1/1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar

advertisement
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Gündem Konusu
: 02.02.2017
: 2017/DK-ETD/28
: SSG İnternet Hizmeti
KARAR
takrir ve ekleri incelenmiştir.
: Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı
Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından 10/01/2017 tarihli ve 6241 sayılı yazı ile
Kurumumuz onayına sunulan Service Selection Gateway (SSG) İnternet hizmeti tarifelerinde ve
“SSG İnternet Hizmetinde İndirim Kampanyası”nın uygulama esaslarında değişiklik öngören teklifine
ilişkin olarak;
 İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke,
altyapı ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak olması,
 Toptan genişbant erişim hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik
haberleşme hizmetleri arzı ve yeni yatırımların özendirilmesi,
 İşletmeciler açısından hizmet seçeneklerinin artması ve tüketici menfaatinin gözetilmesi,
 Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması
hususları bakımından olumlu etki ve sonuçları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanununun 6, 7, 13, 14 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin 5 ve
12’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;
1- Ek’ te yer alan SSG İnternet hizmeti tarifelerinin onaylanması,
2- 06/12/2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/481 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “SSG İnternet
Hizmetinde İndirim Kampanyası”nın 11. maddesinin “SSG İnternet Uygulaması ve SSG
İnternet Ücretsiz Kapasite Kampanyasından yararlanan İşletmeciler bu kampanyadan da
yararlanabilecektir. Bu durumda, SSG İnternet Hizmetinde İndirim Kampanyasından
yararlanan devreler, öncelikle bu kampanyadan doğan 13%-20% arasında değişen
indirimlerden yararlanacaktır. Aynı devre için SSG İnternet Uygulaması kapsamında verilen
taahhütten doğan %30-%50 arasında değişen indirim, SSG İnternet Hizmetinde İndirim
Kampanyasının uygulanmasından sonra oluşan indirimli aylık tutar üzerinden uygulanacaktır.”
şekilde değiştirilmesi,
3- Söz konusu değişikliklerin işbu Kurul Kararının tebliğinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde Türk
Telekom internet sayfasında yayımlanması
hususlarına karar verilmiştir.
1/1
EK
SSG İnternet Hizmeti Tarifeleri
Hız (Mbps)
5
6
7
8
9
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1.000
1.250
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
7.000
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
Tarife (TL)*
675,45
697,31
719,17
741,04
762,9
784,76
1.152,09
1.315,46
1.738,74
2.234,00
2.621,16
2.947,67
3.254,68
3.553,20
3.833,32
4.106,84
4.607,00
5.076,47
6.309,33
7.478,01
8.477,66
9.391,35
10.274,94
11.112,49
11.944,84
13.492,16
14.928,07
16.360,99
17.946,68
19.264,05
21.993,45
24.506,90
29.157,29
33.197,65
35.951,15
43.180,55
52.263,78
61.793,01
82.555,46
99.175,45
114.420,53
128.302,93
140.990,79
*Vergiler hariçtir.
1/1
Download