İthal gemilere vergi muafiyeti getirildi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
İthal gemilere vergi muafiyeti getirildi
Deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla ithal gemilere vergi muafiyeti
getirildiği bildirildi. Yeni düzenleme KİT'lere ait gemilerin ithalatına
da kolaylık getirdi
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında
Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Deniz Ticaret Filosunun
Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
Yeni yönetmeliğe göre ithal edilen gemiler veya su araçları, ithal tarihinden sonra
belirtilen şartlardan birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamayacaklar ve adlarına
Denize Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uygunluk Belgesi düzenlenemeyecek.
Kamu iktisadi kuruluşlarına ait gemiler, yüzer havuzlar ve deniz turizm aracı
ithallerinde P&I sigortası aranmayacak. Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Kulüplerin ve kabul edilen klas kuruluşlarının listesi, onaylandıktan sonra ilgililere
duyurulacak.
Gümrük İdaresi, Liman Başkanlığı'nca üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu
fatura muhteviyatı eşyanın gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi (Katma
Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil,
muaf olarak ithal edilmesini sağlayacak. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin
dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve
belgelerin
tamamlanması
halinde
gerçekleştirilecek.
Yönetmelik kapsamında ithal edilen gemi, su aracı ve deniz turizm araçları özel
amaçla, diğer eşya ise faturasında belirtilmek şartıyla kullanılacağı tesis/gemi/su
aracı/deniz
turizm
aracı
haricinde
kullanılamayacak.
Belirtildiği tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanıldığı veya izin
alınmadan satıldığı tespit edilenler hakkında ithal konusu mal bedelinin yüzde 60'ının
bankalarca talep edildiği kur üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, Yatırımları ve
Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na gelir kaydedilmek üzere ödeyeceği,
ödemeyi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
yerine getireceği hükmünü içeren taahhütname hükümleri uygulanacak.
AA
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download