Kitap Dünyasi 2012_kısakısa.qxd

advertisement
KİTAP DÜNYASI
Ulusların Babası
Hz. İbrahim
A. Ekrem Ülkü
Sayfa Sayısı: 105
Hz. İbrahim tek tanrılı Orta‐
doğu dinlerinin kurucusu ger‐
çek bir peygamber olmasının
yanı sıra, hakikate giden yolun
sırlarını da çözen gerçek bir ön‐
derdir. O, insanoğluna verilen
özelliklerin en değerlisi olan ak‐
lını kullanarak, kendisine daya‐
tılan geçmiş bilgileri sorgula‐
yan, yanıtlar arayan, gözlemler‐
den sonuçlar çıkaran, sonuçları özgürce dile getiren ve bu yüzden
yaşamı pahasına tüm topluma tek başına direnen insanın, bilinen
ilk örneğidir. Ne yazık ki, O’nun yolundan gittiğini sanan birçok in‐
san, yeniliği, “eski köye yeni adet” getirilmesini büyük suç sayarak,
insan aklını tutsak etmeye çalışmış, O’nun yolunu kullanarak O’na
ihanet etmiş ve etmektedir. Hz. İbrahim’i izleyen gerçek din ön‐
derleri, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed O’nun öğretisinin
sembollerini çözerek, inceliklerini anlayarak, izleyenlerine anlatma‐
ya çalışmışlar ama onların ölümünden sonra, yine ayrılık çanları çal‐
mış ve dünyamız barışı öğütleyenlerin isteklerinin tam tersine sa‐
vaşlardan kurtulamamıştır. Elinizdeki kitap bir yanıyla okuru Hz
İbrahim'in yaşamına götürüyor, öte yandan ilginç bir şekilde öğre‐
tisinin hala ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ekrem Ülkü,
Kabala kitabında çok zor meseleleri akıcı ve anlaşılır bir dille okura
aktarmasıyla beğeni toplamıştı. Bu kitabındaysa Hz. İbrahim’in me‐
taforlarını okura şaşkınlık veren bir sadelikle ve açıklıkla aktarıyor.
Kaos Kelam Hijyen
Şiddet
Murat Baç
Sayfa Sayısı: 170
“Kaos Kelam Hijyen Şiddet,
Orta Doğulu anasının eteğine
yapışırken ayağını sürüye sürü‐
ye Batılılaşan, ideal benliğini
ideal duygulanımıyla bir türlü
örtüştüremeyen, milongada
kodu mu oturtan erkeklere ve
mutfakta mı yatak odasında mı
hanımefendi olunuyordu bir
türlü hatırlayamayan kadınlara
ve erkeklikle kadınlık arasında
olup da dil bu duruma uygun sözdağarcığını geliştirmeye varıyla
yoğuyla direndiği için deneyimini tanımlayamayan bireylere amme
Nisan 2012
Actual
hizmeti olarak dağıtılmalı. Gözlerini Batı Avrupa ve Kuzey
Amerika'ya dikenlere ise, nelere bulaşıp nelere bulaşmamaları ge‐
rektiğini bilmeleri, o sınırdan geçerken ellerini antiseptik sabunla
yıkamalarının ne kadar sakıncalı ve geri dönülmez bir durum ola‐
cağını anlamaları için vize ve uçak biletiyle birlikte takdim edilme‐
li. Kaos Kelam Hijyen Şiddet bir felsefe kitabı, ama bildiğimiz
Türkçe felsefe kitaplarına benzemiyor, çünkü yazar benliğini ve
deneyimini kuramından soyutlamıyor, Türkiyeli bir akademisyen
olduğunu unutmuşçasına ellerini kirletiyor. Murat Baç felsefe öğ‐
renciliğinin önemli bir kısmını kapsayan Kanada deneyiminin onu
götürdüğü ontoloji kuramını anlatıyor. Kitabın başlığı kendinden
açıklamalı; kuram, kaosa tahammül edemeyen Kuzey Amerikalının
kelam yoluyla ne kadar hijyenik bir varoluş yarattığını, kaostan bü‐
tünüyle arındırılmaya çalışılan bu varoluşun ne denli şiddet içerdi‐
ğini sadece anlatmakla kalmıyor, okuyucuya bu kuramı adım adım
bulduruyor. Baç, haliyle, okuyucuyu dirseklerine kadar metoda ba‐
tırıyor; onu hiç fark ettirmeden bir felsefe öğrencisi yapıyor; ta‐
nıklık nasıl kurama dönüştürülür onu gösteriyor. Kaos Kelam
Hijyen Şiddet bir sosyoontolojik anı kitabı ve bu haliyle tadından
yenmiyor, üstüne illa ki orta şekerli kahve söyletiyor.”
İntihar ve
İntiharı Önleme
Kamil Alptekin
Veli Duyan
Sayfa Sayısı: 98
İntihar olgusu insanlık tarihi ka‐
dar eskidir. Bildirilen oranlar
farklı olmasına karşılık intihar;
dünyanın her yerinde görüle‐
bilmekte ve halen 'tabu' olma
özelliğini korumaktadır. İnti‐
har; "yaşamı tehdit edici" bir
özellik taşıdığından ve sadece
bireysel kayıplarla sınırlı kalma‐
yıp, uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, suçluluk gi‐
bi) çevreyi de etkisi altına alabilmektedir. İntihar olaylarının belir‐
lenmesi, izlenmesi ve araştırılmasının kimi güçlüklerine karşın
özellikle intihara eğilimli kişinin sorunlarına çözüm üretmede yar‐
dımcı olmanın, kişiyi ve aileyi güçlü kılmanın, toplumsal sorumlu‐
luklarını yerine getirmelerinde kendilerine destek olmanın ve top‐
lumu intiharın neden olacağı zararlardan korumanın gerekli oldu‐
ğu açıktır. Literatür bilgileri ışığında sosyal hizmet perspektifinden
intihar davranışına yaklaşımı konu alan bu çalışmada intihar olgu‐
su psikososyal boyutları ile genel olarak değerlendirilmekte, sos‐
yal hizmetin intihar çalışmalarındaki konumu, rol ve fonksiyonları
ile müdahale noktaları üzerinde durulmaktadır. Doğası gereği
multidisipliner bir çalışma alanı olan ve üzerinde halen doldurul‐
mayan bilgi boşlukları bulunan intihar davranışının mesleki uygu‐
Medicine
83
KİTAP DÜNYASI
lamasını "çevresi içinde birey" anlayışına uygun olarak bireye ve
bireyin çevresine aynı anda odaklanarak yürüten sosyal hizmet di‐
siplini açısından ele alınmasının alandaki çalışmalara önemli katkı‐
lar sağlayacağı düşüncesi bu çalışmanın temel tezidir.
Hoşça Kal Berlin
Christopher Isherwood
Çeviren:
Zehra Gencosman
Sayfa Sayısı: 210
Christopher Isherwood, Yapı
Kredi Yayınları’ndan çıkan
Hoşça Kal Berlin’de okuyucula‐
rı, kendisinin de yıllarca yaşadı‐
ğı ama Hitler’in iktidara yüksel‐
mesiyle terk etmek zorunda
kaldığı, 1930’ların ilk yarısındaki
kozmopolit Berlin’e, yok olup
gitmiş bir dünyaya götürüyor.
Romanın yazarla aynı adı taşıyan ve olayların dışında durarak, olan
biteni “bir fotoğraf makinesi gibi” kaydetmeyi tercih eden anlatıcı‐
sı aracılığıyla eski Berlin’in renkli gece hayatına tanık oluyor,
Yahudilerden göçmenlere, eşcinsel çiftlerden oyuncu olma hayali
kuran genç kızlara, Nazi sempatizanlarından komünistlere onlarca
ilginç ve unutulmaz kişiyle tanışıyoruz. Isherwood, bizi bu insanlar
galerisinde dolaştırırken arka planda da yavaş yavaş dağılan bir
toplumun fotoğrafı beliriyor.
Yeşil Ekonomi
Ahmet Atıl Aşıcı
Ümit Şahin
Sayfa Sayısı: 110
Yetmişlerin başında “Büyüme‐
nin Sınırları” raporu yayınlandı.
Rapor basit bir soruya cevap
arıyordu: Büyüme ya da kalkın‐
ma daha ne kadar sürdürülebi‐
lir? Raporun bu basit ama
önemli soruya verdiği cevap‐
lar, geride kalan 40 yılda birer
kehanet gibi gerçekleşmeye
başladı. Ancak görmeyen göz‐
lere, duymayan kulaklara bu
kehanetler hala ulaşamıyor. Neyse ki kendini yarınlardan sorumlu
tutan insanlar hâlâ var! Yeşil ekonomi, bir ekolojik sıçrama öngö‐
rüyor. Dünyanın biyolojik kapasitesi, insanların büyüme arzularını
karşılamıyor. Bugün her insan gelişmiş Batı ülkeleri kadar tüket‐
seydi 3 dünyaya daha ihtiyacımız olurdu. Bu tüketim toplumu ha‐
la sürdürülebilir mi? Sorular bitmiyor: Yeşil ekonomi bir çıkış yolu
mu? Yoksa yeni bir ütopya mı? Kapitalizmi yeşile boyamak mı?
Yoksa kapitalizmden çıkış için gereken ekonomik dönüşümün baş‐
langıcı mı? İhtiyaçlarımızın ne kadarı gerçek? Mutluluk ekonomisi
84
Actual
mümkün mü? Elinizdeki derleme bu soruların cevaplarını ararken
Türkiye’de alanında yayımlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğini
taşıyor. Kitap teoriyi, somut politika önerileriyle birleştiriyor.
İTÜ’de öğretim üyesi olan iktisatçı Ahmet Atıl Aşıcı’nın ve yeşil dü‐
şünce alanında önde gelen düşünürlerden biri sayılan Fransız ikti‐
satçı Alain Lipietz’in yazıları yeşil ekonomi ve yeşil yeni düzenin
teorik ve tarihsel arka planını ele alırken, Avrupa Yeşilleri’nin yeşil
ekonomi üzerine hazırladığı yazılar somut, uygulanabilir ve re‐
formcu politik önerilerin içerdiği olanakları gösteriyor.
Türklerin Yazılı Kültürü
Giambattista Toderini
Çeviri: Ali Berktay
Sayfa Sayısı: 347
Türklerin Yazılı Kültürü kitabı
klasik olarak nitelenen 14.‐18.
yüzyıllar arası dönemde Os‐
manlı Türklerinin yazılı kültür‐
leri üstüne kaleme alınmış
önemli bir deneme. Kitabın
dinsel kültür, dil, belagat, man‐
tık, matematik, tıp, kimya, as‐
tronomi, astroloji ve müzikle il‐
gili literatürü gözden geçiren
birinci bölümden sonra, eğitim
sistemini ve kütüphaneleri inceleyen uzunca bir ikinci bölüm yer
alıyor. Toderini’nin adının unutulmamasını sağlayan üçüncü bö‐
lüm ise Osmanlı basımcılığının tarihine ayrılmış. Birinci elden ta‐
nıklıklara ve gözlemlere dayanan bu tarihçe, Osmanlı basım tarihi
için temel bir kaynak niteliği taşıyor. Bir Batılı’nın gözünden
Osmanlı kültürünün kapsamlı bir değerlendirmesini içeren eserin
tümü Türkçe’de ilk kez yayımlanıyor.
Aynadaki Avlu
Emine Sevgi Özdamar
Çeviri: Esen Tezel
Sayfa Sayısı: 149
Sevgi Özdamar’ın çeşitli sebep‐
lerle Almanca gazete ve dergi‐
lerde yayımlanmış yazılarından
oluşan Aynadaki Avlu, 2001’de
Almanya’da basılmıştı. Türkçe’
deki bu ilk baskıya yeni yazılar
ekleyen Özdamar, kültürler
arasında köprüler kuran kita‐
bında yakın geçmişteki top‐
lumsal‐tarihsel olaylara anıları‐
nın merceğinden bakıyor. Ya‐
şamın ve ölümün uçlarını adeta şiirle bilenmiş kalemiyle yokluyor.
Birbirine ulanan olaylar ve anekdotlarla alttan alta öykülerin anla‐
tıldığı Aynadaki Avlu, güncel sorunlara eğilirken insani boyutu
gözden kaçırmamamız gerektiğini vurgulayan çarpıcı bir kitap.
Medicine
Nisan 2012
Download