Sayxn üyemiz, Milliyetçi Cephe`nin iki yıldır dayattığı

advertisement
Sayxn üyemiz,
Milliyetçi Cephe'nin iki yıldır dayattığı olağandışı uy
gulamalar, " erken " seeiroe yönelindiği şu günlerde de
sürdürülüyor. Dışa bağımlı egemen güçler, normal seçim
dönemine birkaç ay kala "erken" seçim, istediler. Faşizmi
kurumsal bir olgu olarak değil, salt bir asayiş sorunu
gibi görenler de1 koşulsuz desteklediler. Hem de demokra
si düşmanı MC yi uzaklaştırma fırsatı yakalanmışken.
Şimdi alabildiğine yoğunlaştırılan terör ortamında se
çimlere gidiliyor. Bedelini yine emekçi kitleler, demok
ratik güçler ödüyor* • .; ••"••••••.'.. ",,"'•:•'. ,•".': • •
Seçimlerin teMelli bir değişiklik getirmeyeceği, emper
yalizme bağımlı kılınan ülkemizde hiçbir temel sorunun,
bu yapı kırılmadıkça çözülemeyeceği gerçektir. Seçim
sonrasında ortaya nasıl bir bileşim çıkarsa çıksın, an
tifaçist antiemperyalist mücadelenin kaynaklandığı nes
nel koşullar ortadan kalkmayacaktır. Bu mücadele daha da
güçlendirilerek sürdürülmek zorundadır. ; NeSnel durumun
ve mücadele gereğinin bilincinde olan demokratik güçler, .
bu nedenle, seçimlerin kurtuluş olmadığını vurgulamayı
görev saymaktadırlar.
öte yandan seçimlerin özel bir anlam}, ye önemi vardır.
Politikleşme sürecinde dinamik noktalar oluştururlar.
Böyle dönemlerde hak ve. özgürlükler, ..emekçi kitlelerin
yaşamsal sorunları daha fazla ve yaygın dile gelir, ser
gilenir) sınıfsal karşıtlıklara dayalı tartışma ve hare
ketlere duyarlılık artar. Kitlelerin kendi çıkarları
doğrultuşunda örgütlenme eğilimleri belirginleşir. Kuş
kusuz bütün bunlar, işçi ve emekçilerin gerçek kurtulu
şunu hedefleyen kendi politik örgütlenmeleri çerçevesin
de gelişir ve geliştirilir. ._•) /.•;•••;• •..•'.•• '•'•
Baskı ve zulme yılmadan göftts geren, direnen emekçi hal
kın bir parçası olarak teknik elemanlar, işte bu nedenle
bağımsızlık ve demokrasi mübadelesi somutunda talep ve
önerilerini ön plana çıkarıyorlar. Giderek sulandırılma
eğilimlerine karşı, grevli, toplu sözleşmeli sendikal
hakları bütünlük içinde savunuyorlar» kısa vadeli ekono
mik İştşekjesiiii'••bm^İüeİİTpâklaa!İ• Ahayaslai ve yasalardaki
tü»^^ antİSeıftOkrştiJe=*adıi6lerin kaldırılmasını^ siyasal
öırgütlere girme hakkttıın tanınmasını istiyorlar) emper
yalist örgütlere karşı çıkıyor, can güvenliğinin sağlan
masını talep ediyorlar) ekonomik ve demokratik taleple
rinin yanısıra, uzmanlık konularındankalkarak yurt so
runlarmın kısa ve uzun vadeli çözümüne ilişkin öneri ve
:
:
;
g ö r n ş i e x i j i i y & e i i y o r i a t ; "• . •••^"•.~
.'•
Tüm demokratik güçlerle birlikte teknik elemanlar, em
peryalizme ve faşizme karşı verilen uzun soluklu bu mü
cadelede taleplerinden vazgeçmeyecek, ödün vermeyecek
lerdir.
Saygılarımızla.
YÖNETİM KURULU
ELEKTRİK MÜHENDÎSLÎĞt 244
159
o."?
Download