Elektrik Mühendisi Çetin KARAKAYA`yı konuk ettik.

advertisement
BÝR KONUK
Bültenimizin 113. Sayýsýnda Þubemizin Üyesi
Elektrik Mühendisi Çetin KARAKAYA’yý konuk ettik.
Bize kýsaca kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
1980 yýlýnda Demirtaþpaþa Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünden
mezun oldum. Ýki yýla yakýn almanca eðitimi aldým. 1982 yýlýnda Yýldýz
Üniversitesi Elektrik Bölümüne girdim, 1986 yýlýnda ayný üniversitenin
Güç Elektroniði kýsmýndan mezun oldum.
Askerlik öncesi TÜGSAÞ Genel Müdürlüðü’nde çalýþtým. Askerlik
sonrasý Coþkunöz Holding bünyesinde çalýþtým, çeþitli görevlerde
bulundum. 2009 yýlýnda Powerled satýþ ve üretimi ile uðraþtýðýmýz
Secol Ltd’i kurduk. Yarý iletken çiplerin paketlenmesi konusunda 2009
yýlýndan beri faaliyet gösteriyoruz. Kosgeb,Tübitak, Avrupa Birliði 7.
çerçeve programý kapsamýnda çeþitli projeler yürüttük ve yürütüyoruz.
Secol markasý ile powerled paketleyip satýyoruz. Aydýnlatmaya yönelik
ürünler satýþ portföyümüzde yer alýyor. Ayrýca RFÝD etiketler vb çipleri
paketliyoruz. Çip paketleme konusunda uluslararasý düzeyde deneyime
sahip olduk. hedeflerimiz arasýnda yarý iletken fabrikasyonu ve yarý
iletken malzeme büyütme konularý var.
Led teknolojilerinin dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini deðerlendirir
misiniz?
2005 yýlýndan itibaren led teknolojisi hýzla geliþmeye baþlamýþtýr. Hem
arge hem de endüstrileþme alanýnda bu teknolojiye Amerika ve
uzakdoðuda önemli yatýrýmlar yapýlmýþtýr. Yapýlan yatýrýmlar meyvesini
vermiþ olup birçok ürün pazarda satýlmaya baþlamýþtýr. Aydýnlatma,
iþaretleme, bitki büyütme, hijyen sahalarýnda led teknolojileri önemli
kullaným ve pazar bulmaktadýr. Bu zaman zarfýnda Türkiye’de ciddi
bir çalýþma yapýlmamýþ yine üniversitelerdeki birkaç kiþinin gayreti ile
bazý çalýþmalar ortaya çýkmýþ, bu çalýþmalar ciddi endüstriyel ürüne
dönüþmemiþtir. Devlet yöneticileri ithalatdan gelecek vergi gelirinin
cazibesi ile ülkemizin pazar olmasýna izin vermiþtir. Tahmini 50 milyar
dolarlýk bir Türkiye pazarýný yabancýlarýn hizmetine sunmuþlardýr.
Önümüzdeki 20 yýl içinde saðlýklý aydýnlatma konusunda ilerleme
48
18
saðlanacak Led aydýnlatmanýn bina mimarisine de etkileri olacaktýr.
Led’le bitki büyütme konusuda artan dünya nüfusunun yiyecek ihtiyacýný
karþýlamada ve yiyeceklerdeki zararlý maddelerin azaltýmý konusunda
katkýlarý olacaktýr. Bu teknolojide bitki tohumuna büyüme için ihtiyacý
olan su ve mineraller ile ýþýk kontrollü verilerek daha saðlýklý ve verimli
büyümesi saðlanmaktadýr. Hijyen sahasýnda zararlý bakterilerin
öldürülmesi için kullanýlmaktadýr.
Ýþ dýþýndaki zamanýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Buraspor’u takip ediyorum. Okumayý severim, Orhan PAMUK en
sevdiðim yazardýr.
Yenilenebilir enerji konusundaki geliþmeleri deðerlendirebilir
misiniz?
Fosil yakýt kullanýmýnýn derhal durdurulup yeni nesil enerji kaynaklarýna
yatýrým yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Nükleer santral yapýmýna
harcanan paranýn sadece kayýp ve bizim vergilerimizden çalýnan
meblað olduðunu düþünüyorum. Elektrik daðýtým þirketlerine bu
aþamada yenilenebilir enerji için teþvik verilmeli. 2020 yýlýna kadar
enerjimizin %35’ inin yenilenebilir kaynaklardan saðlanmasý hedefi ve
iþ planý ortaya konulmalý, % 20 lik enerji tasarrufu hedefimiz olmalýdýr.
Emo Bursa Þubesi çalýþmalarý hakkýndaki görüþleriniz nelerdir?
Çalýþmalara katýlmaya uðraþýyorum. Katký koymayý gerekli ve önemli
buluyorum.Tüm Mühendis arkadaþlarýn, EMO çatýsý altýnda ve
denetiminde meslek hayatýný devam ettirmesi gerektiðini düþünüyorum.
Mesleki standartlarý oluþturmada odaca söz sahibi olmamýz gerektiðini,
tüm elektrik tesislerinin denetiminin oda da olmasý gerektiðini
düþünüyorum.
EMO denetiminin teknik anlamda en yüksek kaliteyi ve insan güvenliðini
temsil etmesini istiyorum.
Download