UA ve CBS Teknikleri Yardımıyla İzmir İli Torbalı ve Kemalpaşa

advertisement
Proje adı: UA ve CBS Teknikleri Yardımıyla İzmir İli Torbalı ve Kemalpaşa İlçeleri Örnek Alanında Arazi
Bozulmasının Zamansal ve Konumsal Değişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
AFA Adı
Toprak ve Su Kaynakları
Program Adı
Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu ve
Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Projeyi Destekleyen Kuruluş/lar
-
Proje Yürütücüsü
Kezban ŞAHİN TAYSUN Ziraat Yük. Mühendisi
Yardımcı Araştırmacılar
Dr.Nejat ÖZDEN Ziraat Yük. Mühendisi
Dr.Gülay YILMAZ Ziraat Yük. Mühendisi
C. Oğuz ACAR
Ziraat Yük. Mühendisi
Prof. Dr. Engin NURLU
Peyzaj Yüksek Mimarı
Prof. Dr. Alaettin TAYSUN Ziraat Yüksek Mühendisi
Başlama-Bitiş Tarihleri
2005-2011
Proje Özeti: Araştırmada, İzmir’in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı köylerini içeren örnek alanda arazi
bozulmasının konumsal ve zamansal değişiminin izlenmesi için vejetasyon indeksi ile arazi kullanımındaki
değişim gösterge olarak ele alınmıştır. İkinci aşamada, bu verilerin ışığında belirlenen tarım alanlarındaki ve
orman alanlardaki değişim, arazi bozulması açısından değerlendirilmiş ve bir arazi bozulması modeli
oluşturulmuştur. Bu kapsamda, UA (Uzaktan Algılama) ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) teknikleri ile 20 yıl
öncesine ait (1985) ve güncel uydu görüntüleri (2005) karşılaştırılmıştır. Bu yıllara ait Landsat 5 TM’in 721
birleşik görüntülerinde, UA yazılımı ile En Çok Benzerlik Yöntemi kullanılarak Eğitimli Sınıflandırma yapılmış ve
araştırma alanının arazi kullanım deseni elde edilmiştir. Ayrıca bu yıllara ait Landsat 5TM 453 bileşik (composit)
görüntüler Görüntü Oranlama Yöntemine göre incelenmiş ve arazi kullanım değişim (AKD) katmanı elde
edilmiştir. Bu yıllara ait NDVI haritaları da elde edilmiştir. Görüntü Orantılama yöntemine göre Vejetasyon Indeksi
Değişim (VID) haritası elde edilmiştir. AKD katmanı ve VID katmanı ve diğer yardımcı veri katmanlar Coğrafi
Bilgi Sistemi ortamında Üst Üste Bindirme (Overlay) ve Görsel Yorumlama Tekniği ile sorgulanarak araştırma
alanının Arazi Bozunum (AB) haritası elde edilmiştir.
Araştırma alanında belirlenen Arazi Bozulması; orman bozulması (OB), endüstriyel kaynaklı bozulma (EKB),
endüstriyel yerleşimle kayıplar (EYK) ve nehir bozulması (NB) şeklinde dört sınıfa ayrılmıştır. Araştırma Alanının
(112544 da) %3.5’inde (3642 da) Arazi Bozulması belirlenmiştir. Araştırma alanındaki AB dağılımı: OB %83.39;
NYB %13.94; EKB 1.24, EYK 1.43 olmuştur. Araştırma sonuçları göstermektedir ki uzaktan algılama ortamında
elde edilen Arazi Kullanım Değişim katmanı ve Vejetasyon Indeksi Değişim katmanı arazi bozulması açısından
önemli göstergelerdir. Ancak yardımcı verilerle ve arazi gözlemleri ile mutlaka desteklenmelidir.
Project Title:
Research Area
Research Program
Executive Institute
Supporting Institute/s
Project Leader
Other Researchers
Research Period
Project Summary:
Key words:
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards