Türkiye`nin hedefi ilhak mı?

advertisement
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili kararýndan sonra Mevlüt Çavuþoðlu yýldýrým hýzýyla
adaya geldi… Ýyi izleyin, AB'ye karþý Türkiye þimdi de Kýbrýs kozunu kullanmaya hazýrlanýyor!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE
TARÝH: 25 Kasým 2016 Cuma YIL: 15 SAYI: 5447 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)
Þener LEVENT
Açý
[email protected]
AHTAPOTUN KOLLARI
BÝZE KADAR UZANDI
l 2. sayfada
Avrupa Parlamentosu
Kýbrýs'taki çözüm
sürecini ciddi biçimde
etkileyecek karara
imza attý
Bugün Radyo Mayýs'ta
Mont Pelerin çöküþü
ve bundan sonrasý
Ali Erel
Yaþar Ersoy
Þener Elcil
Þener Levent
Saat 12.00'de Mayýs TV ve Radyo'da canlý yayýnda
Uyeliðe fren
n Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen
n Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Avrupa
karardan sonra döviz Türk Lirasý karþýsýnda
Birliði ile sürdürdüðü üyelik
bir kere daha patladý ve Euro rekor kýrdý.
müzakerelerinin geçici olarak bir süre
Euro 3.63 seviyesini gördü, dolar ise
dondurulmasýný tavsiye eden tasarýyý kabul
3.447'ye çýktý. Merkez Bankasý ise faiz
etti… Tasarý 37'ye karþý 479 oyla kabul
oranlarýný yükseltti…
edildi. Karar Aralýk ayýnda toplanacak AB
n 6 ve 19. sayfalarda
Liderler Zirvesi'nde ele alýnacak…
Kadýna þiddet
Dolgun Dalgýçoðlu
l 7. sayfada
Binbaþý Ýlhan
hayatýný kaybetti
Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
Daha
neler
SÜREKLI EÞÝKTE
OLMA DURUMU
DUVAR GÝDÝCÝ
ÝNCÝR KALICI...
Banyo katliamý
n Mont Pelerin'deki geliþmelerle ilgili
kapsamlý açýklamalar yapan
Anastasiadis Türk tarafýnýn gerekli
esnekliði gösteremediðini söyledi…
n 14. sayfada
Faize Özdemirciler 3. sayfada
l 3. sayfada
n Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Platformu
bu akþam saat 17.00'de Lefkoþa'da
yürüyüþ düzenliyor…
n 13. sayfada
Anastasiadis'in dönüþü
yalnýz toprak için
MÝHRÝBAN SADECE
OÐUZHAN'IN SAÇINA DÜÞEN
YAPRAÐI ALIYORDU
Ümit Ýnatçý
Bugün yürüyüþ var
n 1963 Aralýk'ýnda tüm ailesi
Kumsal'da katledilen Binbaþý
Ýlhan'ýn cenazesine Kemal
Dürüst katýlacak…
n 19. sayfada
“AFRÝKA” dan mektup...
AYNI YOLA TEKRAR
DÖNÜLMELÝ
Ali Kiþmir
l 8. sayfada
Türkiye'nin hedefi ilhak mý?
n TC Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Baþdanýþmaný
Yiðit Bulut'un, "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti
TC'nin vilayeti olur, yoluna öyle devam eder"
þeklindeki sözleri endiþe yarattý…
n TC Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nun KKTC'ye yýldýrým
ziyaretinin perde gerisi merak ediliyor… n 3 ve 6. Sayfalarda
ZAMBAKLI AKINCI
Ali Can
l 10. sayfada
SÝNEÐÝN YAÐI
Bülent Tümen
l 11. sayfada
GÜVERCÝN
YARA ALDI
AMA ÖLMEDÝ
ORTALIK
TOZ DUMAN
KRONÝK
BELA
NE ÝSA'YA, NE
MUSA'YA…
SIRADA TAYYIP
VE TSÝPRAS
Ülker Fahri
Özgün Kutalmýþ
Ali Osman
Erdoðan Baybars
Mehmet Levent
Akýncý'ya imalý "Fetöcü" suçlamasý… Garantörlükteki deðiþim Fetö'nün parçasýymýþ! n 18. sayfada
Þener LEVENT
AHTAPOTUN KOLLARI BÝZE KADAR UZANDI
Açý
[email protected]
[email protected]
Önceki gün iki polis geldi…
Bana dava okudu…
Dava konusu Aðustos ayýnda
yayýnlanan "Kürtler Ve Biz" baþlýklý
yazým…
Yazý Türkiye'de de incelenmiþ ve "dava
açýlabilir" kanaatine varmýþlar.
Hangi maddelerden suçlanýyorum?
Ýki maddeden…
"Yabancý devlet büyüklerine hakaret
etmek" ve "KKTC ile Türkiye'nin arasýný
açmak"…
Bunca yýldýr Türkiye ile KKTC'nin
arasýný açýyorum da , bir milim bile
açýlmadý daha!
Aramýz 40 mil hala…
Üstelik aramýzýn açýlmasý bir yana, bir
de baðlandýk…
Borularla!
***
Yabancý devlet büyüklerine hakarete
gelince…
Bir sömürge artýðý yasa bu da…
Adamýna göre uygulanýr…
Mesela Anastasiadis'e "eþek, deli, aptal"
falan desem kimsenin umuru olmaz…
Hatta belki ödül de verirler bana…
Kime hakaret etmiþim?
Recep Tayyip Erdoðan'a…
O mu þikayetçi oldu acaba?
Bu maddeden yýllar önce de bir dava
açýlmýþtý bana…
Bush'a "katil" demiþim…
Kýbrýs'a teþrif etse, bir ayakkabý da ben
savururdum belki…
42 numara!
Tam da o sýralarda dünya "Katil Bush"
diye inliyordu…
Londra, Paris ve Roma bu pankartlý
kalabalýklarla kaynarken, hiç kimsenin
“AFRÝKA” dan
mektup...
Faize ÖZDEMÝRCÝLER
AKP, "tecavüzcülerin tecavüz ettiði
kiþilerle evlenmesi durumunda
cezasýnýn hafifletilmesini" öngören
tasarýyý geri çekince "ak"landý mý yani?
Buna gerekçe olarak toplumsal
muhalefet ve bir de AKP içinden yasaya
gösterilen tepkiler gösteriliyor ama "13
yaþýndaki
kýz
çocuklarýnýn
evlenmesinde dinen sakýnca yoktur"
diyen cahiller sürüsü
iktidarda oturduðuna ve
bu zihniyet toplumda
taraftar bulduðuna göre,
ne
bu
gerekçeler
inandýrýcý, ne de RTE'nin
"Hükümet eleþtirileri
dikkate almalý" þeklindeki sözleri...
Hiçbir konuda eleþtirileri dikkate
almayan RTE olanca yobazlýðý ve
maçoluðuyla, bu konu üzerinden bile
puan toplamayý hedefliyor belli ki...
Siz, partililerinizin tecavüzcü
kardeþlerini kurtarmak için böyle bir
yasayý gündeme getirme cüretini
gösterecek, ipe sapa gelmez
konuþmalar yapacaksýnýz, sonra da
"tamam tamam geri çekiyoruz"
diyeceksiniz...
Bu yasayý geri çekseniz de sizin
zihniyetiniz bundan daha iyisini
üretemeyeceðini çok iyi biliyoruz...
Çünkü sizin kadýnlarla, çocuklarla
ve gençlerle sorunlarýnýz var, toplumun
en az yüzde 50'siyle aranýzda öyle bir
tanýmadýðý korsan bir devlette bana ceza
davasý açýldý…
Bizim Amerikan damarýmýz anlaþýlan
hepsinden aðýr basýyordu…
Kraldan kralcýlarýmýz her zaman Kýbrýs
tarihine damgasýný vurdu…
Bush davasý açýldý, ama yürümedi…
Ýlerletmediler…
Ve beni bir kere bile bunun için
mahkemeye çaðýrmadýlar…
Týpký batýk banka davalarý gibi…
O bankalarýn battýðýný yazdýðým zaman
da en az üç banka yüklü tazminat davasý
açmýþtý bana…
Boyum kadar dava dosyalarý yýðýldý
masama…
Ama daha davalar baþlamadan
battýklarý ortaya çýktý.
Böylelikle o davalar da kendiliðinden
düþtü…
***
Bir süredir ceza davasý gelmiyordu
bize…
Ancak perde þimdi yeniden açýldý…
Anlaþýlan Türkiye'deki ateþ çemberi bizi
de sarmaya baþladý…
Tayyip Erdoðan'ýn kollarý bize kadar
uzandý…
En son yargýlandýðýmýz ceza davasý,
dönemin TC Genelkurmay Baþkaný Yaþar
Büyükanýt ile ilgiliydi…
Yine yabancý devlet büyüðüne hakaret
davasý…
Dava bizim dýþiþleri bakanýmýzýn
þikayetiyle açýldý…
Ýki yýl gidip geldik mahkemeye…
Ve sonunda beraat ettik…
***
Bugüne kadar bize verilen tek hapislik
cezasý Rauf Denktaþ'ýn savcýlýða þikayeti
ile oldu…
Gazetemizde yayýnlanan "Bir
numaralý vatan haini kim?" baþlýklý yazý
üzerine Denktaþ mahkemeye koþtu…
Hangi maddeden yargýlandýk?
"Cumhurbaþkanýna mevkisinde zarar
verme olasýlýðý…"
Zarar vermedik, ama verebiliriz
yani…
Bu yasa da pek çok yasalarýmýz gibi
sömürge artýðý…
"Cumhurbaþkaný"
sözcüðünün
yerinde bir zamanlar "kraliçe" vardý…
Ýngiliz kraliçesi!
Yargýç altý ay hapislik verdi bize…
Ki böyle bir ceza hiçbir gazetecimize
sömürge döneminde bile verilmemiþti.
Yeni sömürgecimiz Ýngilizden de
baskýn çýktý…
***
Mont Pelerin'deki trajik sonuçtan
sonra kuzeyde biz biraz daha düþtük
Türkiye'nin kucaðýna…
Üstelik þimdi Avrupa Türkiye ile
üyelik sürecini dondurma kararý aldý…
Artýk tut tutabilirsen Tayyip
Erdoðan'ý…
"Ey Avrupa" diye diye baþladý bile
aðzýna geleni sýralamaya…
Avrupa ile iliþkileri bu kadar gerilen
Türkiye'den hala Kýbrýs'ta çözüm
bekleyenler boþuna bekliyor…
Bu aþamadan sonra eskisinden çok
daha zor…
Avrupa'daki kararýn acýsýný bizden
çýkarýr…
2016 umutlarýn yeniden yeþerdiði bir
yýldý…
2017 ise çok karanlýk görünüyor…
Iþýðý bulan lütfen hepimize bir haber
uçursun…
MÝHRÝBAN SADECE OÐUZHAN'IN
SAÇINA DÜÞEN YAPRAÐI ALIYORDU
uçurum var ki, ya siz düþeceksiniz o
uçurumdan Türkiye kurtulacak, ya da
Türkiye düþecek- ki Türkiye düþtüðünde
siz de kurtulamayacaksýnýz...
Bir yanda öldürdüðünüz çocuklar, bir
yanda baskýlarýnýzla intihara sürüklediðiniz
gençler...
Bunun son örneði çok hazin, çok...
Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi'nde yatýlý
okuyan 17 yaþýndaki Mihriban Þimþek,
bankta okul arkadaþý 18 yaþýndaki
Oðuzhan ile otururken, bahçede
gezmekte olan öðretmen, yanlarýna
yaklaþýp
"Uygunsuz
hareket
yapýyorsunuz" diyerek onlarý okul
müdürünün yanýna götürüyor...
Müdür, Mihriban ile Oðuzhan'a
okuldan atýlacaklarýný söyleyerek ailelerini
çaðýrmalarýný istiyor...
Pazartesi günü okula giderken
babasýnýn kullandýðý arabadan atlayan
Mihriban aðýr yaralanýyor ve birkaç gün
sonra da hayatýný kaybediyor...
Oðuzhan yaþananlarý þöyle anlatýyor:
"Bankta otururken Mihriban benim
saçýma düþen yapraðý almak istedi.
Öðretmen M.D., yanýmýza geldi. 'Siz
ne yapýyorsunuz? Hemen okul
müdürünün yanýna götüreceðim' dedi.
Okul müdürü M.N 'Ailenize haber
vereceðim. Ya siz gidin bu okuldan ya
da biz sizi atacaðýz' dedi. Arkadaþ
olduðumuzu,
kötü
bir
þey
yapmadýðýmýzý söyledik. Müdür bize;
'Size mi inanacaðým öðretmene mi?'
diyerek evimize gönderdi. Mihriban
atýlan iftiradan çok rahatsýz oldu. Bana
aðlayarak, 'Ben bunu babama nasýl
anlatacaðým? Bana hangi gözle
bakarlar?' dedi. Ben de ailesinin bize
inanacaðýný söyledim. Ýntihar edeceðini
asla düþünmedim. Düþünseydim engel
olur, ailesine de bildirirdim. Babasý
Mihriban'ýn arabadan neden atladýðýný
dahi bilmiyordu. Olanlarý hastanede
bizden öðrendi."
Budur iþte AKP iktidarýnýn yarattýðý
Sapýklar Cehennemi'nin özeti…
Dünya güzeli çocuklarýný intihara
sürükleyen bir zihniyetin iktidarda
olduðu böyle bir Türkiye'den çözüm
bekleyenler utansýn...
Mihriban, Oðuzhan'ýn saçýna düþen
yapraðý alýyordu, utanýn...
Mihriban, sadece Oðuzhan'ýn saçýna
düþen yapraðý alýyor olmasaydý da,
utanýn...
Sarkaç
Ümit ÝNATÇI
Sürekli eþikte
olma durumu
Akýncý'nýn tansiyonu yükselince meclis toplanamadý
n CUMHURBAÞKANI
AKINCI'NIN RAHATSIZLIÐI
NEDENÝYLE MECLÝS'ÝN
OLAÐANÜSTÜ TOPLANTISI
YAPILAMADI
n MECLÝS BAÞKANI SÝBER
AKINCI'NIN GENEL
DURUMUNUN ÝYÝ
OLDUÐUNU SÖYLEDÝ
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn
milletvekillerini bilgilendireceði Cumhuriyet
Meclisi Genel Kurulu'nun olaðanüstü
toplantýsý,
Cumhurbaþkaný'nýn
tansiyonunun yükselmesi nedeniyle
yapýlamadý.
Meclis'te yapýlan tetkikte tansiyonu
yüksek çýkan Cumhurbaþkaný Akýncý,
Cumhuriyet Meclisi'nden 11:15 sýrlarýnda
makam aracýyla ayrýldý. Aracýna binmeden
önce yaptýðý açýklamada Akýncý, "Bu,
yaþadýðýmýz yorgunluklarýn bir birikimi. Bir
baþka gün Meclis'teki arkadaþlarýmýzla
ayrýntýlý olarak konuþacaðýz. Bugünlük biraz
istirahat edeceðiz" dedi.
Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber
ise, yaþananlarla ilgili olarak, toplantý öncesi
Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn baþ aðrýsýndan
þikayet etmesi üzerine, kendisinin yaptýðý
tetkikte tansiyonun yüksek çýktýðýný,
müdahale
ederek
tansiyonunu
düþürdüðünü
söyledi.
Siber,
Cumhurbaþkaný'nýn genel durumunun iyi
olduðunu söyledi.
Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn bu durumda
ayakta uzun süre durmasýný gerektirecek,
gergin ortamlarýn da yaþanabileceði bir
toplantýya katýlmasýný bir doktor olarak
uygun görmediðini söyleyen Siber, Kýbrýs
konusundaki olaðanüstü toplantýnýn,
Cumhurbaþkaný'na da uygun bir zamanda
muhtemelen bütçe görüþmelerinin
tamamlanmasýnýn ardýndan yapýlacaðýný
söyledi.
TOPLANTI ÖNCESÝ AÇIKLAMALAR
Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber
toplantý öncesi yaptýðý açýklamada,
bugünkü toplantýnýn kapalý olacaðýný
dolayýsýyla Mecliste bütçe görüþmeleri
bittikten hemen sonra Kýbrýs sorunuyla ilgili
geliþmelerin tartýþýlmasý gündemiyle
olaðanüstü toplantý yapýlmasý için
Meclisteki grup baþkanlarýna öneri
yapacaðýný söyledi.
Siber, "Halkýmýzýn da bu aþamada bilgi
sahibi olmasý önemlidir. Çünkü günün
sorununda bu tüm toplumu ilgilendiren bir
süreçtir ve tam bir bilgilendirme olmazsa, kirli
bilgi eksik bilgihalkta öfke yaratabilir, panik
yaratabilir; dolayýsýyla halkýmýzýn konularýn
ne olduðu, ne aþamaya geldiði konusunda
bilgilendirilmesi
önemlidir
diye
düþünüyorum" dedi.
Kýbrýs Türk halkýnýn çözüm iradesinin
Mevlüt Çavuþoðlu geldi
n CUMHURBAÞKANI AKINCI ÇAVUÞOÐLU'NU BU SABAH KABUL
EDECEK. ARDINDAN HÜKÜMET VE MUHALEFET PARTÝ
LÝDERLERÝNÝN DE KATILIMIYLA ÇALIÞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK
Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu, çalýþma ziyareti için dün akþam
KKTC'ye geldi.
Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý resmi internet
sayfasýndan yapýlan açýklamada, Dýþiþleri
Bakaný Çavuþoðlu'nun Kýbrýs'ta kapsamlý
çözüme yönelik olarak yürütülen müzakere
sürecinin bulunduðu aþamaya iliþkin
deðerlendirmelerde bulunmak üzere
KKTC'ye bir çalýþma ziyaretinde bulunacaðý
kaydedildi.
Cumhurbaþkanlýðý'ndan verilen bilgiye
göre de Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý
Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu'nu bu sabah 09.30'da kabul
edecek. Saat 11.00'de Baþbakan Hüseyin
Özgürgün ile Baþbakan Yardýmcýsý Serdar
Denktaþ'ýn da katýlýmýyla dörtlü çalýþma
toplantýsýna geçilecek.
Saat 11.45'te ise çalýþma toplantýsýna
Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen ana
muhalefet partisi CTP Genel Baþkaný Tufan
Erhürman ile TDP Genel Baþkaný Cemal
Özyiðit de dahil olacak.
yüksek olduðunu belirten Siber, ancak
"siyasi eþitlik, iki bölgeliliðin korunacaðý,
garanti altýna alýnacaðý bir anlaþma" arzu
edildiðini söyledi.
AKINCI
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ise
Meclise geliþinde yaptýðý açýklamada
Ýsviçre'de yaþananlarý en baþta halkýn
iradesinin temsil edildiði Mecliste paylaþmak
ihtiyacý duyduðunu söyledi.
Akýncý, "Çünkü bu benim yürüttüðüm
kiþisel bir mesele deðil toplumsal bir
meseledir.Toplumsal iradenin de kaynaðý da
burasýdýr" dedi.
Milletvekillerine görüþme tutanaklarýnýn
gönderildiðini belirten Akýncý, "Ancak
sýcaðý sýcaðýna orada yaþananlarý bire bir
benim aðzýmdan iþitmeleri çok daha
önemlidir" diye konuþtu.
1960 doðumluyum, 1963-64 çatýþmalarýný
parçalý bellek kývamýnda olsa dahi
hatýrlayacak yaþtayým. Mevzilerle evimiz bir
oldu. Sivil yaþam nedir bilmedik.
Üniformalýlarýn beylik, aðalýk yaptýðý
dönemlerden geçtik. Rumlar Enosis dedi biz
Taksim. Ýtiþtik kakýþtýk, öldük öldürdük.
1974'ün Büyük Ýskender'in kýlýcý gibi düðümü
koparacaðý düþünüldü ama kopardýðý þey
sadece iki toplumun ta kendileriydi. Bir
garantörün nasýl iþgalci olabileceði de tarihe
yazýldý böylece. Yine de kaçýnýlmaz
gerçekliklerin dayatmasýyla, onca kopma ve
ayrýlýk salýnmalarýndan sonra bütünleþmenin,
barýþmanýn ve bu adayý ortak vatan
yapmanýn gerekliliði üzerinden birbirimize
doðru yürümeye baþladýk; istekli ya da
isteksiz.
Çözüm ve barýþ adýna deðiþik ideolojik
temsil yükümlülüklerine raðmen, farklý
dönemlerde farklý liderler görüþmeler yapýp
bazý anlaþmalarý kalýbýna oturtmayý
baþarabildiler. Her çözüme yönelik
yoðunlaþma sürecini barýþýn eþiðindeymiþiz
gibi algýladýk ve mutlu son için hayaller
kurduk ama her defasýnda da hayal
kýrýklýklarýndan bitap düþtük. Elbette ki ne
Enosisçilerin ne de Taksimcilerin avlu attýðýný
kimse söyleyemez; ancak barýþ güçlerinin bu
akýl almaz beceriksizliði ve basiretsizliði de
yabana atýlýr bir kabahat deðil. Tuhaf bir
aldýrmazlýk ve heves arasýnda barýþýn
flörtçüleri durumunda olan sivil toplum
örgütleri ve partiler hiçbir zaman zorlayýcý bir
tazyikin
gerçekleþmesine
öncülük
yapamadýlar. Ýstek beyan etme þölenine
dönüþen mitinglerin etkisizliði ve toplumun
ikircikli halleri yüzünden barýþ istemeyen
ayrýlýkçý siyasi kesimler ise nerdeyse alay
edercesine bu hazin durumun seyirciliðini
yapýyorlar.
Ýþte böylesi bir kýrýlgan siyasi ortamda
ortaya Mustafa Akýncý çýkar ve þu içinde bir
ömür tükettiðimiz sürekli eþikte olma
durumunu aþma konusunda yeni bir umut
olur. Sözümüzü sakýnmadan ve birçok
þüpheci arkadaþla da dalaþma pahasýna
Akýncý'nýn çözüm sürecinde gereken
performansý göstereceði konusunda
güvenimizi belirttik. Seçim döneminde yapýlan
destek toplantýlarýnda katýlýmcýlarýn arasýnda
beliren bazý simalarý gördükçe moralim
bozulmadý deðil ancak maymun iþtahlý
davranmanýn yeri ve zamaný deðil diyerek
yazýlarýmýzla tartýþmalarýmýzla insanlarý
Akýncý'ya oy vermeye ikna etmeye çalýþtýk.
Bir toplantýda ''Türkiye'yle kavgaya hazýr
mýsýn?'' diye sormuþtum kendisine. Cevabý
''kimseyle kavga etmeye gelmiyorum''du.
Ancak öyle görünüyor ki ortak vatan inþa
etmeye çalýþtýðý Rumlarla kavga etmeye
epeyce hevesliymiþ. Bir kere kendisi de bunu
çok iyi bilmelidir ki, ne nicel ne de nitel olarak
þu ateþkes rejimini legalize etme anlamýna
gelen hamleleri Rum liderliði hiç bir zaman
olumlu karþýlamayacak. 1974 yýlý itibarýyla
yüzde 18 topraða ve yüzde 12 nüfusa sahip
bir toplumun de facto durum yaratarak ezici
çoðunluk olan bir toplumun tepesine
binmeye çalýþmasý biraz da piþkinliðe girer.
Rumlar için býçaðýn kemiðe dayandýðý aný bir
kazaným olarak kendi hanene yazdýrmaya
çalýþman ise diplomasi etiðine sýðmaz. Yoksa
eðer týpký 74 ruhu gibi ''kanla alýnan kalemle
verilmez masada'' moduyla bu görüþmeler
yapýlacaksa hiç yapmayýn daha iyi. En
azýndan KKTC'yi yaþatma konusunda ýsrarlý
olan ve Rumlarla bir anlaþmadan yana
olmayan saðcý kesim bu konuda daha
samimi.
Her neyse... Anastasiadis'in açýklamalarýný
bu sabah dinledim. Akýncý gibi kýrýlganlýk ve
öfke içeren hiçbir hissiyat durumu yok. Karþý
tarafý suçlayýcý hiçbir ifade yok. Türkiye'nin
perde arkasý müdahalelerine yenik düþen
Akýncý'yý rencide etmemek için söylemlerine
özen gösterdikleri çok belli... Ýyi de ne olacak
bu iþin sonu? Bakýnýz, Anastasiadis'e soruyor
bir gazeteci; "bir çýkmaz söz konusuysa B
planý var mý"(?) diye. Cevap: ''Kýbrýs
Cumhuriyeti... Bizim tanýnmýþ uluslararasý bir
kimliðe sahip devletimiz var''. Ayný soruyu
Akýncý'ya sorsak cevabý KKTC mi olurdu?
Peki görüþmelerin samimiyeti mi kalýr bu
durumda? Galiba sürekli eþikte olma
durumuna alýþmaktan baþka tercih kalmýyor
önümüzde. Çünkü KKTC diye bir devletin
tanýnma olasýlýðý hiç, hem de hiç yok...
A
KAY
A
L
A
ÝL
DÝRÝF
Zordur elbet dayanmak bu strese gerilime
Mont Pelerin'deki zirvenin çöküþünden sonraya
Kolay deðil bu kadar aðýrlýðý yüklenme
Geçmiþ olsun diyelim Mustafa Akýncý'ya
Kalay
REÝS KÜKREDÝ: "SEN KÝMSÝN YA?"
Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile Avrupa Birliði (AB)
arasýndaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasý
çaðrýsý yapan karar taslaðýný kabul etti. Tasarý 37'ye karþý 479 oyla kabul
edildi, 107 parlamenter ise oylamada çekimser kaldý. AP'nin bu kararý
baðlayýcý deðil, sadece AB liderlerine tavsiye niteliðindeymiþ. Türkiye ile
müzakerelerin dondurulmasý kararýný sadece AB liderleri alabiliyormuþ. Falan
filan... Reis kükredi hemen: "Sen kimsin ya?" Kýbrýs'ta ise
Türkiye'nin AB müzakereleri dondurulursa Kýbrýs
Sorunu ne olur diye soruyorlar... Doðru
buzdolabýna...
Kalaycý
Ali OSMAN
Sessizliðin Sesi
P eriyodik
Mehmet Levent
[email protected]
[email protected]
SIRADA TAYYIP
VE TSÝPRAS
KRONÝK BELA
Sosyal medyada Kýbrýs'taki olaylarýn
perde gerisinde Ýngiliz siyasetinin
durduðunu söyleyen dostlar az deðil…
Haklýlar þüphesiz…
Dünyayý bölüþüm, ya da diðer bir
deyiþle paylaþým meselesinde Yalta'da bir
araya gelen Roosvelt, Stalin ve Churchil,
istedikleri gibi kendilerine bir nüfuz alaný
seçtiler.
Kýbrýs Ýngilizin grubuna düþtü…
Türkiye de Amerika'nýn…
Amerika ile Ýngiliz siyasetinde farklýlýk
yoktur temelde…
Ýngilizin teorik olarak ortaya
koyduklarýný Amerika pratik olarak
uygular.
Ýþin burasýnda ekonomik olarak da
Yahudilerin etkisini küçümsememek
lazým…
Amerikan siyasetinin Ýsrail devletinin
Ortadoðu'da rahatlamasý ve giderek
güçlenmesi
için
yaptýrýmlarda
bulunduðu…
Yaþanan Ortadoðu savaþýnýn da
nedenlerinden bir tanesinin bu olduðunu
geçen gün Trump karþýsýnda maðlubiyet
yaþayan Clinton açýkladý…
Hoþ, Trump'ýn politikalarýnýn da
Amerikan çýkarlý politikalar olacaðý
ortada…
EOKA, TMT Ýngiliz patentli yer altý
örgütleri…
1963 olaylarýnýn perde gerisinde de
Ýngiliz var…
Ortadoðu Kýbrýs'taki Ýngiliz üslerinden
az mý darbe yedi?
Ýþte Kýbrýs'ýn önemi de burada…
Sadece Ýngiliz deðil daha birçok ülke
kullanýyor bu üsleri…
Ýngiliz üsleri deniliyor ama NATO'nun
fink attýðý bir yerdir burasý…
Düþünün Ýngiliz, Alman, Fransýz,
Amerika ve Rus güçleri burada
konuþlanýyor, burayý kullanýyor,
dostluklar, siyasi ve ekonomik iþbirlikleri
yapýlýyor bunlarla…
Ancak en güçlü Ýngiliz olarak çýkýyor
karþýmýza…
Çünkü Ýngiliz burada kronikleþmiþ
durumdadýr!
Hesabýmýzý düren, çizen, kesen odur…
Geçmiþe baktýðýmýzda bugün neler
olunmasý gerektiðini elli yýl öncesinden
hesaplamýþ olan Ýngilizdir.
Son Mont Pelerin'deki görüþmelerde
Ankara'nýn Ýngiliz Büyükelçisinin
Akýncý'yý, Lefkoþa Ýngiliz Yüksek
Komiseri'nin de Anastasiadis'i ziyaret
etmesi rastlantý deðildir…
Bu süreçte ve geliþen olaylarda
Amerikan çýkarlarýnýn da varolduðunu
düþünmek gerekir.
Ýngiliz Amerikan çýkarlarý ki Ýsrail'in
çýkarlarýný bunlardan soyutlamamamýz
gerekir, bizim ve Rumlarýn çözüm için bir
adým ileriye gidemememiz onlarýn
çýkarlarýnýn daha da yücelmesi,
kalýcýlaþmasý ve artmasýdýr.
Türkiye ve Yunanistan'a baktýðýmýzda,
Tayyip Erdoðan istediði kadar biz dünya
devletiyiz desin, bugün Kýbrýs'ta Ýngiliz
üslerinin bekçiliðini yapan Türkiye ve
Yunanistan'dýr.
Garanti anlaþmalarý hala geçerli
olduðuna göre, Yunanistan ve Türkiye,
Ýngiliz üslerine karþý meydana
gelebilecek
bir
ayaklanmayý
bastýracaklardýr.
Bu ayaklanma Kýbrýslýtürklerden ve
Kýbrýslýrumlardan gelecek olursa iki
devlet de Kýbrýs Cumhuriyeti'ne savaþ
açacaklarýný taahhüt ettiler.
Dostlar haksýz mý her iþin arkasýnda
Ýngiliz ve Amerika var derken…
Onlar dünyanýn kronik belasýdýrlar…
Sabýkalý hýrsýzlara aðýr hapis cezasý
(Kamalý Haber)- Güney Kýbrýs'a yasa
dýþý yollardan geçerek araç çalan ve daha
sonra yine yasa dýþý yollardan KKTC'ye
getirirken yakalanan sanýklar Hasan
Akmergiz, Ali Akçam, Savaþ Yýldýz ve
Umut Gül aleyhindeki karar dün Lefkoþa
Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti tarafýndan
açýklandý. Sanýklar aleyhine açýklanan karar
heyetin oybirliðine varamamasý nedeni ile
oyçokluðu ile belirlendi. Baþkan Ömer
Güran ve Yargýç Gökhan Asafoðullarý'nýn
ortak olarak hazýrladýðý kararý Baþkan
Güran açýkladý.
Baþkan Ömer Güran sanýklarýn lehine ve
aleyhine olan olgularý deðerlendirdiklerini
belirterek sanýklarýn sabýkalarýna göre ceza
takdir ettiklerini belirtti. Baþkan Güran
ülkemizde dava konusu suçlarýn 2 suç
türünde yoðunluk gösterdiðini bu
saçlardan birinin uyuþturucu diðerinin ise
hýrsýzlýk olduðunu bu tür suçlarýn toplumu
rahatsýz ettiðini ve bir insanýn eþyasýný
çalmanýn onun kiþi hak ve özgürlüklerine
tecavüz etmek olduðunu düþündüklerini
belirterek ceza takdir ederken bu hususlarý
göz önünde tutuklarýný belirtti. Baþkan
Ömer Güran sanýklarýn ise özetle suç
iþlemelerini daha önce sabýkamýz
olduðundan iþ bulmakta zorlanýrýz bu
yüzden suç iþleriz bahanesinde olmalarýný
söylemelerinin ýslah olmaz tutumlarýný
göstermekte olduðunu ve bu bahaneyi
kabul edemeyeceklerinin altýný çizdi.
Baþkan Ömer Güran tüm olgular
ýþýðýnda, sanýklarý suçlu bulup mahkum
ettikleri davalardan sabýkalarýna ve benzer
suçlardan daha önce hapislik cezasý
almalarýný da dikkate alarak sanýk Hasan
Akmergiz'i 15 ay, sanýk Ali Akçam'ý 20 ay,
sanýk Savaþ Yýldýz 'ý 30 ay ve son olarak
sanýk Umut Gül'ü de 30 ay hapis cezasý ile
cezalandýrdýklarýný açýkladý.
Yargýç Meltem Dündar ise kararýnda
sanýklarý suçlu bulup mahkûm ettiði
davalardan sanýk Hasan Akmergiz'i 9 ay,
sanýk Ali Akçam'ý 15 ay, sanýk Savaþ Yýldýz
'ý 15 ay ve son olarak sanýk Umut Gül'ü de
15 ay hapis cezalarýyla cezalandýrýlmasýný
uygun bulduðunu açýkladý. Ancak Baþkan
Ömer Güran'ýn ve Yargýç Gökhan
Asafoðullarý'nýn yazmýþ olduðu karar oy
çokluðu ile sanýklarýn cezasýný belirledi.
45 GÜN HAPÝS CEZASI
(Kamalý Haber)- Ercan Havaalaný'ndan
ülkemize 5 Ekim tarihinde tasarrufundaki
uyuþturucu madde ile giriþ yapmak
isterken yakalanan sanýk Cemali Aslan
aleyhindeki karar dün Lefkoþa Aðýr Ceza
Mahkemesi heyeti tarafýndan açýklandý.
Baþkan Ömer Güran ve Yargýçlar Gökhan
Asafoðullarý, Meltem Dündar'dan oluþan
Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan
suçlu bulunup mahkûm edilen sanýk
aleyhindeki kararý Yargýç Gökhan
Asafoðullarý açýkladý. Asafoðullarý
sanýðýn mahkûm olduðu suçun ciddi ve
yaygýn suçlardan olduðunu belirterek
aleyhine ve lehine olan olgularý
deðerlendirdiklerini belirtti. Yargýç Gökhan
Asafoðullarý sanýðýn suçunu kabul edip
adaletin erken tecellisine katký koymasýný
ve ülkesinden uzakta ceza çekeceðini göz
önünde tutarak lehine hafifletici sebep
olarak deðerlendirdiklerini söyledi.
Yargýç Asafoðullarý ancak sanýðýn
iþlemiþ olduðu suçun ciddi bir suç
olduðunu bu tür suçlara hapislik cezasý
dýþýnda bir ceza verilemeyeceðini
belirterek sanýðý suçlu bulup mahkûm
ettikleri 3 gram 243 miligram uyuþturucu
madde ithal ve tasarruf davalarýndan ceza
evinde yattýðý hükümsüz tutukluluk
süresini de dikkate aldýktan sonra sanýðý
45 gün süre ile hapis cezasý ile
cezalandýrdýklarýný açýkladý.
Çiziktir
di
Çiziktirdi
Geniþçe bir salon…
Perdelerinden koltuklarýna kadar özenle
döþenmiþ.
Pencerelerinden Alp'lerin tepeleri
görünüyor.
Salonun tam ortasýnda uzun bir masa…
Bir tarafýnda Anastasiadis ve heyeti…
Diðer tarafta Akýncý ve heyeti.
Karþýda BM temsilcileri.
Bir tedirginlik içinde hepsi de.
Sanki belli etmemeye çalýþýyorlar ama…
Tümünün yüzleri dokuzu çeyrek geçiyor!
Aðýzlar dersen, býçak zor açar!..
***
Birden salonun ana giriþ kapýsýnýn her iki
kanadýnýn açýlmasýyla bozuluyor masadaki
ölüm sessizliði!
Ve Erdoðan ve Tsipras açýlan kapýdan
fýrtýna gibi içeriye dalýyorlar!
Masadaki bütün gözler, sanki bunu
bekliyorlarmýþ gibi onlara çevrilmiþ!
Bir an çýt çýkmýyor salondan…
Sükûtu bozan gene Tayyýp oluyor!
"Hade" diyor, "Hepiniz dýþarý! Ýkincidir
gelirsiniz, gene da iki elinizle bir þeyinizi
doðrultmayý öðrenemediniz! Hade! Daha
durursunuz buraþda? Dýþarý! Ekso!"
***
Tam bu sýrada dýþarýda sertçe esmeye
baþlayan rüzgârýn uðultusuyla uyandým!
Ne o salon…
Ne o masa…
Ne masanýn etrafýndakiler…
Ne de Erdoðan ve Tsipras!
Hiçbiri yok!..
Bütün gördüklerim sadece bir rüyaymýþ
meðer!
***
Sýklýkla rüya gördüðüm yok.
Gördüklerimin çoðunu da hatýrlamam öyle
kolay kolay.
Son günlerde yaþadýklarýmýzdan mýdýr ne,
biraz fazla etkisi altýnda kaldým.
Sizinle paylaþmamýn nedeni de bu
herhalde!
Þener Levent dünkü köþeyazýsýnda
soruyor:
"Sýradaki kim?"
Öyle ya…
Akýncý ile Anastasiadis'e havlu attýrýp
ringden indirdikten sonra, elbette birileri
sýraya girecekti.
Ve bu sýradakilerin de Erdoðan ve Tsipras
olduðu, Mont Pelerin'in çöküþüyle
eþzamanlý olarak açýklanmýþtý!
Reji ve senaryo týkýr týkýr iþliyor muydu
ne?!
Da rüyalarýma kadar girdi…
LeymosunluNiko ile Leymosunlu
Mustafa, rollerini oynayýp sahneden
indirilirken…
Kasýmpaþalý Tayyýp'la Atinalý Tsipras
sahneye çýkýp oyuna devam edeceklerdi!
***
Mont Pelerin'in Türkiye'nin maksimalist
taleplerinde ýsrar etmesi nedeniyle çöktüðü,
artýk herkesin bildiði, gizlenmeyen bir
gerçek.
Þimdi bütün gözler Tayyýp ve Tsipras
görüþmesine çevrildi!
Tükenen umutlarý, yýkýlan hayalleri
uyandýrmaya çalýþanlar var.
Tarafsýz siyasi gözlemciler ise, bir uzlaþýya
varacaklarýna inanmamakla birlikte bunun
gerçekleþmesi halinde, karýþmacýlara
"Hassiktir" çekemedikleri için Kýbrýslýlarýn
alnýnda dünya durdukça bir utanç lekesi
býrakacaðýný belirtmeden edemiyorlar.
5
25 Kasým 2016 Cuma
Þaziye’nin Görüþü:
Erdoðan Baybars
[email protected]
Eyvah… Eyvah…
Eyvah… Lefkeilçe
oluyorsa, Güzelyurt
elden gitti demektir.
Ne Ýsa'ya, ne Musa'ya…
MÝÞ-MIÞLAR
* Akýncý, Kýbrýslý Türklerin haklarýný
alacaðý bir çözümden ve bunun
erken olmasýndan
vazgeçilmediðini söylemiþ.
- Okey… Yaz tahtaya, al
Salý'ya…
***
* Akýncý, Rumlarýn toprak konusunu
kendi lehlerine çevirmek istemesi
üzerine sürecin týkandýðýný
açýklamýþ.
- Ne bekliyordu yani... Elbette ki
ne koparýrsam kârdýr anlayýþý
ile hareket edeceklerdi.
Pazarlýklar da bunun için
yapýlmaz mý zaten?..
***
* Akýncý, Kýbrýs gibi bir adada
bölünmüþ yaþamanýn bir mantýðý
olmadýðýný söylemiþ.
-Heee, öyledir… Kýbrýslýda
mantýk ne arar zaten…
***
* Akýncý, "Rum tarafý zihniyet
deðiþtirirse ve hata yapmazsa yol
almamýz mümkündür" demiþ.
- Allah Allah… Göbeklerimiz
baðlý deðil ya… Biz yolumuza
devam edelim, niyetleri varýsa
onlar da arkadan gelsin.
***
* Akýncý, müzakere masasýndan
kalkmayacaðýmýzý söylemiþ.
- Niye kalkalým ki... Ekmek
elden su göden… Manzara da
cabasý.
***
* Akýncý, hiçbirþey olmamýþ gibi
yeniden baþlamanýn mümkün
olmadýðýný söylemiþ…
- Aslýnda bunca yakýnlaþmadan
sonra hiçbirþey olmamasý
insanýn çok garibine gidiyor
doðrusu.
***
,*Tarým Bakaný Zorlu Töre,
brucellalý etleri yemenin sakýncalý
olmadýðýný söylemiþ.
- Bakanlar Kurulu'nu toplasýn,
Alevkayasý'nda pikniðe
gitsinler, basýnýn önünde
brucellalý hayvan kebap edip
yesinler de inanalým. (9 Ekim
2010-Lololo'dan)
Bir AB devletine
ortak olmak kolay
mý? Sermayemiz
yok ki…
Ýngiltere Devlet Bakaný Durcan, müzakerelerin tamamen
çökmediðini açýkladý.
Þaka tabii.
Dalga geçiyor.
***
Müzakereler güüüüm.
Balon patladý, bina çöktü.
Üstelik enkazýn altýnda kalanlar var.
Ama ne acýdýr ki, hiçbir arama kurtarma çalýþmasý yok.
***
Mesela Barýþ Burcu…
Kim derdi ki akýbeti böyle olacak.
Enkazýn altýnda kaldý.
Hepsi döndü, o yok.
Bir "maksimalist" yüzünden güme gitti.
Yazýk oldu.
Yargýsýz infaz yapýldý.
Ama n'apacan…
Bu iþler böyle.
Günün sonunda, Ýsa'ya da, Musa'ya da yaranamamak
var iþte böyle.
UNUTMADIK… PARA ALARAK
ANNAN'A EVET DEDÝNÝZDÝ
"Rumlar zaten çözüm istemiyor…"
Böyle dediðiniz zaman, solunuzdan bir koro baþlýyor:
"Bu tür suçlamalarý yanlýþ."
Kýbrýslý Türk, Kýbrýslý Türk'e söylüyor bunu.
Kýbrýslý Türk, Kýbrýslý Türk'ü uyarýyor.
Ve Rum'u da…
Sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi gösteriyor sana.
Þaþarsýn.
***
Türk çözüm isteseydi…
Rum'un istediklerini verseydi…
Böyle bir durumda, Rum deli deðil ki "hayýr" desin.
Deðil ama…
***
Aslýnda biraz düþününce, geçmiþi deþince, hak
veriyorsun.
Çözüm isteyen Türk deðil, Rum olmuþtur her zaman.
Ve her zaman Türk olmuþtur barýþý bozan.
Oturdular ganimetin üstüne kalkmak istemiyorlar.
Zaten Annan'a da para alarak "evet" dediydiler.
BÖYLE BÝR ANDI
Fotoðraf:
Erdoðan BAYBARS
Cuma’dan Cuma’ya
[email protected]
Ülker Fahri
Kýbrýs sorununa
çözüm bulmak kolay
iþ deðildir.
Hele,
Taraflar arasýnda
“güven” yitirilmiþse,
Ve,
Taraflar, “içine
hapsolacaklarýný
kestiremeden” görüþme
masasýnda “elini
güçlendirecek” varsayýmý ile
peþinen “önkoþullar” öne sürüp
“kýrmýzý çizgiler” çizmiþlerse...
Bir de,
Silah zoruyla,
Taraflarýn birisi “devleti”
Diðeri “topraklarý” gasp
etmiþlerse...
Üstüne üstlük,
Ardan 40-50 geçmiþse ve
“devleti gasp eden taraf”
devletin
sahibi
olduðuna,
“topraklarý gasp eden taraf”
topraklarýn artýk kendinin olduðuna
inanmaya baþlamýþsa, halklarýný da
yýllardýr öyle inandýrmýþlarsa;
Dahasý;
Geçen yýllar içinde, Kýbrýs sorunu
her iki taraftaki siyasilerin elinde ve
dilinde, en büyük siyasi malzeme
olmuþsa.
Nasýl anlaþacaklar?
Kolay mý?
Kýbrýs sorunu çözülemiyorsa, iþte
bu nedenlerle çözülemiyor.
***
GÜVERCÝN YARA
ALDI AMA ÖLMEDÝ
Yýllardýr konuþuyorlar.
Ancak,
Soruna “çözüm” bulmayý
konuþuyorlar gibi görünse de;
Gerçek þu ki;
Birisi, gasp ettiði devletten, neleri
ve ne kadarý “gerçek sahibine” iade
edecek,
Diðeri, gasp ettiði topraklardan,
nereleri ve ne kadarý “gerçek
sahibine” iade edecek diye
“paylaþým” kavgasý yapýyorlar ve
paylaþamýyorlar.
Oysa...
Taraflar “ortak olmaya, ortak
devlet kurmaya” çalýþýyorlar,
deðil mi?
Siz hiç,
Kurulacak ortak devlette,
Ekonomiyi, tarýmý, turizmi,
eðitimi, saðlýðý vb. nasýl
yöneteceklerini,
Demokrasi, insan haklarý ve
eþitlikleri, her topluma ve her
bireye nasýl saðlayacaklarýný ve
Kýbrýs’ta yaþam standartlarýný nasýl
ileri medeniyetler düzeyine
taþýyacaklarýný konuþtuklarýný
duydunuz mu?
Varsa yoksa...
Devlet organlarýnda, Mecliste
kaçar milletvekili, Hükümette kaçar
bakan, müsteþar ve müdürlüklerde
kaçar adet vb.
Toprakta, hangi yerler, hangi
topraklar, kimlere, ne kadar iade,
ne kadar tazminat vb.
Avrupa Parlamentosu kararý sonrasý...
Dolar yeni rekor kýrdý
TC Merkez Bankasý'nýn faiz
kararý sonrasý tansiyonu düþen
dolar/TL,
Avrupa
Parlamentosu'nun Türkiye ile
müzakereleri geçici dondurma
çaðrýsý ardýndan yeniden
hareketlendi. Kur, 19.40 sularýnda
3.4473 seviyesini görerek yeni
rekorunu kýrdý.
Dolar/TL, TCMB'nin faizleri
beklentilerin üzerinde artýþa
gitmesiyle önce 3.4070'ten 3.3680'e
kadar gerilerken, ardýndan Avrupa
Parlamentosu'nun Türkiye ile
müzakereleri geçici dondurma
çaðrýsý ardýndan yeniden
yükseliþe geçti. Kur, 3.4473
seviyesini görerek yeni tarihi
rekorunu kýrdý.
Dolar, bankalararasý piyasada
saat 19.40 itibari ile 3.4473
seviyesini gördü.
EURO'DAN REKOR
Euro/TL'de 3.63 seviyesini
görerek rekor kýrdý. Kur, saat 19.40
itibari ile 3.6494 seviyesinden
iþlem gördü.
MERKEZ BANKASI'NIN
FAÝZ KARARI
Merkez Bankasý, kritik Para
Politikasý Kurulu toplantýsýndan
önemli kararlar çýktý. PPK, politika
faizini 50 baz puan, üst bandý ise
25 baz puan yükseltti. Merkez
piyasaya ve kurlara üç koldan
müdahale etti.
Önce faiz oranlarýný arttýrdý,
ardýndan yabancý para zorunlu
karþýlýklarýný indirdi ve son olarak
da ihracatçýlarýn reeskont
kredilerinin geri ödemesini Türk
Lirasý ile yapabileceklerini açýkladý.
Faiz artýþý ile piyasayý sýkýlaþtýrmayý
hedefleyen Merkez Bankasý
zorunlu karþýlýk ve ihracat
kredilerindeki kolaylýkla da
piyasanýn döviz ihtiyacýný
azaltmayý gözetiyor.
Bulut: KKTC, TC'nin vilayeti
olur yoluna öyle devam eder
n TC Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan’ýn
Baþdanýþmaný Yiðit Bulut, katýldýðý programda,
KKTC’de Ýngiliz aklýyla Ýmam Hatip Kolejleri’nin
kapatýlmaya çalýþýldýðýný belirterek, Ýngilizler’in
KKTC’de halen at oynatmaya çalýþtýðýný söyledi.
Cumhurbaþkanlýðý Danýþmaný Bulut, “ben nüfus kâðýdýmla gittiðim
KKTC’ye Schengen vizesiyle mi gideceðim?” diyerek, “Kýbrýs’ý AB’ye
vereceðim sonra da Schengen vizesiyle yalvaracaðým Kýbrýs’a gitmek
için! Cinayettir!” ifadelerini kullandý.Bulut þunlarý kaydetti:“Bu
coðrafyada tek parça halinde adanýn bir bütün olmasý Türk Ýslam
varlýðýnýn katledilmesidir.
“Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti” eðer o þekilde devam etmek
istemiyorsa Türkiye’nin vilayeti olur yoluna öyle devam eder. Adada
suyu, elektriði veren biziz.
Ekonomik bütün dinamikler TC üzerinden þekilleniyor, halen birileri
AB, Ýngiltere propagandasý yapýyor. Ýmam Hatipler kapatýlmaya
çalýþýlýyor. Bunun arkasýnda kim var?”Kaynak: Bulut: "KKTC, TC'nin
vilayeti olur yoluna öyle devam eder"
Garantilerde, kalacak mý,
kalkacak mý, ne kadar asker vb.
Oysa...
1960’da kurulan ve 1963’te gasp
edilen devletin kurucularý ve
ortaklarý da belli,
1974’de gasp edilen topraklarýn
sahipleri de belli.
***
Ticari bir ortaklýk kurulurken
dahi, yapýlan “Ana Sözleþme”de
her iki tarafýn “eþit” yatýrým
yapmasý, “eþit” koþularda çalýþmasý
ve “eþit” kar/haklara sahip olmalarý
esas iken;
Kýbrýs’ta geçmiþte yaþanan
felaketlerin “enkazý üzerine” yeni
bir “ortaklýk devleti” kurulmaya
çalýþýlýrken;
Kuruluþ anlaþmasýnda;
Birisi, kendisine “mutluluk”
getirecek diye yer almasýný istediði
maddeler, diðer ortak kendisine
“felaket” getireceði düþünüyorsa;
Birisi, kendisine “özgürlük”
getirecek diye yer almasýný istediði
maddeler, diðer ortak kendisine
“tutsaklýk ve korku” getirecek
endiþesi taþýyorsa;
Nasýl uzlaþacaklardýr?
Yýllardýr, ayni yöntemle yürütülen
görüþmelerde netice alýnamamýþsa,
Bu yöntemin deðiþmesi zamaný
gelmedi mi?
Açýkçasý “bu anahtar bu kiliti”
açamýyor.
Geçmiþten bu güne, görüþme
masasýnda yer alan liderler ve
kadrolarý bunu baþaramadýðýna
göre, böyle düþünmekte haksýz
mýyým?
***
Son aþamada;
M.Akýncý ve N.Anastasiadis
arasýnda yürütülen ve “oldu
oluyor” gibi görünen anlaþmanýn,
olmamasýnýn nedeni de budur.
1963’te devleti gasp eden taraf
ile 1974’de topraklarý gasp eden
taraflar;
Yýllardýr...
Kendi yaptýklarý ile “yüzleþme”
cesaretini gösteremedikleri gibi,
Kendilerini “karþý tarafýn
yerine koyarak” yaþananlara
onun gözü ile de bakmamýþtýr.
Bütün yapýlan;
Hep kendileri “maðdur”
edilmiþtir, kendileri “masum”dur
ve gasp edilen “haklarý”ný geri
alma çabasýndadýrlar.
Görüþmeler, her baþarýsýzlýkla
sonuçlandýðýnda da yine hep karþý
tarafýn kusurudur.
***
New York’tan baþlayarak Mont
Pelerin’e uzanan son 4-5 haftalýk
süreçte çözüm umutlarý tavan
yapmasýna raðmen, sonuç
alýnamamasýn nedeni de farklý
deðildir.
Liderler anlaþma ve çözüm
istemiyorlar mý?
Hiç þüphem yok, her ikisi de
istiyor.
Ýstiyor ama yukarýda yazdýðým,
kendi elleri hazýrladýklarý “ön
koþullar” ve “kýrmýzý çizgiler”
içine hapsoldular,
Ve...
“Anlaþma” ve “Çözüm”le
birlikte taraflara getirilecek
“mutluluk” ve “felaket” ile
“özgürlük” ve “tutsaklýk”
konusunda, “denklem” yerine
oturtulamadý.
Mont Pelerin’de büyük yara alan
ama ölmeyen güvercin ayaða
kaldýrýlabilir, tekrar uçurtulabilir mi?
Denklemi iyi okumaya baðlý...
GÜNLÜK
GÜNLÜK
"Durum çok acil, düzeltmek
için çok az vaktimiz var"
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr.
Daron Acemoðlu, dünyanýn en çok alýntý yapýlan 10
ekonomistinden biri olarak gösteriliyor. Cumhuriyet'e
konuþan Acemoðlu
darbe giriþiminin
ardýndan akademiye
yönelik baskýlara ve
görevden alýnmalara
deðindi ve þöyle
konuþtu: "Türkiye'de
akademisyenlerin
durumu çok kötüleþti.
Akademik özgürlüðü
kaybediyoruz.
Düzeltmek için çok az
vaktimiz kaldý.
Türkiye'de siyasette de
ekonomide de durum
acil. Siyasi kurumlar ve
ekonomik kurumlar birbirini tamamlýyor. Geleceðin
büyümesini saðlayabilmemiz için, sivil toplumu ve baðýmsýz
yargýyý güçlendirmemiz lazým." Acemoðlu, son 10 yýlda
Türkiye'deki büyümenin düþük kaliteli olduðuna iþaret
ederek özetle þunlarý söyledi: "Türkiye'de 10 yýllýk büyüme
ortalamasý yüzde 3. Verimlilik artýþý sýfýr ya da eksi. Bu þekilde
Türkiye'nin kendi zenginliðini artýrmasý mümkün deðil.
Eþitsizlik çok yüksek."
ANALARIN
GÖRÜÞÜ
“Týrnak”...
Anastasiadis
müzakerelere kalýndýðý
yerden devam etmeye
hazýr olduðunu söyledi.
Ancak Mont Pelerin'de
anlaþamadýklarý
konular ne olacak?
Kalýndýðý yerden
devam ederse bu
sorunlar çözülecek mi,
yoksa yine "analar"ýn
görüþüne mi
baþvurulacak?
"Kýbrýs sorununu çözme niyetiyle
yapýldýðý söylenen Ýsviçre
müzakereleri, bin bir umut ve
olumlu sonuç imajý pompalanarak
baþladý ve sonuçta havasý
boþaltýlarak 'patlak lastik' gibi
adanýn topraklarýna atýldý. Þimdi
taraflarýn birbirini suçlama
gayretlerini, kendilerini
toplumlarýna haklý ve güçlü
göstermek maksadýyla gurur, kibir,
bencillik, böbürlenme, üstünlük
saðlama amacý vatanseverlik
gösterilerini; haliniz, dermanýnýz
varsa seyreyleyin!"
Fatma AZGIN
(Yenidüzen)
YENÝ
HEYECAN
BM Genel Sekreterlik
görevinin son günlerini
yaþayan Ban Ki Moon
Cenevre
baþarýsýzlýðýndan
sonra Cenevre'deki
umut verici
müzakerelerine devam
etmelerini istedi. 2016
sonuna kadar bir
ilerleme olacaðýný da
ekledi sözlerine. Yeni
bir heyecan
baþlatýlmasýný istiyor
anlaþýlan...
OYUN BÝTMEDÝ
Gelecek hafta adaya
gelecek olan Barth
Eide "oyun henüz
bitmedi" dedi. Biz
biliyoruz bitmediðini.
Show must go on,
deðil mi?
"Bir yandan 'maksimalist'
hikayelerle Rum tarafýný
suçlayacak ve 'kendi yolumuza
yürürüz, KKTC ile devam ederiz'
gibi, bilim dýþý, hayat dýþý, siyaset
ötesi saçmalamalar yapacaksýnýz;
öte yandan, iki karýþ toprak
vermemek için, en solcusundan
Barýþ Burcu'yu bile karþýmýza
maksimalist Talat dönemi
sözcüsü gibi çýkaracaksýnýz…"
Serhat ÝNCÝRLÝ
(Kýbrýs)
"Bir de kelimelere takýlanlar
var… Onlar baþka alem iþte!
Barýþ Burcu'yu topa
tutuyorlar… Maksimalist dedi
diye! Baþka ne desin ki
adam… Süreci baltalayan
kesime kaymaklý ekmek
kadayýfý mý ikram etseydi yani!
Yoksa gidip Akýncý'ya iki tokat
mý patlatsaydý… Niçin bu iþi
Mont Pelerin'de bitirmedi
diye!"
Levent ÖZADAM
(Kýbrýs Postasý)
Günün Kahramaný
MEVLÜT
ÇAVUÞOÐLU
Mont Pelerin zirvesinin
çökmesinin ardýndan TC
Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu adamýza yýldýrým
hýzýyla geldi… Ýki günlük
yoðun çalýþma yapacak…
Bu sabah Mustafa Akýncý
ile görüþecek, daha sonra
da hükümet ve parti
liderlerinin katýlýmýyla çalýþma
toplantýsý gerçekleþtirecek…
Çöken zirveden sonra Türkiye'nin yeni bir
strateji geliþtirmeye çalýþtýðý anlaþýlýyor… Bazýlarý bu
ziyareti çözüm yolunda týkanýklýktan sonra yeni ve ileri bir
adým saysa da, vaziyet hiç de öyle görünmüyor… Hele de
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile ilgili karardan sonra…
AB'ye karþý þimdi Kýbrýs kozunu kullanacaklarýna hiç þüphe
yok…
7
25 Kasým 2016 Cuma
Baflýnýn Köþesi
KONUÞ
GÖR DUY KONUÞ
Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
[email protected]
DUVAR GÝDÝCÝ
ÝNCÝR KALICI...
Recep Tayyip Erdoðan ile Tsipras
oturup Kýbrýs meselesinde yol alacaklar.
Aralýk'taki
görüþmeden
bahsediyorum.
Bir görüþme.
Bir randevu.
Ýþ tamam mý yani?
"Tamam", derlerse Akýncý ile
Anastasiadis yani A&A birlikte daha
güzel günlere mi?
Anahtarý kimdeyse dükkaný o açar
gerçeðini unutuyoruz
arkadaþlar.
Bir duvar dibini
düþünün.
Dibinde ot, hemen
yanýbaþýnda incir fidaný.
Birlikte, bir arada,
bilinçli...
Duvar saðlam oysa.
Duvar boyalý.
Duvar geleceðe örtüdür.
Ve gelecek gelmeden daha o incir, o
ot...
Onlarýn da bir gelecekleri varsa...
Tutunmalýdýrlar bulunduklarý yere.
Gidecek baþka bir limanlarý yoktur
çünkü.
Ya tutunacaklar ya bitecekler.
Kökleri ufak ufak ilerlerken toprak
altýnda...
Yýllar nasýl geçerse geçsin.
Toprak ile aðacýn öyküsü hep onlara
olumlu yönde olmalý.
Aðaç büyür, toprak beslenir, dalý
sertleþir, kökü kaymaz.
Erezyona karþý müthiþ kombinasyon...
Toprak zemini beton gibidir.
Daha saðlam durur rüzgara karþý.
Daha diktir fýrtýnalara.
Ancak insanýn yaptýðý duvar ne kadar
dayanabilir bu ikilinin direniþine.
Onlar yerlidir.
Onlar oranýn sahipleri.
Ne dersen de...
Ne yaparsan yap.
Duvar yabancý.
Duvar ne kadar "burasý benim" dese
de yer ona ait deðildir.
Sadece iþgalci.
Yapýlar hep böyle olmadý mý?
Alýn Girne'yi.
Girne'deki yapýlaþmayý.
Hepsi yabancý.
Yerleri yok orada.
Gün gelecek.
Hepsi de ait olduklarý yere dönecekler.
Ne apartman ne kalabalýk uymaz bu
yere.
Bu yer kendine münhasýrdýr.
Ada halký barýndýramaz aðacý
sevmeyeni.
Barýndýrmaz topraða saygýsýzý.
Ve zeytin aðacýný sobasýnda yakmak
için kesenle iþi olmaz.
Bugün bir kaza oldu.
Bu kaza geçici.
Recep Tayyip Erdoðan ile Tsipras
oturup Kýbrýs meselesinde yol alacaklar.
Aralýk'taki
görüþmeden
bahsediyorum.
Bir görüþme.
Bir randevu.
Kim demiþ ki ümit var...
Kim demiþ ki bu daha baþlangýç.
NATO varsa bölgede.
NATO için toprak lazýmsa, sonuna
kadar kullanacak.
Hazýr bu yerlere temel atmýþken
duvarýný örecek.
NATO kendi ördüðü duvarýn temelini
söküp atmaz.
Atamaz.
Çünkü bölgede yapacak iþleri var.
Ama duvar yabancý.
Ot ile incir aðacý ve toprak oranýn
sahipleri...
Gün gelecek.
Duvar incirin, otun kökleri ile, artýk ne
dersen de...
Duvar gidici incir kalýcýdýr...
ALO AFRÝKA HATTI
ÝÞÝMÝZ HÝKAYE
KANBAY GÜZELYURT'TA- Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoþa Büyükelçisi Derya Kanbay, Güzelyurt bölgesini ziyaret
ederek, Güzelyurt Belediyesi'nin yaptýðý yatýrýmlarý inceledi. Güzelyurt
Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Kanbay'ýn dün gerçekleþtirdiði
ziyarette, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Kültür Evi
hakkýnda Büyükelçiyi bilgilendirdi.
ÇIRAKOÐLU:
Nüfus ve suç oranlarý arttý
Baþbakan Yardýmcýsý ve
Maliye Bakaný Serdar Denktaþ,
Emekli Polisler Derneði heyetini
kabul ederek, sorunlarýný
görüþtü.
Bakanlýktan verilen bilgiye
göre, bakanlýkta yer alan
görüþmede, Emekli Polisler
Derneði Baþkaný Nurettin
Çýrakoðlu, emekli polislerin sorun
ve beklentileri, Meclis'te
görüþülen ve onaylanmasý
beklenen yasalar ile müzakere
süreci hakkýnda görüþ ve
taleplerini Denktaþ'a aktardý.
Ülkede artan nüfus sayýsýnýn
suç oranlarýný da yükselttiðine
dikkat çeken Çýrakoðlu, bununla
birlikte polis teþkilatýnýn kadro
yetersizliðini de gündeme getirdi.
Bir süredir "Özel Güvenlik
Yasasý" baþta olmak üzere benzer
pek çok yasasýnýn Meclis'te onay
beklediðine
iþaret
eden
Çýrakoðlu, bu konuda ivedilikle
karar alýnmasýný istedi ve destek
talep etti.
Öte yandan dernek yetkilileri
görüþmede, emekli maaþlarýndan
yapýlan kesintilerin geri
ödenmesi noktasýnda ýsrarcý
olduklarýný da yineledi.
Emekli polisler ayrýca müzakere
süreci konusunda da endiþelerini
dile getirdi ve özellikle gidiþat
noktasýnda
halk
olarak
bilgilenmemelerinin üzüntüsünü
yaþadýklarýný kaydetti.
Ersoy Ýnce yoðun bakýmdan çýkarýldý
Geçirdiði beyin kanamasý ve
zatürre nedeniyle Yakýn Doðu
Üniversitesi Hastanesi Yoðun
Bakým Servisi'nde kontrol altýnda
olan eski Milletvekili Ersoy
Ýnce'nin saðlýk durumunda olumlu
geliþmeler yaþanmasý üzerine
dahiliye yataklý servisine alýndýðý
bildirildi. YDÜ Hastanesi'nden
yapýlan açýklamada, Ýnce'nin
yaþadýðý saðlýk problemiyle ilgili
bilgilere yer verilerek, yoðun
bakým servisinde oksijen desteði,
antibiyotik tedavisi, solunum
fizyoterapisi uygulamasý ile birlikte
gerekli diðer tedavilerinin
tamamlandýðý
kaydedildi.
Açýklamada, YDÜ Hastanesi
Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Finn
Rasmussen'in, hastanýn genel
durumunun iyi olduðunu, akciðer
enfeksiyonunun kontrol altýna
alýndýðýný, solunum cihazýna veya
oksijen terapisine ihtiyacý
kalmadýðýný, geçirdiði beyin
kanamasý etkilerine karþýn uzman
terapistler tarafýndan fizik tedavi
ve rehabilitasyon baþlandýðýný
belirttiði de yer aldý.
HAMÝTKÖY MEZARLIÐI ÝYÝLEÞTÝRÝLÝYOR
Lefkoþa Türk Belediyesi'nde (LTB) dün "Hamitköy Mezarlýðý
Ýyileþtirme Projesi" için ihale sözleþmesi imzalandý. LTB Basýn
Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, LTB ile Wide City Construction
Development Ltd. arasýnda imzalanan "Hamitköy Mezarlýðý
Ýyileþtirme Projesi" ihale sözleþmesine LTB Baþkaný ile firma
yöneticileri imza koydu. Proje, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa
Büyükelçiliði Kalkýnma ve Ekonomik Ýþbirliði Ofisi finansmaný ile
gerçekleþtirilecek.
BIDEN BOÞ BOÞ KONUÞUYOR
ABD'nin Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in, Kýbrýs'ta liderleri
müzakerelere devam etme konusunda cesaretlendirdiði bildirildi.
Beyaz Saray'ýn resmi sitesinde, Biden'ýn önceki gece
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos
Anastasiadis'i telefonla aramasýna iliþkin açýklama yapýldý.
Açýklamada, Biden'ýn, müzakerelere devam etmeleri konusunda
Akýncý ve Anastasiadis'i cesaretlendirdiði kaydedildi.
Biden'ýn, liderlerin, bütün Kýbrýslýlarýn yararýna olacak þekilde adayý
yeniden birleþtirecek iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu saðlama
becerisine olan güvenini dile getirdiði belirtildi.
Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir
vatandaþýmýzýn mektubu þöyle:
"Bilmem bu gönderdiðim mektubu yayýnlar mýsýnýz? Ben
yayýnlanacaðý ümidiyle yazýyorum. Çünkü konum günlük
meselelerle ilgili deðil. Dünyanýn bir ucundan girip
diðerinden çýktým. Amerika'da bir grup akademisyen
Clinton'a çaðrý yapmýþlar... Oylarýn yeninde sayýlmasýný
talep etmesini istediler. Önümüzdeki hafta Çarþamba
gününe kadar önündeki süreyi deðerlendirmeliymiþ. Konu
da Rus hacker'lerin oylarý sabote etmiþ olabileceðini
söylüyorlar… Clinton ve Demokrat Parti bu iþin üzerine
atlayacak gibi. Böyle bir iþlem yapýlýr mý bilmem ama
burada bir Rus korkusu hakimiyeti var. Ruslardan
Sovyetler Birliði'nden bu yana felaket korku yaþamaktadýr
Amerikalýlar. Zaten Clinton seçim sürecinde Trump'a oy
verilmemesi için onu hep Putin'le iþbirliði içerisinde
göstermeye çalýþtý. Baþka bir konu… Tayyip Erdoðan rahat
durmuyor. Suriye ortada… Bir karýþtýrdý ki Suriye'yi ortalýk
allem kalem oldu. Yüzbinlerce ölü, milyonlarca mülteci
yaratýldý. Kýbrýs meselesi hayal kýrýklýðý yarattý. Kim ne
derse desin, bundan sonraki görüþmelerden kimse bir umut
beklemiyor artýk. Zaten umutlarý tükendi bitti. Sadece
halkýn deðil, görüþmelere katýlanlar da umutsuzdurlar.
Basýndan öðrendiðimiz kadarýyla hýçkýra hýçkýra aðlamýþlar
çözüm olmadý diye… Tayyip þimdi yönünü Ermenistan'a
çevirdi. Ermenistan'a çaðrýda bulunarak derhal
Azerbaycan'a ait iþgal etiði topraklarý terk etmesini istedi.
Ne yapmak istediðini anlamak mümkün deðil. Her tarafa
saldýrma isteði içerisinde. Bunun arkasýnda Amerika
yönetiminin olduðunu sanmýyorum ama bilindiði gibi
Trump'a karþý hala güçlü olan bir CIA var orada. Dünyanýn
derin dünyasý derim ben buna. Derin devlet deðil yani…
Dünya içerisinde baþka bir dünya. Ruslarýn desteðinde
olan ve onlarla iyi geçinen Ermenistan halký ve yönetimi bu
tehdit karþýsýnda cevap vermeden duracak deðiller. Yarýn
Rusya bu iþi de Suriye'deki gibi karþýlayacaðýndan þüphem
yok. Tayyip Erdoðan ordusunu bana göre tasfiye etti gibi.
Etrafýnda bulunan tüm devletlere karþý kavgalý. Saldýracaðý
bir baþka devlet olursa hazýrda bekleyenler de onu
parçalamak için ellerinden geleni yapacaklar. Yarýn eminim
Ermenistan bunu kale alýrsa vereceði karþý cevap 'esas
iþgalci sendin Kýbrýs'tan çýk' olacaktýr ki bunda da haksýz
sayýlmaz. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin AB üyelik
müzakerelerini askýya aldýðýný yaptýðý oylama sonunda aldý.
Tayyip Erdoðan zaten hiçbir zaman AB yanlýsý olmadý. AB
yanlýsý görünerek oradaki AB yanlýlarýný, sol kesimi
saflarýna çekip kullandý sadece. Ancak ekonomik yönü
bana göre felaket olacak. Bu karardan sonra zaten deðeri
gittikçe düþen Türk Lirasý'nýn alým gücü bir o kadar daha
azalacak… Halkýn eziliþi Türkiye'yi yönetenlerin hiçbir
zaman umurunda olmadý. Paranýn alým gücünün daha fazla
düþmesi halký iç
çekiþmelere atabilir
ancak Tayyip ve
BÝZÝM DUVAR
tayfasý bunu bir
savaþa kanalize
ederlerse, ganimetçi
DOMUZDAN
Osmanlýnýn torunlarý
hiç düþünmeden,
POST,
öyle de ölüm böyle
MAKSÝMALÝSTTEN
de ölüm, diyerek
komþu ülkelere
DOST
sefere çýkabilirler.
Bize gelince iþimiz
OLMAZ
hikaye…"
Bizim Mandra
Mandra yetkili makamlarýnýn yasadýþý olarak
verdiði izin ve saðladýðý destekle Pazar günü
Lefkoþa'nýn en iþlek caddesini trafiðe kapatýp
gövde gösterisi yapan ilâhiyatçýlar, UBP-DP
hükümetinin bu tavrýndan cesaret alarak,
Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin kararýna karþý
açtýklarý istinafýn görüþüleceði mahkeme
önünde toplanarak, yargýyý etkilemeye yönelik
eylem gerçekleþtirirler. Sokaktaki adam,
"Ýsteseler galiba bunlara mahkeme
salonunda bile eylem izni verirler" diye kendi
kendine söylenir.
8
25 Kasým 2016 Cuma
Arada Bir
Baðýmsýz Köþe
Özgün Kutalmýþ
Ali Kiþmir
[email protected]
[email protected]
Ortalýk toz duman
Gerek Kýbrýs'taki, gerekse de
Türkiye'deki geliþmeleri Manisa'dan
elimden geldiðince izlemeye
çalýþýyorum. Mont Pelerin'deki
zirvenin bana göre de, bazýlarý
hoþlanmasa da Rumlarýn maksimalist
talepleri yüzünden baþarýsýzlýkla
sonuçlanmasýndan sonra, Akýncý ve
sözcüsü Burcu'ya yapýlan saldýrýlarý
hayretle izliyorum.
Hele bazý gafillerin
sosyal medya üzerinden
Akýncý'ya verdikleri oyu
geri istemeleri tam bir
aymazlýk (dünyadan
bihaber) örneðidir. Bu
arkadaþlar
ne
bekliyorlardý?
Kýbrýs Türkünün kurucu ortaðý
olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'nden doðan
toplumsal haklarýný savunmak için
masaya oturan Akýncý'nýn, nasýl olursa
olsun bir anlaþmaya imza atmasýný mý
bekliyorlardý? O zaman Türk
tarafýndan nasýl evet çýkacaktý?
Akýncý'nýn iyi niyetinden ve çözüm
iradesi ile istencinden dolayý yaptýðý
bana göre iki hata vardýr.
Birincisi Rumlarý iyi tanýmasýna
raðmen beklentileri yüksek tutmasý,
ikincisi ise masaya yüzdelik
koymasýydý. Bu durumda Akýncý'nýn,
Rumlarý olasý bir anlaþmaya ikna
etmek için masaya koyduðu tüm
önerilerini geri çekmesigerekir. Ayrýca
olasý yeni bir görüþmeye ortaya takvim
ve 5'li görüþme tarihi konmadan
yeniden oturmamasý gerekmektedir.
Çünkü hiçbir þey olmamýþ
gibiyapýlacak olan görüþmeler, sýrf
görüþmüþ olmak için yapýlacak
görüþmelerdir.
Bu tip görüþmeler ise, sadece
sahtekâr Birleþmiþ Milletlerin ve de
Rumlarýn iþine gelir. Oyun devam etsin
diye
görüþme
masasýna
oturulmamalýdýr.
***
Ortalýk toz duman diye baþlýk attým.
Mont Pelerin çöküntüsünden sonra
Akýncý'ya saldýrýlar sürdürülürken,
TL'nin yabancý paralar karþýsýndaki
deðer kaybý her an yeni rekorlar
kýrmaktadýr.
Erdoðan Þangay Beþlisi diye diye
ütopik görüþler içerisinde hülyalara
dalarken, diðer taraftan AB
Parlamentosu Türkiye ile görüþmeleri
geçici olarak dondurma kararý alýyor.
Hop TL yeniden dip yaparken, TC
Merkez Bankasýnýn TL'yi desteklemek
için aldýðý faiz artýrma kararý da güme
gidiyor. Ekonomisi büyük oranda
ithalâta dayanan ve tüm ithalâtýný döviz
olarak yapan KKTC'de,yýllardýr reel
maaþ artýþý alamayan çalýþan, emekli,
döviz taksiti ve kirasý döviz cinsinden
olanlar, herhalde büyük bir panik ve
çaresizlik içindedirler.
Bu toz duman içerisinde KKTC
Meclisi Ekonomi, maliye, bütçe ve
plân Komitesinde þimdiden %6'ýnýn
üzerinde küçülen 2017 yýlý bütçesini
görüþüp karara baðlýyorlar. Her geçen
gün küçülen 2017 bütçesi ile KKTC
Hükümeti 2017 yýlýný nasýl
tamamlamayý düþünüyor?
Bu arada TL'nin deðer kaybýný
önleyecek önlemleri alabilmek KKTC
Hükümetinin elinde deðildir. Ancak
TL'nin deðer kaybýndan dolayý oluþan
kötü ekonomik durumda telafi edici
ve dövizdeki yükseliþin etkilerini
azaltýcý önlemler alabilirler.
Ancak Hükümet ettiðini sananlar da
toz duman içinde kayboldular.
AYNI YOLA TEKRAR
DÖNÜLMELÝ
BARIÞ, RUH VE SÝNÝR HASTALIKLARI HASTANESÝ'NDE MORAL ETKÝNLÝÐÝ
Moral için mangal yaktýlar
n HASTANE AVLUSUNDA DÜZENLENEN KEBAP PARTÝSÝNE
SAÐLIK BAKANI SUCUOÐLU DA KATILDI
Saðlýk Bakaný Faiz Sucuoðlu, Barýþ, Ruh
ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde
bakanlýðýn hastalara yönelik düzenlediði
kebap partisine katýldý.
Bakanlýk'tan verilen bilgiye göre, etkilik
hastane avlusunda gerçekleþtirildi. Saðlýk
Bakaný Faiz Sucuoðlu, Bakanlýk olarak
böylesi etkinliklerin artýk düzenli olarak
yapýlacaðýný belirterek, bu tür etkinliklerin
hastalarýn morallerinin yükselmesi
açýsýndan önemli olduðunu söyledi.
85 HASTA VAR
Hastanede tedavi gören 85 hasta
olduðunu ifade eden Sucuoðlu, bu
hastalarýn sürekli hastanede kaldýðýný ve
böylesi moral etkinliklerine ihtiyaçlarý
olduðunu ifade etti.
Geçen ay benzer bir etkinliði yine
yaptýklarýný dile getiren Sucuoðlu,
etkinliðe gönüllü destek verenlere
teþekkür etti.
Barýþ, Ruh ve Sinir Hastalýklarý
Hastanesi'nin bina anlamýnda bazý
eksiklikleri olduðunu belirten Sucuoðlu,
bu eksiklerin bir kýsmýný giderdiklerini, bir
kýsmý içinde ihaleye çýkacaklarýný söyledi.
Hastalarýn daha kaliteli koþullarda bir
yaþam sürdürebilmeleri için eksikliklerin
31 Aralýk 2016 tarihine kadar
giderilmesinin hedeflendiðini vurgulayan
Sucuoðlu, hasta memnuniyetinin de buna
baðlý olarak artacaðýný kaydetti.
MADDE BAÐIMLILARI ÝÇÝN BÝNA
YAPIMI 2017'DE
Sucuoðlu, madde baðýmlýlarý ile ilgili
olarak da yeni bir merkez yapýlacaðýný
ifade ederek, merkezin yapýmýna 2017 yýlý
içerisinde baþlanacaðýný açýkladý.
Öðretmenler günü eðlenceye dönüþtü
n ELCÝL: "24 KASIM'DA LAÝK, BÝLÝMSEL, PARASIZ VE
DEMOKRATÝK EÐÝTÝM ÖNE ÇIKARILMALI"
Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý duyurduktan sonra kutlama bahanesiyle
(KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, 24 okullarý tatil edip, çocuklarý sokaða
Kasým'da öðretmenliðin ve Atatürk atmanýn neden gerekli olduðunu
ilkelerinin en önemli adýmý olan laik, açýklamasýný istedi.
bilimsel, parasýz ve demokratik eðitimin
Elcil, þöyle devam etti:
öne çýkarýlmasý eðitimin ve öðretmenlerin
"Toplumsal travmalar yaratan kendi
sorunlarýnýn tartýþýlmasý gerektiðini siyasi yanlýþlarýný örtmek için eðitimin
belirtti. Yazýlý bir açýklama yapan Elcil, kullanýlmasýna verilecek en güzel örnek
Eðitim Bakanlýðý eliyle 24 Kasým'ýn Atatürk'ün manevi kiþiliðinin arkasýna
"eðlenceye"
dönüþtürüldüðünü saklanan 12 Eylül faþist cuntasýdýr. Faþist
savundu. Elcil, "Eðitim Bakanlýðý 18 cuntacýlar 24 Kasým tarihini bir yandan
Kasým 2016 tarihli bir genelge ile saat öðretmen
örgütlerini
kapatýp,
11:00'de okullarýn tatil edilerek çocuklarýn öðretmenleri hapse atarak iþkenceden
evlerine
gönderilmelerine
ve geçirirken "öðretmenler günü" olarak ilan
öðretmenlerin eðlenceye gitmelerini etmiþlerdir.
teþvik etmektedir" dedi.
Adamýzýn
kuzeyindeki
kukla
Elcil, þöyle devam etti:
hükümetler ise bu günün gerçek deðeri
"Her fýrsatta okullardaki eðitim olan Atatürk'e Millet Mektepleri
süresinin kýsa olduðundan ve sendikal Baþöðretmenliði unvanýnýn verilerek,
eylemlerin eðitimi aksattýðý ile ilgili asýlsýz eðitimin ve eðitimcilerin öne çýkarýlmasý
söylemlerde bulunan Eðitim Bakanlýðý gerçeðini yaþama geçirme yerine körü
yetkilileri öðretmenler günü kutlamasý adý körüne cuntanýn emirlerine uymuþlardýr"
altýnda okullarý tatil ederek çocuklarý
Elcil, "Hükümet yetkililerinin, siyaset
evlerine
göndererek
neyi uðruna çocuklarýn eðitim haklarý ile
amaçlamaktadýrlar?"
oynamalarýný protesto eder, bu oyunlara
Þener Elcil, Eðitim Bakanlýðý'nýn, karþý çýkmaya devam edeceðimizi tüm
sendikayla yýllýk çalýþma takviminde duyarlý kamuoyuna yeniden vurgularýz"
uzlaþýp, bunu okullara yazýlý olarak ifadelerine yer verdi.
Evet, ne yazýk ki olmuyor...
Göreve gelenler bir türlü "Türk tezleri"ni
savunmaktan vazgeçmiyor...
Aslýnda bunlara, "Denktaþ tezleri" de
diyebiliriz...
Önceliklerin ve hassasiyetlerin tümü Türkiye
üzerinden yürüyor...
Toprak...
Garantiler...
Nüfus...
Ve de mülkiyet...
Bunlar bizim liderliðimizin
"Olmazsa olmazlarý"...
Bizler adýna ise ortaya konan
"Olmazsa olmaz", dönüþümlü
baþkanlýk...
Hani sanki de Kýbrýslýnýn tek
derdi koltuk!..
Kendi topraklarýmýzda bir türlü sýra Kýbrýslýlara
ve Kýbrýslýlarýn haklarýna gelmiyor...
Varsa, yoksa milli davanýn getirileri...
Kýbrýslýnýn ne istediðinin bir önemi yok...
"Niye" diye soruyorsun, "Türkiye'nin
varlýðýný ve etkisini inkar mý ediyorsun, biraz realist ol" diye karþýlýk geliyor...
Ýyi de etkisinin iþgal edecek düzeyde
olduðunu tek söyleyen bizleriz!..
Yani etkisini net açýklýyoruz...
Elbette yetkisini de!..
Ancak "Neden önceliðiniz kendi toplumunuz
deðil" diye de soruyoruz...
Örneðin bu süreç içerisinde kaç kere
cumhurbaþkanlýðýndan Kýbrýslýlarýn yüreðini
okþayacak bir açýklama duydunuz?
15 Kasým günü?
Peki, ya 29 Ekim?
30 Aðustos?
20 Temmuz?
14 Aðustos?
Evet, bu önemli günlerin hangisinde Kýbrýslý
Türklerin endiþelerine, isyanlarýna ve de
isteklerine tercüman olundu?
Oysa bu günlerin tamamýnda Ankara bir melek
olarak ilan edildi...
Kimi zaman sýðýnýlacak bir liman oldu, kimi
zaman da tek dayanak!..
***
Biliyorum yine bana "Türkiye düþmaný"
diyecek olanlar var...
Ýnanýnýz umurumda bile deðil...
Eðer kendi toplumumun haklarýný savunmak
Türkiye düþmanlýðý ise, ben zaten sizler
söylemeden kendimi Türkiye düþmaný olarak ilan
ediyorum...
Çünkü ben toplumumun haklarýný kimseye
yedirmem...
Hiçbir platformda toplumumu geri plana itip
baþkalarýnýn isteklerine kulak vermem....
Ýlk ve tek önceliðimdir benim Kýbrýs ve
Kýbrýslý...
Týpký Barýþ Burcu'nun ve diðer tüm arkadaþlarýn
olduðu gibi...
Bugün Barýþ Abi'nin isyaný tam da bunadýr...
Bana göre bünyesi "Denktaþ tezleri"ni
savunmayý kaldýramadý...
Üzgünüm ama tüm sinirli tavýrlarýnýn sebebi
olarak ben bunu görüyorum...
Ki kendisinin yaptýðý açýklamalarda da bu
tezlerini nasýl savunmak durumunda olduðunu
izah dahi etmekte güçlük çektiðine hep birlikte
tanýk olduk...
Biz bunlarýn yaþanacaðýný yazmýþtýk...
Çok uyarýlar yaptýk...
Bizler hala birlikte çýkýlan yolda önümüze bakýp
devam ediyorsak ve bu arkadaþlarýmýzý yanýmýzda
göremiyorsak, demek ki þu anda ayný yolu
yürüyemiyoruz demektir...
Çünkü Sayýn Akýncý kendisi ile ayný yolu deðil
farklý yolu yürüyenlerle yola devam etmeyi tercih
etmiþti...
Gelinen aþamada hem kamuoyu, hem de BM
raporlarý uzlaþmaz taraf olarak bizi iþaret ediyor...
Barýþ Burcu rüyasýnda bile böyle bir konuma
düþeceðini görecek insan deðildi...
Ancak bazen þartlar insanlarý hiç
beklemedikleri durumlara sokabiliyor...
Bu sýkýntýlý süreçten nasýl çýkýlýr?
Öncelikle hatalar kabul edilir, özeleþtiri yapýlýr,
çürükler ayýklanýr ve kibir bir kenara býrakýlarak
gerçek çözüm yanlýlarý ile ayný yola girilir...
Eðer bu adýmlar acilen atýlmazsa inanýnýz yarýn
bugünden çok daha kötü olacak...
9
25 Kasým 2016 Cuma
Posta... Posta... Posta...
Tünel
ALINTI
Türkiye’den manzaralar
ARÞÝV
SEVGÝLÝ
GENÇLER
Bu mektubu size,
ülkenin kötü
gidiþatýndan endiþe
duyan bir kardeþiniz
olarak yazýyorum.
Ülkenin içinde
bulunduðu durum, bu
gidiþat en çok sizin
hayatýnýzý etkileyecek.
Siz kendi geleceðinizi
dert etmezseniz
kimse bir þey
yapamayacak. Siz
nasýl bir ülkede
yaþayacaðýnýza kafa
yormazsanýz,
yaþýtlarýnýzla yeni bir
Türkiye hayali
kurmazsanýz, sizin
hayatýnýz da aynen
bizimki gibi heba
olacak. "Siyaset bana
göre deðil" deyip
yaþadýðýmýz bu yýkýma
duyarsýz
kalamazsýnýz. Sizi
yýllardýr bitmeyen bu
çatýþmalarýn taraftarý
yapmalarýna izin
vermeyin.
Hepinizin bu ülkenin
evladý olduðunu, hep
beraber huzur içinde
bir yaþam sürmenin
mümkün olduðunu
fark edin. Daha azýna
razý olmayýn. Size
dayatýlan ayrýmcýlýða
prim vermeyin. Size
dayatýlan çatýþmalara,
kavgalara asker
yazýlmayýn.
Zalimlerden
korkmayýn. Cesur
olun. Bu ortaçaðdan
kalma siyasetçilerin
sizi kendilerine köle
yapmalarýna müsaade
etmeyin. Kendileri için
yaþanabilir bir ülke
yaratamamýþ, huzurlu
bir yaþam kuramamýþ
insanlar sizin için nasýl
kuracaklar ki? Kendi
kaderinizi kendiniz
yazýn.
Levent GÜLTEKÝN
(diken)
TARÝH 8 KASIM 2015
Aylardýr toplumun gündemine oturan ve çeþitli
tartýþmalara neden olan UBP kurultayý
Hüseyin Özgürgün'ün zaferiyle sonuçlandý.
6 bin 256 geçerli oyun 3 bin 540'ýný alan
Özgürgün yarýþý kazandý ve yeniden baþkan
oldu. Ersin Tatar 2 bin 716 oyda kaldý…
Gözden kaçmayanlar...
TAVÞANA KAÇ...
"Kýbrýs`a barýþ gelmesi için, Britanya
devam eden sürece tam destek ifade
etmektedir".
Bu
sözler
Ýngiliz
hükümetinin Avrupa Bakaný Sir Alan
Dangen'e ait... Ýngiltere'nin Kýbrýs'a
hakim olduktan sonra burada yarattýðý
durum ortada. Ýki toplum arasýndaki
düþmanlýklarý had safhaya çýkarmak
için yaratýlan ellili yýllarýn ortamýnda
Kýbrýslý Türkler Ýngiliz idaresi emrinde
karþý
topluma
etmediklerini
býrakmadýlar.
Ancak
sonuçta
geleceklerini göremeyen bir toplum
haline getirildiler. Akýncý dönemindeki
görüþmelere
de
müdahaleden
çekinmediler. Þimdi de Ýngiliz bakan
tavþana kaç tazýya tut politikasýna
devam etmek istemektedir.
DÝPNOT
Halkýn Hukuk
Bürosu'ndan
yapýlan
açýklamada
gözaltýndaki
Grup Yorum
üyelerinin
hepsinin
tutuklandýðý
bildirildi.
ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Suçlama oyununu
oynamak istemem ancak
bazý þeyler yanýtlanamaz."
Nikos Anastasiadis
(Kýbrýs Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný)
VÝRGÜL...
SIRA ONLARDA
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon,
Mustafa Akýncý ve Nikos Anastasiadis'e,
"2016'da çözüm" ortak kararlýlýklarýný
sürdürüp, çözüme ulaþmak için ellerinden
geleni yapmalarý çaðrýsýnda bulundu.
Kýbrýslýlarýn bir çözümü hak ettiklerini
söyledi. Kýbrýslýlar madem ki bir çözümü
hak ettiler 1974 yýlýnda Tür askerinin eline
haritayý vererek buraya gönderenler
gerekeni yapsýnlar. Ýki toplum lideri bunu
yapamadýðýna göre sýra onlarda...
MÜSTEHCEN
YERLERÝNÝZLE
GÜLEBÝLÝRSÝNÝZ: KAH
KAH KAH KAH
"FETÖ'cülerle ilgili þu an
bildiklerimi
söyleyemeyeceðim,
ama bir gün kitap
yazabilirim..."
Recep Tayyip ERDOÐAN
(TC Cumhurbaþkaný)
Ben böyle hukukun içine tükürürüm... Oh be!..
Avuçlarým kaþýnýyor. Yazý konularý
sýraya girmiþ, birbirlerini ite kaka
suratýmda þaklýyorlar.
Mesela þu Þanghay Beþlisi,
Avrasya Ekonomik Birliði
muhabbetleri. Ne kadar keyifle
yazýlýrdý deðil mi? Bu topraklarda
devletin yüzünü Batý'ya dönüþünü
çoðu tarihçi 1826'da Yeniçeri
Ocaðý'nýn devlet zoruyla ortadan
kaldýrýlýp ve yerine "Batý tarzý ordu"
kurulmasýyla tarihlendirir ve o günü
"Vakayi Hayriye" diye adlandýrýr;
yani "Hayýrlý olay."
AKP elebaþýlarýnýn sýmsýký
sarýldýðý Osmanlý sultanlarý 1826'dan
itibaren bu politikayý izlediler.
Mustafa Kemal bunu daha da
radikal bir devlet politikasýna
dönüþtürdü. Atatürk sonrasý siyasal
liderler bu politikanýn takipçisi
oldular. 2002'de tek baþýna iktidara
gelen Tayyip Erdoðan AB üyeliðine
yönelik en kararlý adýmlarý atan bir
lider olarak kendini ortaya koydu.
Avrupa Birliði üyeliði gecikirse ne
olacaðýný soranlara "O zaman
Kopenhag kriterlerinin adýný Ankara
kriterleri olarak deðiþtirir,
yolumuzadevam ederiz" buyurdu.
Yalandan kim ölmüþ?
190 yýllýk bir çizgiyi tümüyle terk
eden, yüzünü Doðu'ya, biraz Putin,
biraz Ýran, biraz Çin'e, Katar'a, Suudi
Arabistan'a çeviren, kýçýný da
demokratik standartlarda ýsrar eden
Batý'ya döndüren bir Türkiye inþa
ediliyor.
Karikatür: Hayati Boyacýoðlu/Ah
Gel de tadýný çýkara çýkara yazma...
Mesela bir türlü denk getirip þu
küçücük kýzlarý koynuna alan,
olmadý zorla ýrzýna geçenlerle ilgili
bir Týrmýk attýramadým. Tasarý geri
çekildi diye kendimizi teselli edecek
kadar saf deðiliz deðil mi? Bu ahlak
düþkünleri nasýl olsa bir punduna
getirip o tasarýyý yeniden fýrýna
sürecekler.
Eh onlarý daha þimdiden keyifle
týrmýklamanýn zamaný deðil mi?
Gel gör ki... 10 arkadaþým Silivri
mapusdamýnda, betona kesmiþ
avlularýnda volta atarken, fýrsat
bulmuþken tuðla gibi kitaplarý
devirebileceklerken bundan inatla
yoksun kýlýnýrken...
142 meslektaþým ülkenin çeþitli
hapishanelerinde aykýrý sese
katlanmayacaðýný ilan etmiþ bir
iktidarýn tutsaklarý olarak öfkeli
voltalarda gün geçirirken...
Gazetemizi susturmak, olmadý
yayýn çizgisini tersyüz etmek için
sinsi tuzaklarla üstümüze
saldýrýlýrken...
"FETÖ'cüleri ayýklýyoruz" diye
naralanýp kendi içlerindeki FETÖ
yalakalarýna dokunmadan ülkenin
demokrat, solcu, sosyalist,
Marksist
aydýnlarýný,
akademisyenlerini ya hapishanelere
týkarak ya da iþten atýp açlýða
mahkûm ederken...
Selahattin Demirtaþ adlý yiðit bir
Kürt delikanlýsý ve 9 milletvekili
arkadaþý "Kürtlere parlamenter
demokrasi zemininde siyaset
yapmak yasak" diye özetlenebilecek
kirli kararýn sembolleri olarak
hapishane maltasýnda volta atmak
zorunda býrakýlmýþken...
Ahmet Türk arkadaþým gözaltýnda
mutlak yalýtýmla tutulurken...
Evet keyifli yazýlar yazmak besbelli
ki bana haram, bize haram.
En iyisi bu darmadaðýnýk Týrmýk,
þu öfkeli gazetecinin duygularýný
özetleyen bir cümleyle noktalansýn:
Yukarýda
sayageldiklerim
hukuksa...
Ben bu hukukun içine
tükürürüm...
(Oh be!..)
(Bu yazý Aydýn Engin'in
Cumhuriyet'te yayýmlanan "Ben
böyle hukukun içine" baþlýklý
yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)
10
25 Kasým 2016 Cuma
Münür Rahvancýoðlu
Lefke ilçe olsun mu? Olsun tabii de... Mesela Ýskele ilçe oldu da
n'oldu?
Ýskele'de Çalýþma Dairesi'nin bir ofisinin dahi olmadýðý, birçok
bakanlýk için Ýskele'nin hala Maðusa'ya baðlý olduðu ortadayken;
Lefke ilçe olsa ve hatta KKTC devlet olsa n'olur, olmasa n'olur...
Bana ciddi þeylerle gel bakanlar kurulu...
CY Taner Shah Þah
CTP:
"Liderlerin
ilerlemeler
kaydettikleri bir veridir. Yapýlmasý
gereken, bu veri dikkate alýnarak, çaba
göstermeye ve çalýþmaya devam
etmektir"...
Ala güzel de, ben de diyorum ki; yetti
artýk. Yarým asýrdan fazla bir zamandýr,
akýntýya doðru boþa kürek çekiyoruz.
Çýrpýndýka dibe doðru batýyoruz. Bunu
artýk anlayalým ve geliniz bu sevdadan
vazgeçelim. Çünkü gerçekten böyle
olmuyor... Olmayacak... Oldurmazlar!!
Onun için herkes kendi baþýnýn
çaresine kendi baksýn derim... Ve
buradan
tekrar
bir
iddiada
bulunuyorum: Kýbrýs'ta 1974 sonrasý
oluþan durumu deðiþtirebilecek bir
babayiðit henüz bu dünyaya gelmedi,
gelmeyecek... Gelemez!! Bu adada
ancak ne zaman çözüm ve barýþ olur
bilir misiniz? Kýbrýs'ta derelerin ters
yöne doðru aktýðýný gördüðünüz gün,
bana buradan yazýnýz! Çünkü ancak o
gün çözüm ve barýþ olacak demektir!
Fakat oralarda da su yok ki aksýn! Onlar
bile kurudu!!
***
Hatice Dörtlemez
Dün geceki sonuçsuzluða saþýrmadým
ve fakat þu anda Kýbrýs Türklerinin
yaptýklarý yorumlara gerçekten çok
þaþýrýyorum. Çözümsüzlük çözümdür
diyen nemalanan zihniyetin rahat bir
nefes almasýyla beraber, karþý saldýrýya
geçmesi ve de KKTC sonsuza dek
yaþayacaktýr naralarý yükseliyor
durmadan.. Ama dünyadan izole bir
þekilde, dilenerek bu çarkýn daha ne kadar
devam edebilceðini öngördüklerini merak
etmeden duramýyorum. Sonsuza dek
yaþatacaklarý KKTCyi sevmiyorlar
oysa..Aslýnda o býle deðil sokakta geçen
gün yine çöpünü yere atan arkadaþýn
Mete abiye verdiði yanýt geliyor aklýma.
Kimseye sevdiremediniz, kimseye
sahiplendiremediniz ne KKTC'yi ne de
Kýbrýs'ý ne yazýk ki.. En dürüst geçinenin
bile nasýl torpille iþ yaptýrdýðýný ya da iþ
yaptýðýný hepimiz farkýndayýz, ne yazýk
ki bu výcýk výcýk haliniz hiç durmadan
midemi bulandýrýyor. Þunu da eklemekte
fayda var ki hiç bir anlaþma
beceriksizliklerinizi
ve
de
sorumsuzluklarýný temize çekmeyecek,
yaratýðýnýz bencil ve sevgisiz topluluk
illelebet yaþayacaktýr..
Evgül Güç Duyar
Dilerim ki çocuklarýmýz bizim gibi bekleyiþ umut ya da umutsuzluk arasýnda ne
olacak, gelecek nasýl olacak, bak okudum da bu diplomayý aldým ne iþime yaradý
diye yaþamaz düþünmez. Nasýl olacak diye insan olduðunu bile bile hissede hissede
temiz düzgün refah içinde yaþar. Refah derken zenginlik ya da bol bol para iþ falan
demiyorum. Sadece gelecek kaygýsý olmadan eðitim gördüðü için piþman olmadan
hak ede ede yaþar ama maalesef bakýyorum ki bu günkü þu an ki durum pek iç açýcý
deðil, ama inþallah diyorum inþallah
Mustafa Taþçýoðlu
·
Kýbrýs konusunda hem Kýbrýslý
Türklerin, hem de Kýbrýslý Rumlarýn
mental engelleri,fiziksel engellerinin
çok çok üzerinde bir etkiye sahip.Ýlk
önce þunu görmeliyiz ki HER ÝKÝ
TOPLUM DA KARÞILIKLI OLARAK
BÝRBÝRÝNE GÜVENMÝYOR.ikinci durum ise BU ÝKÝ TOPLUM KENDÝ
KENDÝNE DE GÜVENMÝYOR. Eðer bu
dediðim güven duygusu oluþmuþ,
tesis
edilmiþ
olsaydý
GARANTÖRLERE, HAMÝLERE,
ABÝLERE, ABLALARA GEREK
KALMAZDI. Güven duygusu hem
karþýlýklý, hem de kendi kendine geliþip
oluþtuðu gün barýþ tan söz etmek
mümkün olacaktýr .
***
Hüseyin Bahca
·
Siyasilerin asla barýþ yapabileceðine
inanmýyorum. Zaten bu ülkenin bir
insaný olarak da; siyasilerden barýþ
deðil, yaþanasý bir çözüm istiyorum.
Çözüme halen inanýyorum. Ama bunu
da belirtmek isterim ki; inanmaktan
yoruldum. Yaþanasý günlere hayal
kýrýklýðýyla uyanmak istemiyorum.
Günden güne garantör güçler
tarafýndan asimile de olmak
istemiyorum.
Siyasiler, siz çözümü yapýn. Suçlu
aramayýn! Biz halk olarak barýþý
saðlarýz. Çünkü herhangi bir ülkede
barýþý halk yapar, sporcular yapar,
sanatçýlar yapar! Siyasiler sadece
koþullarý iyileþtirir ve mevcut
konjonktürde en iyi iyileþtirme
yöntemi; çözümdür. O da bir zahmet
garantörsüz olsun!
***
Hasan Ulaþ Altýok
Ne yani þimdi Rum tarafý "siyasi eþitlik"
anlamý taþýyan dönüþümlü baþkanlýðý
ve "garantiler" konusunu henüz
görüþmedi (yani böylelikle reddettiðini
söyleyemeyiz) ama Türk tarafý zaten
onlara ait olan topraðýn "bir kýsmýný"
onlara geri vermeyi kabul etmedi diye
mi görüþmeler son buldu?
Yok! Yemedik! Açýk olun, þeffaf olun,
cesur olun ve oturup bu iþi bitirin!
Suçlu aramýyorum ama bu noktada bu
kadar da "basit" olmamalý bu iþ!
Sizi bilmem ama sokaklarda biz
masgaralýk yapmýyoruz!
"Simula-tin"
Ali Can
ZAMBAKLI AKINCI
"Ne zaman elleri zambaklý padiþah
olursam
Sana uzun heceli bir kent
vereceðim
Girilince kapýlarý yitecek ve boþ!"
(Ece Ayhan, Zambaklý Padiþah)
Bana sorarsanýz BM'de istemem,
NATO'da! Hele Avrupa Birliði'ni hiç mi
hiç istemem. Bana sorarsanýz ne devlet
isterim ne bayrak! Ne
kanun ne nizam! Bana
sorarsanýz bitirmek isterim
insanýn insana kulluðunu!
Ben hiç devlet olamýyorsa
eðer az devlet olsun
isterim! Hiç bayrak
olamýyorsa az bayrak
isterim! Hiç sýnýr yok, yok ise az sýnýr!
O yüzden bu adada ne kadar az devlet
ve ne kadar az bayrak olacak ise ona
gidecek yollarý katedenleri isterim!
Þayet oynadýðýn oyunun kurallarýný BM
koyuyor ise ve oyuna baþladýn ise
kurallara uyulsun isterim!
"BM uzmanlarý geri dönebilecek
göçmenlerin sayýsýný 78 bin ile 94 bin
arasýnda hesaplamýþtý." diyor
Anastasidis.
Kabul görmediniz. Oyun bozansýnýz!
"Kuþlar havada, insan karada
Ölmek istemezler!" (E.A. , Z.P.)
Korku! Neyin korkusu? Kaygý! Neyin
kaygýsý? Ýnsan deðil midir öleceðini
bilen tek canlý! Ölüm müdür asýl
kaygýmýz? Deðil be usta, ölüm deðil!
Nasýl öleceðimizdir en büyük kaygýmýz.
Çünkü nasýl öleceðini bilen yaþamlar
hep daha baskýndýr, daha durudur! Bir
ejderha savaþçýsý cebinden bin tane
bizden çýkartýr! O ne barýþ için yakýlan
ateþleri sakýnýr halkýndan ne de özgürlük
için yazýlan þarkýlarý! Farz-ý misal Grup
Yorum "Ateþin Çocuklarý"
"Çeliðine volkan vurmuþ
kýlýçtýr nefretim
saplanacak ölümün can evine"
(Grup Yorum, Ateþin Çocuklarý)
Ne kuþlarý askýda býrakýp havada
öldüreceksin, ne de insanlarý topraða
mýhlayýp karada öldüreceksin! Kuþ,
zeytinin dalýnda ölmeli, insan anlýk bir
sevinç ile zýpladýðýnda havada ölmeli!
Bülent Çýnarlýlý- Baf köylüsü (yýl 1984)
Niyazi Perk
Ýnsan haklarýnýn, basýn ve düþünce
özgürlüðünün en üst düzeyde olduðu;
her kesimin diline ve dinine bakýlmaksýzýn
kucaklandýðý, hayvan ve çocuk
haklarýnýn; özellikle çocuk haklarýnda
dünyaya örnek olan Türkiye'nin, tüm
komþu devletleriyle gayet dikkatli ve
nazik bir diplomasi yürüten Türkiye'nin,
hiçbir komþusunun topraðýnda gözü
olmayan Türkiye'nin, ilk günden beri
Rumlardan daha fazla hatta dünyada en
fazla anlaþmayý isteyen ve destekleyen
Türkiye'nin; hangi akla hizmet A.B. ile
olan süreci donduruldu anlamakta güçlük
çekiyorum! Bunlar hep o 3. köprü
yüzünden oluyor... Ondan sonra
hazýmsýzlýklarý tavan yaptý !
Yok arkadaþ, bir kez daha anladým ki
bu kalleþ Avrupa'dan kimseye yar
olmaz... Kürtten, Araptan, Rumdan,
Ermeniden, Aleviden, Þiiden, Yezitten,
Avrupalýdan ve Amerikalýdan, hele o
Yahudiden ve onun namussuz aðacý
zeytinden de Türke fayda gelmez...
Almazsanýz almayýn, biz bize yeteriz!
Kendi yaðýmýzda kavrulur, kendi
bokumuzda boðuluruz... Dolar 3.5
olacakmýþ, döviz artacakmýþ... Onu
dolarý kullanan ülkelere söyleyin.. Hade
iþinize...
S OLgun Mehmet Uyguroðlu
Sömürgeciler ve onlarýn iþbirlikçileri, anlaþamadýlar diye üzülmemiz gerekmediði gibi,
sevinmemiz de gerekmez..
Halklar için barýþ ve çözümü, sorunun kaynaðý olan sömürgecilerden ve onlarýn
iþbirlikçilerin görüþmelerinden çýkan/çýkacak sonuca baðlayanlardan, kendilerini "solcu"
diye tanýmlayanlar üzülebilir, milliyetçi, þoven, gerici unsurlar ise sevinebilir..
Halklarýn çözüm ve barýþýnýn ise kendi devrimci örgütlü mücadeleleri sonucunda
kazanýlacaðýný bilenler birleþik devrimci mücadeleyi örgütlemeleri gerektiðini de biliyorlar..
"Biliyorsun; ölüm
Artýk ayakta karþýlanmýyor,
karþýlanmaz!" (E.A., Z.P.)
Bütün
kaptanlar
bilir
ki,
baðladýklarýnda gemileri karaya, þayet
halatlar kapansýz ise, fareler de amansýz
olacaktýr. Ve fareler halatlardan bir
cambaz gibi yürüyüp gemiye el
koyacaktýr.
Bütün kaptanlar bilir ki, gemi
battýðýnda en önce fareler kaçacaktýr.
Bütün kaptanlar bilir ki, gemi
battýðýnda kendi en son kaçacaktýr.
Bütün kaptanlar bilir ki, gemisini
terkeden bir kaptanýn gemisi batmaz ve
fareler cesur olup kaçmamýþ ise gemiye
el koyacaklardýr.
Bütün kaptanlar yanlýþ bilir! Sanki de
gemileri terkeden farelerdir ve sanki de
kaptan bir geminin en son canýdýr!
Geminin kendi de bir candýr be usta!
"Ey gemileriyle birlikte yiten
denizler
Ve baðlý limanlarýdýr! ki
unutulmasýn
Gerçeklikte, gemiler terketmektedir fareleri." (E.A., Z.P.)
11
25 Kasým 2016 Cuma
Rüzgara karþý
Bülent Tümen
SÝNEÐÝN YAÐI
KKTC’de, 1999 yýlýnýn ilk ayýnda kurulan, UBPTKP kooalisyon hükümeti’nin, “Baþbakan
Yardýmcýsý” kimdi, biliyor musýnýz? Yani, bugünden
17 yýl öncesinin...
Þimdiki Reis-i cumhur’umuz, Mustafa
Akýncý’ydý...
Sanýrým bir çoðunuz, hemen hatýrladý... Biz, bir türlü
unutamýyoruz, o günleri...
O zamanlar; yasal yüksek faiz veren, dönemin
Reis-i cumhur’u tarafýndan büyük bir törenle
açýlan, “Yurt Bank”ýn mudilerinden birisiydik...
Banka hesaplarý, 7000 Sterlin’e kadar KKTC
Merkez Bankasý’nýn teminatý altýndaydý...
Memuriyetten emekliye ayrýlmýþtýk, Dikmen’deki
evimizin inþaatýný yapmaktaydýk... Parasýný
bankalarda kaybedenler olarak, yetkililere karþý, tavýr
almýþtýk...
Dönemin Baþbakan’ý Eroðlu, kalp
sorunu
yüzünden,
Girne
bölgesinde bir otelde, istirahattaydý,
o günlerde...
Protesto yapan bizlere karþý,
halkýn
haklý
tepkilerini
yumuþatmaya(!) çalýþan, dönemin
Baþbakan Yardýmcýsý, Mustafa
Akýncý idi.
Batýrýlan bankalar tarafýndan, paralarý
buharlaþtýrýlan bizlere söylediði, tarihi söz,
unutulmazdýr...
O günlerdeki, Turizm Bakanlýðý binasýnýn
önünden, biz protestoculara seslenerek; merak
etmeyin, yatýrdýðýnýz ana parayý taksitle alacaksýnýz,
mealinde birþeyler söylemiþti...
Aramýzdaki bazý kiþilerin, faizlerden de bahset
demesi üzerine: “Sineðin yaðýný da mý,
istiyorsunuz?” demiþtir... Deðil faizi, kur farkýndan
dolayý anapara’yý bile alamadýk...
Ýþte, dünün Baþbakan Yardýmcýsý, bugünün Reisi cumhur’u...
***
Büyüklerimiz; bir kiþi hakkýnda karar verirken, o
kiþinin geçmiþini de, dikkate alýn, demiþlerdi...
“Huylu, huyundan vazgeçmez,” diyenler de
vardý...
Geçtiðimiz günlerde, 2’nci “Mont Pelerin”
görüþmesinde, yaþananlarý deðerlendirirken aklýma,
o günler yeniden geldi...
Zaten, o günleri unutacaðýmý da, zannetmiyorum...
“Mont Pelerin” dönüþü, Reis-i cumhur’umuzun
basýn toplantýsýný dinlerken, adeta o günleri,
yeniden yaþadým...
Daha önce, sözcüsü Barýþ Burcu’nun söyledikleri
de, bayaðý aklýmý karýþtýrmýþtý...
Ýsviçre’ye giderken söyledikleri, Osmanlýca
“Makuliyet” kelimesi de, zihnimi bayaðý
yormuþtu...
Son kullanýlan “Maksimalist” talepler söylemi,
zihnimin zývanadan çýkmasýna yol açtý...
***
Görüþmelerin sonunda, aþaðýdaki söylemleri
içeren, bir bildiri okunsa, çok daha iyi, olmaz mýydý?
O zaman, kimse söyleyecek birþey bulamayacaktý(!):
“-Hep suç Kýbrýslý Rum komþularýmýzda, kendi
savaþ göçmenlerini, kendi eski topraklarýna ve
koçanlý evlerine, yeniden yerleþtirmek istiyorlar...
-Biz, o topraklarý ve evleri, kan dökerek aldýk...
-Birleþmiþ Milletler uzmanlarý, göçmen sayýsýný
hesaplamayý, tam olarak yapamadýlar...
-Biz, içimize o kadar çok, Kýbrýslý Rum’u alýrsak,
“Demokrafik yapýmýz” bozulmaz mý?
-Biz, oralardaki eski binalarýn, yýkýlýp dökülmemesi
için, oralara yýllar önce kuzeyden gelen
akrabalarýmýzý(!) yerleþtirdik... Þimdi, bir hayli, yeni
“Demopulos kararý(!)” mý yaratalým?
-3’bin Kýbrýslý Rum’u yerleþtirmek pahasýna,
25’bin KKTC yurttaþýný, sokaða mý atalým?
-Size vereceðimiz topraklarý, 12 sene evvel
verdiydik; niye kabul etmediniz? O þansýnýzý, çoktan
yitirdiniz!
-Yunanistan deseniz, o da suçlu... 1974’te
askerleri ile Kýbrýs’ta darbe yapmasaydý, Türk
ordusu adaya gelir miydi? Yunan Baþbakaný þimdi
de, Türk ordusu’nun adadan gitmesini istiyor...
-O askerler, Kýbrýs’ta bizleri koruyorlar...
-Gerek “Toprak” konusunda, gerek “Garantiler”
konusunda, karar verilecekse, onu ancak bizim
‘Anavatan’ýmýz verebilir(!)... Bizlerin ne haddine!
-Biz Kýbrýslýtürkler çözüm istiyoruz, ne yaptýysak
Kýbrýslý Rumlar çözüme yanaþmýyor...
-Bizler barýþ istiyoruz; Kýbrýslý Rumlar, daha üç
gün önce, bir Türk taksiciyi güneyde dövüp,
taksisinin anahtarýný sirkat ettiler...
-Kýbrýslý Rumlar, çizmeyi aþtý!
-Kýbrýslý Rumlar, sineðin yaðýný da,
istiyorlar!”...
Gene gonuþuruk buraþda.
Kürtaj davasý
Eski eþ tanýk kürsüsünde
(Kamalý Haber) - Girne'de Þubat
ayýnda ortaya çýkan yasa dýþý kürtaj
davasý dün de devam etti. Davanýn
dünkü oturumunda Ada Hospital'de
sonlandýrma operasyonu geçirdiði ve
17-19 haftalýk bebeðini aldýrttýðý DNA
raporlarý ile ortaya çýkan M.A'nýn eski
eþi
T.Ö,
Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon Uzmaný Prof. Dr Atalay
Arkan, mahkeme mukayyitti Umut
Obenler ve Muhaceret Þubesinde
görevli polis memuru Ýbrahim Maliki
tanýk olarak dinlendi.
Girne Kaza Mahkemesi Baþkaný Fatma
Þenol'un baþkanlýk ettiði duruþmada
tutuklu yargýlanan Doktor Fahri
Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroðlu,
Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor
Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayþegül
Ýþbilir ve emekli hemþire Taner Okburan,
avukatlarý ve iddia makamý adýna Kýdemli
Savcý Erdinç'in Akyener hazýr bulundu.
Sanýklardan Mehmet Ali Tunçbilek'i
Avukat Serhan Çýnar, Verda Tunçbilek'i,
Avukat Mustafa Þener, Ayþegül Ýþbilen ile
Taner Okburan'ý Avukat Emre Kadri, Fahri
Karagözlü'yü Avukat Güneþ Menteþ ve
Rasiha Serdaroðlu'nu Avukat Tahir
Seroydaþ temsil etti.
ESKÝ EÞ, "BEBEÐÝN 4-5 HAFTALIK
OLDUÐUNU SÖYLEDÝLER"
M.A'nýn eski eþi T.Ö, niþanlý olduklarý
dönemde M.A'nýn doktor muayenesine
gittiðini, kontrolden sonra telefonla
kendisini arayarak 4-5 haftalýk hamile
olduðuna dair bilgi verdiðini söyledi.T,Ö,
eski eþinin daha sonra Ada Hospital'e
gidip Fahri Karagözlü'ye muayene
olduðunu ifade ederek þunlarý söyledi:
"Karagözlü'ye göründükten sonra bana
çocuðun týbbý nedenlerden dolayý
alýnmasý gerektiðini söyledi. Üç gün
sonra M.A ile annesi Girne'den ben de
Lefkoþa'dan hastaneye gittik. M.A'yý
ameliyata aldýlar, 5 dakika sonra da Rasiha
haným geldi. Karþýlaþtýk ve selamlaþtýk.
M.A ameliyattayken ben de Verda
hanýmýn odasýnda beklemeye baþladým.
Verda hanýmla kýsa bir sohbet yaptýk.
Verda haným hastanenin tüp bebek
merkezi olduðunu, kürtaja sýcak
bakmadýðýný söyledi. Bir saat sonra
Rasýha haným bilgi vermek için yanýma
geldi ve hastayý normal odaya
alacaklarýný söyledi. Ameliyatýn ardýndan
Verda Hanýmýn odasýnda Fahri beyin de
bulunduðu bir sýrada operasyon için talep
edilen ücreti ödedim.8 bin TL olan
ameliyat parasýný masaya koydum. M.A
bana bebeðin 4-5 haftalýk olduðunu, týbbý
olarak alýnmasý gerektiðini söylemiþti."
ÞU ANA KADAR 40 TANIK
DÝNLENDÝ
Tanýk olarak dinlenen Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Uzmaný Prof. Dr Atalay
Arkan ise narkoz iþlemleri ile ilgili genel
bilgiler verirken, mahkeme mukayyitti
Umut Obenler ise dava ile ilgili
dokumalarla ilgili bilgi aktardý. Anastezi
uzmaný Arkan, Savcý Akyener'in 'Profofol
nedir açýklar mýsýn?' sorusu üzerine
"Profofol beyaz yoðun ve kimyasal bir
maddedir. Ýnsan vücudunda bulunmaz.
Hamile bir kadýn genel anestezi olmuþsa,
profofol kimyasal madde fetüse çok hýzlý
geçen bir maddedir, anne vücuduna
yayýldýðý takdirde kalp durmasýna kadar
gider. Bebek anne karnýnda ölüyse
çocukta daðýlmasý mümkün deðildir" dedi.
Arkan'ýn teknik açýklamalarý üzerine
savunma avukatlarý mahkemeden tanýðý
sorgulamak için süre talebinde bulundu.
Dünkü duruþmada dinlenen 3 tanýkla
beraber þimdiye kadar dinletilen tanýk
sayýsý 40'a çýkarken, duruþma ileri bir
tarihe ertelendi.
Maðusa'da 3 ay önce ev sahibi Mustafa Balcýoðlu'na býçak çekerek ölümle tehdit eden Kaner
Yýldýrýmer, önceki gün yine ev sahibi Mustafa Balcýoðlu'na býçak çekerek ölümle tehdit etti...
"Seni de, karýný da, çocuðunu da öldürürüm..."
Gamze PÝR BAYKUR- Maðusa'da
Baykal bölgesinde bulunan Balcýoðlu
Apartmanýnda kiracý olarak kalan ve
yaþadýðý evi adeta çöplüðe çevirdiði için
hem ev sahibini hem de komþularýný
rahatsýz eden Kaner Yýldýrýmer, 3 ay arayla
yine tutuklandý. Geçtiðimiz Aðustos ayý
içerisinde ev sahibi Mustafa Balcýoðlu'na
býçak çekerek ölümle tehdit eden zanlý
Yýldýrýmer, önceki gün yine ev sahibine
býçak çektiði ve ölümle tehdit ettiði
gerekçesiyle tutuklandý. "Þiddet tehdidi",
"Darp", "Rahatsýzlýk", "Uygunsuz tavýr
ve harekette bulunma" ve "Korkutmak
maksadýyla býçak taþýma" suçlamalarýyla
ilgili olarak dün Maðusa Kaza
Mahkemesi'ne çýkarýlan ve tutuksuz
yargýlanmak üzere teminata baðlanan zanlý
Yýldýrýmer, teminat þartlarýný yerine
getiremediði için 1 ayý geçmemek þartý ile
hükümsüz tutuklu olarak cezaevine
gönderildi.
Ev sahibine býçak
çekerek tehdit etti...
Meselenin tahkikat memuru Halil
Metin, zanlý Kaner Yýldýrýmer'in 23 Kasým
tarihinde 19 Mayýs Sokakta bulunan
Balcýoðlu Apartmanýnýn önünde elindeki
býçak ile, kendisini evden tahliye etmek
için iþlem baþlatan ev sahibi Mustafa
Balcýoðlu'nun üzerine yürüyerek "Beni
buradan atamayacaksýnýz. Seni de, eþini
de, çocuðunu da öldürürüm" demek
suretiyle þiddet tehtidinde bulunduðunu
açýkladý. Zanlý Yýldýrýmer'in, Mustafa
Balcýoðlu'nun polisi aramasý üzerine
elindeki býçaðý evinin içerisine sakladýðýný
belirten Metin, akabinde zanlýnýn tekrar
bulunarak emare alýndýðýný söyledi.
Metin, mesele ile ilgili olarak yürütülen
tahkikatýn tamamlandýðýný ifade ederek,
zanlýnýn uygun bir teminata baðlanmasýný
talep etti.
3 ay önce ayni suçu yine
iþlemiþti...
Zanlý Kaner Yýldýrýmer, 3 ay önce yine
ayni suçu iþleyerek tutuklanýp
mahkemeye çýkarýlmýþtý. Zanlý Yýldýrýmer,
15 Aðustos 2016 tarihinde kalmakta
olduðu Balcýoðlu Apartmanýnýn yanýnda
bulunan toprak alana çöp dökmemesi için
kendisini uyaran Mustafa Balcýoðlu'nu
korkutmak
için
tasarrufunda
bulundurduðu
toplam
20
cm
uzunluðundaki býçaðý saða sola geliþi
güzel sallayarak "Aþaðýya in. Eðer
inmezsen seni keserim" demek suretiyle
þiddet tehtidinde bulunurken, Bahar
Balcýoðlu'na ise küfür etmiþti. Ayni gün
tutuklanan zanlý Yýldýrýmer, 16 Aðustos
tarihinde Maðusa Kaza Mahkemesi'ne
çýkarýlmýþ ve tutuksuz yargýlanmak üzere
teminata baðlanmýþtý.
evden çýkarak bahçedeki tahta saplý
küreði alýp yeniden Mustafa Balcýoðlu'na
vurabilecek bir mesafeden sallamak
suretiyle Balcýoðlu'nu darp ettiðini
açýkladý. Metin, zanlý Yýldýrýmer'in, polis
ekiplerinin olay yerine geldiði esnada
görevli polislere hitaben yüksek sesle
"Beni götüremezsiniz. Siz kimsiniz. Hade
oyaný" demek suretiyle rahatsýzlýk yaratýp
uygunsuz
tavýr
ve
harekette
bulunduðunu açýkladý. Dün sabah, zanlý
Yýldýrýmer'in evinde arama yapýldýðýný
belirten Metin, býçak ile tahta saplý küreðin
Bu sefer cezaevine gitti...
Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý
Hazal Hacýmulla, zanlý Kaner Yýldýrýmer'in
kimlik, pasaport ve seyhat belgelerine el
konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men
edilmesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 15
bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine
emir verdi. Tutuksuz yargýlanmak üzere
teminata baðlanan zanlý Yýldýrýmer, teminat
þartlarýný yerine getiremediði için 1 ayý
geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu
olarak cezaevine gönderildi.
KÜLTÜR - SANAT
12
Günün Manisi
Emine Hür
Sual düþtü akýla
Laf aðýza týkýla
Acaba neler söyler
Dalgalar þu çakýla
Kitap Dünyasý
Kanadý Kýrýk
Kuþlar
Ayþe Kulin
EVEREST
YAYINLARI
25 Kasým 2016 Cuma
TADIMLIK
ÖZDEYÝÞLER
"Sizi kendinizden
baþkasý mutlu
edemez."
Emerson
Yazdýklarýma sakýn darýlma Allahým!
Meleklerin sana bunlarý söylemezler
Artýk pek yarattýðýn gibi deðil dünya
Ýnsanlar hem sabuna karýþtý hem suya
Ne olursun, hoþuna gitmediyse eðer
Yazdýklarýma sakýn darýlma Allahým!..
Turgut Uyar
"Arz-ý hal" adlý þiirinden
Tarihsel, kültürel ve sosyal nitelikli bir mekan "Tanti'nin Hamamý" sergisi açýldý
Mustafa Erkan - Tarihsel, kültürel ve sosyal deðerlerimizden olan "Tanti'nin Hamamý"
fotoðraf sergisi 22 Kasým akþamý açýldý. Lefkoþa, Bedesten'de açýlan sergi kuratörlüðünü
Ayhatun Ateþin - Proje Sorumluluðunu da Oya Kutsal yaptý. Mekan olarak seçilen
Tanti'nin Hamamý'nda gerçekleþen proje çalýþmasýnda 12 fotoðrafçý yer aldý. Bir çok
tanýnmýþ, ülkemiz simalarýndan bazýlarý sergi fotoðrafçýlarý için model oldu. Sergi 5 Aralýk
tarihine kadar açýk kalacak.
8. Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler Sempozyumu ve sergisi
Doðu Akdeniz Üniversitesi Kýbrýs
Araþtýrmalarý Merkezi (DAÜ - KAM)
tarafýndan düzenlenen 8. Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý
Türkler Sempozyumu bugün yapýlacak.
Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre
Sarayý'nda saat 09.30'da baþlayacak etkinlikte,
konuþmalarýn ardýndan fotoðraf sergisi
açýlacak ve sempozyum sunumlarý
gerçekleþtirilecek.
DAÜ-KAM Baþkaný Prof. Dr. Naciye
Doratlý, konuyla ilgili açýklamasýnda,
sempozyumun üç oturum þeklinde Foto
Deanna, Foto Kervan, Foto Atlas, Foto Ümit
ve Foto Þýk konu baþlýklarý adý altýnda
sunumlarla gerçekleþtirileceðini bildirdi.
Birinci oturumda araþtýrmacý yazar Kadir
Kaba tarafýndan "Kýbrýs Türk Fotoðrafýnýn
Altýn Çaðý 1948-1974", FODER Yönetim
Kurulu Üyesi Ayþe Gökyiðit tarafýndan
"Fotoðraf Bir Yolculuktur Foto Deanna" ve
YDÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm
Baþkaný Doç. Dr. Fevzi Kasap ve Çaðlayan
Dursun tarafýndan "Kýbrýs Türk
Fotoðrafçýlýðýnda Foto Þýk" konulu sunum
yapacak.
Ýkinci oturum Dr. Ayþe Gökyiðit'in
"Fotoðrafa Adanan Bir Ömür Foto Þýk", Kýbrýs
Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ulvi Keser ve
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öðretim Görevlisi Kübra Müezzinoðlu'nun
"Bilinmeyen Yönleriyle Foto Þýk ve Ýlginç
Özellikleri", fotoðrafçý Buket Özatay'ýn
"Fotoðrafla 69 Yýl Faik Atlas" konulu
sunumlarla sürecek.
Üçüncü oturumda DAÜ - KAM Görsel
Sanatlar Arþiv Projesi Sorumlusu Zehra
Þonya ve Kadir Kaba "Ümit Ali (Esinler): 75
Yýllýk Öykü", YDÜ Kültür Merkezi Yönetmeni
Ceyhan Özyýldýz "Kýbrýs Türk Fotoðraf
Tarihinde 1950'li Yýllardan 2000'li Yýllara
Kadar Ýzi Sürülebilen Stüdyo Fotoðrafçýsý,
Ümit Ali Esinler'in (Foto Ümit) Sosyo-Politik
Eleþtiri Fotoðraflarýnýn Analizi" ve araþtýrmacý
yazar Hüseyin Kaba tarafýndan"Zeki
Kervan" konulu sunum yapýlacak.
Toplamda 9 sunumun yer alacaðý
sempozyum kapanýþ ve deðerlendirme
oturumlarýnýn ardýndan sona erecek.
Ayþen Gruda ile Yýlmaz Gruda boþandýktan 40 yýl sonra el ele
Yýllar önce boþanan ünlü sanatçýlar Ayþen
Gruda ile Yýlmaz Gruda çifti, kýzlarý Elvan
Gruda'nýn uyarladýðý tiyatro oyunu ile 40 sene
sonra bir araya geldi.
Usta tiyatro sanatçýsý Ayþen Gruda'nýn
süpervizörlüðünü yaptýðý Odunpazarý
Belediye Tiyatrosu, sezona Eugene
Labýche'nin 'Ara ki Bulasýn' adlý oyunu ile
baþladý. Yýlmaz Gruda ile Elvan Gruda'nýn
uyarladýðý ve sahneye koyduðu iki perdelik
komedi oyunu unutulmaz anlara da sahne
oldu.
Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde
sahnelenen oyun, yýllar önce boþanan usta
oyuncular Ayþen Gruda ile Yýlmaz Gruda’yý,
bir araya getirdi. Oyun sonunda ikili sahnede
el ele tiyatro severleri selamlarken, salonu
dolduran kalabalýk da usta oyuncularý ayakta
alkýþladý. 40 yýl sonra kendi projesi ile anne
ve babasýný bir araya getiren Elvan Gruda ise
gözyaþlarýna hakim olamadý.
VI. AMATÖR
SERAMÝKÇÝLER
YARIÞMASI
OCAK AYINDA
Kuzey Kýbrýs Seramikçiler Derneði,
Kültür Dairesi'nin katkýlarýyla ocak ayýnda
" kaçýþ" konseptli seramik yarýþmasý
düzeniyor.
Dernekten yapýlan açýklamaya göre,
seramik
sanatýnýn
geliþmesini,
yaygýnlaþmasýný saðlamak ve bu sanata
gönül verenleri desteklemek ve
özendirmek amacýyla düzenlenen
yarýþmaya katýlacak eserlerin, 16-18 Ocak
tarihleri arasýnda Ýsmet Vehit Güney Sergi
Salonu'nda dernek yetkililerine teslim
edilmesi gerekiyor.
Yarýþmaya katýlan eserlerin yer alacaðý
sergi ise 23 Ocak'ta saat 18.30'da açýlacak.
Katýlýmcýlarýn yarýþmaya en fazla iki eser
gönderebilecekleri belirtildi.
13
25 Kasým 2016 Cuma
Kadýna yönelik þiddete karþý yürüyüþ
n TOPLUMSAL CÝNSÝYET
EÞÝTLÝÐÝ PLATFORMU BU
AKÞAM LEFKOÞA'DA
YÜRÜYÜÞ DÜZENLÝYOR
Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Platformu, bazý
örgütlerin de katýlýmýyla Kadýna Yönelik
Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele ve
Dayanýþma Günü nedeniyle bugün
Lefkoþa'da yürüyüþ düzenliyor.
Platform adýna yapýlan yazýlý açýklamaya
göre, yürüyüþ, saat 17.30'da Dereboyu'nda
Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek
Caddesi kavþaðýnda (trafik ýþýklarý)
baþlayacak. Etkinlik, Cumhuriyet Meclisi
önünde okunacak basýn bildirisiyle sona
erecek.
"ÇÖZÜM BÝZ KADINLAR"
Açýklamada, "Adamýzda çözümsüzlük
politikalarýna karþý çözümün biz kadýnlar
olduðunu söylüyoruz. Adamýza barýþ gelene
kadar, erkek devletin ve onun çizdiði sýnýrlarýn
yerini þiddetten arýnmýþ bir dünya ve barýþmýþ
bir Kýbrýs ile deðiþtirene kadar da mücadele
edeceðimizi bir kez daha hep birlikte
haykýrýyoruz" denildi.
Kadýn bedeni ve kimliði üzerindeki erkek
þiddetinin arttýðýna iþaret edilen açýklamada,
"Emperyal bir patlama yaþayan erkek
egemenliði, en büyük ideolojik eylemi olan
baskýyý kullanarak savaþlarda önce kadýnlarý
hedef alýyor; kadýnlar þiddete maruz
býrakýlýyor, alýkonuluyor, tecavüze uðruyor,
köleleþtiriliyor" ifadeleri kullanýldý.
TDP TOCEK
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Komisyonu
(TOCEK), dünyada kadýnlara yönelik her
türlü ayrýmcýlýk ve þiddetin uygulandýðýný
belirterek, toplumsal cinsiyete dayalý her türlü
ayrýmcýlýk ve þiddete karþý mücadelenin
sosyal adaletin gereði olduðunu vurguladý.
TDP tarafýndan yapýlan açýklamada
toplumsal barýþ ve sosyal adalete inanan tüm
kesimler ortak mücadeleye davet edildi.
TDP Toplumsal Cinsiyet Eþitliði
Komisyonu, "25 Kasým Kadýna Yönelik
Þiddete Karþý Mücadele ve Uluslararasý
Dayanýþma Günü" nedeniyle mesaj
yayýmladý
DEREBOYU'NDA YÜRÜYÜÞ
Mesajda Toplumsal Cinsiyet Eþitliði
Platformu ve aralarýnda TDP Gençlik
Örgütü'nün de bulunduðu bazý diðer örgütler
tarafýndan gün dolayýsýyla bugün saat
17.30'da yürüyüþ düzenleneceði de ifade
edildi.
Yürüyüþ, Dereboyu Citroen ýþýklarýndan
baþlayacak ve Meclis önünde ortak basýn
açýklamasýnýn okunmasý ile son bulacak.
Sosyal adaleti saðlamak ve toplumsal
cinsiyete dayalý yaþanan her türlü ayrým ve
þiddeti engellemek için mümkün olan en geniþ
birlikteliklerin saðlanmasýnýn önemine dikkat
çekilen açýklamada, "Toplumun her bir
bireyinin eþit koþullarda yaþama hakký vardýr
ve bu hak toplumsal cinsiyet rolleri altýndan
görmezden gelinemez" denildi.
"2 YILDA 442 KADIN ÞÝDDET
MAÐDURU OLDUÐUNU BEYAN ETTÝ"
Açýklamada, Kuzey Kýbrýs'ta 2014 ve 2015
yýllarýnda 442 kadýnýn þiddet maðduru
olduðunu beyan ettiði, bilimsel gerçekliklerin
ise raporlanan þiddet vakalarýnýn sadece
yüzde 10 olduðunu ortaya koyduðu ifade
edildi. Bu verilerin her yýl 2 binin üzerinde
kadýnýn þiddet maðduru olduðunu gösterdiði
de belirtildi.
Açýklamada, 2016 yýlýný geride býrakmaya
hazýrlandýðýmýz bugünlerde 15 yaþýnda bir
çocuðun dini nikah kisvesi altýnda
evlendirildiði ve hastanede doðum yaptýðýnýn
kamuoyuna yansýdýðý hatýrlatýldý ve benzeri
olaylarýn basit bir "çocuk gelin" adý altýnda
yumuþatýlamayacaðý, bunun adýna evlilik
denemeyeceði, bunun "kölelik" olduðu da
belirtildi.
DAYANIÞMADAN HALKA EYLEME
KATIL ÇAÐRISI
Aktivistlerin mücadele aðý Dayanýþma,
halký "Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele
Günü" dolayýsýyla bugün düzenlenecek
eyleme katýlmaya çaðýrdý.
Konuyla ilgili Dayanýþma'dan yapýlan yazýlý
açýklamada, "Erkek þiddetine karþý durmak,
Kýbrýs'ta barýþ iradesini ortaya koymak ve
feminist dayanýþma göstermek için",
Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Platformu'nun
çaðrýsý ile bir süredir kendi arasýnda bir araya
gelen feminist ve kadýn duyarlýlýðý olan
örgütlerle birlikte Dayanýþma'nýn da bugün
saat 17.30'da Dereboyu'nda, trafik ýþýklarý
bölgesinde eylemde olacaðý kaydedildi.
Açýklamada, "yüreði eþitlikten, adaletten,
aþktan ve her koþulda barýþtan yana atanlar"
eyleme katýlmaya davet edildi.
Feminist mücadele tarihinden bahsedilen
açýklamada, 25 Kasým þöyle anlatýldý:
"25 Kasým 1960 tarihi bu süreç içerisinde
önemli bir yere sahiptir.
Ülkelerindeki siyasal özgürlük için
kararlýlýkla mücadele ederek Latin
Amerika'daki diktatör Rafael Leonidas
Trujillo'ya meydan okuyan ve bu uðurda
defalarca hapsedilen Mirabel Kýz Kardeþlerin
öldürüldüðü bu gün, 1981 yýlýndan beri
kadýna yönelik þiddetle mücadele günü olarak
anýlýr."
AV KÖPEÐÝNÝ SÝLAHLA
YARALADI, TUTUKLANDI
Tatlýsu-Geçitkale anayolunda baþýboþ
köpeðe iki el ateþe etmek suretiyle
yaralayan A.Ç. tutuklandý.
Polis Basýn Bülteni'ne göre, A.Ç.(E-41)
kanunsuz olarak tasarrufunda
bulundurduðu adýna kayýtlý av tüfeði ile
su deposunun yanýnda dolaþan baþýboþ
köpeði 2 kez ateþ etmek suretiyle
yaraladý.
ERCAN'DA UYUÞTURUCU
Ercan Havalimaný'ndan KKTC'ye giriþ
yapan F.K.(E-24) üzerinde yapýlan
aramada yaklaþýk yarým gram
aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu
olduðuna inanýlan madde tespit edildi.
F.K tutuklandý.
MAÐAZADA HIRSIZLIK
Lefkoþa'da faaliyet gösteren bir
maðazada müþteri olarak bulunan,
Fadwa Ali Zahra'ya ait çanta içerisindeki
cüzdandan 1500 Euro, 500 Katar Riali ve
300 Dinar'ýn maðazada bulunan M.D.(E48) ve D.S.(K-49) tarafýndan çalýndýðý
tespit edildi. M.D., Lokmacý Kara Giriþ
Kapýsý'ndan KKTC'ye geçmeye çalýþtýðý
bir sýrada dün tespit edilerek
tutuklandý, diðer þahýs aranýyor.
KÖPEK YANGIN ÇIKARDI
Gazimaðusa'da önceki gün Palmiye
Sokak'ta Ece Hamamönü'nün kaldýðý
dairede, salonda bulunan köpeðin yere
düþürdüðü çalýþýr durumdaki
televizyonun patlayarak alev almasý
sonucunda yangýn çýktý. Yangýn itfaiye
ekipleri tarafýndan söndürülürken,
yangýnda televizyon ve televizyon
sehpasý tamamen yanarak zarar gördü.
AKINCILAR'DA 330 KG KAÇAK
SIÐIR ETÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ
Akýncýlar'da, A.Ü.(E-23), yönetimindeki
araç ile Güney Kýbrýs'tan satýn aldýðý
yaklaþýk 330 kilogram sýðýr etini, birinci
derecede askeri yasak bölgeyi ihlal
ederek KKTC'ye geçtiði sýrada tespit
edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, A.Ü.
ve araçta yolcu olarak bulunan ve olayla
baðlantýsý olduðuna inanýlan Y.E.D. (E-22)
tutuklandý.
BAYKAL BÖLGESÝ, BEYARMUDU VE
TÜRKMENKÖY'DE ELEKTRÝK
KESÝNTÝSÝ
Gazimaðusa Baykal'da Canova petrolün
bulunduðu bölge ile Beyarmudu ve
Türkmenköy'de bugün elektrik
kesintisi olacak. Kýb-Tek'te yapýlan
açýklamaya göre elektrik kesintisi
09:00-13:00 saatleri arasýnda yapýlacak.
CTP ve AKEL durumu deðerlendirdi
CTP ve AKEL'in Lefkoþa ilçesi örgütlerinin
yetkilileri, süregelen iliþkilerin topluma
dokunur etkinliklerle geliþtirilmesi amacýyla
CTP Genel Merkezi'nde biraraya geldi.
CTP basýn bürosunun açýklamasýna göre,
yaklaþýk iki saat süren toplantýda somut
eylemler tartýþýlarak yol haritasý belirlendi.
Toplantýya, CTP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Rifat
Arþehit ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle
AKEL Lefkoþa Ýlçe Örgütü Sekreteri Politbüro
Üyesi Hristos Hristofidis, Örgütlenme
Sekreteri Stavros Yerolagidis, Lefkoþa Kýrsal
Kesim Sekreteri Paniko Panayi, Merkez
Komitesi Üyesi Tulla Andoniou, Kent ve
Semtler Sorumlusu Ýlçe Örgütü Sekreterya
Üyesi Kostas Kukos katýldý.
Görüþmenin ana konusunun mümkün
olduðu kadar çok insaný bir araya getirecek
Serbest Çalýþan Hekimler, kamudaki hekim
açýðýnýn kapanmasýna destek vermeye hazýr
Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan Hekimler
Birliði Baþkaný Remzi Gardiyanoðlu, kamu
hastanelerindeki hekim ve hizmet açýðýný,
herkesin yasalara uymasý þartýyla,
gerekirse hiçbir karþýlýk beklemeden
desteklemeye hazýr olduklarýný açýkladý.
Gardiyanoðlu, konuyla ilgili
açýklamasýnda, Saðlýk Bakaný Faiz
Sucuoðlu'nun bütçe görüþmeleri
sýrasýnda Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan
Hekimler Birliði'ne hizmet alýmý
konusunda teklifte bulunduðu ve cevap
beklediði yönündeki açýklamasýný atýfta
bulunarak, her iki tarafýn buna sýcak
baktýðýný belirtti.
Remzi Gardiyanoðlu, konunun, Kýbrýs
Türk Serbest Çalýþan Hekimler Birliði yeni
yönetim kurulu olarak Sucuoðlu'na
yaptýklarý nezaket ziyaretinde gündeme
geldiðini belirtti.
Gardiyanoðlu,"Hastalarýmýza hekim
seçme hakkýnýn saðlanmasý ve kamu
hastanelerinde
verilen
saðlýk
hizmetlerindeki açýðýn kapatýlmasý adýna
olumlu olan, serbest çalýþan hekimlerden
hizmet alýnmasý konusunda, üyelerimiz/
özel
hastanelerimiz/üniversite
hastanelerimiz ile birlikte teknik
çalýþmalara baþlama kararý almýþ
bulunmaktayýz" dedi.
Gardiyanoðlu, serbest çalýþan
hekimlerin, kendi kliniklerinde,
hastanelerinde, üniversite hastanelerinde
ve/veya kamu hastanelerindeki
ihtiyaçlara göre saatlik, tam gün, acil ve
klinik nöbetlerinde hizmet satmasý veya
kamu saðlýk hizmetlerinin beklenmedik bir
nedenle aksamasý durumunda ise, kamu
hastanelerine herhangi bir karþýlýk
beklemeden destek verilmesi konularýnda,
yönetim kurullarýnýn teknik çalýþmalara
baþladýðýný kaydetti.
faaliyetleri planlamak olduðu belirtilen
açýklamada, Mont Pelerin'de yaþanan
geliþmelerin ardýndan toplumlarda oluþan
tepkilerin de tartýþýldý kaydedildi. Karþýlýklý
suçlama oyununa girilmemesi gerektiðine
dikkat çekilen görüþmede, liderlerin vakit
kaybetmeden, hayýr cepheleri ve milliyetçilik
yükselmeden olumlu süreci ileriye taþýmalarý
istendi.
ARÞEHÝT
CTP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Rifat Arþehit
toplantýda yaptýðý konuþmada, yoldaþlarýný
aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný
belirterek, Stefanu döneminde baþlayan
iliþkilerin bu dönemde daha da ileriye
götürülmesinin elzem olduðunu vurguladý.
Bu dönemde AKEL ve CTP'nin iþbirliðine
iki toplumun da ihtiyacý olduðu üzerinde
duran Arþehit, daha çok insaný bir araya
getirmek ve ortak etkinlikler düzenlemek için
bir araya geldiklerini belirtti.
HRÝSTOFÝDÝS
AKEL Lefkoþa Ýlçe Örgütü Sekreteri
Politbüro Üyesi Hristos Hristofidis de
böylesi bir dönemde CTP ve AKEL'in iþbirliði
ve ortak mücadelesinin son derece önemli
olduðuna deðindiði konuþmasýnda ülkeye
barýþý sol partilerin getireceðini kaydetti.
Hristofidis, "Bize göre Kýbrýs sorununa
doðru bir çözüm bulunabilmesi için
önümüzde büyük bir fýrsat var ve bu
deðerlendirilmelidir. Müzakereler açýsýndan
mini bir kriz yaþanýyor. Bu krizin ne kadar
süreceði bilenmiyor þimdilik ancak yapýlmasý
gereken bir an önce müzakere masasýna
dönmektir" dedi.
SÜT BEDELLERÝ ÖDENDÝ
Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na
baðlý Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaþ
ve büyükbaþ çið süt bedellerinin dün
ödendiðini duyurdu.
SÜTEK'ten yapýlan açýklamaya göre, 1 15 Ekim döneminde SÜTEK'e süt veren
813 üretici için dün toplam 7 milyon 671
bin 875,43 TL'lik ödeme yapýldý.
AB KOORDÝNASYON
MERKEZÝ VE LAÜ
ÝÞBÝRLÝÐÝNÝ GÖRÜÞTÜ
Baþbakanlýk Avrupa Birliði (AB)
Koordinasyon Merkezi ile Lefke Avrupa
Üniversitesi (LAÜ), eðitim, araþtýrma ve
karþýlýklý istiþare çalýþmalarý
konusunda imza koymayý
hedefledikleri iþbirliði protokolü ile
ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu.
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
Binasý'nda gerçekleþen protokol
görüþmelerine AB Koordinasyon
Merkezi tarafýndan Koordinatör Kudret
Akay, AB Uzmanlarý Burcu Barýn Damla
Onurhan, Erol Tarhan ve Ýdari Ýþler
Sorumlusu Betül Atasayan, Lefke
Avrupa Üniversitesi tarafýndan ise
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Okan Veli Þafaklý, Kamu
Yönetimi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Bülent
Evre, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhittin
Tolga Özsaðlam katýldý.
DP LEFKE ÝLÇESÝ X. OLAÐAN
KONGRESÝ BUGÜN
GERÇEKLEÞECEK
Demokrat Parti (DP) Lefke X. Olaðan Ýlçe
Kongresi, bugün saat 19.00'da Lefke
Atatürk Kültür Merkezi'nde
gerçekleþecek. DP'den yapýlan
açýklamaya göre, açýlýþ konuþmasýyla
baþlayacak kongrede, DP Genel
Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý ve Maliye
Bakaný Serdar Denktaþ konuþma
yapacak.
14
25 Kasým 2016 Cuma
Nöbetçi
Eczaneler
DÜN
Lefkoþa
Alpdoðan Eczanesi:
Nazým Hikmet Cad.
124/4 Metehan
Çemberi-Macila Motors Yaný Metehan
Kermiya Tel:3301036
Nergis Eczanesi: Þht.
Mustafa Mehmet Sok.
No:3 Göçmenköy
Tel:2255075
Maðusa
Sakarya Eczanesi:
Sülün Sok. No:1
Maðusa Týp Merkezi
Yaný Tel:3652989
Girne
Buðçe Eczanesi: Dük.
No:1 A Dr. Salih
Miroðlu Cad. Nusmar
Market Yaný-Ak Fýrýn
Karþýsý Tel:8150032
Güzelyurt
Aþar Eczanesi: Ecevit
Cad. No:18 B
Tel:7142193
BULMACA
Soldan Saða:
Hazýrlayan: Osman Levent
([email protected])
1-Yan tutan, bir yaný
1
2
destekleyen kimse,
yandaþ. Galyum'un
1
kýsaltmasý. 2-Emek
sonucu ortaya konan
2
ürün, yapýt. Ters
okunuþu "Fotoðraf
3
makinesi". 3-Bir tür
Ýtalyan makarnasý. Ýyi,
4
pek iyi. 4-Gözde sarýya
çalan kestane rengi.
5
Ters okunuþu "Bir
buluþtan, bir haktan
6
yararlanmak için
devletçe verilen belge,
7
patent". 5-Omuzlardan
8
aþaðý dökülen, geniþ,
kolsuz bir çeþit üstlük.
9
Gelecek. 6-Bunak,
bunaklýk. Tellerden
10
oluþan, kasýlarak vücut
hareketlerini saðlayan
11
organ. En kýsa zaman.
7-Ters okunuþu "Kalýn
baðýrsak iltihabý". 8-Köpek. Ters
okunuþu "Afrika'da Viktorya gölünden
çýkan ve Mýsýr'ý boydan boya geçtikten
sonra Akdeniz'e dökülen dünyanýn en
uzun nehri". Müslümanlarýn namaz
kýlarken yüzlerini döndükleri yön.
9-Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve
gerekenden eksik. Yolculukta ve
askerlikte kullanýlan, boyna veya bele
asýlý olarak taþýnan su kabý.
10-Amerika Birleþik Devletleri
Baþkaný'nýn soyadý. Aksama, aksaklýk.
11-Bir cins iri at. Düþman topraklarýna
tedirgin etme, yýldýrma, çapul gibi
amaçlarla toplu olarak yapýlan baskýn.
Önceki bulmacanýn çözümü
3
4
5
6
7
8
9
10
Anastasiadis sadece toprak
için masaya dönecek
Rum Yönetimi Baþkaný Nikos
Anastasiadis, yaþanan hayal kýrýklýðýna
karþýn müzakerelerin yeniden baþlamasý için
gerekli tüm adýmlarý atmaya hazýr olduðunu
söyledi. Anastasiadis, "Kendi elimde olduðu
sürece umudun kaybolmasýna izin
vermeyeceðim" dedi.
Anastasiadis, Ýsviçre'deki müzakerelerin
sonuçsuz kalmasýnýn ardýndan yaþanan
süreç ve hedeflerine iliþkin dün akþamki
açýklamalarý Rum basýnýnda geniþ yer aldý.
Açýklama, Rum televizyon ve diðer basýn
organlarýndan canlý yayýnlandý.
Haberi, Alithia "Umudun Kaybolmasýna
Ýzin Vermeyeceðim - Her An Diyaloga
Baþlamaya Hazýr"; Politis "Sadece Toprak
Ýçin Masaya Geri Dönecek - Anastasiadis:
Umudun Kaybolmasýna Ýzin Vermeyeceðim";
Fileleftheros "Müzakerelere Hazýr Anastasiadis'ten Diyalogun Yeniden
Baþlamasýný Hedefleyen Bilgilendirmeler Kýbrýs Türk Tarafýnýn Katý Tutumu"; Simerini
"Akýncý'nýn Tutumu Sebebiyle Çýkmaz - Her
Þeyi Denedim - Anastasiadis Güvenliðin
Toprak'la Ýliþkilendirilmesini Kabul Etmiyor"
ve Haravgi "Sürecin Devamýna Hazýr Umudun Kaybolmasýna Ýzin Vermeyeceðim"
baþlýklarýyla verdi. Alithia, haberinde,
Anastasiadis'in açýklamasýnda, yaþanan
hayal kýrýklýðýna karþýn müzakerelerin yeniden
baþlamasý için gerekli tüm adýmlarý atmaya
hazýr olduðunu söylediðini yazdý.
Anastasiadis'in, sorumluluk yükleme
oyununa girmeyeceðini ancak baþarýsýzlýðý
Kýbrýs Rum tarafýna yükleyen iddialarý da
yanýtsýz býrakmayacaðýný belirterek, Mont
Pelerin'de yaþandýðýný iddia ettiði geliþmelere
deðindi.
"TOPRAK ORANINDA ÝLKE
ANLAÞMASI"
"Müzakerelerin devamýnda, Kýbrýs Türk
devletinin sahip olacaðý toprak oranýnýn,
bizim önerimiz olan yüzde 28,2 ve Kýbrýs Türk
önerisi olan yüzde 29,2 arasýnda olacaðý
konusunda ilke anlaþmasýna varýldýðýný"
belirten Anastasiadis, diðer iki kriterin
görüþülmesine geçildiðini ve sahil þeridi
konusunda ilk baþta cesaret verici
göstergeler olduðunu vurguladý.
Anastasiadis, Kýbrýs Rum idaresi altýndaki
topraklara dönecek göçmenlerin sayýsý
konusunun da geniþ bir þekilde müzakere
edildiðini, bunun sonucunda da Birleþmiþ
Milletler'in bu sayýyý "en az 78 bin 247 ve en
çok 94 bin 484" olarak hesapladýðýný iddia
etti. Anastasiadis, "Müzakerelerin ikinci
aþamasýnýn baþlangýcýnda ise, Kýbrýs Türk
tarafýnýn, Yunanistan'ýn çoklu bir zirveye
katýlmasý niyetinden duyduðu endiþeyi dile
getirdiðini" aktardý.
Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis,
Yunanistan'la gerçekleþtirdiði istiþare ve BM
Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný
Espen Barth Eide'nin Türk hükümetiyle
temaslarýn ardýndan Yunanistan'ýn "makul
endiþelerinin aþýldýðýný ve çoklu konferans
için bir tarih belirlendiðini" iddia etti.
Anastasiadis, devam eden görüþmeler
sýrasýnda BM'nin göçmenler konusundaki
deðerlendirmesini benimsediðini ve en az 78
bin ve en çok 92 bin Rum göçmenin geri
dönemlerini kabul etmeye hazýr olduðunu
bildirdiðini ifade etti.
Anastasiadis, "Kýbrýs Türk tarafýnýn, toprak
oranýnda varýlan anlaþmaya karþýn ilk baþta
geri dönecek Kýbrýslý Rumlarýn sayýsýnýn 55
bini geçmemesini; akabinde ise müzakerelerin
son aþamasýna doðru, en son taviz olarak 65
bin göçmenin dönmesini kabul ettiði"
iddiasýnda bulundu.Kýbrýs Türk tarafýnýn,
Mont Pelerin'deki görüþmelerinde Güvenlik
ve Garantilerin deðil, Toprak konusunun
görüþüleceðine dair varýlan uzlaþýnýn aksine,
bu iki konuyu birbiriyle iliþkilendirme
niyetinin açýkça göründüðünü öne süren
Anastasiadis, "Beklendiði üzere, öneriyi
reddettim ve uzlaþýya yakýn olduðumuzu
düþünmemi saðlayacak þeyin BM'nin
deðerlendirmesindeki rakamlar olacaðýný
belirttim" þeklinde konuþtu.
Anastasiadis, "Kýbrýs Türk tarafýnýn yapýcý
olmayan tutumunun kendisine uzlaþýcý
öneriler sunma imkaný tanýmadýðý, Kýbrýs Türk
tarafýnýn gerekli eksenliði göstermemesi
yüzünden diyalogun kesildiðini" iddia etti.
Mevcut hayal kýrýklýðýna karþýn diyalogun
yeniden baþlamasý için gerekli her türlü
giriþimi yapmaya hazýr olduðunu ifade eden
Anastasiadis, Kýbrýs sorununa her iki tarafýn
da kabul edebileceði bir çözüm bulunabilmesi
için "sadece üzerinde uzlaþýya varýlanlara
uyulmasý deðil, ayný zamanda çözümün
uluslar arasý hukuk, AB hukuku ve ilkelerini
saðlamasý ve çaðdaþ, kalýcý ve fonksiyonel
bir Avrupa devleti kurulmasýna imkan
tanýmasý gerektiðini" belirtti.
Gazete, Anastasiadis'in konuþmasýnýn
sonunda, Yunanistan Baþbakaný Aleksis
Çipras'a verdiði destekten ötürü
teþekkürlerini dile getirdiðini yazdý.
11
Yukarýdan Aþaðýya:
1-Birinin düþündüklerini veya uzakta
geçen bir olayý duygusal hiçbir
baðlantý olmadan algýlama. Yaydan
çýkan. 2-Soyluluk. Kuru tütün yapraðýný
andýran kýzýlýmsý kahve rengi.
3-Toplumun duygularýný inciten olay
veya durum, kepazelik. Kiþi. 4-Ýki þeyi
birbirinden ayýran uzaklýk. Bir iþte
yetkili olan, yeterli, erbap. Fiillerin
olumsuzluk
çatýlarýný
kuran
vurgusuzek. 5-Ýlahi bir güç tarafýndan
gönderildiðine inanýlan parlaklýk.
Gemilerin barýnarak yük alýp
boþaltmalarýna,
yolcu
indirip
bindirmelerine uygun kuruluþlarý
bulunan doðal veya yapay sýðýnak.
6-Üç yaþýna kadar olan at yavrusu.
Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya
ermiþlerin, tahta üzerine mumlu ve
yumurtalý
boyalarla
yapýlmýþ
resimlerine verilen ad. 7-Ters
okunuþu
"Beþparmak
daðlarý
üzerinde bulunan tarihi bir kale".
Uzaklýk bildirir. 8-Bir nota. Yeryüzünün
denizlerle örtülü olmayan bölümü.
9-Sona "L" konursa "Diþi geyik" olur.
Kavuk, fes gibi bazý baþlýklarýn üzerine
sarýlan tülbente verilen ad. 10-Fýrýnda
iyice piþirilerek kurutulan peksimet.
"Ara sýra, arada bir" anlamýnda
kullanýlýr. 11-Arkasýndan, hemen
ardýndan. En kýsa zaman.
BAÞARISIZLIÐA
GÖTÜREN SEBEPLER
Rum Lider Nikos Anastasiadis
konuþmasýna, Kýbrýs sorununun çözümünün
son aþamasýna götürecek yeni ilerlemeler
yerine baþarýsýzlýða götüren sebepleri
açýklamak zorunda olmaktan büyük üzüntü
duyduðunu belirterek baþladý.
26 Kasým tarihinde varýlan anlaþmada,
Mont Pelerin'deki müzakerelerde ilk olarak
çoðunlukla toprak konusuna odaklanýlacaðý,
ikinci olarak ise ilerleme saðlanabilmesi için
haritalara dökülecek kriterler konusunda
uzlaþý saðlanmasý gerektiðini kaydeden
Anastasiadis,
bunun
baþarýlmasý
durumunda, çoklu konferans için tarih
belirlenmesinin öngörüldüðünü iddia etti.
Mont Pelerin'e, Kýbrýslý Türk lider Mustafa
Akýncý'nýn, sýzmalarýn önlenmesi amacý
doðrulusunda yaptýðý talep sonrasýnda
gidildiðini ifade eden Anastasiadis, Mont
Pelerin'deki görüþmeler sýrasýnda sürecin
olumlu sonuçlanmasýný belirleyecek üç ana
kriterin "Kýbrýs Türk devletinin, toprak
düzenlemeleri sonrasýnda sahip olacaðý alan;
Kýbrýs Rum idaresi altýnda dönecek
göçmenlerin sayýsý ve Her devletin sahil
þeridinin uzunluðu" olacaðý konusunda
uzlaþýldýðýný vurguladý. Anastasiadis, Mont
Pelerin'de varýlan bu ilke anlaþmasýna karþýn,
"Türk tarafýnýn çýkardýðý zorluklarýn aþýlmasý
ve siyasi iradesinin bulunduðunu göstermek
amacýyla kriterlerin tam netlikle belirlenmesi
þeklinde varýlan ilke anlaþmasýna karþýn, nihai
çözüme ulaþmamýzý saðlayacak kriterlerde
hafif sapmayla uzlaþýya varýlmasýna onay
verdiðini" belirtti.
Anastasiadis, "Buna ek olarak, Kýbrýs Rum
idaresi altýnda kalmalarý muhtemel Kýbrýslý
Türklerin statüsü için, ayný statünün Karpaz
bölgesine dönecek Kýbrýslý Rumlar için de
geçerli olmak kaydýyla, özel düzenlemeleri ele
almaya hazýr olduðunu da ifade ettiðini" öne
sürdü.
DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
3.410
EURO
Satýþ
3.450
Alýþ
Satýþ
3.610
3.650
S.T.G.
Alýþ
4.250
Satýþ
4.300
Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
15
25 Kasým 2016 Cuma
MONT PELERÝN
Hristodulidis: Hiç kimse mutlu olmadý
Rum Hükümet Sözcüsü Nikos
Hristodulidis, Mont Pelerin'deki Kýbrýs
sorununa iliþkin görüþmeler konusunda bazý
açýklamalarda bulundu.
Rum Devlet Radyosu'ndaki (RIK) bir
programa katýlarak açýklamalarda bulunan
Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis,
müzakere sürecinin, çökme öncesinde
olmadýðýný ifade etti.
Simerini gazetesine göre Hükümet Sözcüsü
Nikos Hristodulidis, müzakerelerin tamamen
çökmesinden önceki adýmda bulunup
bulunmadýðý þeklindeki soru üzerine, "hayýr"
yanýtýný verdi ve Mont Pelerin'de arzu edilen
sonucun maalesef elde edilemediðini, þimdi
ise bu sürecin nasýl ileriye götürülebileceðine
bakacaklarýný belirtti.
Mont Pelerin görüþmelerinin sonucundan
hiç kimsenin mutlu olmadýðýný belirten
Hristodulidis, sürecin devam etmesinden
konuþmak için, TC Dýþiþleri Bakaný
Sözcüsünden duyulduðu gibi, önkoþullarýn
olmamasý, iki lider arasýnda bir uzlaþma ve
üzerinde anlaþmaya varýlanlarýn korunmasý
gerektiðini ifade etti.
Mont Pelerin'de bir sonucun elde
edilmemesinin nedenlerinden birinin,
üzerinde mutabakat saðlananlarýn bir
anlaþmaya yol açmamasý olduðunu dile
getiren Hristodulidis, Mont Pelerin
görüþmesinin ilk aþamasýndan önce, kriterler
üzerinde özlü bir görüþme yapýlacaðý ve
bunlarýn sonuçlandýrýlacaðý, harita üzerine
konacaðý ve ayný zamanda çok taraflý
konferans için bir tarihin verileceði üzerinde
net bir þekilde uzlaþmaya varýldýðýný ancak
bunun yapýlmadýðýný, anlaþmanýn da
olmadýðýný söyledi.
Haritalarýn sunulmasýna iliþkin bir soru
üzerine Hristodulidis, "kriterler üzerinde nihai
anlaþma ve iki tarafýn tezlerinin mutlak
örtüþmesi durumunda ortak bir haritaya
varmamýz mümkün olabilirdi. Bu daha iyi bir
sonuç olurdu" yanýtýný verdi.
Ne üzerinde anlaþmaya varýldý þeklindeki
bir baþka soru üzerine Hristodulidis, "ya
somut bir oran ya da harita üzerine konmasýna
olanak tanýyacak bir oran. Anlaþýlacaðý
üzerine, bir sonraki aþamaya geçmemizi
saðlayacak özlü bir ilerlemeden bahsetmek
için iki tarafýn ya bir sonuca varmasý ya da
çok yakýn olmasý gerekir.Bu Mont Pelerin
öncesinde iki taraf arasýnda var olan karþýlýklý
anlayýþtý" þeklinde konuþtu.
Hristodulidis, Kýbrýs Türk tarafýnýn
çabasýnýn, Toprak konusunun özlü
görüþülmesinden kaçýnmak ve bunu, çok
taraflý konferans aracýlýðýyla Garantiler ve
Güvenlik baþlýðýyla iliþkilendirmek olduðunu
savunurken bunun kabul edilmesinin
ÇÝPRAS
Fileleftheros gazetesi ise Yunanistan
Baþbakaný Çipras'ýn partisinin Meclis grup
toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Mont
LEFKOÞA BELEDÝYE
TÝYATROSU'NA
GÜNEY'DE YOÐUN ÝLGÝ
Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun, Rum
Tiyatro Örgütü'nün davetlisi ve Ýki
Toplumlu Teknik Komite'nin himayesinde
Güney Kýbrýs'ta gösterime sunduðu "Ev"
isimli tiyatro oyunu yoðun ilgi gördü.
Alithia gazetesi, Aliye Ummanel'in
yazýp yönettiði "Ev" oyununun Salý ve
Çarþamba günleri sergilendiðini, Güney
Kýbrýs'taki tiyatro severlerden gelen
yoðun istek üzerine bu akþam ek bir
gösterim daha yapýlacaðýný yazdý.
GÜNEYDE KAYITLI
OLAN KIBRISLI
TÜRKLER ADAY
OLABÝLECEK
mümkün olmadýðýný ifade etti.
Hedefin, Toprak konusunun tamamýyla
kapatýlmasý olduðunu ifade eden
Hristodulidis, "eðer bu hedefin saðlanmasý
mümkün deðilse, bu anlaþýlabilir ancak bu
baþlýkta anlaþmaya çok yakýn olmamýz
gerekirdi. Hedef, basit bir uluslararasý
konferans düzenlemek deðildi. Bir
uluslararasý konferans yarýn da yapýlabilir.
Hedef sonuç getirmesidir" þeklinde konuþtu.
Hristodulidis, Kýbrýs Rum tarafýnýn,
Güzelyurt'un daha sonra çok taraflý
konferansta ortaya konmasý için bir
"kuyruðu" kabul edip etmediði þeklindeki
soru üzerine, Güzelyurt'un herhangi bir
"kuyruk" olmadýðýný, Toprak konusunun
görüþülmesinin bir parçasý olduðunu söyledi.
Hristodulidis sözlerinin devamýnda
Güzelyurt'un herhangi bir durumda
uluslararasý konferansa býrakýlmasýnýn
mümkün olmadýðýný, Toprak konusunun,
Güvenlik ve Garantiler konusuyla
iliþkilendirilmesinin mümkün olmadýðýnýn
Mont Pelerin öncesinde netleþtirildiðini
belirtti. Garantilere iliþkin pazarlýk yapmak
için Kýbrýs Rum tarafýnýn hangi belgeleri
(kaðýtlarý) elinde býraktýðýna iliþkin bir soru
üzerine Hristodulidis, doðal olarak ellerinde
belgelerin bulunduðunu ve müzakere
düzeyinde nasýl hareket edeceklerine iliþkin
planlamanýn ve taktiðin de bulunduðunu
söyledi.
Yönetim baþlýðýna iliþkin açýk konularýn ne
zaman ele alýnacaðý þeklindeki bir soru üzerine
de Hristodulidis, Kýbrýs Rum tarafýnýn, Mont
Pelerin dönüþünde dört baþlýkta askýda
bulunan ayrýca çözümün ilk gününde,
KKTC'deki bankacýlýk, Dünya Bankasý ile
iþbirliði, Mülkiyet konusu gibi konularda,
müzakereciler düzeyinde görüþmeler
yapýlmasýný talep ettiðini belirtti.
Hristodulidis sözlerinin devamýnda "iki
taraf arasýnda dönüþümlü baþkanlýktan söz
etmeyen bir anlaþma bulunduðunu, Mont
Pelerin'e de bunun için gittiklerini" söyledi.
Bir baþka soru üzerine Hristodulidis,
Yunan Hükümetinin tutumunda deðiþiklik
olmadýðýný, Kýbrýs sorununun çözüm
çabalarýnda Türkiye ve Yunanistan'ýn
sorumluluðu ve tutumunun karýþtýrýlmamasý
gerektiðini belirtti.
Hristodulidis bazý kiþilerin bu iki ülkeyi
eþitlendirme çabasýnýn herhangi bir olguya
dayanmadýðýný, Mont Pelerin'de üzerinde
anlaþmaya varýlanlarýn korunmadýðý
konusunda Kýbrýs Rum tarafý ve Yunan
Hükümetine sorumluluk yüklemesinin
mümkün olmadýðýný savundu.
Mont Pelerin sonrasýndaki adýmlarýn
sorulmasý üzerine Hristodulidis, þu anda
Kýbrýs'ta diyaloðun devam etmesi gerektiðini
bununla birlikte, kriterlerin haritaya konmasý
ve çok taraflý konferans için kriterler
konusunda üzerinde varýlan anlaþma
çerçevesinde hareket edilmesi gerektiðini
ifade etti.
Hristodulidis buna paralel olarak dört
baþlýkta askýda olan ve çözümün ilk günüyle
ilgili konulara bakýlmasý gerektiðini de belirtti.
Üzerinde anlaþmaya varýlanlara baðlý
kalýnmasý iradesinin bulunmasý durumunda
çabalarýn ileriye gideceði konusunda iyimser
olduklarýný belirten Hristodulidis, bu çabanýn
devam etmesini istediklerini bugüne kadar
bunun çok iyi sonuçlar da getirdiðini
savundu.
Erdoðan-Çipras görüþmesinin Aralýk'ta yapýlacaðý iddia edildi
Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan ile Yunanistan Baþbakaný Aleksis
Çipras'ýn Aralýk ayýnda görüþeceði iddia
edildi.
Politis gazetesi, "edindiði bilgilere göre"
görüþmenin 4 Aralýk tarihinde Abu Dabi'de
yapýlacaðýný savundu.
Atina'dan gelen bilgilere göre görüþmenin,
Birleþik Arap Emirlikleri baþkentinde
gerçekleþtirilecek uluslararasý etkinlik
çerçevesinde yapýlacaðýný iddia eden gazete,
Erdoðan ile Çipras'ýn söz konusu etkinliðe
katýlýmlarýnýn Kýbrýs sorunuyla ilgili görüþme
ihtiyacý doðmadan önce planlandýðýný öne
sürdü.
Habere göre görüþmede, Kýbrýs sorunu
dýþýnda, "Kýbrýs sorunundaki geliþmelerden
kaçýnýlmaz olarak iyi ya da kötü etkilenen"
Türk-Yunan iliþkileri, mülteci meselesi ve
Ankara-AB iliþkilerinin ele alýnmasý
bekleniyor.
Öte yandan gazete diplomatik kaynaklarýn
yaptýðý izahata göre Yunanistan Dýþiþleri
Bakaný Nikos Kocas'ýn Kýbrýs sorunundaki
tezleriyle ilgili "non paper (belge olmayan
belge)"in ilk yayýmýnýn ardýndan iptal
edilmediðini ve Kocas'ýn tezlerini yansýttýðýný
savundu.
GÜNEYDEN...
Kýbrýslý Türklerin, Güney Kýbrýs'taki
seçmen kütüklerine kayýtlý olmasý
halinde, 18 Aralýk'ta yapýlacak olan
yerel seçimler için aday olabilme
hakkýna sahip olduklarý belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek
Seçim Kurulu Baþkaný D.Dimitriu'nun,
"Potamya"'da(Dereliköy) yaþayan
Ýbrahim Aziz'in itirazlarý üzerine,
"Potamya"(Dereliköy) bölgesi için
adaylýk baþvurusunun nasýl sunulacaðý
konusunda ilgililere bilgi verdiðini
yazdý.
Habere göre Dimitriu, Potamya
muhtarlýðý adayý olabilmesi için seçmen
kütüðüne dahil edilen ek kütüðe kayýtlý
olunmasý ve seçilmesine uygun olmasý
gerektiðini belirtti.
Gazete Potamya'daki seçimlerin, gerek
Kýbrýslý Türkler gerekse Kýbrýslý Rumlar
için "tek zeminde" yapýlacaðýný da
yazdý.
Gazete, Ýbrahim Aziz'in, Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi'nde geçmiþ yýllarda
dava açtýðýný ve AÝHM'in bu konudaki
kararýn ardýndan Güney Kýbrýs'ta daimi
ikamet eden Kýbrýslý Türklere ek seçmen
kütüðüne kayýt olma hakkýnýn
verildiðini de anýmsattý.
RUM MECLÝSÝ ÖNÜDEKÝ
AÇLIK GREVÝ 9'UNCU
GÜNÜNDE
Irak, Suriye ve Filistinli mültecilerin
Rum Meclisi önünde baþlattýðý açlýk
grevinin bugün dokuzuncu gününe
girdiði haber verildi.
Haravgi gazetesi "Kýbrýs Cumhuriyeti"
kimliði almak isteyen mültecilerin yaklaþýk
iki aydýr Meclis önünde eylem yaptýðýný,
dün, baþlatýlan açlýk grevinin 8'inci
gününde ise saðlýk sorunlarýnýn baþ
gösterdiðini yazdý.
Habere göre, Rum Eþitlik, Destek ve
Irkçýlýk Karþýtý Hareket'in (KÝSA) Baþkaný
Doros Polikarpu, açlýk grevine baþlayan
mültecilerin en az on yýldýr koruma statüsü
altýnda Güney Kýbrýs'ta bulunduðuna
dikkat çekti.
Hava
sýcaklýðýnýn
düþmesiyle
mültecilerin battaniye ve sýcak gýda
ihtiyacýnýn
doðduðunu
anlatan
Polikarpu, polisin, çadýr kurulmasý talebine
olumlu yanýt vermediði belirtti.
RUSYA ÝLE ABD'DEN
KIBRIS SORUNU
KONULU AÇIKLAMALAR
Pelerin'de yaþananlara raðmen Kýbrýs
sorununun çözümü için koþullarýn
bulunduðuna dikkat çekti.
"Kýbrýs sorununun ikili deðil, adanýn kuzey
kýsmýnýn yasadýþý istila ve iþgalinden
kaynaklanan uluslararasý bir sorun
olduðunu" iddia eden Çipras, Yunan
Hükümeti'nin deðiþmez milli stratejiyi
izleyerek, iki toplumun BM kararlarý ve
"Kýbrýs"ýn AB üye ülkesi sýfatý çerçevesinde
çözüm bulma çabalarýný desteklediðini belirtti.
Yunan Hükümeti'nin, Rum Hükümetiyle
yakýn ve daimi iletiþim halinde olduðunu ve
istiþarelerle ilgili geliþmeleri müdahalede
bulunmaksýzýn istediðini ifade eden Çipras,
görüþ ve ele alma hakkýnýn olacaðý tek
konunun garantiler ve güvenlik konusunun
olduðunu söyledi.
Çipras, ortaya çýkan sonucun Kýbrýs
halkýnýn onayýna sunulacaðýný da belirtti.
KOCAS: "KIBRISLILARIN
GÜVENLÝÐÝYLE ÝLGÝLENÝYORUZ"
Öte yandan Yunanistan Dýþiþleri Bakaný
Kocas'ýn Selanik'te yaptýðý bir konuþmada,
Kýbrýs sorununun "Türk istilasýndan ve
devam eden iþgalden doðdu" iddiasýnda
bulundu.
Kocas, Yunanistan'ýn, "üçüncü ülkelerin
jeostratejik çýkarlarýyla deðil, Kýbrýslýlarýn
güvenliðiyle ilgilendiðini" de ifade etti.
Rusya Federasyonu'nun Güney
Kýbrýs'taki Büyükelçisi Stanislav
Osadchiy'nin, "Kýbrýs sorununa zaman
çerçeveleri konulmasýný kabul edilemez
olarak nitelendirdiði" haber verildi.
Simerini gazetesinde yer alan habere
göre, Osadchiy, buna paralel olarak,
"güvenlik konusunun ise BM Güvenlik
Konseyi'nin de katýlýmýyla, uluslararasý bir
konferansta ele alýnmasý gerektiðini" dile
getirdi.
Haberde,
Mont
Pelerin'deki
müzakerelerin sonuçsuz kalmasýný
yorumlamasý istenen Rus Büyükelçinin,
Moskova'nýn "ön koþullar olmadan
müzakere sürecinin devam etmesinden ve
adadaki iki toplumun faydasýna olacak
çözüm arayýþlarýnýn sürmesinden yana
olduðunu" söylediði belirtildi.
25 Kasým 2016 Cuma
17
19
25 Kasým 2016 Cuma
Binbaþý Ýlhan
hayatýný kaybetti
n DÜRÜST, ÖZGÜRGÜN'ÜN
TAZÝYE MEKTUBUNU DA
GÖTÜRECEK
Baþbakan
Hüseyin
Özgürgün'ün
talimatýyla, önceki gün hayatýný kaybeden
Tuðgeneral Nihat Ýlhan'ýn cenazesine
hükümeti temsilen Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma
Bakaný Kemal Dürüst katýlacak.
Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre,
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Dürüst,
hükümeti temsilen, Kýbrýs Türk tarihine Kanlý
Noel olarak geçen "banyo katliamý"nda 3
çocuðunu ve eþini 24 Aralýk 1963'de
kaybeden, hafýzalara "Binbaþý Nihat" olarak
kazýnan Tuðgeneral Nihat Ýlhan'ýn Elazýð'da
bugün düzenlenecek cenaze törenine
katýlmak üzere bu akþam KKTC'den ayrýlýyor.
ÇEVRE VE HALK SAÐLIÐI
TEHDIT ALTINDA
Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu, son
zamanlarda ülkede yapýlanlarýn ve yapýlmak
istenenlerle ilgili söylenenlerin, çevre ve halk
saðlýðý adýna korkuttuðunu belirtti.
Platform, bozuk olup ülkeye giriþine Tarým
Dairesi'nin henüz izin vermediði Maðusa
Limaný'nda beklettiði balalarýn yeniden
tahlilleri yapýlýp 'Eþeklere yedirilme '
düþüncesiyle çalýþma baþlatýldýðýný da
savunarak, buna bir anlam veremediklerini
belirtti.
Platform yaptýðý açýklamada, yýllardýr halk
ve çevre saðlýðý için havaya püskürtülerek
yapýlan
sivrisineklerde
kullanýlan
kimyasallarýn zararlarýný anlattýklarýný ve
Biyolojik larvasitlerle bunun önüne
geçilebildiðini
bazý
belediyelere
anlatabilmekten sevinç duyduklarýný belirtti.
Yurt dýþýndan getirilen ve Maðusa
Limaný'na indirilme izni nasýl verildiðini
anlayamadýklarý, iyi olanlarýn piyasaya
sürüldüðünü, 860 balanýn ise kullanýlamaz
durumda ýslak ve bozuk olduðu için limanda
bekletilmekte olduðunu öðrendiklerini
kaydeden Platform, " Bozuk olduðu için
bekletilen, yeni tahlilleri yapýlýp tahlil
sonuçlarý da henüz belli olmayan bu balalarýn
limana giriþi ile birçok hastalýk ajanýna da
ülkemize giriþ izni vermiþ bulunmaktayýz.
!Acaba, bir ada olan ülkemizde bu tahlil ve
kontrollerin gemi üzerinde yapýlmasý doðru
olmasý gereken deðilimdir?" diye
sordu.Ayrýca bozuk olup Tarým Dairesi'nin
ülkeye giriþine henüz izin vermeyip Maðusa
Limaný'nda beklettiði balalarýn yeniden
tahlillerinin yapýlýp 'Eþeklere yedirilme '
düþüncesi ile çalýþma baþlatýldýðýný
savunarak, buna bir anlam veremediklerini
belirten Platform, "Bir kültür mirasýmýz olan
Eþeklerimizin de bizler için çok deðerli birer
canlý olduðunu ve böyle bozuk kanserojen,
genetik yapýlarýný etkileyici zehirlerin bu tür
ve her türlü eti sütü yenmeyen
hayvanlarýmýzda bile kullanýlma düþüncesini
kabul edilemez" dedi.
AP'dan Türkiye ile üyelik
müzakerelerini geçici dondur kararý
Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'nin
Avrupa Birliði (AB) ile sürdürdüðü
müzakerelerin
geçici
süreliðine
dondurulmasýný tavsiye eden tasarýyý kabul
etti. AP'nin üyelik müzakerelerini
sonlandýrma veya dondurma yetkisi
olmamakla birlikte, hukuki baðlayýcýlýðý
olmayan karar AB Konseyi ve üye ülke
yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliði
taþýyor. AP Genel Kurulu'nda salý günü
görüþülen ve dün oylanan tasarý 37'ye karþý
479 oyla kabul edildi. Oylamada, 107 üye
çekimser görüþ bildirdi.
Tasarýda üyelik müzakerelerinin,
Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15
Temmuz darbe giriþimi sonrasý ortaya çýkan
durum ve OHAL uygulamasýnýn getirdiði
þartlar nedeniyle geçici olarak dondurulmasý
isteniyor.
Kararda, üyelik müzakerelerinin yeniden
baþlayabilmesi için OHAL uygulamasýnýn
kaldýrýlmasý gerektiði belirtilerek, Avrupa
Birliði ve Avrupa Parlamentosunun darbe
giriþimini güçlü bir þekilde kýnadýðý ve
Türkiye'nin sorumlularý yargýlama hakkýnýn
meþru olduðu vurgulandý.
Türkiye ve AB arasýndaki üyelik
müzakereleri konusunun, aralýk ayýnda
toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde
gündeme gelmesi bekleniyor.
MHP KAYSERÝ MÝLLETVEKÝLÝ HALAÇOÐLU'NDAN AÇIKLAMALAR
Garantörlükteki deðiþim FETÖ’nün parçasýymýþ
n "GARANTÖRLÜK HAKKINDAKÝ DEÐÝÞÝM SÖYLEMÝNÝN,
FETÖ'NÜN PARÇASI OLUP HENÜZ DEVLETÝN YAKASINDAN
SIYRILAMAMIÞLARIN TÜRKÝYE VE KIBRIS TÜRKÜNE DÖNÜK
DÜÞMANCA HAMLESÝNÝN ÜRÜNÜ OLDUÐUNA ÝNANIYORUZ"
Türkiye'de MHP Kayseri Milletvekili
Yusuf Halaçoðlu, "Garantörlük hakkýndaki
deðiþim söyleminin, FETÖ'nün parçasý olup
henüz
devletin
yakasýndan
sýyrýlamamýþlarýn Türkiye ve Kýbrýs Türküne
dönük düþmanca hamlesinin ürünü
olduðuna inanýyoruz." dedi.
Halaçoðlu, beraberinde Gaziantep
Milletvekili Ümit Özdað ve MHP Balýkesir
Milletvekili Ýsmail Ok ile parlamentoda basýn
toplantýsý düzenledi.
Siyasetin çok yoðun olduðu bu
dönemde, Türkiye için sigorta niteliðinde
olan Kýbrýs'ta ciddi geliþmeler yaþandýðýný
belirten Halaçoðlu, her ne kadar bugün için
Kýbrýs görüþmeleri kilitlenmiþse de gelecek
günlerde muhtemelen bu görüþmelere
yeniden baþlanacaðýný söyledi.
3 SENDÝKA, DAÜ BÝR-SEN'ÝN
YETKÝLERÝNE SAYGI DUYULMASINI ÝSTEDÝ
DAÜ-SEN, DAÜ BÝR-SEN ve KTÖS,
Vakýf Yöneticiler Kurulu ve rektöre çaðrýda
bulunarak Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde
(DAÜ)
yapýlan
referandumda
yetkilendirilen DAÜ BÝR-SEN'in yetkilerine
saygý duyulmasýný ve üniversiteye zarar
verecek giriþimlerden uzak durulmasýný
istedi. 3 sendikanýn ortak basýn
açýklamasýnda, DAÜ'de, özellikle iþçi ve
memur personelin yetkili sendikasý DAÜ
BÝR-SEN'e yönelik etkisizleþtirme
çalýþmalarýnýn üniversitedeki iþ barýþýný
tehdit eder boyutlara ulaþtýðý iddia edildi.
Açýklamada "Vakýf Yöneticiler Kurulu'nun
bazý Ulusal Birlik Partili üyeleri tarafýndan
himaye
edilen
DAÜ-PER-SEN
mensuplarýnýn, UBP'li Bakaný da devreye
sokarak çeþitli oyunlar tezgâhlamaya
çalýþmakta olduklarý" öne sürüldü.
Açýklamada, "VYK aracýlýðý ile yürütülen
ve sonuçta üniversiteye zarar verecek olan
söz konusu giriþimlere DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Necdet Osam'ýn da sessiz kalarak çanak
tuttuðu" savunuldu.
Çað-Sen'den liderlere "müzakereler devam" çaðrýsý
Kýbrýs Türk Devlet Çalýþanlarý Sendikasý
(Çað-Sen) Baþkaný Mehmet Davulcu,
Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'e
"erken zamanda, anlaþmak üzere
müzakerelere kaldýðýnýz yerden devam edin"
çaðrýsýnda bulundu.
Kýbrýs'ta yaþayan toplumlarýn siyasi bir
anlaþmaya ihtiyacý olduðunu kaydeden
Davulcu, "Bu ihtiyaç bütün gerçekliðiyle
ortada
dururken
müzakerelerden
uzaklaþmak ve karþýlýklý suçlamalara
tutuþmak bütün Kýbrýs'a zarar verir. Federal
cumhuriyete giden yolda hedefe en yakýn
noktaya gelindi, bu gerçek yok sayýlmamalý"
ifadesine yer verdi
Davulcu, yazýlý açýklamasýnda barýþýn
tersinin savaþ olduðunu vurgulayan ve
Çað-Sen'in bu bilinçle hareket edilmesinden
yana olduðunu belirtti. Davulcu,"Her iki
toplumun liderini ve heyetlerini çözümden
ve barýþtan yana tutum içinde çaba
harcamaya
çaðýrýr,
görevlerinin
kýrmýzýçizgiler çekmek veya karþýlýklý
suçlamalar olmadýðýný hatýrlatýrýz." dedi.
SAHÝBÝNDEN SATILIK
SATILIK ARAZÝ
DAÐ VE DENÝZ MANZARALI 3 DÖNÜM
TÜRK MALI ARAZÝ EV VE HAVUZ
OZANKÖY-GÝRNE
05338405183 / 05428535183
Kýrný'da yolu, içinde su
kuyusu ve elektriði
olan Türk koçanlý arsa
nitelikli 8 dönüm 1 evlek
arazi. Dönümü 10 bin Stg.
SATILIK
Sabun imalatýnda
kullanýlmak üzere
bir miktar eski
zeytinyaðý satýlýktýr.
Tel: 0533 8619225
SATILIK
ODUN
Þöminelik odun
satýlýr. 400 TL
bir van…
Tel:0548870666605338646073
0542 8580347
Ýlanlarýnýz
için
2271338’i
arayýnýz.
BURS HAKKI ELDE EDEN
ÖÐRENCÝLER
BELÝRLENDÝ
Yüksek Öðrenim ve Dýþ iliþkiler Dairesi,
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðünden
deðerlendirilmesi tamamlanan ve burs
hakký elde eden 331 öðrenci ile geliri kriter
üstü olan 20 öðrencinin daha
belirlendiðini duyurdu.
Deðerlendirme sonuçlarýna göre burs
hakký elde eden öðrencilerin ivedi olarak
Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesine
baþvuru yapýp dosya tamamlamalarý
gerekiyor.
Dosya tamamlama iþlemini geç yapan
öðrencilere geriye dönük burs ödemesi
yapýlmayacak.
Gelir yönünden kriter üstü olanlar ise,
bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek
Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesine itiraz
edebilecek. Ýtirazlarýn gecikmeden
zamanýnda yapýlmasý gerekiyor
Sosyal
Hizmetler
Dairesi
Müdürlüðünden
deðerlendirme
yapýldýkça duyurularýn yapýlacaðý da ifade
edildi.
Sonuçlar www.mebnet.net adresinden
takip edilebilir.
ABD
OBAMA HÝNDÝ AFFETTÝ
ABD Baþkaný Barack Obama, Þükran
Günü öncesinde düzenlenen geleneksel
törende baþkan olarak son kez iki hindiyi
affetti.
Beyaz Saray'da her yýl düzenlenen
törene genellikle kýzlarý Malia ve Sasha ile
katýlan Obama, bu kez yeðenleri Austin
ve Aaron Robinson'ý yanýna aldý. Geçen
yýllardaki törenlerde kýzlarýný hindiler
hakkýnda yaptýðý birçok espriyle
utandýrdýðýný belirten Obama, "Bu yýl onlar
programlarýný ayarlayamadýlar. Ama iþin
doðrusu, benim esprilerime daha fazla
katlanamadýlar." diyerek latife etti.
ÇÝN
ÖLÜ SAYISI 67'YE
YÜKSELDÝ
Çin'in güneyndeki Ciangþi eyaletinde
bir elektrik santrali inþaatýnda soðutma
platformunun çökmesi sonucu 67 kiþi
hayatýný kaybetti.
Þinhua ajansýnýn haberinde, Fýngçýng
vilayetinde meydana gelen göçükte 67
kiþinin hayatýný kaybettiði belirtildi.
Fýngçýng Güvenlik Ýdaresi, bölgeye sevk
edilen saðlýk ve itfaiye ekiplerinin
kurtarma çalýþmalarýný sürdürdüðünü
açýkladý.
Göçük, yerel saatle 07.00 sularýnda
meydana geldi.
IRAK
BOMBALI
SALDIRIDA 55 ÖLÜ
Irak'ýn Babil vilayetinde meydana gelen
saldýrýda ölü sayýsýnýn 55'e yükseldiði
bildirildi.
Irak güvenlik kaynaklarýndan edinilen
bilgiye göre, Babil'in doðusundaki eþÞomli kazasýnda benzin istasyonuna
bombalý araçla düzenlenen saldýrýda ölü
sayýsý 55'e, yaralý sayýsý 35'e yükseldi.
Ölü ve yaralýlar arasýnda Erbain
etkinliðinden dolayý ülkede bulunan Ýran
vatandaþlarýnýn da bulunduðu aktarýldý.
Saldýrýnýn gerçekleþtirildiði Þomli, Babil
kent merkezi Hille'ye yaklaþýk 100 kilometre
uzaklýkta bulunuyor.
SATILIK
MOTOSÝKLET
Suzuki Lets II
50 cc. Çok iyi
durumda. 2000 TL.
Tel:0542 8522967
Gençler mindere çýkýyor
"2015 Gençler Güreþ Ligi"nin dördüncü
ayaðý "Gençler Greko-Romen Güreþ
Turnuvasý" bugün yapýlýyor. Lefkoþa
Rifat Þener Spor Salonu'nda saat
14.00'de yapýlacak tartýlarýn ardýndan,
müsabakalar saat 15.00'tebaþlayacak.
Müsabakalarda Oruç Ertürk, Kemal
Bayraktar, Halil Ýbrahim Kurt, Mesut Ayar
ve Ercan Köse, hakem olarak görev
alacak.
Haftanýn açýlýþ maçý Girne'de
Doðan, Baf’ý konuk edecek
n K-Pet Süper Ligi 10. hafta
açýlýþ maçý bu akþam Girne
20 Temmuz Mete Adanýr
Stadý'nda Doðan Türk BirliðiBaf Ülkü Yurdu arasýnda
oynanacak. Saat 18.30'da
baþlayacak karþýlaþmayý
Utku Hamamcýooðlu
yönetecek
Haftanýn maçlarý
ve hakemleri
K-Pet Süper Lig
25 Kasým Cuma
D. T. B.-B. Ü. Yurdu: Utku Hamamcýoðlu
26 Kasým Cumartesi
K. Kaymaklý-Yenicami: Serhan Þimþek
Cihangir-Yalova: Serkan Durmaz
Mormenekþe- G Gücü: M Malek
K-Pet Süper Ligde haftanýn açýlýþ maçýnda
GÝrne'de zorlu bir randevu var. Ýlk 9 haftada
18 puan toplayarak 3.sýrada yer alan Girne
temsilcisi Doðan Türk Birliði, ligin yeni ekibi
Baf Ülkü Yurdu'nu 10.haftada konuk edecek.
Saat 18.30'da baþlayacak karþýlaþmayý Utku
Hamamcýooðlu yönetecek.
Geçtiðimiz
hafta
Dumlupýnar
deplasmanýnda zorlanmasýna raðmen 3 puaný
tek golle alan ve puanýný 18'e çýkarak Doðan
Türk Birliði, Ülkü Yurdu karþýsýnda kazanýp,
Yenicami ve GAÜ Çetinkaya'nýn puan
kaybetmesini bekleyecek. 10 puanlý Baf Ülkü
Yurdu ise zorlu Girne deplasmanýndan en
kötü ihtimalle puanla dönüp tehlikeli
bölgeden uzaklaþmak isteyecek.
Bu akþam Girne 20 Temmuz Mete Adanýr
Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþma saat
18.30'da baþlayacak.
27 Kasým Pazar
M. T. G.- Gençler Birliði: Kerem Eran
Binatlý-Dumlupýnar: Mehmet Sezener
Lefke-Deðirmenlik : Fehim Dayý
28 Kasým Pazartesi
Gaü Çetinkaya-T. Ocaði: T. Ercan Bodi
Birinci Lig Beyaz Grup
26 Kasým Cumartesi
Lapta- Ozanköy: Hüseyin Özkan
Denizli-Karþýyaka: Emre Öztaþlý
Doðancý-Tatlýsu: Evren Karedemir
Basketbolda KTSYD Kupasý için anlamlý bir slogan belirlendi
"Bir bilet al, engeli kaldýr"
Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði
(KTSYD)'nin uzun yýllar sonra ilk kez
düzenleyeceði Basketbol KTSYD Kupasý
için bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
KTSYD Konferans Salonu'nda düzenlenen
toplantýya KTSYD Baþkaný Bülent Kýlýçoðlu,
Basketbol Federasyonu Baþkaný Ertuð
Nasýroðlu, Engelliler Spor Federasyonu
Baþkaný Mete Topçu, takým antrenörleri ve
oyuncularýn bazýlarý katýldý. Gerçekleþecek
turnuva "Bir bilet al, engeli kaldýr" sloganý
ile gerçekleþiyor. Elde edilecek gelir Kuzey
Kýbrýs Turkcell (KKTCELL) Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takýmý'nýn sandalye
ihtiyacý için baðýþlanacak.
Kýlýçoðlu
Gerçekleþen
basýn
toplantýsýnda
açýklamalarda bulunan Bülent Kýlýçoðlu,
sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüklerini
ve bu vesileyle de tekerlekli sandalye alýmý
için yardýmda bulunacaklarýný ifade etti.
Baðýþlanacak miktarýn önemi olmadýðýna
vurgu yapan Kýlýçoðlu, "Önemli olan küçük
veya büyük engelli basketbolcularýmýzýn
sandalye ihtiyacýný karþýlamak. Kýsa sürede
yapacaðýmýz tanýtým ile iyi bir meblað
toplayacaðýmýza inanýyoruz. Umarým iyi bir
seyirci olur ve projemiz de yerine ulaþýr."dedi.
Nasýroðlu
Basketbol Federasyonu Baþkaný Ertuð
Nasýroðlu ise güzel bir sosyal sorumluluk
projesinde KTSYD ile birlikte iþbirliði
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE
27 Kasým Pazar
Esentepe-Gönyeli: Serdar Bilgimer
Serdarli-G. Halk Evi: Hakan Muhtaroðlu
Birinci Lig Kýrmýzý Grup
26 Kasým Cumatrtesi
Mehmetçik-Akova: Osman Küçük
Maraþ-Düzkaya: Turgay Misk
Mesarya-Y. Boðaziçi: Hüseyin Eyyüpler
27 Kasým Pazar
Merit A.Yeþilova-Göçmenköy: Ali Özer
Dipkarpaz-Hamitköy: Hasan Eriþ
yapmaktan büyük mutluluk duyduklarýný
ifade ederek, "Amaç spora ve basketbola
destek vermekse biz her türlü desteðe her
zaman hazýrýz. Böyle anlamlý bir projede yer
almak bizler için de önemli."dedi. Turnuvanýn
2-5-6 Aralýk tarihlerinde yapýlacaðýný ifade
eden Nasýroðlu, önemli olanýn camianýn bir
arada böyle bir projeye imza atmasý olduðunu
ve bununla birlikte engelli basketbolcularýn
ihtiyaçlarýnýn giderileceðini söyledi.
Nasýroðlu bu projeyle kazananýn ülke sporu
olacaðýný da belirtti.
Topçu
Engelliler Spor Federasyonu Baþkaný Mete
Topçu ise KTSYD'nin böylesi bir turnuvayý
uzun yýllar sonra gündeme getirmesinin ve
bunun bir parçasý olmalarýnýn kendilerine
mutluluk verdiðini ifade etti. KKTCELL
Tekerlekli Sandalye basketbol takýmý için bir
sandalyenin çok büyük bir maddi külfet
olduðunu kaydeden Topçu, "Sandalye
fiyatlarý çok yüksek ve 1 sandalye bile bizler
için çok önemli. Bu olayda bize yardýmcý
Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK
olacaðý için KTSYD yönetimine ve Basketbol
Federasyonu'na teþekkür ederiz."dedi.
Federasyon olarak sandalye almalarýnýn çok
zor olduðunu ve bu konuda KTSYD gibi
diðer derneklerden de destek beklediklerini
aktaran Topçu, KTSYD'yi duyarlýlýðýndan
ötürü kutladý. "dedi. Öte yandan turnuvanýn
bilet fiyatlarý 20 TL olarak belirlendi. Alýnacak
bir biletle tüm maçlara girilebileceði açýklandý.
Turnuvanýn programý þöyle:
2 Aralýk Cuma
Saat 16.30: Girne Üniversitesi-Maðusa
Geliþim Akademisi (Atatürk Spor Salonu)
Saat 18.30: Mapfree-Girne Amerikan
Üniversitesi (Atatürk Spor Salonu)
Saat 20.30: Yakýn Doðu Üniversitesi-Lefke
Avrupa Üniversitesi (Atatürk Spor Salonu)
5 Aralýk Pazartesi
Saat 18.00: Girne Üni.-MGA galibi-MapfreeGAÜ galibi (Necati Taþkýn)
Saat 20.00: YDÜ-LAÜ galibi-Koopspor
(Necati Taþkýn)
6 Aralýk Salý
Saat 18.00: Final (Atatürk Spor Salonu)
Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT
Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited Tesisleri
Türkiye'de
12. Hafta maçlarý
Bu akþam
19:00 Alanyaspor-Kayserispor
19:00 Galatasaray-Bursaspor
26 Kasým Cumartesi
12:30 Karabükspor-G.Antepspor
15:00 Akhisar B.-Kasýmpaþa
18:00 Antalyaspor-Adanaspor
18:00 Beþiktaþ-.Baþakþehir
27 Kasým Pazar
15:00 Gençlerbirliði-Trabzonspor
18:00 Rizespor-Fenerbahçe
28 Kasým Pazartesi
19:00 Konyaspor-Osmanlýspor
Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad.
No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný)
Santral: 2271338 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam servisi: 2271338
Kültür-Sanat servisi: 2286988
Dýþ muhabirler:
Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT
E-Mail: [email protected]
Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net
Download