kelebek mobilya sanayi ve ticaret a

advertisement
Kelebek Mobilya Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi
ve
1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait
konsolide finansal tabloları
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İçindekiler
Sayfa
Ara dönem konsolide finansal durum tablosu .................................................................................
3-4
Ara dönem konsolide kapsamlı gelir tablosu ...................................................................................
5
Ara dönem konsolide özkaynak değişim tablosu ............................................................................
6
Ara dönem konsolide nakit akım tablosu .........................................................................................
7
Ara dönem konsolide finansal tablolarına ilişkin notlar ...................................................................
8-53
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari dönem
30 Eylül 2013
Geçmiş dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2012
(yeniden
düzenlenmiş)
3.278.528
9.679.320
9.234.022
445.298
362.332
97.292
265.040
15.187.180
730.306
231.438
113.282
5.312.796
11.384.616
11.384.616
397.524
133.984
263.540
15.166.700
431.634
198.099
150.184
42.200
42.200
29.624.586
33.083.753
7.870.551
523.177
1.898.317
70.046
5.030.567
650.682
581.730
-
Toplam duran varlıklar
10.362.091
6.262.979
Toplam varlıklar
39.986.677
39.346.732
Notlar
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
3
Satılmaya hazır gayrimenkuller
8
5
24
6
24
7
14
22
14
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
9
10
22
14
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(3)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari dönem
30 Eylül 2013
Geçmiş dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2012
(yeniden
düzenlenmiş)
9.562.329
9.562.077
252
356.735
356.735
558.099
1.016.608
634.161
2.492.747
7.595.823
7.585.899
9.924
495.163
495.163
804.039
1.354.574
472.387
12.127.932
13.214.733
276.045
2.047.380
181.650
1.512.949
2.323.425
1.694.599
15
15
50.000.000
282.945
50.000.000
282.945
15
15
(185.100)
(25.672.809)
1.110.284
(172.736)
(27.805.523)
2.132.714
Toplam özkaynaklar
25.535.320
24.437.400
Toplam yükümlülükler
39.986.677
39.346.732
Notlar
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-Diğer borçlar
-İlişkili taraflara borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
4
5
24
6
24
6
6
22
12
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Borç karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
12
13
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(4)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak –
30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
Geçmiş
dönem
1 Ocak –
30 Eylül
2012
(yeniden
düzenlenmiş)
43.345.470
(29.767.645)
17.884.069
(10.542.581)
26.650.051
(17.011.089)
10.208.029
(6.943.973)
13.577.825
7.341.488
9.638.962
3.264.056
(9.121.326)
(2.480.392)
(152.514)
1.047.002
(1.689.178)
(3.628.002)
(979.971)
(63.632)
431.965
(1.169.700)
(3.158.875)
(975.909)
(75.023)
619.223
(841.425)
(1.032.092)
(418.774)
(26.140)
127.283
(598.774)
1.181.417
1.932.148
5.206.953
1.315.559
554.449
(2.044)
-
-
-
1.733.822
1.932.148
5.206.953
1.315.559
25.690
(182.967)
7.809
(28.400)
267.622
(776.075)
(362.086)
(481.719)
1.576.545
1.911.557
4.698.500
471.754
1.313.496
16.737
(963.632)
(78.626)
(275.806)
348.561
2.890.041
1.928.294
3.656.242
544.509
(1.779.757)
(174.059)
(1.643.469)
(312.488)
1.110.284
1.754.235
2.012.773
232.021
(15.455)
3.091
148
(30)
(24.705)
4.941
142
(28)
(12.364)
118
(19.764)
114
1.097.920
1.754.353
1.993.009
232.135
0,00022
0,00035
0,00040
0,00005
Cari
dönem
Notlar
1 Temmuz30 Eylül 2012
(yeniden
düzenlenmiş)
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
16
16
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
17
17
19
19
Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Finansal
giderler
karı/(zararı)
öncesi
19
19
faaliyet
Finansal gelirler
Finansal giderler(-)
Sürdürülen
kar/(zarar)
20
21
faaliyetler
vergi
öncesi
Vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri (-)
- Ertelenmiş vergi gelir /(gideri)
22
22
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler
dönem zararı
vergi
sonrası
28
Net dönem karı /(zararı)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
hesaplanan aktüeryal kayıplar
Vergi etkisi
Diğer kapsamlı
sonrası
gelir
/(gider)
22
vergi
Toplam kapsamlı gelir
Hisse başına kazanç/(kayıp)
23
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(5)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda
yeniden
sınıflanmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
veya giderler
Yasal
yedekler
Kıdem tazminatına
ilişkin aktüeryal
kazançve kayıplar
Özsermaye
enflasyon
düzeltme
farkları
Geçmiş yıl
zararları
Net dönem
karı/zararı
Toplam
282.945
282.945
-
(44.122)
(44.122)
-
(30.851.548)
(30.851.548)
3.001.903
44.122
3.046.025
22.433.300
22.433.300
-
-
-
(19.764)
-
-
3.046.025
-
(3.046.025)
2.012.773
(19.764)
2.012.773
-
-
-
(19.764)
-
-
2.012.773
1.993.009
30 Eylül 2012 bakiyesi (yeniden düzenlenmiş)
50.000.000
282.945
-
(63.886)
-
(27.805.523)
2.012.773
24.426.309
1 Ocak 2013 bakiyesi
Muhasebe politikalarındaki değişiklik(Not 2.2)
1 Ocak 2013 bakiyesi (yeniden düzenlenmiş)
50.000.000
50.000.000
282.945
282.945
-
(172.736)
(172.736)
-
(27.849.645)
44.122
(27.805.523)
2.004.100
128.614
2.132.714
24.437.400
24.437.400
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Net dönem karı/(zararı)
-
-
-
(12.364)
-
-
2.132.714
-
(2.132.714)
1.110.284
(12.364)
1.110.284
Toplam kapsamlı gelir
-
-
-
(12.364)
-
-
1.110.284
1.110.284
30 Eylül 2013 bakiyesi
50.000.000
282.945
-
(185.100)
-
(25.672.809)
1.110.284
25.535.320
Sermaye
Hisse
Senedi
ihraç
primleri
50.000.000
50.000.000
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Net dönem karı/(zararı)
Toplam kapsamlı gelir (yeniden düzenlenmiş)
1 Ocak 2012 bakiyesi
Muhasebe politikalarındaki değişiklik(Not 2.2)
1 Ocak 2012 bakiyesi (yeniden düzenlenmiş)
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(6)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide nakit akım tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari dönem
30 Eylül 2013
Geçmiş dönem
30 Eylül 2012
1.576.546
(1.779.757)
4.673.796
(1.643.469)
419.402
250.137
518.694
(525.440)
121.499
127.687
(268.322)
271.802
(6.668)
297.378
504.703
118.025
242.442
42.000
28.629
23.523
(149.851)
665.463
(55.629)
674.439
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden sağlanan
/(kullanılan) nakit akımı
1.002.958
5.124.071
Ticari alacaklardaki azalış /(artış)
Stoklardaki azalış/(artış)
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)
Ticari borçlardaki artış/(azalış)
İlişkili taraflardan borçlardaki artış / (azalış)
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış) / artış
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen garanti giderleri
Ödenen vergi
1.901.408
(20.480)
(446.798)
(60.411)
2.244.500
(9.672)
(93.508)
(229.527)
(656.065)
(33.339)
378.405
(891.190)
64.707
20.528
2.274.417
(21.156)
(6.049.292)
(159.302)
(166.576)
(1.037.318)
3.599.066
(462.706)
(3.287.367)
(122.633)
554.449
6.668
(239.849)
(70.506)
92.353
55.629
(2.848.883)
(162.373)
11.043.499
(13.530.572)
(297.378)
4.130.700
(2.048.155)
(674.439)
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit
(2.784.451)
1.408.106
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim
(2.034.268)
783.027
Notlar
İşletme faliyetlerine ilişkin nakit akımları:
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar
Amortisman giderleri
İtfa ve tükenme payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı
Şüpheli alacak karşılık gideri
Reeskont gideri
Reeskont geliri
Diğer gider karşılıkları,net
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
9
10
13
5
12
13
12
22
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
Maddi olmayan varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri
Alınan faiz
9
10
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit akımları
Finansal faaliyetler
Alınan krediler
Ödenen krediler
Ödenen faiz gideri
Dönem başı hazır değerler
3
5.312.796
5.037.168
Dönem sonu bakiyesi
3
3.278.528
5.820.195
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(7)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Şirketin ticari ünvanı:
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Merkez adresi:
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4 Kavacık, Beykoz - İstanbul.
İşlem gördüğü borsa:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından beri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda (“Borsa İstanbul”) işlem görmektedir. 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle, Şirket’in
halka açıklık oranı %24,68'dır.
Fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu mobilya üretimi ve satışıdır.
Şirket’in üretimi Doğanlı
gerçekleştirilmektedir
Köyü
9.Km
Düzce
adresindeki
kendi
mülkü
olan
fabrikada
Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul’da 1935 yılında kurulmuştur. Kelebek
Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi olan şirket ünvanı 12 Aralık 2003 tarihli Olağanüstü Genel
Kurul kararıyla Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve 29 Aralık 2003
tarihli 5956 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirketin bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 2006 yılından
bugüne mobilya ve ticari ürün satışı yapmak üzere satış mağazaları zinciri oluşturulmuştur. Şirket
mağazacılık faaliyetlerini Türkiye’nin belli başlı illerinde açılmış olan 1 adet (2012- 8 adet) satış
mağazasında sürdürmektedir. Grup, bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.’ye
ait olan mağazaları bayilere devretmek suretiyle kapatmaktadır. Grup, bağlı ortaklıkları olan pazarlama
şirketleri “2K”nın gayri faal olması ve “3K” nın mağazalarını bayilere devretmek suretiyle kapatması
sebebiyle bu iki şirkete ait faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak görmekte ve raporlamaktadır.
Şirketin bağlı ortaklıkları olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. ve 2K Oturma Grupları İnşaat
Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim faaliyetleri 28.03.2007 tarihinden itibaren sona erdirilerek
üretim imalathanesi kapatılmıştır.
Finansal tablolar yayınlanmak üzere 11 Kasım 2013 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Söz konusu finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.
Konsolidasyona dahil edilen şirketler:
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları
aşağıda sunulduğu gibidir:
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş.
İştirak ve Oy Yüzdeleri
Kurulduğu
Başlıca
Ülke
Faaliyetler
30 Eylül
2013
31 Aralık
2012
Türkiye
Türkiye
%100
%100
%100
%100
Oturma Grubu Satışı
Mobilya Dekorasyon
Şirketin bağlı ortaklığı 2K Oturma Grupları San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket ünvanı 2K Oturma Grupları
İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş olarak değiştirilmiş ve 7 Aralık 2006 tarih ve 6699 sayılı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
(8)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
Kategorileri itibariyle cari dönem içerisinde çalışan personel sayısı:
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle, Grup bünyesinde ortalama 274 personel istihdam edilmektedir (31 Aralık
2012 – 348).
Kategori itibariyle ilgili dönemler içinde çalışan personel sayısı:
Dönem
İşçi
Memur
Müdür
Üst düzey
Toplam
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
162
170
100
165
6
7
6
6
274
348
Şirket’in ortaklık yapısı
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir ;
Ortaklar
30 Eylül 2013
Pay (%)
Pay Tutarı
31 Aralık 2012
Pay (%)
Pay Tutarı
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
67,00
33,00
33.500.000
16.500.000
67,00
33,00
33.500.000
16.500.000
100,00
50.000.000
100,00
50.000.000
Şirket’in ana ortağı Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticart A.Ş.’dir.
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
2.1
Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri
İlişikteki ara dönem finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden
ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın
varolan verilere dayanarak ileride de bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalktığını öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle TMS 29
uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi
tutulmuştur. Dolayısıyla, 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan
aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31
Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden
taşınmasıyla hesaplanmıştır.
Şirket ve bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve finansal tablolarının
hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi
mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen
Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Konsolide finansal tablolar, kanuni kayıtlara KGK tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli
düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzeltmeler genel olarak
ertelenmiş vergiler, kıdem tazminatı, maddi varlık amortismanlarının ekonomik ömürlerine ve kıst
esasına göre ayrılması, karşılıkların muhasebeleşmesi, ve ticari alacak ve borçların reeskonta tabi
tutulmasından oluşmaktadır. Konsolide finansal tablolar gerçeğe uygun değeri ile gösterilen türev
finansal varlıklar ve yükümlülükler haricinde tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır.
(9)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Geçerli para birimi ve finansal tablo sunum para birimi
Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda fonksiyonel olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir
(‘geçerli para birimi’). Konsolide finansal tablolar, Grup’un geçerli para birimi olan Türk Lirası
kullanılarak sunulmuştur.
Konsolidasyon esasları
Konsolide mali tablolar Not 1’deki Grup tarafından kontrol edilen şirketlerin finansal tablolarını
kapsamaktadır. Grup içi satış ve alışlar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi iştiraklerin elimine
edilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Kontrol, Şirket’in, yatırım yaptığı işletmeyi ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut
olduğunda sağlanmaktadır; a) Yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahipse, b) Yatırım yaptığı
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi ise,
c) Elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü
kullanma imkanına sahip ise.) Grup ve konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen önemli
işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide bağlı
ortaklıkların, özkaynakları ve net kar / zararındaki üçüncü taraflara ait paylar konsolide mali tablolarda
ana ortaklık dışı pay olarak gösterilmektedir.
Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların mali tablolarını Grup’un uyguladığı muhasebe
prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.
2.2
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Konsolide finansal tablolarda yer alan bütün tutarlar için karşılaştırmalı bilgiler, önceki döneme ilişkin
dipnotlarda açıklanmıştır. Konsolide finansal tabloların sunumu veya hesapların sınıflamaları değiştiği
takdirde, önceki dönem cari dönem esas alınarak düzeltilir.
Geçmiş yıl finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası
kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren
finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca
Grup’un konsolide finansal durum tablolarında ve kapsamlı gelir tablolarında çeşitli sınıflamalar
yapılmıştır.
Grup’un 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
o
o
o
o
o
o
diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 123.736 TL peşin ödenmiş giderler bilançoda
ayrı bir hesap olarak,
diğer dönen varlıklar hesabında gösterilen 307.898 TL tutarındaki verilen avanslar peşin
ödenmiş giderler hesabında,
diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen 453.385 TL tutarındaki personele borçlar
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında,
diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen sırasıyla 350.654 TL tutarında ödenecek sosyal
güvenlik kesintileri ve ödenecek vergi ve fonlar çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
borçlar hesabında,
ticari borçlar hesabında gösterilen 1.354.574 TL tutarındaki alınan sipariş avansları ayrı bir
hesap olarak ertelenmiş gelirler hesabında,
diğer dönen varlıklar içerisinde gösterilen 198.999 TL tutarındaki peşin ödenmiş vergi ve fonlar
bilançoda ayrı bir hesap olarak cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar hesabında gösterilmiştir.
(10)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Grup’un 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara döneme ait konsolide kapsamlı gelir tablosunda yapılan
sınıflamalar şunlardır:
o
Finansal giderler ve finansal gelirler hesap gruplarında bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin
sırasıyla 71.545 TL tutarındaki kur farkı gideri ve 22.506 TL tutarındaki kur farkı geliri esas
faaliyetlerden giderler ve esas faaliyetlerden gelirler içerisine,
Ara dönem finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilen
UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı çerçevesinde değiştirilen muhasebe politikası
haricinde 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardakiler ile uyumludur.
Grup’un Tebliğ uyarınca hazırlamış olduğu, 31 Aralık 2012 ve 30 Eylül 2012 tarihli finansal
tablolarında aşağıdaki düzeltmeler ve sınıflandırmalar yapılmıştır:
TMS 19 – Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem
tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu
uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama
geriye dönük olarak uygulanmıştır. 30 Eylül 2012 tarihli gelir tablosunda “Genel yönetim giderleri”,
“Satılan mamul maliyeti”, “Satış,dağıtım ve pazarlama giderleri”, ve “Ertelenmiş vergi gelir/gideri”
hesabında muhasebeleştirilen 19.764 TL tutarındaki (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş olarak)
aktüeryal kayıp diğer kapsamlı gelir tablosuna sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda net
dönem karı içinde gösterilen ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş 128.614 TL tutarındaki aktüeryal kayıp
aynı tarihli bilançoda kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
veya giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal durum tablosunda 248.162 TL tutarındaki
izin karşılığını TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardında yapılan ve 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren geçerli olan değişikliklerden dolayı kısa vadeli borç karşılıklarından çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar hesabına sınıflanmıştır. TMS 19’da yapılan değişikliğe
göre, çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, tamamının hizmetin sunulduğu yıllık raporlama
dönemini takip eden on iki ay içinde yerine getirilmesi beklenen kısa vadeli faydaları içermektedir. Bu
kapsamda, Şirket’in beklentisi izin karşılıklarının tamamının yıllık raporlama dönemini takip eden on iki
ay içinde yerine getirilmemesi olduğu için söz konusu izin karşılıklarını çalışanlara sağlanan diğer
uzun vadeli faydalar olarak sınıflamış ve buna göre önceki dönem mali tablolarında gerekli
düzenlemeleri yapmıştır.
(11)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Grup, bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olan mağazaları bayilere
devretmek suretiyle kapatmaktadır. Grup, bağlı ortaklıkları olan pazarlama şirketleri “2K”nın gayri faal
olması ve “3K” nın mağazalarını bayilere devretmek suretiyle kapatması sebebiyle bu iki şirkete ait
faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak görmekte ve raporlamaktadır. Buna paralel olarak 30 Eylül 2012
tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunda da bu şirketlerin faaliyeleri
durdurulan faaliyet olarak sınıflanmıştır.
30 Eylül 2012
(yeniden düzenlenmiş)
30 Eylül 2012 (önceden
raporlanan)
Fark
26.650.051
(17.011.089)
(3.158.875)
(975.909)
(75.023)
412.477
(647.309)
474.368
(970.190)
(963.632)
(78.626)
(1.643.469)
(19.764)
1.993.009
31.745.460
(17.035.794)
(9.566.044)
(1.035.472)
(75.023)
798.072
(850.574)
293.736
(1.244.035)
(958.691)
(78.626)
1.993.009
(5.095.409)
24.705
6.407.169
59.563
(385.596)
203.265
180.632
273.845
(4.941)
(1.643.469)
(19.764)
-
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
Finansal gelirler
Finansal giderler(-)
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem zararı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
2.3
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Grup, benzer nitelikteki işlemleri, olayları ve durumları tutarlı olarak finansal tablolara alır, değerler ve
sunar. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenir. Grup, muhasebe politikalarını Not 2.2’de belirtilenler dışında bir
önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.4
Muhasebe politikalarında değişiklikler
Grup’un finansal durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin
finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte olması
durumunda muhasebe politikalarında değişiklik yapılır. İsteğe bağlı olarak muhasebe politikalarında
yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep
kullanımdaymış gibi finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. Yeni bir standardın
uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu standardın şayet varsa
geçiş hükümlerine uygun olarak geriye ya da ileriye dönük olarak uygulanır. Herhangi bir geçiş
hükmünün yer almadığı değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait ara dönem konsolide finansal
tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi
itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve
performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
(12)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek
teminat sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar
finansal tablo kullanıcılarına;
i)
ii)
Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin
değerlendirilmesi için ve
TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal
tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz
konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana
netleştirme düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir.
Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup’un ara dönem konsolide finansal
tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının
Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını
değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna
sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna
sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir Değişiklik sadece sunum esaslarını
etkilemiştir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir
altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak
etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Grup
aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal
kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.2’de açıklanmıştır.
Ayrıca, kısa ve uzun vadeli personel sosyal haklarının sunumunda oluşan değişiklik kapsamında, kısa
vadeli borç karşılıklarında sunulan kullanılmamış izin karşılıkları, geriye dönük olarak çalışanlara
sağlanan diğer uzun vadeli faydalar olarak sınıflandırılmıştır.
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol
edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını
içermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
(13)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış
ve standardın ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir.
Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin
kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir
“kontrol” tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke
bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi
tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm
dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve işlemler nedeniyle
verilmesi gereken açıklamalar dışında, yeni standart kapsamında yapılması gereken açıklamaların
hiçbiri ara dönemler için geçerli değildir dolayısıyla Grup ara dönemde bu açıklamaları sunmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber,
gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir
değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni
standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni
açıklamaların sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS 34.16 A (j) uyarınca ara
dönem özet finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir. Şirket bu açıklamaları Not 26’da
sunmaktadır.
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak
muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine
açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
(14)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama
rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin
başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan
dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi
TMS 27/TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak,
kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı
dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. KGK, aynı
sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini
kolaylaştırmıştır. Değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan
2009-2011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka
açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna
açıklık getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12
hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
(15)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran
eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk
edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin,
asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu
yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir
ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
UMSK, UFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda
değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine
ilişkin bazı açıklama hükümlerini değiştirmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya
da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri
kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. İşletme UFRS
13’ü uygulamışsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
(16)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
UMSK, Haziran 2013’de UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen
değişlikleri yayınlamıştır. Bu değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi
itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede
yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Grup bu
düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.2’de belirtilen sınıflama değişikliklerini
yapmıştır.
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest)
yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi
gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama
döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün
oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme
bağlanmıştır. Söz konusu kararların Grup’un finansal tablolarında bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal
araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararların
Grup’un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne
ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke
kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme
esasları belirlenmiştir.
i)
ii)
iii)
Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına
sahip olması durumu
İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararların Grup’un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir.
(17)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.5
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük
tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama
dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar.
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır:
a)
Ertelen vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun
tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğu
durumlarda ertelenmiş vergi aktifi indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. 30 Eylül
2013 tarihinde sona eren yıl için Şirket, öngörülebilir gelecekte vergilendirilebilir karının olduğuna
dair göstergeleri yeterli bulduğundan ertelenmiş vergi aktifini kayıtlara almıştır fakat bağlı ortaklıkları
için bu göstergeleri yeterli bulmaması sebebiyle ertelenmiş vergi aktifi kayıtlara almamıştır.
Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olmadığı durumlarda ayrıca mali zararlar
üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmamakta olup Grup bağlı ortaklıkları için öngörülebilir
gelecekte vergilendirilebilir karın olduğuna dair göstergeleri yeterli bulmadığından bağlı ortaklıkların
mali zararları üzerinden ertelenmiş vergi aktifi kayıtlara almamaktadır.
b)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve
çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir.
c)
Grup garanti karşılığını, geçmiş yıllarda gerçekleşen garanti giderlerini ve kalan garanti
sürelerini göz önünde bulundurarak tespit etmiştir.
d)
Şüpheli alacak karşılıkları, yönetimin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp
uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında kalan borçluların geçmiş şirket bazında
performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma
tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır.
e)
Stok değer düşüklüğü hesaplanırken, stokların iskonto sonrası liste fiyatlarına ilişkin veriler
kullanılır. Satış fiyatı ölçülemeyen stoklar için malların stokta bekleme süreleri ve fiziki durumları
teknik personelin görüşleri alınarak değerlendirilir. Öngörülen net gerçekleştirilebilir değerin
maliyet bedelinin altında kaldığı durumlarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.
f)
Davalara ilişkin karşılık ayırırken davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilme durumunda
ortaya çıkacak yükümlülükler Grup’un hukuk müşavirleri ve uzman görüşleri alınarak Grup
yönetimi tarafından değerlendirilir. Grup yönetimi, en iyi tahminlere dayanarak dava karşılık
tutarını belirler.
2.6
Önemli muhasebe politikalarının özeti
Netleştirme/mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi
veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş
zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
(18)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Hasılat
Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve işin normal akışı içinde
mal ve hizmet satışına ilişkin iskontolar ve satış ile ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan alacak
tutarını ifade eder.
Malların satışı, mallar teslim edildiğinde ve malların mülkiyeti satın alana geçtiğinde gerçekleşir.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına, göre ilgili
dönemde tahakkuk ettirilir.
İştiraklerden elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
İlişkili taraflar
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması
durumunda.
(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde.
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten
ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Şirket’in kendisinin böyle bir
plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.
a)
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stoklara dahil
edilen maliyeti oluşturan unsurlar direkt malzeme ve ilgili durumlarda stokları mevcut durumuna
getirmek için kullanılan direk işçilik ve genel üretim giderlerini kapsamaktadır. Maliyet, ağırlıklı
ortalama yönteme göre hesaplanır. Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan
tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini
pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
Maddi varlıklar
Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte ve 31 Aralık 2004
tarihine kadar, uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş maliyet değerleri
üzerinden taşınmaktadır. Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanı
düşüldükten ve eğer var ise değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değerleri ile
gösterilmektedir.
(19)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Maddi varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi
varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi varlığın
kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları döneme gider
kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer
artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, bu süreçte kullanılan
metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup
olmadığına dikkat edilmektedir.
Amortisman, maddi duran varlıkların düzeltilmiş değerleri üzerinden faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri
aşağıda belirtilmiştir:
Yıllar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaş
25
25-50
5-10
5
4-15
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar yatırım faaliyetlerinden gelirler ve
yatırım faaliyetlerinden giderler hesaplarına dahil edilirler.
Maddi olmayan varlıklar:
Maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler TMS 29’a göre
endekslenmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve 2005 yılından itibaren satın alınan kalemler satın
alım maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak
gösterilir. Satın alınan maddi olmayan varlıklar, özellikle yazılımlar, beş yıllık faydalı ömürleri
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. TMS 38’e göre, araştırma giderleri
oluştuğu anda giderleştirilmektedir.
Satılmaya hazır gayrimenkuller
Satılmaya hazır gayrimenkuller, ödeme güçlüğüne düşmüş borçluların Grup’a olan yükümlülüklerine
karşılık olarak alınmış gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varlıklar tapularında belirlenen değerleri
göz önünde bulundurularak, Grup’un kayıtlarındaki taşınan değer veya satış için katlanılacak
maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar
üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur. Mahkeme emri veya müşterinin rızasıyla varlığın
kullanım hakkı elde edildiğinde, ilgili şüpheli ticari alacak tutarı tapularında belirlenen değerden
netleştirilerek satılmaya hazır gayrimenkuller hesabına sınıflandırılır ve varlığın gerçeğe uygun değeri
ile ticari alacak tutarı arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılır. Bu varlıklar satıldığında, satış geliri ve
varlığın taşınan değeri arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Varlıklarda değer düşüklüğü:
Grup, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş
amortismanlar düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını
belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir
tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin
geri kazanılabilir tutarı hesaplanır.
(20)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya
kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit
akımları, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı
kullanılarak bugünkü değerine indirilir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması
durumunda varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu
durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir, ancak ilgili varlığın
yeniden değerlenmiş olması durumunda, değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonundan indirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana
gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün mali tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan
defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün
iptali gelir tablosuna kayıt edilir, ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiş olması durumunda iptal
edilen değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir.
Devlet teşvik ve yardımları:
Devlet bağışları, Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına ve bağışların alınacağına dair
makul bir güvencenin olmasına kadar kayıtlara alınmaz.
Devlet bağışının alınması için Grup’un bir duran varlığı satın alması, inşa etmesi ya da elde etmesi,
temel şart ise, alınan bağış bilançoda ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilir ve bu varlıkların yararlı
ömürleri boyunca düzenli ve makul bir esasa göre kar veya zarara taşınır.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler:
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenen verginin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kar, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen
veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık
gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
tutarlar ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa mali
tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici
zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde
mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlüklüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan
vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla
birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen varlıklarla
ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir.
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, ilişkili olduğundan netleştirilmektedir.
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de aynı şekilde netleştirilmektedir.
(21)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Çalışanlara sağlanan faydalar
a)
Tanımlanan fayda planı:
Kıdem tazminatı karşılığı
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış
dışındaki nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Grup, finansal tablolardaki kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak ve Grup’un
personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda
kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihi itibariyle iskonto edilmiş değerini
kayıtlara almıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmıştır.
(b)
Tanımlanan katkı planları:
Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.
Dövizli işlemler
Grup’un yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler
gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler.
Dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
Tarih
TL/ABD Doları
TL/Euro
2,0342
1,7826
1,7847
2,7484
2,3517
2,3085
Alış kuru
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
30 Eylül 2012
Parasal kalemlerin çevriminden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo
karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar:
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar, bilanço tarihi
itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan
en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek
için iskonto edilir.
(22)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilir ve mali tablolara dahil edilmezler. Çünkü,
yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali
azdır veya yükümlülük tutarı yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Grup ekonomik fayda içeren
kaynakların kullanımına ilişkin olasılığın düşük olması haricinde şarta bağlı yükümlülüklerini
dipnotlarında göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta
bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin
yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Kiralama işlemleri
Mülkiyete ait risk ve faydanın önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama
olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeriyle aynı tutarda
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak
ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını
sağlar. Finansal giderler, Grup‘un genel borçlanma politikası kapsamında ilgili varlıklara
aktifleştirmenin haricinde gelir tablosuna kaydedilir.
Kiralayandan ticari işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşviklerde kira dönemi
boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler,
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
Borçlanma maliyetleri
Özellikli varlıkların ediniminin finansmanı dışındaki sebeplerle katlanılan borçlanma maliyetleri
gerçekleştiği dönemde gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varlık ediniminin finansmanında
katlanılan borçlanma maliyetleri aktifleştirilmektedir.
Finansal araçlar
Finansal varlıklar / borçlar
Grup’un finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer
alacaklardan oluşmaktadır. Finansal borçlar ise ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar, banka kredileri ve
diğer borçlardan oluşmaktadır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat, kredi kartı alacakları ve satın alım
tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakte çevrilebilecek olan ve
önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip yatırımlardır. Bu varlıkların
defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.
(23)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Ticari ve diğer alacaklar
Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk
kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu
gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek
tutarları için karşılık ayrılarak kar zarar hesabına kayıt edilir. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın
kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, ilgili alacağın kayıtlı
değeri ile nakit akışlarının, ticari alacağın oluştuğu tarihteki etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen
değeridir. Grup yöneticileri ticari alacaklar ile diğer alacakların bilançodaki mevcut değerlerinin, tahmini
gerçeğe uygun değerleri olduğunu belirtmektedirler.
Üç aydan kısa vadeli olan kredi kartı alacakları nakit ve nakit benzerlerinde, üç aydan uzun vadeli olan
kredi kartı alacakları ise ticari alacaklar içerisinde sunulmaktadır.
Krediler
Faizli krediler başlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara alınır ve sonradan etkin faiz oranı
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş değerleri ile değerlenir. Kredilerden elde edilen nakit ile (işlem
maliyetleri düşüldükten sonra) kredilerin geri ödemesi veya kapanması için ödenen tutarlar arasındaki
fark Grup’un borçlanma maliyetleri ile ilgili muhasebe politikasına uygun olarak borcun vadesi
süresince kayda alınırlar.
Ticari ve diğer borçlar
Ticari ve diğer borçlar başlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara alınır ve sonradan etkin faiz
oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş değerleri ile değerlenir.
Türev finansal araçlar
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile, kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup’un türev finansal araçlarını
ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile ilgili işlemler oluşturmaktadır. Söz konusu türev
finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, genellikle
risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımaması nedeniyle finansal tablolarda alım-satım amaçlı
türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun
değerindeki değişimlerden kaynaklanan tüm kazanç ve kayıplar, kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilir. Türev finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri finansal tablolarda diğer dönen
varlıklar veya borç karşılıkları hesap grubu içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr /zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup
bulunmadığına
dair
değerlendirmeye
tabi
tutulur.
Finansal
varlığın
ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar
için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz
oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
(24)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kapsamlı gelir tablosunda iptal edilir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve kayıttan çıkarılması
Grup, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde
bilançosuna yansıtmaktadır. Grup finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu
varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman
kayıtlarından çıkartır. Grup finansal yükümlülükleri, ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü
ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıtlarından çıkartır.
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Grup’un varlığı almayı veya satmayı
taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel
teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım
satımlardır.
Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar:
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayınlanması için yetkilendirme tarihi
arasında, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. İki tür olay tanımlanmaktadır:
-
bilanço tarihi itibariyle mevcut olan olaylara ilişkin yeni deliller ve/veya açıklıklar getiren (bilanço
sonrası düzeltme gerektiren) olaylar
ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren gelişmeler (bilanço sonrası
düzeltme gerektirmeyen olaylar)
İlişikteki konsolide mali tablolarda, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar kayda
alınmıştır ve bilanço sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması:
Grup sadece mobilya üretmek gibi tek bir alanda faaliyet göstermektedir, bundan dolayı endüstriyel
bölüme ilişkin raporlaması bulunmamaktadır. Aynı zamanda Grup’un dağıtım kanalları Türkiye’de
bulunduğundan dolayı coğrafi bölüme ilişkin raporlaması bulunmamaktadır.
Durdurulan faaliyetler:
Grup, bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olan mağazaları bayilere
devretmek suretiyle kapatmaktadır. Grup, bağlı ortaklıkları olan pazarlama şirketleri “2K”nın gayri faal
olması ve “3K” nın mağazalarını bayilere devretmek suretiyle kapatması sebebiyle bu iki şirkete ait
faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak görmekte ve raporlamaktadır. Durdurulan faaliyetlerin
raporlanmasında durdurulan faaliyetler kapsamında Grup’un devredilen mağazalara ilişkin satışları
ileriki dönemlerde bu mağazaların devredildiği bayilere satış şeklinde devam ediyor olacağı için
mağaza satışları durdurulan faaliyetlere ilişkin not 28’de yer alan gelir tablosunda gösterilmemiş
sadece durdurulan faaliyetlere ilişkin brüt kar sürdürülen faaliyetler satış rakamından düşülerek
durdurulan faaliyetler kapsamında raporlanmıştır.
Grup durdurulan faaliyetler kapsamında not 28’de detayları yer alan durdurulan faaliyetlere ilişkin net
varlıklarının muhasebeleştirilmesini ve ilgili değer düşüklüklerinin belirlenip kayıtlara alınmasını
“Varlıklarda değer düşüklüğü” muhasebe politikasında yer alan esaslar çerçevesinde yapmıştır.
(25)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
Nakit ve nakit benzerleri
Kasa
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar
Kredi kartı alacakları
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
6.552
2.926.706
926.706
2.000.000
345.270
5.702
2.410.322
1.610.322
800.000
2.896.772
3.278.528
5.312.796
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle toplam orjinal 2.000.000 TL (31 Aralık 2012 – 800.000 TL, %4 faiz oranı,
ortalama vade 1 gün) tutarındaki vadeli mevduat hesaplarının etkin faiz oranı %6,75 olup, ortalama
vadesi 1 gündür.
4.
Finansal borçlar
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
Kısa vadeli finansal borçlar
-
2.492.747
Toplam finansal borçlar
-
2.492.747
Kısa vadeli finansal borçlar
Döviz
tutarı
Kısa vadeli krediler
TL krediler (*)
GBP Kredileri
USD kredileri
TL
karşılığı
30 Eylül 2013
Faiz
oranı (%)
Döviz
tutarı
TL
karşılığı
31 Aralık 2012
Faiz
oranı (%)
-
-
209.500
500.000
1.000.014
601.433
891.300
10.00%
4.60%
4.95%
-
-
2.492.747
(*)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle TL cinsinden banka kredileri spot kredilerden oluşmaktadır.
5.
Ticari alacaklar ve ticari borçlar
a)
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Alacak reeskontu (-)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Kredi kartı alacakları
Gelir tahakkuklar
(26)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
8.380.690
945.373
(92.041)
6.694.597
(6.694.597)
-
3.068.787
5.896.079
(168.801)
6.573.097
(6.573.097)
2.449.813
138.738
9.234.022
11.384.616
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
Ticari alacaklar ve ticari borçlar (devamı)
Şüpheli ticari alacak karşılığının 30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren dönemler
içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
1 Ocak
Tahsilatlar
Dönem içinde silinen karşılıklar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
6.573.097
121.500
6.039.282
(25.000)
(250.048)
28.629
30 Eylül itibariyle
6.694.597
5.792.863
Grup ticari alacaklarını tahsil etmedeki geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak karşılık ayırmıştır.
Grup yönetimi ayrılmış olan şüpheli alacakların dışında herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin yer
bulunmadığını düşünmektedir.
Grup, ticari alacakları için aşağıda gösterilen teminatları almıştır :
Alınan teminat mektupları
Alınan ipotekler
Alınan teminat senetleri ve teminat çekleri
b)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
12.530.000
2.895.000
648.000
5.482.040
11.147.650
-
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
9.562.077
-
4.610.946
3.007.046
(32.093)
9.562.077
7.585.899
Ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri
Borç reeskontu (-)
6.
Diğer alacaklar, ertelenmiş gelirler, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve
diğer borçlar
a)
Kısa vadeli diğer alacaklar
Personelden alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
b)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
18.813
37.001
41.478
54.321
37.019
42.644
97.292
133.984
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Personele borçlar
Ödenecek vergi,fonlar ve SGK primleri
(27)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
327.277
230.822
453.385
350.654
558.099
804.039
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
Diğer alacaklar, ertelenmiş gelirler, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve
diğer borçlar (devamı)
c)
Ertelenmiş gelirler
Alınan avanslar
d)
31 Aralık 2012
1.016.608
1.354.574
1.016.608
1.354.574
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
356.735
-
494.677
486
356.735
495.163
Kısa vadeli diğer borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Diğer
7.
30 Eylül 2013
Stoklar
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle stoklar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
5.788.109
618.985
6.965.793
1.814.293
5.925.299
796.348
5.463.809
2.981.244
15.187.180
15.166.700
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
1 Ocak itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller
Girişler
Çıkışlar
42.200
-
726.950
-
30 Eylül itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller
42.200
726.950
İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
8.
Satılmaya hazır gayrimenkuller
30 Eylül 2013 itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklara istinaden
geçmiş dönemlerde müşterilerden alınan binalardan oluşmaktadır.
Grup yönetiminin amacı gayrimenkullerin kısa süre içerisinde elden çıkarılması yönündedir.
(28)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
Maddi varlıklar
Arazi ve
arsalar
Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
200.657
-
30 Eylül 2013 kapanış bakiyesi
Binalar
Tesis,
makina ve
cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
854.069
-
13.009.728
45.000
-
35.568.370
(4.905.066)
-
597.608
(122.126)
-
4.263.237
1.773.301
-
1.171.762
1.295.198
(228.005)
-
3.750
173.867
-
55.669.181
3.287.366
(5.255.197)
-
200.657
854.069
13.054.728
30.663.304
475.482
6.036.538
2.238.955
177.617
53.701.350
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
Transferler
-
(836.097)
(1.164)
-
(9.620.100)
(136.337)
-
(35.006.218)
(88.329)
4.904.972
-
(499.930)
(20.159)
98.455
-
(3.966.033)
(62.457)
-
(710.236)
(110.956)
223.790
-
- (50.638.614)
(419.402)
5.227.217
-
30 Eylül 2013 kapanış bakiyesi
-
(837.261)
(9.756.437)
(30.189.575)
(421.634)
(4.028.490)
(597.402)
- (45.830.799)
200.657
16.808
3.298.291
473.729
53.848
2.008.048
1.641.553
30 Eylül 2013 itibariyle net defter değeri
(29)
Diğer maddi
Yapılmakta
varlıklar olan yatırımlar
177.617
Toplam
7.870.551
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
Maddi varlıklar (devamı)
Arazi ve
Arsalar
Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri
Maliyet değeri
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
200.657
-
30 Eylül 2012 kapanış bakiyesi
Binalar
Tesis,
makina ve
cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi
varlıklar
Yapılmakta
olan yatırımlar
854.069
-
13.009.728
-
35.543.563
87.926
(63.119)
-
626.260
22.500
(9.322)
-
4.207.262
19.999
12.938
2.646.023
(52.827)
120.848
24.362
109.424
(133.786)
57.111.924
200.657
854.069
13.009.728
35.568.370
639.438
4.240.199
2.714.044
-
57.226.505
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
Transferler
-
(834.546)
(1.164)
-
(9.440.733) (34.956.273)
(134.526)
(83.814)
63.119
-
(521.415)
(37.234)
7.576
-
(3.946.474)
(43.310)
-
(1.153.282)
(204.658)
6.795
-
-
(50.852.723)
(504.706)
77.490
-
30 Eylül 2012 kapanış bakiyesi
-
(835.710)
(9.575.259) (34.976.968)
(551.073)
(3.989.784)
(1.351.145)
-
(51.279.939)
200.657
18.359
88.365
250.415
1.362.899
-
5.946.566
30 Eylül 2012 itibariyle net defter değeri
3.434.469
591.402
(30)
Toplam
239.849
(125.268)
-
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
Maddi olmayan varlıklar
Yazılım hakları ve
bilgisayar programları
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
3.144.791
122.633
30 Eylül 2013 kapanış bakiyesi
3.267.424
İtfa payları
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
(2.494.109)
(250.138)
30 Eylül 2013 kapanış bakiyesi
(2.744.247)
30 Eylül 2013 itibariyle net defter değeri
523.177
Yazılım hakları ve
bilgisayar programları
Maliyet değeri
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Alımlar
2.873.956
70.506
30 Eylül 2012 kapanış bakiyesi
2.944.462
İtfa payları
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Dönem gideri
(2.335.302)
(118.026)
30 Eylül 2012 kapanış bakiyesi
(2.453.328)
30 Eylül 2012 itibariyle net defter değeri
11.
491.134
Devlet teşvik ve yardımları
Şirket’in toplam yatırım indirimi kapsamında 1.095.000 TL kurumlar vergisi
indirim hakkı
bulunmaktadır. İndirim hakkı henüz geçici vergi matrahından indirilmemiş olup sonraki yıllarda
faydalanılacak yatırım indirimi hakkı bulunmaktadır.
(31)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.
Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler
a)
Kısa vadeli borç karşılıkları
Garanti gider karşılığı
Dava karşılıkları
Kredi kartı alacakları komisyon karşılığı
Maliyet gider karşılığı
Diğer
b)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
276.045
148.851
39.187
163.000
7.078
181.650
59.256
123.797
107.684
634.161
472.387
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
276.045
181.650
276.045
181.650
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
363.300
844.855
(656.065)
228.052
225.684
(166.634)
552.090
287.102
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
59.256
89.595
-
261.124
(61.431)
(76.688)
148.851
123.005
Uzun vadeli borç karşılıkları
Garanti gider karşılığı
Garanti giderleri karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Yıl içerisindeki artış
Gerçekleşen ödemeler
30 Eylül itibariyle
Dava karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir :
1 Ocak
Yıl içerisindeki artış
Gerçekleşen ödemeler
İptal edilen
30 Eylül itibariyle
(32)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.
Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler (devamı)
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin
tablolar aşağıdaki gibidir.
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
1.114.043
661.329
-
-
-
-
-
-
-
-
1.114.043
661.329
Yabancı para cinsinden verilen bir teminat bulunmaktadır ve teminat tutarı 23.222 Euro’dur.
Aktifler üstündeki sigorta tutarı
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un sahip olduğu aktifler üzerindeki toplam
sigorta tutarı sırasıyla 34.944.430 TL ve 35.850.000 TL’dir.
13.
Çalışanlara sağlanan faydalar
İzin ücret karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
493.426
1.553.954
248.162
1.264.787
2.047.380
1.512.949
Kıdem tazminatı karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup’ta bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden,
yada emeklilik yaşına gelmiş personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8
Eylül 1999 tarihi itibarıyla değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş
yükümlülükleri vardır.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden
3.254,4 TL (2012 – 3.033,98 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı karşılığı yükümlülüğü zorunlu olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi
değildir.
(33)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup’un çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TFRS, Grup’un yükümlülüklerini
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını
öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktueryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta, 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle, ekli konsolide mali tablolarda
yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü
değeri tahmin edilerek hesaplanır. Hesaplamayı yaparken tahmini hak kayıpları oranı göz önünde
bulundurulur.
Hesaplamalarda Grup’un geçmiş dönemlerdeki tazminat yükünlülüğü gerçekleşme oranları dikkate
alınmıştır.
30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki
gibidir;
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
1 Ocak
Cari yıl karşılığı (aktüeryal kayıp ve kazançlar dahil)
Faiz maliyeti
Dönem içinde ödenen
1.264.787
437.115
81.579
(229.527)
1.140.390
168.887
73.555
(159.302)
30 Eylül
1.553.954
1.223.530
Türkiye Muhasebe Standartları, Grup’un kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında
aşağıdaki aktüer öngörüler kullanılmıştır:
Iskonto oranı %
Enflasyon oranı %
14.
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
8,6%
5%
8,6%
5%
Diğer varlık ve yükümlülükler, peşin ödenmiş giderler, diğer duran varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Verilen depozito ve teminatlar
Verilen iş avansları
Devreden KDV
Personel avansları
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
58.585
46.656
8.041
-
50.845
25.161
74.124
54
113.282
150.184
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
585.870
144.436
307.898
123.736
730.306
431.634
Peşin ödenmiş giderler
Verilen sipariş avansları
Peşin ödenen giderler
(34)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Diğer duran varlıklar
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
67.585
2.461
-
70.046
-
Gelecek yıllara ait kira giderleri
Gelecek yıllara ait sigorta giderleri
15.
Özkaynaklar
Sermaye
Ortaklar
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
Pay (%)
67
33
100
30 Eylül 2013
Pay Tutarı
33.500.000
16.500.000
50.000.000
Pay (%)
31 Aralık 2012
Pay Tutarı
67
33
33.500.000
16.500.000
100
50.000.000
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 26 Haziran 2007 tarih ve 6838 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde de
tescil edildiği üzere 80.000.000 TL’dir Şirket’in 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye
tutarı 50.000.000 TL olup, her biri 1 Krş itibari kıymette 5.000.000.000 adet hisseden meydana
gelmiştir. (31 Aralık 2012 tarihi itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000 TL olup her biri 1
Krş itibari nominal değerli 5.000.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir.)
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi
bulunmamaktadır.
Sermaye ve Kar Yedekleri İle Geçmiş Yıl Karları/(Zararları)
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Kelebek Mobilya Sanayi ve
Tic.A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin (SPK’nın yayınladığı tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre
düzeltilmiş sermaye) %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiş sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini
geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde
kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler , kar payı dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar :
30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu
maddesine göre halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık
ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar
belirleyebilir.
Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı
ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine,
yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
(35)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
15.
Özkaynaklar (devamı)
Yürürlükteki düzenlemelere göre kar dağıtımının, SPK’nın payları borsada işlem gören anonim
ortaklıkların kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 Tebliği'nde yer alan esaslara,
ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümlere ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan
kar dağıtım politikalarına göre, şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara
dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine
ya da söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi mümkündür.
Bunun yanında konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında
bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK’nın Seri:XI No:29
sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp
kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak
hesaplamaları gerekmektedir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak, özsermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Kelebek Mobillya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış olan yasal
finansal tablolarda tutulan yedeklerin tutarları aşağıdaki gibidir :
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Emisyon primi
Birikmiş geçmiş yıllar zararları
Dönem karı / (zararı), vergi sonrası
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
607.177
955.943
282.945
(13.127.580)
(1.525.915)
607.177
955.943
282.945
(14.990.475)
1.862.895
Grubun ekli mali tablolarında ve yasal kayıtlarında geçmiş yıllar zararları bulunduğundan dolayı cari yıl
ile ilgili kar dağıtımı yapılmayacaktır.
Seri: XI. No:29 sayılı tebliğ uyarınca Özkaynak kalemlerinden “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılmış
Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek
statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri”nin, yasal kayıtlarda ki tutarları üzerinden gösterilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda UMS/UFRS çerçevesinde yapılan değerlemelerde farklılıklar çıkması
halinde, sözkonusu farklılıklar;
- “Ödenmiş Sermaye’den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermaye’ye ilave edilmemişse, “ödenmiş
sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa, geçmiş yıllar kar/zararlarıyla
ilişkilendirilecektir.
(36)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15.
Özkaynaklar (devamı)
Diğer özkaynak kalemleri ise TMS/TFRS çerçevesinde değerlenen tutarları üzerinden gösterilecektir.
Diğer taraftan, daha önce oluşmuş düzeltme farkları sermaye artırımı, kar dağıtımı veya zarar
mahsubunda kullanılmış ise; kullanılan miktar ilgili oldukları özkaynak kaleminin TMS/TFRS’ye göre
tespit edilmiş tutarından düşülür.
Sermaye düzeltmesi farkları
SPK’nun Seri XI No: 29 Sayılı Tebliği gereği 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle
Ödenmiş Sermaye, Yasal Yedekler ve Hisse senedi İhraç Primleri tarihi maliyetleri ile bilançoda
gösterilmiş olup, Ödenmiş Sermayeden kaynaklı enflasyon düzeltmesi farkları Sermaye Düzeltmesi
Farkları kaleminde yer almıştır.
Yasal Yedekler ve Hisse Senedi İhraç Primleri’nden kaynaklı enflasyon düzeltmesi farkları da geçmiş
yıllar kar/zararlarıyla ilişkilendirilmiştir. Olağanüstü yedek akçeler ve bunların düzeltilmesinden
kaynaklanan farklar da geçmiş yıllar kar/zararlarında gösterilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Grubun 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 346.920 TL tutarındaki özsermaye enflasyon düzeltmesi farkı 20
Nisan 2004 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden 2005 yılı içinde geçmiş yıl zararlarından
mahsup edilmiştir.
16.
Satışlar ve satışların maliyeti
Satış gelirleri (net)
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Satış iadeleri (-)
Satış iskontoları (-)
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
1 Ocak 30 Eylül 2012
1 Temmuz30 Eylül 2012
45.124.751
1.018.231
(1.044.385)
(1.753.127)
18.080.964
521.918
(432.897)
(285.916)
28.501.905
1.125.500
(952.473)
(2.024.881)
11.389.824
260.683
(574.484)
(867.994)
43.345.470
17.884.069
26.650.051
10.208.029
(37)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
Satışlar ve satışların maliyeti (devamı)
Satışların maliyeti (-)
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
Direkt hamm. ve malzeme giderleri
Direkt işçilik giderleri
Tükenme payları ve amortisman gid.
Diğer üretim giderleri
17.502.705
3.278.897
223.147
3.210.824
6.681.430
1.188.455
128.092
1.165.647
8.489.656
2.264.946
219.504
1.839.921
3.047.905
797.890
74.494
628.344
Toplam üretilen malın maliyeti
24.515.573
9.163.624
12.814.027
4.548.633
177.363
796.348
(618.985)
220.353
839.338
(618.985)
193.934
677.562
(483.628)
268.338
751.966
(483.628)
Mamül değişimi
Dönem başı mamül
Dönem sonu mamül
(1.501.984)
5.463.809
(6.965.793)
(845.741)
6.120.052
(6.965.793)
861.556
8.241.926
(7.380.380)
868.202
8.248.582
(7.380.380)
Satılan malın maliyeti
22.890.952
8.538.236
13.869.517
5.685.173
Satılan ticari mal maliyeti
Dönem başı ticari mal
Alımlar
Dönem sonu ticari mal
6.876.693
2.981.244
5.709.742
(1.814.293)
2.004.345
964.710
2.853.928
(1.814.293)
3.141.572
3.943.068
4.004.365
(4.805.861)
1.258.800
4.717.629
1.347.032
(4.805.861)
29.767.645
10.542.581
17.011.089
6.943.973
Yarı mamül değişimi
Dönem başı yarı mamül
Dönem sonu yarı mamül
17.
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,genel yönetim giderleri
Satış ve pazarlama giderleri:
Personel giderleri
Reklam giderleri
Nakliye giderleri
Amortisman ve itfa payları
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Bayi giderleri
Kira giderleri
Satış hizmeti giderleri
Diğer
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
1.728.525
1.806.767
1.350.925
381.202
1.015.627
985.994
518.854
656.013
677.419
693.643
1.015.761
567.792
137.185
381.696
202.707
414.000
166.634
48.584
463.081
445.608
1.230.686
135.135
174.127
345.771
166.576
197.891
218.237
53.740
437.880
47.702
82.365
108.743
46.050
37.375
9.121.326
3.628.002
3.158.875
1.032.092
(38)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,genel yönetim giderleri (devamı)
Genel yönetim giderleri:
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Müşavirlik giderleri
Seyahat giderleri
Kira giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Vergi, resim ve harç giderleri
Diğer
18.
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
1.342.455
24.856
243.811
117.138
102.465
276.425
160.708
212.534
475.285
(2.780)
133.828
38.873
36.019
129.096
114.402
55.248
515.559
45.987
153.865
9.753
159.297
40.749
50.699
240.444
16.115
62.629
5.825
46.162
25.543
22.056
2.480.392
979.971
975.909
418.774
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
223.147
25.819
420.574
128.092
(17.456)
168.427
219.504
47.071
405.211
124.449
3.796
153.065
669.540
279.063
671.786
281.310
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
5.140.012
727.671
965.165
1.739.903
398.091
420.369
4.371.824
254.952
692.934
1.560.033
109.093
82.205
6.832.848
2.558.363
5.319.710
1.751.331
Niteliklerine göre giderler
Amortisman giderleri
Satılan malın maliyeti
Genel yönetim giderleri
Satış pazarlama giderleri
Personel giderleri
Maaşlar ve ücretler
Diğer sosyal giderler
SSK işveren hissesi
(39)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
Diğer faaliyetlerden gelir/giderler, yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler
Diğer faaliyetlerden gelirler
Kira gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Sigorta hasar primi geliri
Önceki dönem gelir ve karlar
Teşvik geliri
Ticari alacak ve borçlardan kur farkı geliri
Diğer gelir ve karlar
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
622.235
168.801
20.000
82.447
153.519
277.009
(47)
42.875
112.128
26.830
184.241
7.579
2.467
125.547
181.888
22.506
68.165
28.125
10.951
2.693
3.000
90.484
(11.725)
3.755
1.047.002
431.965
619.223
127.283
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
605.520
286.130
124.134
65.773
607.621
275.020
249.576
25.933
23.499
595.672
5.493
579.598
122.570
71.545
62.219
579.598
(14.548)
8.404
25.320
1.689.178
1.169.700
841.425
598.774
Diğer faaliyetlerden giderler
Kira giderleri
Önceki dönem gider ve zaraları
Karşılık giderleri
Reeskont faiz giderleri
Ticari alacak ve borçlardan kur farkı gideri
Diğer giderler (**)
(**) 30 Eylül 2013 itibariyle diğer giderler, birleşme için SPK’ya ödenen tutardan oluşmaktadır.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Sabit kıymet satış geliri
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
554.449
-
42.000
-
554.449
-
-
-
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
2.044
-
-
-
2.044
-
-
-
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Sabit kıymet satış zararları
(40)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.
Finansal gelirler
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
21.
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
19.022
6.668
2.435
5.374
211.993
55.629
(371.400)
9.314
25.690
7.809
267.622
(362.086)
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
36.342
146.625
2.342
26.058
484.697
291.378
421.768
59.951
182.967
28.400
776.075
481.719
Finansal giderler
Kambiyo zararları
Faiz giderleri
22.
1 Ocak 30 Eylül
2013
Vergi varlık ve yükümlülükleri
Kurumlar vergisi
Şirket ve Türkiye’de kurulu bağlı ortaklıkları, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk
Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden dolayı, konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme
bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve geçmiş
yıllarda yapılan yapılan fakat vergi matrahının yeterli olmaması nedeniyle kullanılamayan yatırım
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2013 yılı cari dönemde uygulanan efektif vergi oranı %20 (2012 - %20)’dir.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2012 - %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl
taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Şirket’in kurumlar vergisinden mahsub edilecek zararı bulunmamaktadır. Şirket’in baglı ortaklığı 3K
Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurumlar vergisinden mahsubu mümkün mali
zararlarının toplamı 6.877.992,11 TL’dir.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri
arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri
arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
(41)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)
Gelir vergisi stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 23 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren %15 olarak
uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Ertelenmiş vergi
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
mali tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Konsolidasyon kapsamındaki ertelenmiş vergi varlığına sahip şirketlerle ertelenmiş vergi
yükümlülüğüne sahip şirketlerin ertelenmiş vergi pozisyonları netleştirilmemiş ve ayrı açıklanmıştır.
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli bilançolarda ödenecek vergi tutarları peşin ödenen vergilerle
netleştirilerek aşağıdaki gibi gösterilmiştir:
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
Ödenecek vergiler
(-) Peşin ödenen vergiler
(33.430)
759.187
(957.195)
Dönem karı (peşin ödenen vergi) / vergi yükümlülüğü(*)
(33.430)
(198.008)
(*)
30 Eylül 2013 itibariyle cari dönem vergisiyle ilgili varlıkların 198.099 TL’si geçmiş dönemlerden gelen fazla ödenen ve
mahsup edilecek Geçici Vergi tutarlarından oluşmaktadır
30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait toplam vergi giderinin dağılımı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
30 Eylül 2013
1 Ocak –
30 Eylül 2012
Kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan ertelenen vergi geliri/(gideri)
Dönem karına yansıtılan
Diğer kapsamlı gelir/gidere yansıtılan
Cari dönem kurumlar vergisi
1.313.496
3.091
-
(78.626)
4.941
(963.632)
Toplam vergi (gideri) / geliri
1.316.587
(1.037.317)
30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemleri için vergi öncesi dönem
karının hesaplanan vergi tutarı ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur.
Vergi karşılığı öncesi dönem karı / (zararı)
-sürdürülen faaliyet
-durdurulan faaliyet
%20 üzerinden hesaplanan vergi gideri
Yatırım indirimi
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan bağlı ortaklık zararlarının ve
düzeltmelerinin etkisi
Diğer kalıcı farklar
Toplam vergi gideri
(42)
1 Ocak –
30 Eylül 2013
1 Ocak –
30 Eylül 2012
(218.667)
1.561.090
(1.779.757)
43.733
1.095.000
3.030.326
4.673.795
(1.643.469)
(606.065)
-
(355.951)
533.805
(328.694)
(102.558)
1.316.587
(1.042.258)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2012 - %20).
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin
vergi oranları kullanılarak hesaplanan net ertelenmiş vergi yükümlülüğünün dağılımı aşağıda
özetlenmiştir:
Kümülatif
geçici farklar
30 Eylül
31 Aralık
2013
2012
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Kullanılmamış izin karşılığı
Yararlanılacak yatırım indirimi
Garanti gider karşılığı
Vadeli işlem gerçeğe uygun değer karşılığı
Dava karşılıkları
Şüpheli alacak karşılığı
Alacak ve borç reeskontları
Diğer
691.346
1.532.925
481.926
5.475.000
552.090
69.846
17.000
92.041
579.412
1.026.492
1.204.387
217.644
363.300
(20.211)
59.256
136.708
(78.926)
Ertelenen vergi varlığı
Ertelenen vergi
varlığı / (yükümlülüğü)
30 Eylül
31 Aralık
2013
2012
138.269
306.585
96.385
1.095.000
110.418
13.969
3.400
18.408
115.883
205.298
240.878
43.529
72.660
(4.042)
11.851
27.342
(15.786)
1.898.317
581.730
Ertelenen vergi varlığının 30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren ara hesap
dönemlerine ait hareketi aşağıdaki gibidir:
Açılış bakiyesi
Kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan
geliri/(gideri)
Dönem karına yansıtılan
Diğer kapsamlı gelir/gidere yansıtılan
23.
ertelenen
30 Eylül 2013
30 Eylül
2012
581.730
991.757
1.313.496
3.091
(421.588)
4.941
1.898.317
575.110
vergi
Hisse başına kazanç
30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren ara dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı
ortalaması ve birim hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse
içermediği varsayılmıştır):
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi
Sürdürülen faaliyetler net kar/zarar (-)
Net dönem kar/zarar (-)
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç
Hisse başına (kayıp)/kazanç
(43)
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
5.000.000.000
2.890.042
1.110.284
5.000.000.000
3.656.242
2.012.773
0,00058
0,00022
0,00073
0,00040
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflardan alacaklar
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
24.833
-
686.505
263.540
710.338
263.540
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
252
9.672
252
252
9.924
Ticari alacaklar
Doğ-Taş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. (1)
Diğer alacaklar
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
İlişkili taraflara borçlar
Ticari işlemler:
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Diğer
30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren ara dönemler içinde ilişkili taraflarla yapılan
işlemler aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflarla yapılan işlemler:
Mal hizmet ve sabit kıymet satışları
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Doğ-Taş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. (1)
Degirmencilik İsletmesi A.S.(*) (1)
Atlantik Halıcılık San ve Tic.A.S.(*) (1)
Isısan Isı ve Sanayi Tic. A.S.(*) (1)
Mal ve hizmet alımları
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Doğ-Taş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. (1)
Degirmencilik İsletmesi A.S.(*) (1)
Atlantik Halıcılık San ve Tic.A.S.(*) (1)
Erbosan Erciyas Boru San ve Tic.A.S.(*) (1)
(*)
(1)
(2)
1 Ocak30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
1 Ocak30 Eylül 2012
1 Temmuz30 Eylül 2012
2.664.048
21.045
2.685.093
1.278.670
1.278.670
3.825
60.988
6.948
71.761
3.638
44.460
5.998
54.096
2.332.516
2.332.516
1.025.697
1.025.697
18.016
151.065
773
169.854
13.956
151.065
773
165.794
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Atlantik Halıcılık San ve Tic. A.Ş., Isısan Isı San ve Tic A.Ş.,
Değirmencilik İşletmesi A.Ş. ve Erbosan Erciyas Boru San ve Tic. A.Ş., Şirket’in 2012 yılı içerisinde ortaklık yapısındaki
değişiklik sebebiyle ilişkili taraf olmaktan çıkmıştır.
Şirket hissedarlarının ortağı olduğu şirketler
Şirket ana ortağı
Diğer işlemler:
Üst yönetime sağlanan menfaatler
1 Ocak30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
1 Ocak30 Eylül 2012
1 Temmuz30 Eylül 2012
486.948
163.711
154.405
65.934
486.948
163.711
154.405
65.934
(44)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Grup’un başlıca finansal araçları banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır.
Finansal araçların ana amacı Grup’un faaliyetleri için finansman sağlamasıdır. Grup bunların dışında
faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.
Grup, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler kur riski, faiz oranı riski,
kredi riski ve likidite riskidir
Kredi riski:
Kredi riski, karşı tarafın Grup’un finansal araçlarından kaynaklanan vade koşullarını yerine
getirememesinden kaynaklanmakta olup, eğer varsa taşınan değerleriyle sınırlıdır. Grup’un politikası
çok çeşitli ve güvenilirliği yüksek taraflarla finansal araçlara girmektir. Grup ayrıca alacaklarının büyük
bölümünü güvenceye almak için satılan mallar üzerinden teminat almakta ve ipotek koymaktadır. Bu
nedenle Grup finansal araçlarında önemli kayıplara uğramayı beklememektedir.
Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge
içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye
bağlanmış yükümlülüklerinin yerine getirilebilmelerinin ekonomik, politik ve diğer şartlardaki
değişikliklerden aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur.
Kredi riskinin yoğunlaşması Grup’un performansının belli bir sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen
gelişmelere duyarlılığını göstermektedir. Grup sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla
çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine karşı satış faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini
yönetmektedir.
30.09.2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
(A+B+C+D+E)(1) (Dip Not 1 0)
-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter
değeri (Dip Not 10)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri.
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı.
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) (Dip Not
10)
- Değer düşüklüğü (-) (Dip Not 10)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı **
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar.
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
taraf
Bankalar
Türev
araçlar
Diğer
445.298
9.234.022
265.040
97.294
3.271.976
-
-
-
6.612.096
-
-
-
-
-
445.298
8.611.274
265.040
97.294
3.271.976
-
-
-
622.748
-
-
-
-
-
-
582.917
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.694.597
(6.694.597)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(45)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
31.12.2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
(A+B+C+D+E)(1) (Dip Not 1 0)
-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A.
Vadesi
geçmemiş
yada
değer
düşüklüğüne
uğramamış
finansal
varlıkların net defter değeri (Dip Not 10)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri.
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı.
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) (Dip Not
10)
- Değer düşüklüğü (-) (Dip Not 10)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı **
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar.
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
taraf
Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Bankalardaki
mevduat
Türev
araçlar
Diğer
-
11.384.616
263.540
133.984
5.307.094
-
-
-
1.464.792
-
-
-
-
-
-
11.239.794
263.540
133.984
5.307.094
-
-
144.822
-
-
-
-
-
-
-
120.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.573.097
(6.573.097)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacakların yaşlandırma analizi aşağıdaki
gibidir:
30.09.2013
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Ticari
alacaklar
464.897
157.851
582.917
31.12.2012
Diğer
Ticari
alacaklar
Diğer
-
144.822
120.000
-
Likidite riski:
Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona
sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu risk, nitelikli kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine
bağlı kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirilmesiyle azaltılmaktadır.
Grup’un 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemiş ticari ve
finansal borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:
(46)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Cari dönem
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev
olmayan
yükümlülükler
Banka kredileri (Not 4)
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
Çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa(I)
3-12 ay
arası (II)
1-5 yı
l arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
-
-
-
-
-
-
9.562.329
9.562.329
5.546.151
4.016.178
-
-
558.099
356.735
558.099
356.735
558.099
356.735
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
Çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa(I)
3-12 ay
arası (II)
1-5 yı
l arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
2.492.747
2.570.791
665.983
1.904.808
-
-
Defter
değeri
Beklenen nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan
kısa
3-12 ay
arası
1-5 yıl
arası
5 yıldan
uzun
7.595.823
7.630.916
3.739.149
3.891.767
-
-
804.039
495.163
804.039
495.163
804.039
495.163
-
-
-
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca/
Beklenen nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan
kısa
3-12 ay
arası
1-5 yıl
arası
5 yıldan
uzun
20.211
-
20.211
-
20.211
-
-
-
-
finansal
Beklenen Vadeler
Türev
olmayan
finansal
yükümlülükler
Ticari Borçlar (Not 5 - 24)
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar (Not 6)
Diğer Borçlar (Not 6 - 24)
Beklenen
(veya
uyarınca) vadeler
sözleşme
Türev finansal yükümlülükler
(Net)
Türev nakit girişler
Türev nakit çıkışlar
Önceki dönem
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev
olmayan
yükümlülükler
Banka kredileri (Not 4)
finansal
Beklenen vadeler
Türev
olmayan
finansal
yükümlülükler
Ticari Borçlar (Not 5 - 24)
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar (Not 6)
Diğer Borçlar (Not 6- 24)
Beklenen
(veya
uyarınca) vadeler
sözleşme
Türev finansal yükümlülükler
(Net)
Türev nakit girişler
Türev nakit çıkışlar
(47)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Piyasa riski:
a)
Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
Grup’un yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya
alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz
kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile
takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Grup, ileride oluşacak ticari işlemler ve kayda alınan aktif ve
pasiflerden ötürü ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz sepetini mümkün olduğunca
çeşitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir.
Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine
göre aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe
uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
(48)
TL karşılığı
(geçerli
para birimi)
USD
EURO
319.271
42.876
264.521
626.668
626.668
(39.907)
(45.287)
(85.194)
(85.194)
120.899
120.899
120.899
(470)
(470)
(470)
26.684
15.600
96.246
138.530
138.530
(14.520)
(16.130)
(30.650)
(30.650)
541.474
120.429
107.880
276.953
120.429
11.634
935.696
1.705.493
495.023
30.165
24.421
675.936
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
Önceki dönem
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (918+19)
Parasal
kalemler
net
yabancı
para
varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
(49)
TL karşılığı
(fonksyonel
para birimi)
USD
EURO
GBP
391.163
44.626
108.524
544.313
544.313
14.623
1.492.733
36.299
1.543.655
1.543.655
154.965
14.480
169.445
169.445
500.000
500.000
500.000
48.868
8.000
46.147
103.015
103.015
6.218
0
15.435
21.653
21.653
209.500
209.500
209.500
-
-
-
-
(999.342)
(330.555)
81.362
(209.500)
(1.107.866)
(330.555)
35.215
(209.500)
20.211
1.237.836
733.524
458.729
-
147.914
728.265
7.040
1.807
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un vergi öncesi karının diğer değişkenler sabit
tutulduğunda, ABD Doları, Euro ve diğer döviz kurlarındaki %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık
analizi aşağıdaki gibidir :
Kar/zarar
Yabancı
paranın
değer
kazanması
Cari dönem
Kar/zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
Kar/zarar
Yabancı
paranın
değer
kazanması
Önceki dönem
Kar/zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
12.043
12.043
(12.043)
(12.043)
(58.924)
(58.924)
58.924
58.924
1.163
1.163
(1.163)
(1.163)
8.282
8.282
(8.282)
(8.282)
-
-
(60.143)
60.143
-
60.143
(60.143)
-
13.206
(13.206)
(50.642)
50.642
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
123-
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)
.
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde:
789-
Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
b)
Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
Grup’un faize duyarlı önemli bir varlığı yoktur. Grup’un gelirleri ve faaliyetlerinden nakit akımları, büyük
oranda piyasa faiz oranındaki değişimlerden bağımsızdır.
Grup’un faiz oranı riski, kısa dönem borçlanmasından ve vadeli mevduatlarından kaynaklanmaktadır.
Grup’un almış olduğu banka kredileri ve vadeli mevduatları sabit faizli olmakla beraber, operasyonların
devamı için gelecek dönemlerdeki krediler ve mevduatlar ileride gerçekleşecek faiz oranlarından
etkilenmektedir.
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Grup’un finansal yükümlülükleri sabit faizli banka
kredilerinden oluşmaktadır.
Faiz pozisyonu tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler (Not 4)
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler (Not 4)
(50)
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
-
2.492.747
-
2.492.747
-
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
Finansal araçlar
Aktif piyasalarda ticareti yapılmayan finansal araçların gerçeğe uygun değeri, değerleme tekniklerinin
kullanılması yoluyla belirlenir. Belirleme teknikleri, en az şirketin özel tahminleri kadar güvenilir ve mevcut
olduğu durumlarda gözlenebilir piyasa verilerinin maksimum düzeyde kullanımını sağlar. Eğer bir
finansal aracın gerçeğe uygun değeri açısından gereken tüm girdiler gözlenebilir durumdaysa, bu araç
seviye 2 kapsamındadır. Gerçeğe uygun değer hesaplamalarının, aşağıdaki hesaplama hiyerarşisinde
belirtilen aşamalar baz alınarak açıklanmasını gerektirmektedir:



Belirli varlıklar ve yükümlülükler için, aktif piyasalardaki kote edilmiş fiyatlar (düzeltme yapılmamış)
(Seviye 1),
Aşama 1 içinde yer alan kote edilmiş fiyatlardan başka, varlık ve yükümlülükler için, ya direk (fiyat
olarak) ya da dolaylı (fiyatlardan türetilerek) gözlenebilir girdiler (Seviye 2),
Gözlenebilir bir piyasa datası baz alınarak belirlenemeyen varlık ve yükümlülükler için girdiler
(gözlenemeyen girdiler) (Seviye 3).
Aşağıdaki tablo, Grup’un 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki gerçeğe uygun değeri ile
ölçülmüş varlıklarını göstermektedir:
Varlıklar
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
30 Eylül 2013
Türev finansal araçlar
-
-
-
-
Toplam
-
-
-
-
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
31 Aralık 2012
Türev finansal araçlar
-
20.211
-
20.211
Toplam
-
20.211
-
20.211
Yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü
taraflar arasındaki bir cari işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa, oluşan bir piyasa fiyatı ile en
iyi şekilde belirlenir.
Finansal enstrümanların tahmini rayiç bedelleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme metotları kullanılarak tespit edilmiştir. Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin
yorumlanmasında tahminler kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup’un bir güncel piyasa
işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
Finansal varlıklar -- Finansal aktiflerin, kısa vadeli olmaları ve kredi kaybının önemsenmeyecek ölçüde
olmasından dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.
Finansal yükümlülükler -- Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından
dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Kısa vadeli kredilerinin ise
vadelerinin kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin rayiç değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
27.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Doğtaş”) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde,
Doğtaş’ın tasfiyesiz olarak infisah ederek bir bütün halinde Şirketimize devredilmesi suretiyle
birleştirilmesi (“Birleşme”) işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29833726-105.01.03.01-23958077 sayı ve 29 Temmuz 2013 tarihli izin yazısı uyarınca, Birleşme işleminin İstanbul Ticaret Sicili ve
Biga Ticaret Sicili nezdinde 21 Ekim 2013 tarihinde tescil edimiştir.
(51)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
28.
Durdurulan faaliyetler
1 Ocak – 30 Eylül 2013 ve 1 Ocak – 30 Eylül 2012 hesap dönemlerine ait durdurulan faaliyetlere ilişkin gelir
tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1 Ocak –
30 Eylül
2012
1 Temmuz30 Eylül
2012
Brüt kar/(zarar)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
(164.352)
(1.325.858)
(71.889)
641.656
(703.169)
68.632
(228.789)
(20.700)
204.394
(195.202)
5.095.410
(6.407.169)
(59.563)
201.355
(80.695)
1.966.596
(2.253.470)
(21.850)
36.709
93.271
Durdurulan faaliyetler faaliyet zararı
(1.623.613)
(171.665)
(1.250.662)
(178.744)
(26.965)
-
-
-
(1.650.578)
(171.665)
(1.250.662)
(178.744)
26.735
(155.915)
11.625
(14.019)
3.608
(396.415)
38
(133.782)
(1.779.757)
(174.059)
(1.643.469)
(312.488)
-
-
-
-
(1.779.757)
(174.059)
(1.643.469)
(312.488)
Durdurulan faaliyetler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Finansal giderler öncesi faaliyet zararı
Finansal gelirler
Finansal giderler(-)
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar
Vergi gelir/gideri
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle durdurulan faaliyetlere ilişkin varlık ve yükümlülüklerin detayı
aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2013
31 Aralık 2012
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
362.194
446.841
34.587
2.236.481
106.880
31.373
3.128.698
3.400.974
36.771
3.573.552
212.786
79.078
Toplam dönen varlıklar
3.218.356
10.431.859
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
439.069
9.966
68.074
487.785
12.241
-
Toplam duran varlıklar
517.109
500.026
3.735.465
10.931.885
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Borç karşılıkları
44.921
18.771
440.780
19.521
50.687
113.531
372.094
911.364
231.199
154.316
Kısa vadeli yükümlülükler
574.680
1.782.504
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
21.028
60.399
Uzun vadeli yükümlülükler
21.028
60.399
595.708
1.842.903
3.735.465
9.088.982
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Durdurulan faaliyetlere ilişkin net varlıklar
(52)
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
29.
Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanmasi gerekli olan diğer hususlar
Yoktur.
30.
TFRS açıklama zorunluluklarına ek açıklamalar:
Grup, TFRS uyarınca hazırlanması zorunlu mali tablolar ve açıklamalarına ek olarak, Grup
performansını, arızi olduğunu düşündüğü ve tekrarlamayacak gelir / gider kalemlerinin ve provizyon
olarak kayıtlara alındığı için nakit akımı gerektirmeyen bazı gelir tablosu kalemlerinin etkilerini de
arındırarak hesapladığı Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr (“FVAÖK”) ile takip etmektedir. Aşağıda,
bu şekilde hesaplanan FVAÖK tutarları, TFRS gereklerine ek olarak analiz amaçlı olarak aşağıda
sunulmaktadır:
1 Ocak –
30 Eylül 2013
Net dönem karı/ (zararı)
Vergi
Finansal gelir
Finansal gider
Amortisman
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin gider karşılığı
Tek seferlik giderler/(gelirler)
FVAÖK
(53)
Sürdürülen
faaliyetler
Durdurulan
faaliyetler
Toplam
2.890.041
(1.313.496)
(25.690)
182.967
622.764
(135.291)
264.282
605.870
(1.779.757)
(26.735)
155.915
46.775
(39.371)
(19.019)
-
1.110.284
(1.313.496)
(52.425)
338.882
669.539
(174.662)
245.264
605.870
3.091.447
(1.662.192)
1.429.255
Download