Beytepe Kamptisi.i Rektorliik Binasr 5. Niatta bulunan

advertisement
GENET HUKUMLER
Beytepe Kamptisi.i Rektorliik Binasr 5. Niatta bulunan BilimselAragtrrmalar Birimine teslirl
edilecektir.
2-
Teklif edilen mala iligkin olarak teknik gartnamede yer alan l'rer bir maddeye cevap verilepek
gekilde "Teknik gartnimeye cevaplar" diikiimanr ve tefnik dgKuman veya k?Floelqi
teklif ekinde sunulacaktlr,
3- Teklif Mektuplarrnda gegerlilik stiresi belirtilecek ve bu sUre son teklif verme tarihinden
itibaren en az (15) 04be$ gtin olarak isteklitarafrndan belirtilecektir.
4- Teklifler Sartname ekindeki genel h[iki.imlere gore verilecektir. Bu hlikUmlere uymayan
teklifler de$erlendirme dlst brrakrlacaktrr.
PCR Ptirifikasyon Kiti Teknik gartnamesi
1. Kit ile
PCR ile elde edilen tek veya gift sarmal DNA piirifiye edilebilmelidiq.
2. Kit ile 10 pg kpdar DNA piirifiye edilebilmelidir.
3. Kit 100 bp -10 kb uzunluktaki DNA fragmanlanrun ptirifikasyo{runu
saflamahdrr.
4.
Kit ile piirifiye edilen DNA'run geri ddntiqtim oranYog0-95 olmahdrr.
5.
Kit
prosedrir(i DNA'run membrana ba[lanmasr, yrkama
ve
eliigyon
basamaklanndan olugmahdrr.
6. Kit
pH delerini belirleyerek s[lika
yizeye baflanma verimlili[ini atttrmayr sallamak iqin herri de
igerisinde hem baglangrg materyalinin
membran
primerlerin (
4,0
baz uzunlu[a kadar ) uzaklaqtrrrlmasmr sa[lamak igin ozdl bir
tampon bulunrrrahdrr.
7, Eliisyon miktan 30-50 prl olmaldrr.
8. Kit ile elde edilen tirtin sekanslama,
mikroanay, ligasyon, transformayorfi, in
vitro transkripsiyon ve PCR gahqmalannda kullanmaya uygun olmahdrr.
9. Teklif veren ftmalar riretici
firmamn tek yetkili temsilcisi olmahdrr ]/eya
Tiirkiye' de tek yetkili distriblitdrii tarafindan yetkilendirilmig olmahdrr.
MinElu(e PCR Purification Kit Teknik $artnamesi
1.
Kit PCR ile elde edilen tek veya gift sarmal DNA piirifiye edilebilmelidir.
2.
Kit silika membran bazh spin kolon prosediirti ile
J.
a
Kit 70 bp - 4 kb uzudluktaki DNA fragmanlanmn pririfikasyonunu sa[lamahdrr.
4.
Kitlerin kullammr
gahqmahdrr.
sr(asrnda baqlangrg materyalinin saklandrlr ve elde edilen DNA1 mn
alnacapr tiipler haricinde ekstra tiipe ihtiyag duyulmadan prosedtiriin basamaklan
arasrndaki tiip ihtiyaglan
kitin igerisinden saflanmahdrr.
5.
Kjt fenol
6.
Kit prosediirti DNAlmn membrana baflanmasr, yrkama ve eliisyon basamaklanf,dan
ve kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeleri igermemelidir.
olugmahdrr.
7. Kit igerisinde baglangrg materyalinin pH deferini belirlemeyi sallayacak ve bu saJzede
70 bp kadar ktigiik DNA fragmentlerinin kolona baflanmasrm, 40 baza kadar 'plan
primerlerin uzaklagtrrrlmaslnl sallayan ozel bir tampon bulunmahdrr.
8. Kit ile ptirifiye edilen DNA'mn geri dciniigtim oram o%80 olmahdr.
9. Eliisyon 10 pl kadar diigiik hacimlerde gergeklegtirilebilmeli ve bu sayede kons{ntre
DNA elde edilebilmelidir.
10.
Kit ile elde edilen tir0n
sekanslama, mikroarray, ligasyon, transformayon,
in
.t'itro
transkripsiyon ve PCR gahgmalannda kullanmaya uygun olmahdrr.
11. Teklif veren firmalai iiretici firmamn tek
yetkili temsilcisi olmahdrr veya Ttirkiye'
tek yetkili distribi.itoi'ii tarafindan yetkilendirilmig olmahdrr.
de
Download