özel ege lisesi okullar arası 19. matematik yarışması 6. sınıf test

advertisement
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARI
1.
a ve b birer doğal sayıdır.
3.
A
a 3  24.b olduğuna göre a+b toplamının
B
en küçük değeri kaçtır?
C
A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
Yukarıdaki tabloda her karenin içindeki sayı
sağındaki sayının 2 katı, üstündeki sayının
4 katıdır.
Tablo tamamlandığında bütün sayıların
toplamı 294 ise; A + B + C toplamı kaçtır?
A) 168
B) 112
C) 56
D) 28
2. x ve y birbirinden farklı birer rakamdır.
Buna göre,
4. Rakamları farklı beş basamaklı x5y2z
24
x+
= 10
y
sayısının 5 ile bölümünden kalan
3 olduğuna göre, x + y + z toplamı en çok
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı
kaç olabilir?
kaçtır?
A) 6
B) 9
C) 10
A) 26
D) 19
1
B) 24
C) 21
D) 17
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARI
5. a ve b sayıları 100’den küçük ardışık asal
7.
sayılardır. a + b toplamı, 5 ile kalansız
12:45
bölünebildiğine göre, a +b toplamı kaç
farklı değer alır?
Yukarıda 24 saatlik zaman diliminde çalışan
dijital bir saat gösterilmiştir. Bu saat
A) 6
B) 7
C) 8
00.00’dan sonra 23.59’a kadar gidip tekrar
D) 9
00.00’a dönmektedir. Saat 03.59 ile 06.59
arasında tüm rakamları çift sayı olan
(örn: 04.20) kaç zaman vardır?
A) 15
B) 25
C) 30
D) 50
8. a, b ve c birer rakam olmak üzere,
6. Aşağıdakilerden hangisinin toplamı
1
31
=
1 9
b+
c
kaçtır?
a+
sıfıra eşit olamaz?
ise a + b + c toplamı
A) Ardışık 43 tamsayı
B) Ardışık 45 tamsayı
C) Ardışık 47 tamsayı
A) 10
D) Ardışık 48 tamsayı
2
B) 9
C) 6
D) 5
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARI
9.
4x + 5y – 5
11.
4y – 3x + 9
Yukarıda verilen cebirsel ifadelere göre,
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
söylenemez?
Yukarıdaki veriler, TUIK’in 2013 yılında
Türkiye’ye ait turizm bilgilerinden
A) Toplamları x + 9y + 4’tür.
bazılarını içermektedir. Buna göre, gelen
B) Farkları –7x –y +14
turistler kişi başı yaklaşık ne kadar
C) Sabit terimlerinin toplamı 4’tür.
harcama yapmışlardır? (1 milyar = 109)
A) 828 $
B) 831 $
C) 833 $
D) 837 $
D) x’li terimlerinin katsayıları toplamı –1’dir.
12.
1
1
a
10.
işleminin sonucunun


2,5 0,5 0,25
bir doğal sayı çıkması için, a sayısı
en az kaç olmalıdır?
A) 0,15
B) 0,5
C) 0,75
D) 1,5
işlemi aşağıdaki gibi tanımlanıyor.
2
3=1
4
6 = 14
5
8 = 27
10
9 = 71
Buna göre, 6
11 işleminin sonucu
kaçtır?
A) 49
3
B) 54
C) 57
D) 66
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARI
13. Beş basamaklı ABCDE sayısı, üç
G
16.
basamaklı ABC sayısına bölündüğünde
bölüm ile kalanın toplamı 145 ise, D + E
F
toplamı kaçtır?
1
A) 7
B) 8
C) 9
1
A
D) 10
E
y
D
14. Parkımızın 60 m kuzeybatısı sayı
C
doğrusunda (-60) tamsayısı ile gösterilirse,
x
(+12) tam sayısının parkımıza göre
B
konumu ne olur?
A) Güneybatı yönünde 12 m uzakta
B) Güneydoğu yönünde 12 m uzakta
Yukarıda verilen uzunluklara göre,
C) Güneybatı yönünde 72 m uzakta
ABCDEFG yedigeninin çevresinin
uzunluğunu ifade eden cebirsel ifade
D) Güneydoğu yönünde 72 m uzakta
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x + 6 + 4y
B) 4x + 3 + 2y
15. A =
1 1 1 1 1 1
      ...... şeklinde
2 3 4 2 3 4
C) 5 + 4y + 2x
D) 4y + 6 + 4x
devam eden A sayısında 110 tane terim
bulunduğuna göre, A sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
244
3
B)
247
6
C)
239
6
D)
254
12
4
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARI
19. 4a = 9b eşitliğini sağlayan a ve b doğal
17. z > y > x olmak üzere x, y, z
pozitif birer tamsayıdır.
sayılarının EBOB’u 7 olduğuna göre,
Buna göre,
a + b toplamı kaçtır?
|x – y| – |y – z| + |x + y|
A) 91
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) z – 3y
B) 3y – z
C) z – y
D) z + y
18. m, n, x birer doğal sayıdır.
xm = 128
xn = 8
olduğuna göre, 3m + n
3m - n
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
1
3
B)
1
2
C)
3
2
D)
4
3
5
B) 89
C) 84
D) 76
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARI
21. Sinem Hanım, 2014 model 1800 motor
20. ve 21. Soruları aşağıdaki tabloya göre
hacminde olan arabasının Ocak ayında
cevaplayınız.
ödemesi gereken taksitini unutmuş ve
YAŞI
1-3
YAŞ
4-6
YAŞ
7-11
YAŞ
Şubat ayında ödemiştir.
MOTOR
HACMİ
Buna göre, Sinem Hanım Şubat ayında
vergisinin ilk taksitini kaç TL olarak
1300
MOTOR
13011600
MOTOR
16011800
MOTOR
18012000
MOTOR
20012500
MOTOR
623,98
997,73
1760
2772
4158
434,98
748,56
1376,76
2136
3019
A) 902
B) 924
243,88
434,98
810,85
1255
1886
C) 1782
D) 1804
ödemiştir?
(FİYATLAR: TL)
Yukarıdaki tablo, 2016 yılı otomobillerin motor
hacimlerine ve yaşlarına göre yıllık vergilerini
göstermektedir. Yıllık vergiler Ocak ve
Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte
ödenmektedir. Ödemelere geciktiği her ay için
yıllık ücret üzerinden % 2,5 gecikme faizi
uygulanmaktadır.
(faiz: ödemeyi geciktirdiği için alınan ekstra
ücret )
20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
22. A ve B iki tamsayı olmak üzere,
A sayısının –7’ ye uzaklığı 8 birim,
A) Otomobilin motor hacmi büyüdükçe
B sayısının –7’ ye uzaklığı 14 birimdir.
vergi azalmıştır.
Buna göre, A – B farkı en az kaçtır?
B) Otomobilin yaşı büyüdükçe fiyat
artmıştır.
C) Otomobil vergisi ile motor hacmi
arasında belirli bir oran yoktur.
D) Otomobilin yaşı ile motor hacmi
arasında belirli bir oran vardır.
6
A) – 28
B) – 22
C) – 14
D) – 6
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARI
25.
23. AB iki basamaklı bir doğal sayıdır.
1 1 1
, , sayılarına kalansız bölünebilen
2 3 5
iki basamaklı en büyük ve en küçük
AB
2A + B
doğal sayının toplamı kaçtır?
2
5
A) 90
B) 100
C) 109
olduğuna göre AB iki basamaklı
sayısının alabileceği kaç farklı değer
vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
24.
D
A
b
C
70° a
O
B
Şekilde C, O, B noktaları doğrusal,
m(DÔA )  70  , m( AÔB)  a, m(CÔD)  b
olduğuna göre, BOA açısının açıortayı
ile DOC açısının açıortayı arasındaki
açının, bütünlerinin ölçüsünün a ve b
cinsinden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 180 
ab
2
ab
C) 110 
2
B) 110 
ab
2
TEST BİTTİ. YANITLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
ab
D) 180 
2
7
D) 120
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF TEST SORULARININ YANITLARI
1) D
2) B
3) C
4) B
5) A
6) D
7) C
8) B
9) A
10) A
11) D
12) A
13) C
14) B
15) C
16) A
17) B
18) D
19) A
20) C
21) B
22) B
23) A
24) C
25) C
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF KLASİK SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
1. Esra, 09.00’da yola çıkıyor. İlk 15 km’yi saatte 48 km hızla, sonraki 54 km’yi saatte 96 km
hızla gidiyor. Gideceği yere hiç mola vermeden saat 10.30’da varıyor. Esra kalan yolu
saatte 32 km hızla gittiğine göre toplam kaç km yol gitmiştir? (Yol = Hız x Zaman)
(10 puan)
ÇÖZÜM:
t1 =
15
(ilk 15 km’yi gittiği süre)
48
t2 =
54
(sonraki 54 km’yi gittiği süre)
96
15 54 84
+
=
48 96 96
Yolculuk süresi: 10.30 – 09.00 = 1,5 saat =
144
96
144 84
60
–
=
(kalan yolu gittiği süre)
96
96
96
Yol = Hız x Zaman
X=
60
. 32 = 20 km
96
Toplam yol: 15 + 54 + 20 = 89 km
1
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF KLASİK SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
2. Aşağıdaki tabloda bir kümesteki hayvan cinsinin sayısının bütün hayvanların sayısına oranı
ve bu hayvanların kaç günde bir yumurtladığı verilmiştir.
Bütün
Hayvan
Kaç Günde Bir
Hayvanların
Yumurtladığı
Sayısına Oranı
Tavuk
1
2
2
Kaz
1
3
3
Ördek
1
6
4
Kümesteki hayvanların hepsinin birden yumurtladığı bir günden itibaren 11 gün boyunca
yumurtalar biriktiriliyor. 11. günün sonunda toplam 145 yumurta olduğuna göre kümeste
kaç tane tavuk vardır? (5 puan)
ÇÖZÜM:
Kaç Günde Bir
Hayvan
Sayısı
Tavuk
3 kat
2
Kaz
2 kat
3
Ördek
1 kat
4
1. gün
Tavuk
x
Kaz
x
Ördek
x
2. gün
3. gün
Yumurtladığı
4. gün
5. gün
x
6. gün
x
7. gün
8. gün
9. gün
x
x
x
x
x
Kazlar: 4.2 = 8 kat
2
11. gün
x
x
x
Tavuklar: 6.3 = 18 kat
10. gün
ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF KLASİK SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
Ördekler: 3.1 = 3 kat
18 + 8 + 3 = 29 kat = 145
145 : 29 = 5
Tavuk: 3.5 = 15 tane
Kaz: 2.5 = 10 tane
Ördek: 1.5 = 5 tane
3.
2
4
’ü boş olan bir su deposundaki suyun ’si kullanılınca, bu deponun tamamını doldurmak
5
9
için 16 litre su gerekmektedir.
Buna göre, bu su deposunun tamamı kaç litre su almaktadır? (10 puan)
ÇÖZÜM:
9 4 5
– = dolu
9 9 9
5 2 2
. = ’sini kullandı.
9 5 9
5
3
2
–
= kalan.
9
9
9
9
3
6
2
–
=
=
9
9
9
3
16 litre
16 : 2 = 8
8. 3 = 24 litre (tamamı)
3
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards