eko-gastronomi - Reha KILIÇHAN - Gastronomi ve Mutfak Sanatları

advertisement
EKO-GASTRONOMİ
Arş. Gör. Reha KILIÇHAN
Erciyes Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Cittaslow Gökçeada
II. EKO-GASTRONOMİ KONGRESİ
Gökçeada, 13-14 Nisan 2015
Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış


Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kırsal kesimde
yaşamaktadır.
Kentlerde
gıda
üretimi
ve
işlenmesinde çalışanları da buna eklersek,
yeryüzündeki insanların çoğunluğunun gıda
sektöründe çalıştığını söylemek mümkündür.
Bu alanda uygulanan tekniklerin büyük çoğunluğu
sürdürülemez niteliktedir. Tatsız, standartlaşmış,
ekolojik olmayan ve çoğu zaman toplum sağlığı
açısından tehlikeli gıda ürünleri üretilmektedir.
Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış
Geleceğimiz; geleneksel sürdürülebilir
yöntemleri
kullanan,
biyolojik
çeşitliliğe önem veren, dünyanın her
bir farklı yöresindeki kültür ve
ekonomiye sıkı sıkıya bağlanarak
gastronomik
geleneklere
saygı
gösteren tekniklerle gıda üretilmesi
sonucunda güvence altına alınabilir.
 Gastronomi
bilimi, yeni ekolojik
değerlerle
uyumlu
olmalıdır.
Gastronomi
bilimini
doğanınn
korunmasının hizmetine sokabilirsek,
mümkün olan en iyi gıdaları
üretebiliriz. Bu durum, doğal olduğu
kadar haklı bir dilek olmasına karşın
ciddiye alınmıyor ve gereken önem
verilmiyor.

Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış


En iyi ürünü değil, en kolay satılabilir ve en kolay ticarileştirilebilir ürünü
hedefleyen üretim sistemi yaratıldı. Besinlerin organik yapıları bozuldu.
Biyolojik çeşitlilik azaldı. Toprakları zehirleyerek, havayı kirleterek, kirli yakıtlara
başvurarak büyük bir doğal yıkıma neden olundu. Dünyadaki açlığa son
vermek yerine, milyarlarca insanın emeğine saygısızlık eden küresel bir sistem
oluşturuldu.
Olanak ölçüsünde yerel, doğal, geleneksel ve mevsimsel bir çiftçi tarımının
kriterlerini oluşturmak çözümün ilk adımı olacaktır. İnsanların beslenmelerinin
bedeli, doğanın dengesini bozmak olmamalıdır. Gastronomlar ve tüketiciler
artık görmezden gelemezler. Her ne kadar tebessümle karşılansa da, ne
yediğimiz konusundaki seçimlerimiz dünyayı yönlendirmektedir.
Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış


Lezzetli ve ekolojik açıdan sürdürülebilir her
geleneksel yiyeceğin ardında yüzyıllara dayanan bir
bilgi birikimi, beceri, akıl ve yaratıcılık vardır.
Beslenme eylemini üretimin bütünleyici ve ayrılmaz
parçası olarak gören yeni gastronomi anlayışıyla;
üreticiler, araştırmacılar, satıcılar, aşçılar, çiftçiler ve
tüketicilerden oluşan çok geniş bir ağ meydana
gelmektedir.
Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış
Ürünün niteliği, tamamen bu ağın gastronomik
taleplerine bağlı olarak belirlenmektedir.
 Gastronomi gün geçtikçe önemli olan bir bilim
dalı olmaktadır. Nitelikli ürünler yemek, iyi bir
yiyeceğin lezzetine varmak ve gıda hakları
herkesin en temel haklarıdır.

Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış
Eko-gastronomi; tarım
ve
yemeğin üretim, satış ve
tüketim aşamalarında doğal,
ekonomik, sosyal, kültürel,
politik ve psikolojik tüm
unsurla ilişkili bir süreçtir.
 Eko-gastronominin
temel
amacı; sürdürülebilir gelişmenin
geleneksel ilkelerini içeren bir
gastronomi uygulamaktır. Bu
nedenle;
sürdürülebilir
gastronomi
olarak
da
adlandırılmaktadır.

Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış






Eko-gastronomi; doğrudan ya da dolaylı
olarak bir yere ilişkin sürdürülebilir
unsurların
gelişmesine
katkıda
bulunabilir.
Yerel tarım ve yiyecek üretimini
destekler.
Özgün olmayan üretimi önler.
Çekiciliği arttırır.
Yerel toplumu ve yerel gururu
güçlendirir.
Yiyecek deneyimine dayalı marka ve
kimliği oluşturur.
Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış



Eko-gastronomi;
yerel
turizm
kaynaklarını
geliştirerek
ve
genişleterek
destinasyonun
özgünlüğüne katma değer sağlar.
Yerel ekonomiyi turizm ve tarım sektörleri
açısından güçlendirir.
Çevre dostu bir alt yapı oluşturarak sürdürülebilir
turizme önemli katkılar sağlar.
TEŞEKKÜRLER
Download