ÖABT - Coğrafya Hocam

advertisement
12.07.2015 tarihli KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
COĞRAFYA Sınavında;
1-2. sorudaki şekilde izohips Aralıkları 50’şer metrede bir verilmiştir. Dolayısıyla K noktası 950 metre değil,
900 m olmalıdır. Cevap B (950-1000-900-1050) doğru değildir. Çünkü izohips Aralıkları 50 m’de bir doğru
sayıldığında; K içi okla da gösterilen bir karstik çanaktır, L bir tepe yamacıdır, M içi okla gösterilen karstik
bir çanaktır ve N ise bir tepedir. Doğru cevap: C (900-1000-850-1050) olmalıdır.
2-7.Soruda Cevap B (I-Nubbin, II-Playa) olarak verilmiştir. Sorunun cevabı ilk başta doğru gibi görülmekle
birlikte, eğer cevaplardan herhangi birinde, I-İnselberg=Adatepe=Şahit tepe, II-Playa olarak verilseydi, cevap
doğru olabilirdi. Ancak sorunun kökü doğru değildir. Erinç’e göre İnselberg’ler maddesinde: “Kuzey
Amerika’nın kurak güneybatı bölgelerinde de pediment karakterindeki aşınım düzlükleri üzerinde
(inselber’lere) benzer şekilli tek tepeler topoğrafyanın karakteristik bir unsurunu oluştururlar ve nubbin adı
altında tanınırlar. Kaynak: Sırrı Erinç. 2001. Jeomorfoloji II (Güncelleştirenler A.Ertek ve C.Güneysu), Der
Yay. Sayfa: 72, Paragraf: 2-3, İstanbul.)” Bu nedenlerle soru kökü “Yukarıda Kuzey Amerika’da Kurak ve
Yarıkurak Bölgelerde oluşan …) diye başlamalıydı. Nubbin Kuzey Amerika’ya has verilmiş bir isimdir. Bu
haliyle doğru cevap yoktur, soru iptal edilmelidir.
Ayrıca blok diyagramın aynısı göre Prof. Dr. M.Yıldız Hoşgören’in “Jeomorfolojinin Ana Çizgileri 2” adlı
kitabında sayfa 13 te 1.seçenek “inselberg”,2.seçenek ise “bataklık”olarak vurgulanmıştır.
3-10.soruda “tüf”piroklastik maddelerin dışında tutulmuştur. Ancak tüf de dâhil olmak üzere tüm seçenekler
çeşitli kaynaklarda piroklastik madde olarak ele alınmıştır. Bkz: İzbırak R. Yer Bilimleri Bilgileri,
MEB,1991,Ankara. Bu nedenle soruda doğru cevap olmayıp farklı kaynaklara göre farklı bilgiler içerdiğinden
soru iptal edilmelidir.
4- 18. Soru olan “Demografik geçiş dönemleri – Özellik karşılaştırmaları” sorusu birebir Prof. Dr. Nazmiye
ÖZGÜÇ ve Prof. Dr. Erol TÜMERTEKİN’in “BEŞERİ COĞRAFYA/İNSAN.KÜLTÜR.MEKAN” kitabı
sayfa 220 den alıntıdır; ancak verilen terimler yanlış kullanılmıştır. Kaynakta “Durağanlık Dönemi” olarak
geçen kavramları ÖSYM “Doğurganlık Dönemi” olarak kullanmış ve kavramlar biribirlerinin yerine
kullanılamamaktadır. Bu nedenle soru iptal edilmelidir.
5-24.soruda verilen doğru cevap D-Tenör’dür. Ancak, rezerv ve tenör (Atalay’a göre; tenör: Bileşik içerisinde
bulunan maddenin miktarıdır. Kaynak: İbrahim Atalay 2005. Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, s.165,
İzmir.) ile teknik düzey maden yataklarının işletilmesinin olmassa olmazıdır. Cevap D doğru değildir. Geriye
işletme maliyeti ve iklim kalmaktadır. Bunlar da yanlış cevaplardır. Tenörü çok az da olsa maden yatağı
işletilir mantığı ise çok terstir. Bu soruda doğru cevap yoktur. Eğer kesin bir cevap olacaksa da cevap “E”
şıkkı olmalıdır.
5-25.soruda
“nohut” monokültür tarım ürünleri dışında tutularak doğru cevap olarak verilmiştir. Ancak
bilimsel makalelerde nohut monokültür tarıma dâhildir. (Bkz; Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,2013,cilt
27,sayı 2,115-122.) Bu nedenle soruda doğru cevap olmayıp soru iptal edilmelidir.
7-26.soruda iyonosfer ile ilgili bilgilerden 2. öncül “Azot ve su buharı açısından fakirdir “ifadesi yanlış bir
bilgidir. Doğru olan ise “iyonosfer katında artık molekül halinde azot, oksijen ve su buharı gibi ağır gazlara
rastlanmaz” olmalıdır. (Prof.Dr.O.Erol,Genel Klimatoloji,sf.21,Çantay Kitabevi,2010) Bu sebeple doğru
cevap yalnız I olmalıdır fakat şıklarda öncül olmadığı için soru iptal edilmelidir.
8-29.soruda Richter ölçeğinin depremin büyüklüğünü ölçtüğü doğru kabul edilmiştir. Ancak MEB 9.SINIF
DERS KİTABINDA” depremin şiddetini ölçtüğü” bilgisi verilmiştir. Ayrıca ’Yıldız HOŞGÖREN’İN
“Coğrafya Terimleri Sözlüğü” kitabında da aynı ifade yer almaktadır. Soru ne kadar doğru olsa bile bilimsel
kaynaklarda ve MEB kaynaklarında farklı bilgiler mevcut ise ve bu da sorunun geçerliliğini düşürüyorsa soru
güvenilir olmaktan çıkmıştır ve ölçme işleminde kullanılmaz. Bu nedenle iki cevaplı bir soru olamayacağı için
soru iptal edilmelidir.
9-33.soruda
“E-Yazın bölgesel basınç gradyanının zayıf olması”, doğru cevap olarak verilmesine rağmen
cevap doğru değildir. Cevap yoruma açıktır. Cevapların içinde doğru şık yoktur. En yakın cevap “Kışın
Sibirya Yüksek Basıncının etkili olması” D olmasına rağmen; orada da sıcaklık farkı yoktur. Birbirini
tamamlayarak zorlamayla C ve D şıkları birlikte doğru olabilir. Bu nedenle doğru cevap yoktur ve soru iptal
edilmelidir.
10-
50.soruda seçenekler birbiriyle çelişmektedir. Zıtlıkları oluşturan öncüllerden oluşan bir soru
geçerliliğini yitirmiştir ve iptal edilmelidir...
Hazırlayanlar;
Mehmet ATABAY
Bektaş ARU
Özge CENGİZ
Aslan COĞRAFYACI
Download