitim Akımlarının Eğitim Uygulamalarına Etkileri
Çağdaş Eğitim Yaklaşımları
Sanat Eğitimi Akımı
Kır Eğitim Yurdu
III
92
94
94
97
98
100
101
102
102
103
103
104
106
108
108
109
110
112
113
114
114
115
119
121
122
124
126
126
127
127
130
131
133
134
134
136
136
137
137
139
140
141
İş ve Üretim Okulları
Çocuktan Hareket Akımı
Dizgeli Eğitim
Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Felsefesi ve Atatürk
Geleceğin Eğitim Felsefesi Açılımları
Yararlanılan Kaynaklar
141
143
147
152
153
155
161
BÖLÜM VI: EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ
Kitlesel Üretim ve Kitlesel Eğitimin Ortaya Çıkışı
ve Gelişimi
Eğitim Sektörünün Büyüklüğü
Kamu Eğitim Harcamalarının Ulusal Ekonomi İçindeki
Yeri ve Önemi
Eğitimde Maliyetler
Eğitimde Finansman Sorunu
Yatırım Olarak Eğitim: İnsan Sermayesi Kavramı
Eğitimin Toplumsal ve Bireysel Getirileri
Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı
İşgücü Piyasaları ve Eğitim Arasındaki İlişki
Eğitim ve Kalkınma: İnsani Gelişme Kavramı
Eğitim ve Yoksulluk
Eğitim ve Çocuk İşgücü
Eğitimin Parasal Olmayan Yararları
Son Sözler
Yararlanılan Kaynaklar
163
BÖLÜM VII: EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ
Eğitim ve Politik Sistem
Politik Gelişim
Eğitim ve Politik Gelişim
Politik Toplumsallaşma
Politik Elitlerin Seçimi ve Eğitimi
Politik Bütünleşme ve Ulusal Siyasi Bilincin Oluşturulması
Politik Sistemlerin Eğitim Yapıları Üzerine Etkileri
Demokrasi ve Eğitim
Politika ve Uygulamalar
Eğitim Reformları İçin Stratejiler
Eğitim Reformları Kuramları
Türkiye’de Politika ve Eğitim Uygulaması
Yararlanılan Kaynaklar
197
198
198
199
199
200
200
201
201
204
204
205
205
210
IV
164
166
168
171
174
176
178
180
181
183
185
188
191
193
194
BÖLÜM VIII:EĞİTİMİN TARİHİ TEMELLERİ
Antik Çağda Eğitim
Orta Çağda Eğitim
Yeni Çağda Eğitim
Yakın Çağda Eğitim
Yararlanılan Kaynaklar
211
212
216
220
223
229
BÖLÜM IX: MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN HUKUKİ
TEMELLERİ
Hukuk ile ilgili Kavramlar
Anayasa
Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Tüzük
Yönetmelik
Eğitimin Hukuki Kaynakları
Anayasa Düzeyinde
Yasa Düzeyinde
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Genel Amaçları
Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri
Türk Eğitim Sistemi
Örgün Eğitim
Yaygın Eğitim
Yararlanılan Kaynaklar
231
232
232
233
233
233
233
234
234
237
237
238
239
240
240
243
243
248
250
BÖLÜM X: BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK
Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri
Profesyonel Bir Meslek Olarak Öğretmenlik
Geçmişten Günümüze Doğru Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri
Öğretmenin Mesleki Sosyalizasyonu
Etkili Öğretmen Davranışları
Öğretmenin Kişilik Özellikleri
Öğretmenin Mesleki Yeterliklileri
Öğretmenin Hizmet İçi Eğitimi ve Kullanılan Yaklaşımlar
Yararlanılan Kaynaklar
251
252
257
258
264
265
267
270
272
276
281
V
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards