felsefe grubu - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
FELSEFE
TEST
KAZ
AN
12-A
FELSEFE GRUBU
8
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
1. Kant’a göre duyular aracılığı ile deneyim sahibi olunan
ve zihnin a priori formları ile bilinen fenomenal dünya
bilginin konusu olan dünyadır. Ancak fenomenal dünyanın gerisinde ne tür bir gerçeklik olduğu asla bilinemez.
4. Hegel felsefesinin temel özelliği düşünülür olanla gerçek olanın, düşüncenin yasalarıyla varlığın yasalarının özdeşliğidir. Bu nedenle Hegel, gerçeğin bilgisine
deneye başvurmadan sadece akılla ulaşabileceğini
söyler. İnsanın doğru bilgiye ulaşmak için varlığa yönelmesi ve onu düşüncesine konu edinmesi yeterlidir.
Bu parçada Kant, aşağıdakilerden hangisine dair
bilginin imkansızlığını dile getirmektedir?
B) Metafizik
D) Bilim
2. Çoğu zaman doğrunun keşfi, tutkularımıza, eğilimlerimize, alışkanlıklarımıza zor gelen bir şeydir. Doğru,
aklın, deneyimin kanıtladığı şeydir. O, yüreği altüst
eden, alışkanlıkları sarsan, etten ve kemikten yapılmış
varlığı kaygılar içine atan şeydir. Bir bilginin günlük hayatta problemlerimizi çözüyor olmasından dolayı bize
verdiği teselli, rahatlık ve güven, onun doğruluğunun
ölçütü olamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen
görüşü en iyi şekilde desteklemektedir?
A) Bilgilerimizin kaynağı akıldır.
B) Bilgi insanın varoluşsal kaygılarına yanıt arar.
C) Doğru bilginin elde edilmesi mümkün değildir..
D) Bilginin doğruluk ölçütü bize sağladığı yarardır.
E) Eleştirel bir zihniyet rehavete kapılmadan her zaman doğruyu aramalıdır.
3. Gazali’ ye göre akıl hakikatin tümünü değil, belli bir
kısmını bilebilmektedir. Hakikatin tümü ise aklı aşan bir
durumdur. Akıl, hakikate değil ama kendi sınırları içerisindeki bilgiye ulaşabilme imkânına sahiptir. Hakikat
hiçbir şekilde aklın kendi kavrayış sınırı ile sınırlandırılabilecek bir şey değildir. Bütün varlığın zemini olan
ontolojik gerçeklik yani hakikat aklı da aştığı için, rasyonel düşünceye kapalıdır.
Buna göre hakikat akıl ilişkisi Gazali’ye göre en
genel anlamda nasıl ifade edilir?
A) Akıl sınırlı bir varlık olduğundan hakikati kavrayamaz.
B) Mutlak bilgiye ulaşmada akıl yeterlidir.
C) Sezgiyle hakikat kavranamaz.
D) Akıl Tanrı’yı bilime aracıdır.
E) Tanrı rasyonel bir varlıktır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Varlık
C) Duyu E) Deney
Hegel’in bu görüşünü aşağıdaki yargılardan hangisi
doğru ifade eder?
A) Her şeyin ölçüsü insandır.
B) Aklını kullanma cesareti göster.
C) Var olmak algılanmış olmaktır.
D) Bütün bildiklerimiz deneyle başlar ama deneyden
çıkmaz.
E) Akılsal olan her şey gerçek; gerçek olan her şey
akılsaldır.
5. Analitik felsefeye göre felsefe; varlık, değer ve Tanrı
üstüne doğruluğu test edilemeyen görüşler öne sürmemelidir. Felsefenin görevi geleneksel felsefenin içeriğinde yer alan sorunların, gerçekliği yansıtmayan bir
dil oyunundan kaynaklandığını göstermektir.
Bu parçaya göre analitik felsefenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan eylemlerinin değerini ortaya koymak
B) Varlığın neliği üzerine bütüncül bir açıklama yapmak
C) Metafizik önermelerin anlamsız olduğunu göstermek
D) Geleneksel felsefe ile çağdaş felsefeyi uzlaştırmak
E) Metafizik öğeleri dil analizleri ile anlamlandırmak
6. Çevremizdeki dünyayı görür, duyar, koklar, dokunuruz.
Böylece duyumlar oluşur. Ancak zihin,duyumları pasif
bir şekilde almaz, onları birer kavram haline dönüştürecek bir faaliyetten geçirir.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bilginin kaynağı akılda bulunur.
B) Duyumlar sezgi aracılığı ile bilgiye dönüştürülür.
C) İnsan zihni, sadece duyumların depolandığı bir yerdir.
D) Zihin, duyu organlarının getirdiği verileri pasif şekilde alır.
E) Duyumlar bilginin verilerine, zihin ise kavramlara
aracılık eder.
TEST
8
12-A
FELSEFE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
7. Husserl’e göre bilmek, fenomenin içindeki özü kavramaktır.Bunun için de ilk yapılması gereken nesnenin
özüne ait olmayan rastlantısal özelliklerin bir kenara
bırakılması yani paranteze alınmasıdır. Ancak varlığın
özüne ait olmayan bilgiler paranteze alındığında özün
bilgisine ulaşılabilir.
9.
J. Locke’a göre gerçekliğin bilgisini deney yoluyla
elde edebiliriz.
H. Bergson’a göre gerçekliğin bilgisi ancak sezgi
yoluyla kavranabilir.
Fenomenolojik bir yöntem olan paranteze almanın
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Bu üç filozofun görüşlerinin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öznel doğruya ulaşmak
B) Aşkın varlığın bilgisine ulaşmak
C) Varlığın özünün bilgisine ulaşmak
D) Varlığın bilgisine ulaşılamayacağını göstermek
E) Nesnelerin duyular aracılığı ile algılanmasını sağlamak
Hume, bu görüşünde aşağıdakilerden hangisini
vurgulamaktadır?
10. Doğru bilgiye insan doğuştan sahiptir. Biz bir şeyi öğrenmeyiz, sadece hatırlarız. Doğru eğitim hatırlamaya
yardımcı olacak ipuçlarını veren eğitimdir.
Bu metin bilginin kaynağı konusunda hangi görüşü
desteklemektedir?
A) Kritisizm
B) Empirizm
C) Pozitivizm
D) Rasyonalizm
E) Fenomenoloji
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Deney, olaylar arasındaki zorunlu bağları kavramanın tek yoludur
B) Duyumlarda neden sonuç bağlantısının kaynağı
olabilecek bir izlenim yoktur.
C) Neden sonuç bağlantısı genel geçer bir ilkedir.
D) Olaylar arasında zorunlu bağlantılar vardır.
E) Akıl ilkeleri, duyu verileri ile ortaya çıkar.
A) Aklın sınırlarını göstermek
B) Bilginin kaynağını araştırmak
C) Bilginin deneye dayandığını göstermek
D) Varlığın bilgisinin imkansız olduğunu savunmak
E) Olgusal olanın bilgisinin elde edilebileceğini savunmak
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Elimizde tuttuğumuz bir cismi bıraktığımızda düştüğünü defalarca görünce, biz de bir alışkanlık duygusu
yerleşir. Bu alışkanlık duygusuyla ard arda gelen olayların birbirinin nedeni olduğunu zannederiz.
Platon’ a göre ideaların mutlak bilgisine akıl yoluyla ulaşabiliriz.
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download