30 eylül 2012 ara hesap dönemine ait bağımsız

advertisement
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE
MALİ ORTAKLIKLARI
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU,
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I. Ana ortaklık Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi
II. Ana ortaklık Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
III. Ana ortaklık bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa
bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
IV. Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
V. Ana ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
1
1
3
4
4
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Konsolide bilanço
Konsolide nazım hesaplar tablosu
Konsolide gelir tablosu
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo
Konsolide özkaynak değişim tablosu
Konsolide nakit akış tablosu
5
7
8
9
10
12
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
13
13
14
15
16
16
16
19
19
19
19
20
21
21
22
22
23
24
25
25
25
26
26
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Konsolide Bazda Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar
27
31
32
34
38
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
II.
III.
IV.
V.
Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar
44
54
60
61
66
ALTINCI BÖLÜM
Sınırılı Denetim Raporu
I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
67
67
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
Ana Ortaklık Banka’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana
Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi
Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi (“Banka” veya “TEB”), Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. ünvanı
altında 1927 yılında Kocaeli’de kurulmuş mahalli bir banka iken, 1982 yılında Çolakoğlu Grubu
tarafından satın alınmış ve ünvanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olarak değiştirilerek merkezi İstanbul’a
alınmıştır. 10 Şubat 2005 tarihinde TEB’in ana ortağı olan TEB Holding A.Ş. hisselerinin %50’si BNP
Paribas’a devredilmiştir. Devir sonucunda BNPP TEB’de %42.125 oranında dolaylı pay sahibi olmuştur.
2009 yılında BNP Paribas Grubunun Fortis Bank Belçika ve Fortis Bank Lüksemburg’u sırasıyla %75 ve
%66 hissesini alması sonucunda BNP Paribas Grubu Fortis Bank Türkiye’nin büyük ortağı haline
gelmiştir. TEB’in dolaylı çoğunluk hissedarları BNP Paribas ve Çolakoğlu Grubu, TEB ile Fortis Bank’ın
TEB markası altında birleşmesi konusunda mutabakata varmış ve düzenleyici otoritelerden gerekli
izinlerin alınmasını müteakip 14 Şubat 2011’de iki bankanın yasal birleşmesi gerçekleşmiştir. Bu süreçle
ilgili gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.
II.
Ana Ortaklık Banka’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı
Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl
İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 10 Şubat 2011 tarihli izninin 12 Şubat
2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul
Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak,
alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Ana Ortaklık Banka’ya devri yoluyla iki
bankanın birleşmesi gerçekleşmiştir. Birleşme dolayısıyla Ana Ortaklık Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı
1,400,000 TL’den 2,204,390 TL’ye, 1,100,000 TL’lik çıkarılmış sermayesi de 1,104,390 TL artışla
2,204,390 TL’ye yükseltilmiştir.
Birleşme dolayısıyla ihraç edilen nama yazılı paylar, birleşme nedeniyle infisah eden Fortis Bank
A.Ş.’nin ortaklarına mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmış olup, Fortis Bank A.Ş. pay
sahiplerine, 1 TL nominal değerdeki her bir payı karşılığında 1.0518 adet nama yazılı Türk Ekonomi
Bankası A.Ş. (“Banka”) payı verilmiştir.
Birleşme sonucunda Fortis Bank SA/NV, TEB sermayesine %47.15 oranında ortak olmuş, Fortis Bank
SA/NV’deki %75 oranındaki ortaklık payı ve TEB’in birleşme sonrası %42.043’üne sahip olan TEB Mali
Yatırımlar A.Ş.’deki %50’lik ortaklık payı ile BNP Paribas SA’nın TEB’deki dolaylı ortaklık payı
%51.086’ya yükselmiştir.
3 Haziran 2010 tarihli ve bunu takiben yapılan özel durum açıklamalarında da bildirildiği üzere; BNP
Paribas Grubu ile Çolakoğlu Grubu arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, düzenleyici kurumlardan
gerekli izinlerin alınmasına da bağlı olarak, birleşme sonrasında TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin TEB’de
çoğunluk hissedar olmaya devam etmesi ve Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu’nun her birinin TEB
Mali Yatırımlar A.Ş.’de %50 hisse oranına sahip olmasını sağlayacak şekilde yapılandırma çalışmaları
yapılmıştır. Bu doğrultuda, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin sermaye artırımı ve sonrasında çeşitli
oranlardaki hisse devirleri nihayetinde Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubunun %50-%50 oranında
ortaklıklarını sürdüreceği TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin TEB sermayesindeki ortaklık payının %55
düzeyine yükselmesi hedeflenmiştir.
Bu çerçevede, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'nin 25 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel
kurulunda Şirket’in ticaret unvanının "TEB Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine, sermayesinin 500,000
TL'den 590,863 TL'ye arttırılarak 90,863,380 adet hisse çıkarılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu sermaye artırımı ile ilgili olarak, TEB Holding A.Ş.'nin hissedarlarından BNP Paribas Fortis
Yatırımlar Holding A.Ş. toplam 88,423,113 adet hisse taahhüt etmiş, böylece BNP Paribas Fortis
Yatırımlar Holding A.Ş.'nin TEB Holding A.Ş.'deki ortaklık payı %50.00'den %57.28'e ulaşmıştır.
1
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Ana Ortaklık Banka’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı
Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl
İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama(devamı)
Ayrıca, yukarıdaki işlemler sonrasında, Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu'nun her birinin TEB
Holding A.Ş.'de %50 hisse oranına sahip olması amacıyla; BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding
A.Ş.'nin elinde bulunan %7.28'lik TEB Holding A.Ş. hisseleri 31 Mart 2011 tarihinde Çolakoğlu
Grubu'nun sahibi olduğu Galata Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. Söz konusu devir işlemi
sonucunda Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu'nun her biri TEB Holding A.Ş.'de, birleşme
öncesinde olduğu gibi, %50 hissedarlık oranına sahip olmuştur.
30 Mart 2011 tarihinde BDDK ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) izinleri çerçevesinde, Fortis Bank
SA/NV'nin elinde bulunan %12.72'lik TEB hisseleri ve Çolakoğlu Grubu'nun elinde bulunan %0.24'lük
TEB hisseleri toplam 616,935 TL bedel karşılığında TEB Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. Söz konusu
devir işlemleri sonucunda TEB Holding A.Ş.'nin TEB'deki doğrudan hissedarlık oranı %42.04'ten %55'e
yükselmiştir.
Fortis Bank SA/NV'nin elinde bulunan, 448,512 TL nominal değerdeki %20.35'lik TEB hisseleri toplam
865,440 TL bedel karşılığında BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.'ye ve yine Fortis Bank SA/NV'nin elinde
bulunan 310,480 TL nominal değerdeki %14.08'lik TEB hisseleri toplam 670,636 TL bedel karşılığında
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.
Böylece daha önce TEB'de ortaklığı bulunmayan BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. %20.35 oranında BNPP
Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. ise %14.05 oranında TEB’de doğrudan ortak olmuştur.
SPK’nın 27 Mayıs 2011 tarih ve 16/475 sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında, Türk Ekonomi
Bankası A.Ş.'nin beheri 1 TL nominal değerli 227,730,437.91 paylarının, SPK'nın Seri:IV, No:44 "Çağrı
Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin zorunlu çağrıya ilişkin hükümleri
çerçevesinde BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. ve BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından
2.21 TL fiyat ile satın alınması için halka çağrıda bulunulmasına 2 Haziran 2011 tarihinde başlanılmıştır.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılan çağrı işlemi 17 Haziran 2011 Cuma günü saat
17:00'de sona ermiştir.
a) Çağrı öncesi toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı :
-BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 310,480 TL (%14.085)
-BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.
448,512 TL (%20.346)
b) Çağrı sonrası toplam nominal tutarı ve sermaye oranı:
-BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 376,584 TL (%17.083)
-BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.
514,616 TL (%23.345)
30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye aşağıda belirtilmiştir:
30 Eylül 2012
Tarihi İtibarıyla
Ödenmiş
Sermaye
%
1,212,414
55.00
514,616
23.34
376,584
17.08
99,556
4.52
1,220
0.06
2,204,390
100.00
Hissedarların Adı
TEB Holding A.Ş.
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.
Halka arz edilmiş tutar
Diğer hissedarlar toplamı
31 Aralık 2011
Tarihi İtibarıyla
Ödenmiş
Sermaye
%
1,212,414
55.00
514,616
23.34
376,584
17.08
99,556
4.52
1,220
0.06
2,204,390
100.00
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın ödenmiş sermayesi birim pay nominal değeri 1.00
TL (Tam TL) olan 2,204,390,000 adet hisseden oluşmaktadır.
2
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Ana Ortaklık Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri
ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Bankada Sahip Oldukları Paylara ve
Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar
Adı Soyadı
Yönetim Kurulu;
Yavuz Canevi
Dr.Akın Akbaygil
Jean-Milan Charles Dominique
Givadinovitch
Jean Paul Sabet
Yves Paul Henri Martrenchar
Ayşe Aşardağ
Varol Civil
Sabri Davaz
Alain Georges Auguste Fonteneau
Jean Yves Fillon
Genel Müdür Yardımcıları;
Mustafa Aşkın Dolaştır
Gökhan Mendi
Levent Çelebioğlu
Dr. Nilsen Altıntaş
Nuri Tuncalı
Saniye Telci
Turgut Boz
Ümit Leblebici
Melis Coşan Baban
Osman Durmuş
Gökhan Özdil
Başar Ordukaya
Arnaud Denis Jean Sebastien Tellier
Mehmet Ali Cer
Akil Özçay
Kubilay Güler (*)
Sorumluluk Alanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür ve Görevli Üye
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşler Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
KOBİ Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Merkezi ve Tüzel Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Aktif Pasif Yönetimi ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Hukuk Baş Müşaviri, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Bireysel ve İşletme Kredilerinden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Kurumsal Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Büyük Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Piyasalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Bankacılık Operasyonlar ve Destek Hizmetleri Grubundan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanları;
Didier Albert Nicole Van Hecke (**) Grup Risk Yönetimi Başkanı
Teftiş Kurulu ve Denetçiler;
Hakan Tıraşın (***)
Esra Peri Aydoğan
Cihat Madanoğlu
Teftiş Kurulu Başkanı
Denetçi
Denetçi
(*)
Kubilay Güler, 23 Ekim 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Bankacılık Operasyonlar ve Destek Hizmetleri Grubundan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
(**)
Didier Albert Nicole Van Hecke, Grup Risk Yönetimi Başkanı olup Genel Müdür Yardımcısı statüsündedir.
(***) Hakan Tıraşın, Teftiş Kurulu Başkanı olup Genel Müdür Yardımcısı statüsündedir.
Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Ana Ortaklık
Banka’da sahip oldukları paylar çok önemsiz seviyededir.
3
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Ana Ortaklık Banka’da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Ad Soyad /Ticari Unvanı
TEB Holding A.Ş.
BNP Yatırımlar Holding A.Ş.
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.
Pay
Tutarları
1,212,414
514,616
376,584
Pay
Oranları
%55.00
%23.34
%17.08
Ödenmiş
Paylar
1,212,414
514,616
376,584
Ödenmemiş
Paylar
-
Ana Ortaklık Banka’nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay
sahibi şirket TEB Holding A.Ş.’dir. TEB Holding A.Ş. bir Çolakoğlu ve BNP Paribas Şirketler Grubu
üyesidir. TEB Holding A.Ş.’nin %50 hissesi BNP Paribas, diğer %50 hissesi ise Çolakoğlu Grubu
tarafından kontrol edilmektedir. 25 Ekim 2010 tarihi itibarıyla BNP Paribas S.A. sahibi bulunduğu TEB
Holding A.Ş.’deki %50 hissesini BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’ye devretmiştir. BNP
Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., %75’i BNP Paribas S.A.’nın %25’i Belçika Devleti’nin olan
Fortis Bank SA/NV tarafından kontrol edilmektedir. BNP Yatırımlar Holding A.Ş. ise %100 hisse ile
BNP Paribas S.A. tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas S.A. içindeki Belçika Devleti sahipliği
%10.7’dir.
V.
Ana Ortaklık Banka’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi
Ana Ortaklık Banka'nın faaliyet alanı, kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılığın yanı sıra proje
finansmanı, fon yönetimi ve saklama hizmetleri işlemlerini kapsamaktadır. Ana Ortaklık Banka normal
bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,
Zurich Sigorta A.Ş., Cardif Hayat Sigorta A.Ş. adına şubeleri aracılığı ile acentelik faaliyetleri de
yürütmektedir. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın yurt içinde 506 şubesi ve yurt
dışında 4 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 503 yurt içi, 4 yurt dışı şube).
4
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Konsolide Bilanço
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
Konsolide Gelir Tablosu
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Tablo
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
Konsolide Nakit Akış Tablosu
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
30.09.2012
Dipnot
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ
ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(14)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
TP
YP
1,281,676
1,272,278
1,272,278
1,153,276
119,002
259,013
580,566
580,566
3,921,580
21,619
3,897,053
2,908
23,688,176
23,431,156
74,923
23,356,233
738,964
481,944
622,262
-
3,973,462
98,823
98,823
10,499
88,324
751,760
60,072
5,097
54,975
6,533,537
6,527,642
26,205
6,501,437
41,987
36,092
255,909
20,163
20,163
-
5
5
5
22,319
5,597
16,722
219,547
438,248
421,124
17,124
117,602
3,582
114,020
203
203
7,986
766
766
4,128
1,504
2,624
5
5
5
22,522
5,800
16,722
227,533
439,014
421,124
17,890
121,730
5,086
116,644
5
5
5
22,787
9,524
13,263
255,711
440,358
421,124
19,234
71,555
561
70,994
13
13
8,600
899
899
2,581
2,581
5
5
5
22,800
9,537
13,263
264,311
441,257
421,124
20,133
74,136
561
73,575
TP
63,116
63,116
489,349
222,337
63,116
63,116
711,686
67,049
67,049
559,786
98,976
67,049
67,049
658,762
5,255,138 1,500,361
1,371,101
860,882
1,371,101
860,882
1,163,775
596,824
207,326
264,058
1,010,773
152,232
580,566
523,574
12,599
580,566
510,975
3,981,652 4,103,629
26,716
19,619
3,952,028 4,082,934
2,908
1,076
30,221,713 20,511,045
29,958,798 20,302,264
101,128
113,800
29,857,670 20,188,464
780,951
726,299
518,036
517,518
878,171
516,926
20,163
20,163
-
YP
Toplam
2,517,896 4,018,257
415,909 1,276,791
415,909 1,276,791
357,553
954,377
58,356
322,414
453,606
605,838
523,574
12,599
510,975
594,316 4,697,945
4,318
23,937
582,630 4,665,564
7,368
8,444
6,452,442 26,963,487
6,446,621 26,748,885
75,319
189,119
6,371,302 26,559,766
29,379
755,678
23,558
541,076
302,085
819,011
21,224
21,224
21,224
21,224
-
(13)
32,975,737 11,929,146
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5
Toplam
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2011
44,904,883 29,585,900 10,868,547 40,454,447
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO – PASİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
30.09.2012
Dipnot
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
MEVDUAT
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
14.1
Satış Amaçlı
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş Sermaye
16.2
Sermaye Yedekleri
16.2.1
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.2.2
Hisse Senedi İptal Kârları
16.2.3
Menkul Değerler Değerleme Farkları
16.2.4
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.5
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
16.2.8
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.9
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
Yasal Yedekler
16.3.2
Statü Yedekleri
16.3.3
Olağanüstü Yedekler
16.3.4
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
16.4.2
Dönem Net Kâr/Zararı
16.5
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TP
YP
19,467,238
843,669
18,623,569
184,389
1,056,278
34,145
1,000
33,145
493,529
396,768
96,761
825,753
477,073
2,738
174,917
32,513
142,404
592,350
368,855
200
132,525
90,770
147,974
147,974
-
9,694,585
285,581
9,409,004
70,277
5,384,296
390,678
1,394
2,028
8,559
7,360
721
478
642
642
-
4,691,291
2,204,390
749,100
2,565
12,146
101,391
-
1,028,535
176,214
4,563
4,563
-
1,028,535
4,867,505
2,204,390
753,663
2,565
16,709
101,391
-
4,314,992
2,204,390
684,228
2,565
(94,021)
100,483
-
712,346
115,786
(11,466)
(11,466)
-
712,346
4,430,778
2,204,390
672,762
2,565
(105,487)
100,483
-
527
(37,698)
-
527
(37,698)
527
4,505
-
527
4,505
670,169
1,344,811
143,555
1,111,376
89,880
385,967
9,497
376,470
7,023
171,651
171,651
-
670,169
1,516,462
143,555
1,283,027
89,880
385,967
9,497
376,470
7,023
670,169
1,179,294
130,033
945,641
103,620
234,061
9,497
224,564
13,019
127,252
127,252
-
670,169
1,306,546
130,033
1,072,893
103,620
234,061
9,497
224,564
13,019
28,147,675 16,757,208
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
6
Toplam
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2011
TP
29,161,823 14,799,179
1,129,250
569,023
28,032,573 14,230,156
254,666
157,708
6,440,574 2,853,408
34,145 1,104,748
1,000
33,145 1,104,748
493,529
249,107
396,768
249,107
96,761
1,216,431
774,717
478,467
622,004
4,766
4,259
174,917
50,447
32,513
23,398
142,404
27,049
600,909
496,852
376,215
266,177
200
2,663
133,246
125,025
91,248
102,987
148,616
104,811
148,616
104,811
-
YP
Toplam
9,298,271 24,097,450
264,370
833,393
9,033,901 23,264,057
116,091
273,799
4,596,346 7,449,754
- 1,104,748
- 1,104,748
249,107
249,107
66,939
841,656
2,884
624,888
2,251
6,510
8
8
9
9
1
1
50,447
23,398
27,049
10,256
507,108
7,232
273,409
2,663
2,278
127,303
746
103,733
1,037
105,848
1,037
105,848
-
44,904,883 25,532,232 14,922,215 40,454,447
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
30.09.2012
Dipnot
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
30,772,078
3,938,408
3,308,219
125,200
269,294
2,913,725
3,240
3,240
620,650
6,299
7,739,802
7,739,802
4,579
4,000
2,745,396
1,911,528
10,982
2,890,004
4,725
168,588
19,093,868
3,947,758
756,439
3,191,319
15,146,110
2,008,141
1,047,334
960,807
3,981,130
1,068,452
2,612,678
150,000
150,000
9,155,071
3,743,095
5,211,976
100,000
100,000
1,768
92,511,041
15,585,574
2,438,615
4,890,924
7,879,685
375,401
850
99
76,793,546
1,199,330
41,668,029
23,248
29,147,618
4,755,321
131,921
123,283,119
YP
36,957,053
5,944,960
2,848,821
49,281
89,357
2,710,183
814,140
801,818
12,322
1,593,885
956,542
637,343
340,273
347,841
993,023
993,023
932,401
89
60,533
30,019,070
754,339
754,339
29,264,731
5,878,357
2,891,899
2,986,458
10,464,754
5,075,593
3,560,725
914,218
914,218
12,921,620
7,090,324
5,681,318
74,989
74,989
20,847,810
1,957,232
182
283,351
747,702
93,826
832,171
18,859,216
36,971
11,611,353
162,533
6,077,724
970,635
31,362
57,804,863
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7
TOPLAM
67,729,131
9,883,368
6,157,040
174,481
358,651
5,623,908
814,140
801,818
12,322
1,597,125
959,782
637,343
960,923
354,140
8,732,825
8,732,825
936,980
4,000
2,745,485
1,911,528
10,982
2,890,004
4,725
229,121
49,112,938
4,702,097
1,510,778
3,191,319
44,410,841
7,886,498
3,939,233
3,947,265
14,445,884
6,144,045
6,173,403
1,064,218
1,064,218
22,076,691
10,833,419
10,893,294
174,989
174,989
1,768
113,358,851
17,542,806
2,438,797
5,174,275
8,627,387
469,227
833,021
99
95,652,762
1,236,301
53,279,382
185,781
35,225,342
5,725,956
163,283
181,087,982
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2011
TP
23,399,719
3,443,715
2,994,478
149,521
231,520
2,613,437
447,251
1,986
6,645,551
6,645,551
157,738
4,000
2,284,108
1,455,318
10,380
2,661,586
7,608
64,813
13,310,453
2,025,490
106,780
1,918,710
11,284,963
1,583,321
480,076
1,103,245
3,896,066
1,582,082
1,913,984
200,000
200,000
5,805,576
2,227,449
3,368,127
110,000
100,000
86,276,517
16,402,569
2,064,803
7,021,897
6,991,767
323,682
321
99
69,742,283
2,358,907
37,625,367
11,732
25,335,727
4,410,550
131,665
109,676,236
YP
27,196,827
4,928,178
2,615,011
47,724
98,260
2,469,027
342,297
148,980
193,317
1,578,340
1,077,679
500,661
309,354
83,176
1,563,069
1,563,069
1,461,274
110
101,685
20,705,580
54,778
54,778
20,650,802
3,063,986
1,836,452
1,227,534
8,380,897
3,759,774
3,401,573
609,775
609,775
9,205,919
5,121,384
3,895,421
94,557
94,557
22,413,492
1,447,233
419
321,785
738,754
132,614
253,661
20,935,121
44,266
13,099,850
342,758
6,590,324
857,923
31,138
49,610,319
TOPLAM
50,596,546
8,371,893
5,609,489
197,245
329,780
5,082,464
342,297
148,980
193,317
1,578,340
1,077,679
500,661
756,605
85,162
8,208,620
8,208,620
1,619,012
4,000
2,284,218
1,455,318
10,380
2,661,586
7,608
166,498
34,016,033
2,080,268
161,558
1,918,710
31,935,765
4,647,307
2,316,528
2,330,779
12,276,963
5,341,856
5,315,557
809,775
809,775
15,011,495
7,348,833
7,263,548
204,557
194,557
108,690,009
17,849,802
2,065,222
7,343,682
7,730,521
456,296
253,982
99
90,677,404
2,403,173
50,725,217
354,490
31,926,051
5,268,473
162,803
159,286,555
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kâr / Zarar
(1)
(9)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Bağımsız Sınırlı
Bağımsız
Denetimden Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Cari Dönem
Önceki Dönem
01.01-30.09.2012
01.01-30.09.2011
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.07-30.09.2011
3,067,594
2,633,138
9,105
40,653
309,485
48,857
259,794
834
75,213
1,680,881
1,340,241
262,497
40,237
26,735
11,171
1,386,713
410,443
669,199
69,230
599,969
258,756
944
257,812
903
(61,564)
21,749
(445,376)
362,063
77,821
1,814,316
196,896
1,119,166
498,254
2,120,735
1,740,644
8,502
213
325,344
79,544
242,548
3,252
46,032
1,102,988
738,424
261,493
78,434
4,703
19,934
1,017,747
278,902
442,222
50,148
392,074
163,320
748
162,572
433
(24,508)
28,743
129,541
(182,792)
81,499
1,354,073
92,851
1,065,029
196,193
1,063,285
921,884
2,745
23,643
86,695
19,074
67,342
279
28,318
591,259
492,657
77,366
7,648
10,207
3,381
472,026
144,891
231,829
24,425
207,404
86,938
279
86,659
5
(7,241)
17,270
(125,661)
101,150
18,982
628,663
82,420
364,630
181,613
867,878
709,198
3,198
38
136,218
45,047
90,891
280
19,226
464,761
328,448
101,968
33,108
4,703
(3,466)
403,117
97,444
161,036
16,670
144,366
63,592
192
63,400
1
(72,147)
(20,168)
60,169
(112,148)
40,283
468,698
47,664
385,685
35,349
-
-
-
-
498,254
(120,984)
(184,258)
63,274
377,270
-
196,193
(58,371)
(13,542)
(44,829)
137,822
-
181,613
(43,621)
(66,213)
22,592
137,992
-
35,349
(15,962)
(6,362)
(9,600)
19,387
-
-
-
-
-
377,270
376,470
800
0.1708
137,822
137,822
0.0681
137,992
137,641
351
0.0624
19,387
19,387
0.0096
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
8
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.07-30.09.2012
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHABELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN
KONSOLİDE TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
I.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE
İLİŞKİN TABLO
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR
GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
01.01-30.09.2012
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
01.01-30.09.2011
157,170
(13,740)
(70,181)
42,933
(52,753)
(9,682)
-
-
-
-
(20,028)
30,773
70,649
(4,396)
(4,396)
(6,157)
(75,496)
(75,496)
-
-
-
-
66,253
(81,653)
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Bağımsız Sınrlı Denetimden Geçmiş
Ödenmiş
Sermaye
Enflasyon
Düzeltme
Farkı
Ödenmiş
Dipnot Sermaye
I.
Önceki Dönem 01.01-30.09.2011
Dönem Başı Bakiyesi 31.12.2010
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Hisse Senedi
İhraç
Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Yasal
Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
Maddi ve
Maddi
Olmayan
Duran
Geçmiş Dönem Menkul Değer Varlık
Karı/ (Zararı) Değerleme Farkı YDF.
Dönem
Net
Karı/
(Zararı)
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
Satış
A./Durdurulan
Azınlık
F.İlişkin
Payları Hariç
Dur.V.Bir.
Toplam
Değ.F
Özkaynak
Riskten
Korunma
Fonları
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
1,100,000
926
2,227
-
60,825
-
387,853
45,781
-
272,619
83,023
-
-
-
-
1,953,254
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
1,100,000
1,050,000
-
926
199,336
-
2,227
407
-
-
60,825
53,526
-
-
387,853
561,714
-
45,781
469,907
-
-
272,619
9,497
-
83,023
(1,306)
(116,840)
-
42,604
-
527
-
(7,746)
(7,746)
-
-
1,953,254
2,386,212
(116,840)
(7,746)
(7,746)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42,933
-
-
-
-
-
-
-
42,933
-
42,933
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54,390
54,390
-
-
-
-
16,905
16,905
-
-
(54,390)
(54,390)
176,831
176,831
-
21,004
21,004
-
137,822
-
(272,619)
(272,619)
-
-
57,879
57,879
-
-
-
-
137,822
-
-
137,822
-
2,204,390
200,262
2,634
-
131,256
-
1,072,008
579,625
137,822
9,497
(35,123)
100,483
527
(7,746)
-
4,395,635
Dönem Sonu Bakiyesi 30.09.2011
(III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+
XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
- 1,953,254
-
-
- 1,953,254
- 2,386,212
- (116,840)
(7,746)
(7,746)
-
- 4,395,635
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Bağımsız Sınrlı Denetimden Geçmiş
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Cari Dönem 01.01-30.09.2012
Dönem Başı Bakiyesi 31.12.2011
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen
Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi 30.09.2012
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+
XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)
Ödenmiş
Sermaye
Enflasyon Hisse Senedi
Ödenmiş Düzeltme
İhraç
Sermaye
Farkı
Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Yasal
Yedek
Statü
Akçeler Yedekleri
Olağanüstü
Diğer
Yedek Akçe Yedekler
Dönem
Net
Karı/
(Zararı)
Geçmiş Dönem
Karı/ (Zararı)
Maddi ve
Maddi
Olmayan
Menkul Değer Duran Ortaklıklardan Riskten
Değerleme
Varlık Bedelsiz Hisse Korunma
Farkı
YDF
Senetleri
Fonları
Satış
A./Durdurulan
Azınlık
F.İlişkin Payları Hariç
Dur.V.Bir.
Toplam
Değ.F
Özkaynak
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
2,204,390
200,262
2,565
-
130,033
-
1,072,893
573,527
-
234,061
(105,487)
100,483
527
4,505
-
4,417,759
13,019
4,430,778
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
122,196
-
-
-
(42,203)
(42,203)
-
122,196
(42,203)
(42,203)
69
-
122,265
(42,203)
(42,203)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(13,740)
-
-
-
-
-
-
-
(13,740)
-
(13,740)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,522
13,522
-
-
210,134
210,134
-
-
376,470
-
(224,564)
(224,564)
-
-
908
908
-
-
-
-
376,470
-
(6,865)
800
-
(6,865)
377,270
-
2,204,390
200,262
2,565
-
143,555
-
1,283,027
559,787
376,470
9,497
16,709
101,391
527
(37,698)
-
4,860,482
7,023
4,867,505
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
Dipnot 01.01-30.09.2012
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01-30.09.2011
1,444,506
159,847
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
3,036,820
(1,556,651)
903
1,044,171
535,053
187,935
(502,865)
(145,106)
(1,155,754)
1,875,557
(902,452)
433
502,581
154,060
164,865
(448,247)
(90,745)
(1,096,205)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(1,852,106)
590,238
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(196,508)
(98,302)
(3,174,022)
(1,017,653)
(1,317,729)
5,279,696
(964,532)
(363,056)
(1,363,291)
66,777
(6,131,938)
125,198
586,477
4,848,970
1,982,329
475,716
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(407,600)
750,085
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
773,219
(317,288)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(23,168)
11,110
(1,411,935)
2,204,471
(7,259)
(34,402)
368
(3,663,303)
3,280,036
(1,243)
106,227
(4,971)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
244,641
246,045
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
493,868
(249,107)
(120)
-
250,607
(4,536)
(26)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(30,845)
208,400
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
579,415
887,242
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (*)
3,512,634
3,566,846
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4,092,049
4,454,088
(*)
Önceki dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 14 Şubat 2011 tarihinde Fortis Bank A.Ş. ve Fortis Yatırım’dan devrolan
936,187 TL tutarındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıkları da içermektedir.
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
Ana Ortaklık Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına dayanak oluşturan
dokümanlarını Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğe, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına
ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafından yapılan açıklamalar, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak
hazırlamaktadır.
Geçmiş dönem finansal tablolar, 16 Ocak 2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu’nun 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin
Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye
Finansal Raporlama Standartları’na ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak muhasebeleştirilmiş, buna ilave olarak cari
dönem finansal tabloları ile karşılaştırmalı olarak verilebilmesi için gerekli sınıflandırmalar yapılmıştır.
Fortis Bank A.Ş.’nin 14 Şubat 2011 tarihi itibarıyla hak, alacak, borç ve yükümlülüklerinin (aktif ve pasifi) kül
halinde Ana Ortaklık Banka’ya devri gerçekleşmiştir. Söz konusu işlem TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı
çerçevesinde muhasebeleşmiş olup finansal tablo ve dipnotlarda sunulan önceki dönem bakiyeleri Fortis Bank
A.Ş. bakiyelerini içermemektedir.
II.
Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin
Açıklamalar
Grup KOBİ’lerden uluslararası şirketlere ve küçük bireysel yatırımcıya kadar her türlü müşterisinin finansal
ihtiyaçlarına yönelik ürünleri mevzuatlara uygun olarak geliştirmek ve bu ürünleri pazarlamak amacındadır.
Müşteri istekleri karşılanırken Ana Ortaklık Banka’nın öncelikli amacı riskleri minimize ederek karlılığı artırıp
optimum likiditeyi sağlamaktır.
Grup aktif pasif yönetimi yaparken kaynak maliyeti ile ürün getirisi arasında her zaman pozitif bir marj ile
çalışmayı ve uygun vade riski yaratmayı ve yönetmeyi amaç edinmiştir.
Grup’un risk yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak, Ana Ortaklık Banka’nın her türlü kısa vadeli kur, faiz ve
fiyat hareketlerinde risk oluşturabilecek pozisyonların yönetimi sadece Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu
tarafından ve Yönetim Kurulunca tanımlanan işlem limitleri dahilinde yapılmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın
Aktif Pasif Komitesi, kısa, orta ve uzun vadeli fiyat stratejilerini belirlerken vade uyumsuzluğunu yönetmekte,
fiyatlama politikası olarak da pozitif bilanço marjı ile çalışılması ilkesini benimsemektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu hazine işlemleri olarak para, sermaye ve mal piyasalarında risk
alınmasına izin vermekte ve Yönetim Kurulunca belirlenen limitler ürün bazlı olarak ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
Ana Ortaklık Banka'nın, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla maruz kaldığı kur
riskinden korunma stratejileri kur riski ana başlığı altında, sabit faizli mevduattan ve değişken faizli kullanılan
kredilerden kaynaklanan faiz oranı riskinden korunmaya yönelik uygulamalar ise faiz oranı riski ana başlığı
altında detaylı olarak açıklanmıştır.
Ana Ortaklık Banka’nın Aktif Pasif Komitesi bilançonun yapısına uygun olarak faiz ve kur farkı
değişikliklerinden korunmak için para swapları, vadeli döviz alım satımları ve benzeri türev ürünlerine onay
vermektedir.
13
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler
Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi ve finansal kuruluşları olan The Economy Bank N.V. (Economy Bank),
Stichting Effecten Dienstverlening (Stichting), Kronenburg Vastgoed B.V. (Kronenburg), TEB Finansal
Kiralama A.Ş. (TEB Leasing), TEB Faktoring A.Ş. (TEB Faktoring), TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TEB
Yatırım), ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (TEB Portföy) tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak ilişikteki
konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla TEB Finansal Kiralama A.Ş.’nin
satışı tamamlanmıştır.
24 Mart 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; TEB’in %99.998 oranında pay sahibi olduğu
Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Fortis Yatırım") tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifi ile kül
halinde, TEB’in doğrudan %92.481 oranında iştiraki olan TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ("TEB
Yatırım") devri yoluyla birleşmesine ilişkin olarak;
TEB Yatırım'ın ve Fortis Yatırım'ın 21 Haziran 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurullarında, Fortis
Yatırım'ın TEB Yatırım ile TEB Yatırım çatısı altında devir yoluyla birleşmesi ve bu çerçevede hazırlanan
Birleşme Sözleşmesi onaylamıştır.
TEB Yatırım'ın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ayrıca birleşme nedeniyle, TEB Yatırım'ın Ana
Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6ncı maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun
14 Haziran 2011 gün ve B.02.1.SPK.0.16-205.01.02/714-6076 sayılı uygun görüşüne istinaden ve T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen 14 Haziran 2011 gün ve
B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02-56082-72593-3267 sayılı izne uygun olarak değiştirilmesi ve bu değişiklik
çerçevesinde TEB Yatırım'ın sermayesinin, artan sermayeyi temsil eden hisselerin Fortis Yatırım'ın ortaklarına
verilmek üzere, 12,950 TL'den 28,794 TL'ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.
TEB Yatırım'ın ve Fortis Yatırım'ın 21 Haziran 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının 24 Haziran
2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescili ile birleşme tamamlanmıştır.
Birleşme sonucunda TEB’in TEB Yatırım'daki doğrudan ortaklık payı %96.617'ye yükselmiştir.
13 Eylül 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Fortis Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Fortis
Portföy") tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifi ile kül halinde, TEB’in doğrudan ve dolaylı olarak
%100 oranında iştiraki olan TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ("TEB Portföy") devri yoluyla birleşmesi işlemi
çerçevesinde;
TEB Portföy'ün ve Fortis Portföy'ün 16 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurullarında, Fortis
Portföy'ün TEB Portföy ile TEB Portföy çatısı altında devir yoluyla birleşmesi ve bu çerçevede hazırlanarak
Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Birleşme
Sözleşmesi onaylanmıştır.
TEB Portföy'ün Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ayrıca birleşme nedeniyle, TEB Portföy'ün Ana
Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 9. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 14. maddesinin; Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 12 Aralık 2011 gün ve B.02.1.SPK.0.15.335.06-1088-11331 sayılı yazı ile verdiği uygun
görüşüne istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen 13 Aralık 2011 gün ve
B.21.O.İTG.0.03.01.00/351.02-57834-264712-2918/2466 sayılı izne uygun olarak değiştirilmesi ve bu
değişiklik çerçevesinde TEB Portföy'ün sermayesinin, artan sermayeyi temsil eden hisselerin Fortis Portföy'ün
ortaklarına verilmek üzere, 2,410 TL'den 4,402 TL'ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.
TEB Portföy'ün ve Fortis Portföy'ün 16 Aralık 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının 22 Aralık 2011
tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescili ile birleşme tamamlanmıştır.
Birleşme
sonucunda
Banka’nın
TEB
Portföy'deki
doğrudan
ortaklık
payı
%25.604'e
düşmüştür.
TEB Portföy’ün birleşmeden doğan özkaynak değişiklikleri Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu’nda XVI.
Diğer’de gösterilmiştir.
Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarihli 26340 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ" esas
alınmıştır. Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar bu raporda birlikte “Grup” olarak
adlandırılmaktadır.
Finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerin muhasebe ve raporlama standartlarına; Türk Ticaret Kanunu
ve/veya Finansal Kiralama Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerinde belirlenen finansal tablo
ve raporların sunulmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak hazırlayan bağlı ortaklıkların finansal tabloları
yapılan gerekli birtakım düzeltmelerle TMS ve TFRS’ye uygun hale getirilmektedir.
14
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler (devamı)
Konsolidasyon Yöntemi ve Kapsamına İlişkin Açıklamalar
Konsolidasyon kapsamındaki kuruluşların unvanları, ana merkezlerinin bulunduğu yerler :
Şirket Ünvanı
Economy Bank
Stichting
Kronenburg
TEB Faktoring
TEB Yatırım
TEB Portföy
Ana Merkez
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Konsolidasyon kapsamına alınan finansal kuruluşlar için tam konsolidasyon metodu uygulanmıştır.
Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka’dan farklı olduğu durumda
farklılıklar finansal tablolarda önemlilik kriteri dikkate alınarak uyumlaştırılmaktadır. Bağlı ortaklıkların
finansal tabloları 30 Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 30 Eylül 2011 tarihleri itibarıyla hazırlanmıştır.
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıklar arasındaki işlemler ve bakiyeler karşılıklı netleştirilmektedir.
Yabancı Para İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal
ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu döviz alış
kurlarından değerlemeye tabi tutularak Türk Lirası’na çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo karı veya zararı
olarak kayıtlara yansıtılmıştır. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla yabancı para işlemlerin Türk Lirası’na
dönüştürülmesinde ve bunların konsolide finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan EURO kur değeri
2.3075 Tam TL, DOLAR kur değeri 1.7912 Tam TL’dir (31 Aralık 2011: Euro: 2.4438 Tam TL, Dolar: 1.8889
Tam TL).
Aktifleştirilmiş kur farkları bulunmamaktadır.
Kur riski yönetim politikasının temel esasları ile ilgili bilgiler, Dördüncü Bölüm’de III no’lu dipnotta
verilmektedir.
Borçlanmayı temsil eden menkul değerler bulunmamaktadır. Parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına
dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda yer alan "Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı"
kalemleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Konsolidasyon kapsamındaki yabancı para cinsinden bağlı ortaklıkların aktif ve pasif kalemleri dönem sonu
kapanış kuru ile gelir ve gider kalemleri ise dokuz aylık ortalama kurlar kullanılarak TL’ye dönüştürülmüştür.
Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların özkaynaklarının enflasyon ve devalüasyon farklarından doğan
25,071 TL tutarındaki kur farkı (31 Aralık 2011: 38,811 TL kur farkı) özkaynaklar altında açılan “Diğer Kar
Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
IV.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap para işlemlerinin gerçeğe uygun değerinin tespitinde, söz konusu
işlemlerin ilgili sözleşme kurlarının, ilgili döviz cinsleri için bilanço tarihinden her bir işlemin vade sonu
tarihleri için geçerli olan cari piyasa faiz oranları ile bilanço tarihine iskonto edilerek indirgenmiş değerleri,
dönem sonu kurları ile karşılaştırılmakta, ortaya çıkan kur farkları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Swap faiz işlemlerinin gerçeğe uygun değerinin tespitinde, swap faiz işleminin sözleşmeye göre sabit faiz oranı
üzerinden ödenecek veya alınacak faiz tutarları, bilanço tarihinden sabit faizli ödemenin veya tahsilatın
yapılacağı tarihe kadar geçerli olan cari piyasa faiz oranları ile bilanço tarihine iskonto edilerek, sözleşmeye
göre değişken faiz oranı üzerinden alınacak veya ödenecek faiz tutarları bilanço tarihinden ödemenin veya
tahsilatın yapılacağı tarihe kadar geçerli olan cari piyasa faiz oranları ile baştan hesaplanarak yine bilanço
tarihinden değişken faiz oranlı ödemenin veya tahsilatın yapılacağı tarihe kadar geçerli cari piyasa faiz oranları
ile bilanço tarihine iskonto edilerek hesaplanmakta ve alınacak/verilecek sabit faiz tutarları ile
alınacak/verilecek değişken faiz tutarları arasındaki farklar cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
15
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar (devamı)
Opsiyon alım ve satım sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerinin tespiti için tüm opsiyon sözleşmelerinin
değerleme tarihindeki cari prim değerleri hesaplanmakta, sözleşmeye göre alınan/ödenen prim tutarları ile
değerleme tarihinde hesaplanan cari prim tutarları arasındaki farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Futures işlemleri, günlük olarak birincil piyasalarda oluşan fiyatlar ile değerlendirilmekte ve ortaya çıkan
gerçekleşmemiş kar veya zararlar gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
CDS işlemlerinin değerlemeleri; CDS'lerin ödeme planlarının cari CDS oranları ile baştan hesaplanıp, mevcut
ödeme planları ile aradaki farkların cari faiz oranları ile değerleme tarihine iskonto edilmesi yöntemi ile
gerçekleştirilmektedir.
Ana Ortaklık Banka; piyasalardaki faiz değişimlerinden etkilenmemek amacı ile elinde bulundurduğu swap
portföyünün bir kısmını kredilerinden oluşturduğu portföyü ile eşleyerek 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren
gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesine geçmiştir. Ayrıca Ana Ortaklık Banka swap
işlemlerinden bir kısmını belirlenen mevduat portföyü ile eşleyerek, Ağustos 2011 tarihinden itibaren nakit akış
riskinden korunma muhasebesi uygulamaktadır.
Sabit faizli devlet tahvillerinden kaynaklanabilecek değer değişimlerinden korunmak için belirlenen tahvil
portföyü, swap işlemleri ile eşleştirilerek Eylül 2012’den itibaren gerçeğe uygun değer riskinden korunma
muhasebesine konu edilmiştir.
Ana Ortaklık Banka, riskten korunma konusu kalemlerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerini “Diğer
Faiz Gelirleri” ve “Diğer Faiz Giderleri” hesaplarında muhasebeleştirirken, riskten korunma araçlarının aynı
döneme tekabül eden gerçeğe uygun değer değişimlerini “Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar” hesabında
muhasebeleştirmektedir.
Bununla birlikte, riskten korunma konusu kalemlerinin finansal riskten korunma muhasebesine başlangıç
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile defter değerleri arasındaki farkları, söz konusu kalemlerin vadelerine
paralel olarak itfa etmekte ve “Diğer Faiz Gelirleri” ve “Diğer Faiz Giderleri” hesaplarında
muhasebeleştirmektedir.
V.
Faiz Gelir ve Giderine İlişkin Açıklamalar
Faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre, gelecekteki nakit ödeme ve tahsilatları bilinen finansal varlık ve
borçlar için etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak kayıtlara intikal ettirilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca donuk
alacak haline gelen kredilerin faiz tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmektedir. Donuk alacak haline gelen
kredilerin, faizleri ancak tahsil edildiğinde faiz geliri olarak kaydedilmektedir.
VI. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, nakdi ve gayrinakdi kredilerle ilgili
peşin tahsil edilen komisyon gelirleri ise etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilerek dönemsellik ilkesi gereği
ilgili dönemde gelir kaydedilmektedir.
Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi
ücret ve komisyon giderleri peşin ödenmiş gider hesabında takip edilmekte olup etkin faiz oranı yöntemi ile
iskonto edilerek dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemlerde gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Temettü gelirleri iştirak ve bağlı ortaklıkların kar dağıtımlarını gerçekleştirdikleri tarihlerde kayıtlara
yansıtılmaktadır.
VII.
Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Finansal araçlar finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Bu enstrümanlarla
ilgili riskler Ana Ortaklık Banka’nın aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını kapsamaktadır. Finansal
enstrümanlar Ana Ortaklık Banka’nın bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan
etkilemektedir. Ana Ortaklık Banka, bu enstrümanların alım ve satımını müşterileri adına ve kendi nam ve
hesabına yapmaktadır.
Finansal varlıklar, Grup’un ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Bu araçlar
finansal tablolardaki likiditeyi, kredi ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
16
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar (devamı)
Finansal araçların normal yoldan alım satım işlemleri teslim tarihi (“settlement date”) esas alınarak
muhasebeleştirilmektedir. Teslim tarihi, bir varlığın Gruba teslim edildiği veya Grup tarafından teslim edildiği
tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varlığın işletme tarafından elde edildiği tarihte muhasebeleştirilmesini ve
(b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih itibarıyla bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih
itibarıyla elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin
uygulanması durumunda, işletme, teslim aldığı varlıklarda olduğu gibi, ticari işlem tarihi ve teslim tarihi
arasındaki dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirir.
Normal yoldan alım veya satım, bir finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri
çerçevesinde belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya
satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun
değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan aktifler ile aynı şekilde muhasebeleştirilir.
Aşağıda her finansal aracın tahmini gerçeğe uygun değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar
belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya
3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değeridir.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Alım satım amaçlı menkul değerler piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa
dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır.
Alım satım amaçlı menkul kıymetler ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınırlar. İlgili kıymetin elde
edilmesine ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilir. Söz konusu menkul değerlerin maliyet
değeri ile piyasa değeri arasında oluşan pozitif fark faiz ve gelir reeskontu olarak, negatif fark ise “Menkul
Değerler Değer Düşüş Karşılığı” hesabı altında muhasebeleştirilir.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil
olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya
belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve krediler ile alacaklar dışında kalan menkul kıymetlerden
oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar; krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak ve alım satım amaçlı
menkul kıymetler dışında kalan tüm menkul kıymetlerden oluşmaktadır.
Menkul değerlerin ilk kayda alınmasında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti kullanılmaktadır.
İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır finansal varlıkların müteakip değerlemesi rayiç değeri üzerinden
yapılmakta ve rayiç değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile rayiç
değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul
Değerler Değerleme Farkları” hesabı altında gösterilmektedir. Aktif piyasalarda işlem gören borçlanma
senetlerinin rayiç değeri borsa fiyatına, borsa fiyatının bulunmaması halinde ise Resmi Gazete’de yer alan
fiyatına göre belirlenmektedir. Aktif bir piyasada bir fiyatın bulunmadığı durumlarda, rayiç değerin tespitinde
TMS’de belirtilen diğer yöntemler kullanılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ise ilk kayda alımdan sonra, var ise değer azalışı için ayrılan karşılık
düşülerek, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değeri ile muhasebeleştirilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan elde edilen faizler, faiz geliri olarak kaydedilmektedir.
17
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar (devamı)
Ana Ortaklık Banka’nın Fortis Bank A.Ş. ile birleşmesini takiben, risk yönetimi politikalarını yeniden gözden
geçirmesi neticesinde, kayıtlarında vadeye kadar elde tutulan menkul kıymet olarak sınıflandırılan 261,199 TL
tutarındaki finansal varlık TMS 39 hükümlerine uygun olarak satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılmıştır.
Önceden vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına
uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır.
Grup, finansal varlıkların yukarıda açıklanan sınıflamalara göre tasnifini anılan varlıkların edinilmesi esnasında
yapmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların alım ve satım işlemleri menkul değerlerin teslim tarihine göre
muhasebeleştirilmektedir.
Krediler ve Ayrılan Özel Karşılıklar
Krediler borçluya para sağlama yoluyla yaratılanlardan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla elde
tutulanlar dışında kalan finansal varlıklardır.
Grup, krediler ve alacakların ilk kaydını elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde
TMS’ye uygun olarak etkin faiz oranı yöntemi kullanarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden
muhasebeleştirmektedir.
Tahsili ileride şüpheli olabilecek krediler için karşılık ayrılmakta ve masraf yazılmak suretiyle cari dönem
karından düşülmektedir. Takipteki alacaklar karşılığı, mevcut kredilerle ilgili ileride çıkabilecek muhtemel
zararları karşılamak amacıyla, Grup yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek,
ekonomik koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır.
Ana Ortaklık Banka, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ve 23 Ocak 2009
tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılan “Bankalarca Kredilerin ve
Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” uyarınca III., IV. ve V. grup kredileri için özel karşılık ayırmaktadır. Söz konusu özel
karşılıklar, “Karşılık ve Değer Düşme Giderleri - Özel Karşılık Giderleri” hesapları kullanılarak kar-zarar
hesaplarına intikal ettirilmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu
kredinin ana para borçları karşılanmakta, ardından faiz alacakları tahsil edilmektedir.
Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karşılıklara istinaden yapılan tahsilatlar gelir tablosunda
"Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı" hesabından düşülmekte, faiz tahsilatları ise "Takipteki Alacaklardan
Alınan Faizler" hesabına alacak vererek kaydedilmektedir.
Serbest kalan karşılık tutarları “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabına kaydedilmekte olup, ilgili tutarlar ekteki
finansal tablolarda “Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı” hesabı ile netlenerek gösterilmektedir.
Özel karşılıkların dışında, Ana Ortaklık Banka yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve
diğer alacakları için genel kredi karşılığı ayırmaktadır.
Ana Ortaklık Banka, 21 Eylül 2012 tarihinde 28418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankalarca
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki en son ay sonu
itibarıyla genel karşılık hesapladıkları standart nitelikli ve yakın izlemedeki krediler için Yönetmeliğin 7’nci
maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen oranlar üzerinden hesaplanan genel karşılık tutarlarında çıkan farkları 31
Aralık 2015’e kadar belirtilen yüzdelerde ayrılması ile ilgili değişikliğin, ilgili dönemini finansal tablolarına
yansıtmıştır.
18
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VIII.
Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
TEB Faktoring, 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 26 Haziran 2009
tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılan “Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ” ve 6 Mart 2008 tarih ve 26808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca karşılık ayırmaktadır.
Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin
mevcut olması durumunda Grup ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden daha fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya
olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin
bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek
olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsun, muhasebeleştirilmez.
IX.
Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
Finansal varlıklar ve borçlar, netleştirmeye yönelik kanuni bir hak ve yaptırım gücüne sahip olunması ve ilgili
finansal aktif ve pasifin net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinin olması durumunda veya ilgili
finansal varlığın ve borcun eş zamanlı olarak gerçekleştirmesi veya ödenmesi halinde söz konusu finansal
varlıklar ve borçlar bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.
X.
Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine
İlişkin Açıklamalar
Grup, müşterilerle repo anlaşmaları çerçevesinde yapılan hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satım işlemlerini
Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak bilanço hesaplarında takip etmektedir. Dolayısıyla, repo anlaşması
çerçevesinde müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları, Grup’un repoya konu menkul değerleri
sınıflamasına bağlı olarak, finansal tablolarda alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak
menkul değerler kalemleri altında sınıflandırılmakta ve ilgili hesabın değerleme esaslarına göre değerlemeye
tabi tutulmaktadır. Repo işlemlerinden elde edilen fonlar ise pasif hesaplarda para piyasaları ana kalemi altında
ayrı bir kalemde repo işlemlerinden elde edilen fonlar olarak muhasebeleştirilmektedir.
Bu tür işlemler kısa vadeli olup repoya konu olan menkul kıymetlerin tümü Devlet İç Borçlanma Senetleri’nden
oluşmaktadır.
Bu işlemlerden oluşan gelir ve giderler gelir tablosunda “Menkul Değerlerden Alınan Faizler” ve “Para Piyasası
İşlemlerine Verilen Faizler” hesaplarında gösterilmektedir.
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla, Grup’un 580,566 TL tutarında ters repo işlemi bulunmaktadır (31 Aralık 2011:
510,975 TL).
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla, Grup’un ödünce konu edilmiş menkul değerleri bulunmamaktadır (31 Aralık
2011: Yoktur).
XI.
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile Bu
Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında Açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar, satış olasılığı yüksek olan; yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden
çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına
yönelik aktif bir program başlatılmış olan varlıklardan oluşmaktadır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak
varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Bunun yanı sıra,
satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin
beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal
edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir.
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla, Grup’un satış amaçlı elde tutulan duran varlığı 63,116 TL (31 Aralık 2011:
67,049 TL)’dir. “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar” başlığı altında gösterilen elden çıkarılacak
gayrimenkuller için yaptırılan ekspertiz raporları doğrultusunda finansal tablolarda 1,316 TL (31 Aralık 2011:
3,261 TL) değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir
bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur.
19
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XII.
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Şerefiye, satın alım veya birleşme için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü
olmayan payların ve varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden
elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan
işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net
tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Birleşme işleminde edinen ve edinilen işletmelerin yalnızca özkaynak
paylarını değiştirmesi durumunda, değişime konu özkaynak paylarının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun
değeri dikkate alınarak, bu bedel ile iktisap edilen tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değeri
arasındaki fark şerefiye olarak kayıtlara yansıtılır. İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin
birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Ana Ortaklık Banka
muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan
tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi
olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak
amacıyla fazladan varlık veya yükümlülük muhasebeleştirilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden başlamak
üzere bir yılı aşamaz.
Satın alım veya birleşme esnasında oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra
satın alım veya birleşme tarihindeki maliyet değeriyle muhasebeleştirilir. Değer düşüklüğü testi için, şerefiye
Ana Ortaklık Banka’nın birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı bekleyen nakit üreten birimlerine (ya
da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır. Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü
testine tabi tutulur. Birimin değer düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer
düşüklüğü testi daha sık yapılır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer
düşüklüğü karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter
değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan kar/zarar hesaplarında
muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez. İlgili nakit üreten
birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın hesaplamasına dahil edilir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Şubat 2011 tarihli izninin 12 Şubat 2011 tarih ve 27844
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne yapılan
tescil ile Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri
(aktif ve pasifi) ile kül halinde Ana Ortaklık Banka’ya devri yoluyla iki bankanın birleşmesi gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu birleşme, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı kapsamında satın alma yöntemi kullanılarak
muhasebeleştirilmiştir. Bu çerçevede Ana Ortaklık Banka, edinilen işletme olarak belirlenen Fortis Bank
A.Ş.’nin birleşme tarihinde edinilen tanımlanabilir varlıklarını ve üstlenilen tanımlanabilir borçlarını gerçeğe
uygun değeriyle ölçerek mali tablolarda ilgili kalemler içinde göstermiştir. Oluşan 48,783 TL tutarındaki
gerçeğe uygun değer farkı mali tablolarda ilgili aktif ve borçların içinde yansıtılmış olup, özkaynaklar üzerindeki
etkisi diğer sermaye yedekleri içinde yer almaktadır. Transfer edilen bedelin gerçeğe uygun değeri olan
2,385,482 TL ile edinilen tanımlanabilir varlıkların net tutarı olan 1,964,358 TL arasındaki 421,124 TL
tutarındaki pozitif fark mali tablolarda şerefiye olarak yansıtılmış olup özkaynaklar üzerindeki etkisi diğer
sermaye yedekleri içinde yer almaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile izlenmekte
olup, itfa payları, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar
amortismana tabi varlıkların maliyetine ilave edilmiş varsa kur farkı, finansman giderleri ve yeniden değerleme
artışı ilgili varlığın maliyetinden düşülerek bulunan yeni değerler üzerinden enflasyona göre düzeltme işlemine
tabi tutulmuş olup, bu tarihten sonra elde etme değerleri ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli
diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli ile izlenmekte ve varsa değer düşüklüğü için
karşılık ayrılmakta ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir.
Grup’un diğer maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar bilgisayar yazılımlarıdır. Söz
konusu varlıkların faydalı ömürleri, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki
eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususlar
dikkate alınarak 3 - 5 yıl arasında belirlenmektedir. Ana Ortaklık Banka’da yaygın olarak kullanılmakta olan
bilgisayar programları Ana Ortaklık Banka bünyesinde ve çalışanları tarafından hazırlanmakta olup, bu
yazılımlarla ilgili giderler aktifleştirilmemektedir.
Muhasebe tahminlerinde itfa süresi, itfa yöntemi veya kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki
dönemlerde önemli etkilerinin olması beklenen bir değişiklik yoktur.
20
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XIII.
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Gayrimenkuller 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değerleri ile bu tarihten sonra
elde etme değerleri ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi
suretiyle bulunmuş maliyet bedeli ile izlenmekte ve varsa değer düşüklüğü için karşılık ayrılmaktadır. Binalar
için normal amortisman yöntemi uygulanmakta olup, faydalı ömür elli yıl olarak esas alınmıştır.
Diğer maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarları ile bu
tarihten sonra elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan
giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli ile izlenmekte, varsa değer düşüklüğü için karşılık
ayrılmakta ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulmaktadır. Bilanço tarihi
itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için
öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar
amortisman ayrılmaktadır. Cari dönem içinde uygulanan amortisman yönteminde değişiklik yapılmamıştır.
Kullanılan amortisman oranları ilgili aktiflerin ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlara yaklaşık olup,
aşağıda belirtildiği gibidir:
Binalar
Nakil Vasıtaları
Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları, Diğer Menkuller
%
2
10-20
2 - 50
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kar veya zarar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili
maddi duran varlığın net defter değerinin farkı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinden varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar
aktifleştirilmekte, diğer onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek veya tedbir bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıklarla ilgili alım taahhüdü bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerinde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması
beklenen değişiklikler bulunmamaktadır.
Gayrimenkullerin değer düşüklüğüne uğramış olabileceğini gösteren herhangi bir belirtinin olması durumunda,
Ana Ortaklık Banka gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin tespiti için ekspertiz yaptırmaktadır. Fortis
Bank A.Ş.’nin devri ile birlikte, şubeler üzerindeki 9,806 TL (31 Aralık 2011: 11,594 TL) değer düşüklüğü
devralınmıştır.
XIV.
Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler, kiralama işlemlerine ilişkin 17 Sayılı TMS çerçevesinde
muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda tümü yabancı para borçlardan oluşan finansal kiralama işlemleri işlemin
yapıldığı tarihteki kurla çevrilerek aktifte bir varlık pasifte bir borç olarak kaydedilmektedir. Yabancı para
borçlar dönem sonu değerleme kuru ile Türk Parası’na çevrilerek gösterilmektedir. Kur
artışlarından/azalışlarından kaynaklanan farklar ilgili dönem içerisinde gider/gelir yazılmaktadır. Kiralamadan
doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde döneme yayılır.
Finansal kiralama işlemi her muhasebe döneminde faiz giderine ek olarak amortismana tabi varlıklar için
amortisman giderine yol açmaktadır. Kullanılan amortisman oranı Maddi Duran Varlıklara İlişkin 16 Sayılı
Türkiye Muhasebe Standardı’na uygun olarak ekonomik ömürler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Grup, faaliyetleri dahilindeki kira anlaşmalarına istinaden yaptığı kira ödemelerini kira süresi boyunca, eşit
tutarlarda gider kaydetmektedir.
Grup’un kiralayan konumunda bulunduğu finansal kiralama işlemi yoktur.
21
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XV.
Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda finansal tablolarda
karşılık ayrılır. Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın
Grup yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda
bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.
Rekabet Kurulu'nun 2 Kasım 2011 tarih, 11-55/1438 - M sayılı kararıyla, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren
bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal eden eylemler içerisinde
bulundukları iddiası ile Ana Ortaklık Banka’nın da içinde bulunduğu 12 Bankaya ilişkin açılan soruşturma
devam etmekte olup soruşturmanın bulunduğu aşama ve belirsizlik dikkate alındığında 30 Eylül 2012 tarihi
itibariyle herhangi bir karşılık ayrılmasına gerek olmadığı öngörülmektedir.
XVI.
Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Tanımlanmış Fayda Planları
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği, emeklilik
hakkı kazanan personeline, evlilik nedeni ile evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde ayrılan bayan personeline ve
askerlik hizmeti nedeniyle ayrılan personeline beher çalışma yılı için 30 günlük ücret üzerinden kıdem tazminatı
ödemekle yükümlüdür. Ayrıca Grup istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği personeline beher çalışma
yılı üzerinden hesaplanacak ihbar süresi için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. 19 Sayılı Çalışanlara
Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı’na göre bir yıllık çalışma hizmetini tamamlayan ve
emeklilik sebebiyle çalışma süresi biten veya kendi isteğiyle ayrılma veya çıkarılma durumları haricinde kalan
çalışanlar için toplam fayda hesaplanmaktadır.
Türkiye’de herhangi bir fon ayırma yükümlülüğü bulunmadığı için bu fayda planları için bir fon
oluşturulmamıştır. Çalışanların cari veya önceki dönemlerde yerine getirmiş oldukları hizmetlerin maliyeti
tanımlanmış fayda planı çerçevesinde bağımsız aktüerler tarafından yıllık olarak öngörülen yükümlülük
yöntemiyle hesaplanmaktadır. Bütün aktüeryal kazanç ve zararlar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Yükümlülüğün belirlenmesinde Grup bağımsız aktüerlerden yararlanmakta, iskonto oranı, çalışan devir hızı ve
gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden
geçirilmektedir. 30 Eylül 2012 itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 69,555 TL’dir (31 Aralık 2011: 60,277
TL).
Ana Ortaklık Banka ile Fortis Bank A.Ş. birleşmesi sonucunda Ana Ortaklık Banka’ya katılan çalışanlar, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine göre Mayıs 1964 tarihinde kurulmuş olan “Fortis
Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı (“Emekli Sandığı”)”nın üyesidir. Emekli Sandığı’nın teknik finansal
tabloları Sigorta Murakabe Kanunu’nun 38. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Aktüerler Yönetmeliği”
hükümlerine göre aktüerler siciline kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir. Emekli Sandığı’nın 30 Eylül
2012 itibarıyla 2,698 çalışan ve 863 emekli (31 Aralık 2011 itibarıyla 3,203 çalışan ve 828 emekli) üyesi
bulunmaktadır.
1 Kasım 2005 tarih 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
(“Bankacılık Kanunu”)’nun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, banka sandıklarının Bankacılık
Kanunu’nun yayım tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) devredilmesini
hükmetmekte ve bu devrin esaslarını düzenlemekteydi. Bankacılık Kanunu’nun söz konusu maddesinin birinci
fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 22 Mart 2007 tarihli kararı ile iptal edilerek, yürürlüğü kararın yayım tarihi olan
31 Mart 2007 tarihinden itibaren durdurulmuş ve ilgili fıkranın iptaline ilişkin gerekçeli karar
15 Aralık 2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin iptale ilişkin gerekçeli kararının yayınlanmasının hemen akabinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi (“TBMM”) banka sandık iştirakçilerinin SGK’ya devredilmesini öngören yeni yasal
düzenlemeler üzerinde çalışmaya başlamış ve 17 Nisan 2008 tarihinde 5754 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun
(“Yeni Kanun”) devre ilişkin esasları düzenleyen ilgili maddeleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 8
Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
22
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XVI.
Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar (devamı)
Yeni Kanun devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak yükümlülüğün peşin değerinin; yüzde 9.8
teknik faiz oranı kullanılarak, SGK, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı, BDDK, TMSF, banka ve sandık temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından, sandıkların
Kanun kapsamındaki sigorta kolları itibarıyla gelir ve giderleri ile sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin SGK
düzenlemeleri çerçevesindeki aylık ve gelirlerin üzerinde olması halinde söz konusu farklar da dikkate alınarak
hesaplanacağını ve devrin 1 Ocak 2008’den itibaren başlayan 3 yıllık bir dönem içinde tamamlanacağını hüküm
altına almaktadır. Bakanlar Kurulu, 14 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile devir süresini
2 yıl uzatmıştır.
Yeni Kanun uyarınca Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin
SGK’ya devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer
sosyal hakları ve ödemeleri, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam
edilecektir.
Bu çerçevede Emekli Sandığı’nın, bağımsız bir danışmanlık şirketince aktüeryal değerlemesi yapılmıştır ve
31 Aralık 2011 tarihli bu değerleme raporuna göre karşılık ayrılması gereken teknik veya fiili açık
bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın, Emekli Sandığı’ndan yapılan geri ödemeler ve gelecekte yapılacak
katkılardaki azalışlar şeklinde ortaya çıkan ekonomik yararların bugünkü değerini elde etmeye yönelik yasal bir
hakkı olmadığından ötürü, bilançosunda muhasebeleştirdiği bir varlık bulunmamaktadır.
Ayrıca Ana Ortaklık Banka yönetimi, yukarıda belirtilen çerçevede yapılacak devir sırasında ve sonrasında
oluşabilecek olası yükümlülük tutarının Emekli Sandığı’nın varlıklarıyla karşılanabilecek düzeyde olacağını ve
Ana Ortaklık Banka’ya herhangi bir ilave yük getirmeyeceğini öngörmektedir.
Tanımlanmış Katkı Planları
Grup zorunlu olarak Sosyal Sigorta Fonlarına katkı payı ödemesi yapmaktadır. Karşılık ayrılması gereken diğer
çalışan haklarına ilişkin yükümlülük bulunmamaktadır.
XVII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Kurumlar Vergisi
21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete ile ilan edilen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine
göre kurumlar vergisi oranı %20’dir.
Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi
hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Diğer taraftan yurtdışı şubelerde elde edilen kazançlar üzerinden ilgili ülkelerde ödenen kurumlar vergisi ve
benzeri vergiler de Türkiye’de tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların %75’lik kısmı,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmeleri veya 5 yıl süreyle pasifte özel bir
fon hesabında tutulmaları şartıyla, diğer taraftan bankaların alacaklarından dolayı elde ettikleri gayrimenkullerin
satışından doğan kazançların %75’lik kısmı da kurumlar vergisinden istisnadır.
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın biriyle yirmi beşinci günü
akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl
içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü / Aktifi
Grup, finansal tablolara yansıtıldıkları dönemlerden sonraki dönemlerde vergiye tabi tutulan gelir ve gider
kalemlerinden kaynaklanan zamanlama farkları üzerinden ertelenmiş vergi aktifi veya yükümlülüğü
hesaplamakta ve kayıtlarına yansıtmaktadır.
23
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XVII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar (devamı)
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü / Aktifi (devamı)
30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla, Gelir Vergilerine İlişkin 12 Sayılı Türkiye Muhasebe
Standardı ve BDDK’nın 8 Aralık 2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 nolu genelgesinde belirtilen değişiklikler
uyarınca Ana Ortaklık Banka vergi mevzuatına göre, sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kar elde edilmesi
mümkün görüldüğü müddetçe, genel kredi karşılıkları dışında kalan indirilebilir geçici farklar üzerinden
ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü
hesaplamıştır. Ertelenmiş vergi aktif ve yükümlülükleri konsolide edilen ortaklıkların bireysel finansal
tablolarında netleştirilmesi suretiyle ekli finansal tablolara yansıtılmıştır.
Netleştirme sonucunda oluşan net ertelenmiş vergi aktifi bilançoda ertelenmiş vergi aktifi, net ertelenmiş vergi
yükümlülüğü ise ertelenmiş vergi pasifi olarak gösterilmektedir. Ertelenmiş vergi geliri ilişikteki gelir
tablosunda ertelenmiş vergi karşılığı satırında gösterilmiş olup bu tutar 63,274 TL’dir (30 Eylül 2011:
44,829 TL ertelenmiş vergi gideri). Ertelenmiş verginin doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla
ilgili olan kısmı özkaynaklar hesap grubunda yer alan ilgili hesaplarla netleştirilmekte olup 4,306 TL borç
(31 Aralık 2011: 26,278 TL) satılmaya hazır menkul değerlerden, 9,424 TL (31 Aralık 2011: 1,126 TL borç)
riskten korunma fonlarından toplam 5,118 TL (31 Aralık 2011: 25,152 TL)’dir.
Ayrıca BDDK’nın söz konusu genelgesi uyarınca ertelenmiş vergi aktif ve pasifinin netleştirilmesi neticesinde
gelir bakiyesi kalması halinde, ertelenmiş vergi gelirlerinin kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu
edilmemesi gerekmektedir.
XVIII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya
satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz
harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım
geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın kendisinin ihraç ettiği menkul kıymetler iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş değeri ile muhasebeleştirilmektedir.
Grup hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç etmemiştir.
Ana Ortaklık Banka, 27 Haziran 2005 tarihinde IFC ile 50 milyon USD tutarında sermaye benzeri kredi
anlaşması imzalamıştır. Kredinin vadesi 15 Temmuz 2015, faiz oranı Libor+%3.18’dir.
Ana Ortaklık Banka, 31 Temmuz 2007 tarihi itibarıyla 100 milyon USD tutarında borçlanma senedini
yurtdışında ihraç etmek suretiyle Birincil Sermaye Benzeri Borçlanma temin etmiştir. Söz konusu ihraç edilen
senedin yatırımcısı IFC olup, elde edilen borçlanma vadesiz, 6 ayda bir faiz ödemeli ve faiz oranı 31 Temmuz
2017 tarihine kadar Libor + %3.5’dir. Bu tarihten sonra ihraç bedelinin geri ödenmemesi durumunda faiz oranı
Libor + %5.25 olarak revize edilecektir. Notlar vadesiz (perpetual) olarak çıkartılmıştır.
Ana Ortaklık Banka, 4 Kasım 2011 tarihi itibarıyla 75 milyon EUR tutarında ve 21 Aralık 2011 tarihi itibarıyla
100 milyon EUR tutarında borçlanma senedinin yurtdışında ihraç etmek suretiyle İkincil Sermaye Benzeri
Borçlanma temin etmiştir. 21 Aralık 2011 tarihinde yapılan 100 milyon EUR tutarındaki ihraç rakamı 75 milyon
EUR olan ilk ihraç edilen rakamla birleştirilerek 175 milyon EUR olarak takip edilecektir. 100 milyon EUR
tutarındaki ihracın kupon faizi 6 aylık Euribor + %5.25 yıllık olduğundan dolayı ve her iki ihracından
birleştirilerek ilk ana ihracın kupon faizini (Euribor + 4.75% yıllık) taşıyacağı için 100 milyon EUR tutarındaki
ihracın ihraç fiyatı %96.026 olarak belirlenmiştir (iki ihraç arasındaki 12 yıllık faiz farkı toplamının yeni ihracın
fiyatı olan 6 aylık Euribor + %5.25 yıllık ile iskonto edilmesi sonucunda ortaya çıkan rakam). Ayrıca yeni
ihracın da faiz ödeme dönemleri ilk ihraç ile aynı olacağından dolayı 4 Kasım 2011 ile 21 Aralık 2011 arasında
geçen birikmiş 47 günlük faiz olarak 852,527.78 EUR ikinci ihracı satın alan yatırımcı tarafından peşin olarak
Banka’ya ödenmiştir. 21 Aralık 2011 tarihinde toplam net tutar olarak 96,878,527.78 EUR Banka hesaplarına
geçmiştir.
24
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XVIII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar (devamı)
Ana Ortaklık Banka, 8 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 14 Mayıs 2012 tarihinde İkincil
Sermaye Benzeri Borçlanma olarak 65 milyon USD tutarında borçlanma aracı ihraç etmeye karar vermiştir.
İhracın faiz oranı altı aylık USD Libor + %5.75 yıllık olarak belirlenmiştir. Borçlanma aracının vadesi 14 Mayıs
2024 olup ilk yedi yıl içersinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracı Yönetim
Kurulu kararı ve BDDK’nın onaylaması şartı ile 14 Mayıs 2019 tarihinde itfa edebilecektir.
Ana Ortaklık Banka, 20 Temmuz 2012 tarihinde İkincil Sermaye Benzeri Borçlanma olarak 100 milyon EUR
tutarında borçlanma aracı ihraç etmeye karar vermiştir. İhracın faiz oranı altı aylık Euribor + %4.75 yıllık olarak
belirlenmiştir. Borçlanma aracının vadesi 20 Temmuz 2024 olup ilk yedi yıl içersinde vadeden önce geri ödeme
opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracı Yönetim Kurulu kararı ve BDDK’nın onaylaması şartı ile
20 Temmuz 2019 tarihinde itfa edebilecektir.
Yukarıda bahsedilen her beş sermaye benzeri kredi, BDDK'nın "kredi sermaye" tanımları paralelinde kullanılmış
olup, Grup’a uzun vadeli kaynak yaratmanın yanı sıra, Grup’un sermaye yeterlilik rasyosunu da pozitif yönde
etkilemektedir.
XIX.
İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Şubat 2011 tarihli izninin 12 Şubat 2011 tarih ve 27844
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne yapılan
tescil ile Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri
(aktif ve pasifi) ile kül halinde Ana Ortaklık Banka’ya devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi
gerçekleştirilmiştir. Birleşme dolayısıyla Ana Ortaklık Banka kayıtlı sermaye tavanı 1,400,000 TL'den
2,204,390 TL'ye, 1,100,000 TL'lik çıkarılmış sermayesi de 1,104,390 TL artışla 2,204,390 TL'ye yükseltilmiştir.
XX.
Aval ve Kabullere İlişkin Açıklamalar
Aval ve kabuller, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmekte ve olası borç ve taahhütler
olarak bilanço dışı işlemlerde gösterilmektedir.
XXI.
Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklamalar
Grup’un kullandığı devlet teşviki bulunmamaktadır.
25
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
XXII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar
Grup ağırlıklı olarak bireysel ve kurumsal alanlarda faaliyet göstermektedir.
Cari Dönem
Hazine/
Kobi (*) Genel Müdürlük Eliminasyon
Bireysel
Kurumsal
Net faiz gelirleri
180,839
Net ücret ve komisyon geliri ve
diğer faaliyet gelirleri
107,809
Ticari kar/zarar
(1,838)
Temettü gelirleri
Kredi ve diğer alacaklar değ. düş. karşılığı (-) (53,633)
Diğer faaliyet giderleri (-)
(165,518)
Vergi öncesi kar
67,659
Vergi karşılığı (-)
-
222,702
555,530
427,642
108,025
266
(34,677)
(49,960)
246,356
-
141,614
(587)
(56,929)
(265,747)
373,881
-
132,185
(59,422)
22,714
(51,657)
(639,310)
(167,848)
(120,984)
(1,369)
488,264
17
(61,564)
(21,811)
903
- (196,896)
1,369 (1,119,166)
(21,794)
498,254
- (120,984)
Net dönem karı
67,659
246,356
373,881
(288,832)
(21,794)
377,270
Bireysel
Kurumsal
Hazine/
Kobi (*) Genel Müdürlük Eliminasyon
Toplam
Cari Dönem
Bölüm Varlıkları
İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
Toplam Aktifler
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Pasifler
Toplam
-
1,386,713
6,567,367
8,506,647 13,096,371
16,798,237
(63,744) 44,904,878
6,567,367
8,506,647 13,096,371
174,798
16,973,035
(174,793)
5
(238,537) 44,904,883
15,818,294
15,818,294
8,639,970 4,772,125
15,518
8,655,488 4,772,125
10,871,085
5,026,428
15,897,513
(64,096) 40,037,378
(174,441) 4,867,505
(238,537) 44,904,883
(*) Önceki dönemde Kurumsal Bankacılık içinde raporlanan Kobi Bankacılığı cari dönemde ayrı olarak
gösterilmiştir.
Önceki Dönem
Bireysel
Kurumsal
Hazine/
Genel Müdürlük
Eliminasyon
Toplam
Net faiz gelirleri
Net ücret ve komisyon geliri ve diğer
faaliyet gelirleri
Ticari kar/zarar
Temettü gelirleri
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş
karşılığı (-)
Diğer faaliyet giderleri (-)
Vergi öncesi kar
Vergi karşılığı (-)
127,411
539,999
350,336
1
1,017,747
58,817
8,254
-
69,099
40,221
-
235,294
(73,086)
18,881
(2,809)
103
(18,448)
360,401
(24,508)
433
40,545
165,332
(11,395)
-
87,404
311,306
250,609
(535)
(35,098)
589,729
(23,206)
(57,836)
(1,338)
(19,815)
-
92,851
1,065,029
196,193
(58,371)
Net dönem karı
(11,395)
250,074
(81,042)
(19,815)
137,822
Toplam
Önceki Dönem
Bölüm Varlıkları
İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar
Toplam Aktifler
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Pasifler
Bireysel
Kurumsal
Hazine/
Genel Müdürlük
Eliminasyon
6,130,484
19,953,069
14,430,066
(59,177)
40,454,442
6,130,484
19,953,069
173,593
14,603,659
(173,588)
(232,765)
5
40,454,447
11,967,493
11,967,493
13,038,473
28,765
13,067,238
11,076,011
4,576,470
15,652,481
(58,308)
(174,457)
(232,765)
36,023,669
4,430,778
40,454,447
XXIII. Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar
i)
Ana Ortaklık Banka’nın 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara
göre, 2011 yılı net bilanço karını teşkil eden 206,675 TL’den, Yönetim Kurulu’nun 1 Mart 2011 tarih ve
4655/18 sayılı kararında önerdiği şekilde 10,334 TL Yasal Yedek Akçeler’e, 0.17 tam TL kurucu itfa
senedi sahiplerine dağıtılan kar, 0.02 tam TL Yasal Yedek Akçeler’e ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
5.1/e maddesine istinaden iştirak satış karının %75’ini teşkil eden 908 TL Maddi Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları’na ayrıldıktan sonra bakiye karın tamamı Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmıştır.
26
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri; Sermaye yeterliliği
standart oranının hesaplanması 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”, “Kredi Riski
Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” ve “Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların
Hesaplanması Hakkında Tebliğ” ile 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan
“Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır. Grubun konsolide sermaye
yeterliliği standart oranı 30 Eylül 2012 itibarıyla % 15.08 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin
Yönetmelik”e göre hesaplanan sermaye yeterliliği standart oranı %13.98’dir.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak
düzenlenen veriler “Alım Satım Hesapları” ve “Bankacılık Hesapları” olarak ayrıştırılarak kredi riski ve piyasa
riski hesaplamasına tabi tutulur.
Alım Satım Hesapları ve Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar risk
ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı
varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve
karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır.
Gayrinakdi krediler ile ilgili işlemlerde karşı taraftan olan alacaklar, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 5’inci maddesinde belirtilen oranlar ile krediye
dönüştürülüp “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” uyarınca risk azaltımına tabi tutularak
Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde belirtilen ilgili risk sınıfına dahil edilir ve aynı yönetmelikin Ek-1’i uyarınca
risk sınıfının ağırlığı ile ağırlıklandırılır.
Bankacılık hesaplarında yer alan Türev Finansal Araçlar’ın kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı
taraftan olan alacaklar, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik”in Ek-2’sinde belirtilen oranlar ile krediye dönüştürülüp “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin
Tebliğ” uyarınca risk azaltımına tabi tutularak “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 6’ncı maddesinde belirtilen ilgili irsk sınıfına dahil edilir ve aynı
yönetmelikin Ek-1’i uyarınca risk sınıfının ağırlığı ile ağırlıklandırılır.
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 5’inci maddesi
7’nci fıkarı uyarınca repo işlemleri, menkul kıymet veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri için
“Karşı Taraf Kredi Riski” hesaplanmaktadır.
27
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı)
Konsolide Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam Riske Maruz Varlıklar
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
%20
%50
Derecelen- G.Menkul
dirilmemiş
İpotek
Teminatı
Risk Ağırlıkları (*)
Konsolide
%50
%50
Derecelendirilmemiş
%0
%10
%20
8,697,356
-
-
-
-
-
-
-
-
-
127,602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
%100
%100
Derecelendirilmemiş
%150
%200
-
50,048
4,926
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
643,707
-
340,374
-
-
624,792
-
123,769
-
11,024,611
567,387
172,048
5,627 14,432,680
-
4,469
-
-
-
-
325
-
4,805,452
-
-
1,314,417
-
795,383
-
-
518,364
250,357
23,015
-
12,560
666,679
-
1,064,586
-
566,906
-
-
-
-
-
-
-
13,541
1,655,330
-
-
9,264,262
-
-
643,707
128,741
468,301
93,660
4,805,452
2,402,726
624,792
312,396
1,438,186
719,093
11,819,994
8,864,996
636,603 17,070,322
636,603 17,070,322
683,708
1,025,562
1,064,586
2,129,172
(*) Grup menkul kıymetleştirme yapmadığından %1,250 risk ağırlığı yukardaki tabloda gösterilmemiştir.
28
%75
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı)
Konsolide Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: (devamı)
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam Riske Maruz Varlıklar
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
%20
%50
Derecelen- G.Menkul
dirilmemiş
İpotek
Teminatı
Risk Ağırlıkları (*)
Ana Ortaklık Banka
%50
%50
Derecelendirilmemiş
%0
%10
%20
%75
%100
%100
Derecelendirilmemiş
%150
%200
8,581,568
-
-
-
-
-
-
-
274
4,926
-
-
-
-
-
127,602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
617,597
-
360,588
-
-
474,227
-
117,490
- 10,846,078
124,415
-
166,397
12,747,710
-
4,470
-
-
-
-
-
325
-
4,805,452
-
-
1,314,417
-
795,383
-
-
518,365
244,460
23,015
-
12,560
666,679
-
1,064,586
-
566,906
-
-
-
-
-
-
-
13,541
1,799,024
-
-
9,148,474
-
-
617,597
123,519
488,515
97,703
4,805,452
2,402,726
474,227
237,114
1,431,907 11,641,461
715,953 8,731,095
138,230
138,230
15,517,499
15,517,499
683,709
1,025,563
1,064,586
2,129,171
(*) Ana Ortaklık Banka menkul kıymetleştirme yapmadığından %1,250 risk ağırlığı yukardaki tabloda gösterilmemiştir.
29
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar
Konsolide Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0.08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12.5*100)
(*)
Konsolide Ana Ortaklık Banka
Cari Dönem
Cari Dönem
2,670,662
2,489,486
56,521
39,769
291,482
274,451
5,692,025
5,478,118
15.08
15.63
Operasyonel risk, Temel Gösterge Yöntemi’ne göre hesaplanmıştır.
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler :
Ana Ortaklık Banka
Konsolide
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan
Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Azınlık Payları
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Konsolidasyon Şerefiyesi (Net) (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz
Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Karı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen
Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate
Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı
Tutarının %45’i
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre
Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
Azınlık Payları
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Konsolidasyon Dışı Bırakılmış Bankalar ve Finansal Kuruluşlardaki Ortaklık Payları
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurtdışı) Veya Nitelikli Pay Sahiplerine
Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler İle Bunlardan
Satın Alınan Birincil Veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz
Borçlanma Araçları
Öz sermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş
Bankalar ve Finansal Kuruluşlara İlişkin Ortaklık Payları
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının
Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları
ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve
Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden
Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Diğer
Toplam Özkaynak
30
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
2,204,390
2,204,390
200,262
2,565
1,937,586
385,967
376,470
9,497
2,204,390
2,204,390
200,262
2,565
1,727,670
234,061
224,564
9,497
2,204,390
2,204,390
200,262
2,565
1,740,661
380,043
370,546
9,497
2,204,390
2,204,390
200,262
2,565
1,534,894
216,172
206,675
9,497
101,391
179,120
6,960
48,551
17,890
421,124
4,530,676
100,483
188,890
13,024
59,153
20,133
421,124
4,170,935
101,391
179,120
100,483
188,890
48,105
436,332
4,323,995
58,647
438,346
3,950,663
376,215
-
273,409
-
366,481
-
264,114
-
527
527
527
527
779,612
476,704
779,612
476,704
7,519
(105,789)
10,090
(99,270)
63
1,163,936
5,694,612
2,587
-
(5)
644,846
4,815,781
1,362
-
1,156,710
5,480,705
2,587
-
642,075
4,592,738
1,362
-
-
-
-
-
1,312
305
1,312
305
1,176
99
5,692,025
1,057
4,814,419
1,176
99
5,478,118
1,057
4,591,376
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Konsolide Piyasa Riskine İlişkin Açıklamalar
Grup’un risk yönetimi alanındaki faaliyetleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Bankaların
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile uyumlu şekilde Ana
Ortaklık Banka Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunda yürütülmektedir.
Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu taşıdığı temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri
belirlemekte ve söz konusu limitleri piyasa koşulları ve Ana Ortaklık Banka stratejileri doğrultusunda dönemsel
olarak revize etmektedir. Ayrıca Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi bölümü ile üst düzey
yönetimin, Ana Ortaklık Banka'nın maruz kaldığı çeşitli riskleri tanımlama, ölçme, kontrol etme ve yönetme
hususlarında gerekli tedbirleri almalarını sağlamıştır.
Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda Ana Ortaklık Banka tarafından tutulan pozisyonların finansal
piyasalardaki dalgalanmalarından kaynaklanan faiz ve kur riskleri ölçülmekte, sermaye yükümlülüğünün
hesaplamasında aşağıdaki tabloda yer verilen standart metot ile hesaplanan riske maruz değer dikkate
alınmaktadır. Standart metot dışında içsel model kullanılarak hesaplanan piyasa riski değeri (Riske Maruz
Değer), senaryo analizi ve stres testleri kullanılarak desteklenmekte olup, tarihsel simülasyon, Monte Carlo
simülasyonu, parametrik yöntem olmak üzere 3 farklı yöntemle günlük olarak hesaplanmakta ve üst yönetime
raporlanmaktadır.
a)
Piyasa Riskine İlişkin Bilgiler:
Konsolide
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü- Standart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x IX)
31
Ana Ortaklık
Banka
13,311
1,152
12,534
1,096
22,812
-
7,570
-
671
18,575
623
17,946
56,521
706,513
39,769
497,113
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Konsolide Kur Riskine İlişkin Açıklamalar
Kur riski; döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Grup’un maruz kalabilecekleri zarar
olasılığını ifade etmektedir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplanırken Grup’un, tüm döviz varlıkları,
yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz önünde bulundurulmakta, standart metot ile riske maruz değer
hesaplanmaktadır.
Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu’nun belirlediği pozisyon limitleri günlük olarak izlenmekte, Ana Ortaklık
Banka’nın yabancı para işlemlerde oluşması muhtemel değer değişiklikleri de ayrıca gözlenmektedir.
Grup’un risk yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak yabancı para cinsinden her türlü borçlanmalar türev araçları
ile kur riskine karşı korunmaktadır.
Banka Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu Ana Ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu’nca onaylanan limitler
çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda oluşabilecek Türk Parası veya yabancı para fiyat, likidite ve
karşılanabilirlik risklerinin yönetimi ile sorumludur. Para piyasalarında oluşan risklerin ve bu riskleri yaratan
işlemlerin kontrolü günlük olarak yapılmakta ve haftalık olarak Banka Aktif-Pasif Komitesi’ne
raporlanmaktadır.
Grup, 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla, 2,684,599 TL'si bilanço açık pozisyonundan (31 Aralık 2011: 1,597,508
TL açık pozisyon) ve 3,581,797 TL'si nazım hesap kapalı pozisyonundan (31 Aralık 2011: 2,285,944 TL kapalı
pozisyon) oluşmak üzere 897,198 TL net kapalı yabancı para pozisyonu (31 Aralık 2011: 688,436 TL net kapalı)
taşımaktadır.
Ana Ortaklık Banka'nın 30 Eylül 2012 tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan belli
başlı tam TL cari döviz alış kurları:
USD
JPY
EURO
24.09.2012
1.7963
0.0231
2.3179
25.09.2012
1.7873
0.0229
2.3159
26.09.2012
1.7896
0.0230
2.3008
27.09.2012
1.7869
0.0230
2.2991
28.09.2012
1.7912
0.0230
2.3075
30.09.2012
1.7912
0.0230
2.3075
Ana Ortaklık Banka'nın belli başlı cari döviz alış kurlarının 30 Eylül 2012 tarihinden geriye doğru son otuz
günlük basit aritmetik ortalama değerleri :
Aylık Ortalama
Döviz Alış Kuru
1.7974
0.0230
2.3135
USD
JPY
EURO
Kur riskine duyarlılık:
Grup büyük ölçüde EURO ve USD cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un USD ve EURO kurlarındaki 10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir.
Kullanılan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Banka içinde raporlanması sırasında kullanılan oran
olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. USD’nin ve
EURO’nun TL karşısında %10’luk değer kaybı kar ve özkaynak tutarlarını kısa pozisyon olması durumunda
pozitif yönde, uzun pozisyon olması durumunda negatif yönde etkilemektedir.
Döviz
kurundaki %
değişim
USD
USD
EURO
EURO
10 artış
10 azalış
10 artış
10 azalış
Kar / zarar üzerindeki etki
30 Eylül 2012
31 Aralık 2011
51,917
3,336
(51,917)
(3,336)
35,051
65,980
(35,051)
(65,980)
Özkaynak üzerindeki etki (*)
30 Eylül 2012 31 Aralık 2011
360
12
(360)
(12)
222
(1,212)
(222)
1,212
(*) Özkaynak üzerindeki etki; döviz kurlarındaki değişimin gelir tablosunda yarattığı etkiyi içermemektedir.
Grup’un döviz kurlarındaki değişime duyarlılığı cari dönem içerisinde kayda değer bir değişiklik
göstermemiştir. Piyasa beklentileri doğrultusunda pozisyon açılması veya kapatılması dönem döviz kurlarındaki
değişime duyarlılığı artırabilmektedir.
32
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
Konsolide Kur Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Grup’un kur riskine ilişkin bilgiler :
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar (*****)
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (**)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (***)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı (*)
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar (***)
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (****)
Türev Finansal Araçlardan Borçlar (****)
Gayrinakdi Krediler (******)
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler(******)
EURO
USD
DİĞER YP
TOPLAM
2,267,678
353,353
1,001,172
314,839
704,612
83,568
3,973,462
751,760
14,187
13,468
49,982
3,063,361
6,465
4,570,702
674
3,625
830,113
28,329
60,072
8,464,176
9,368
7,986
766
285,832
6,052,513
10,795
203
218,125
6,135,769
14,384
1,636,976
20,163
203
7,986
766
518,341
13,825,258
115,625
3,356,220
3,342,220
199,334
5,492
7,018,891
(966,378)
1,319,105
5,442,303
4,123,198
2,723,166
53,560
5,247,339
2,572,398
184,362
5,260
8,062,919
(1,927,150)
2,449,918
10,766,995
8,317,077
3,046,279
29,848
891,993
498,213
6,982
1,011
1,428,047
208,929
(187,226)
1,057,336
1,244,562
175,515
199,033
9,495,552
6,412,831
390,678
11,763
16,509,857
(2,684,599)
3,581,797
17,266,634
13,684,837
5,944,960
4,897,771
5,897,154
(999,383)
1,647,059
4,703,557
3,056,498
1,963,272
7,012,383
7,855,601
(843,218)
876,693
6,281,280
5,404,587
2,817,188
1,204,872
959,779
245,093
(237,808)
874,992
1,112,800
147,718
13,115,026
14,712,534
(1,597,508)
2,285,944
11,859,829
9,573,885
4,928,178
(*)
Döviz tevdiat hesapları 696,879 TL (31 Aralık 2011: 660,316 TL) tutarında kıymetli maden depo hesaplarını da içermektedir.
(**)
Krediler, 1,930,639 TL (31 Aralık 2011: 2,278,177 TL) tutarında dövize endeksli kredi hesaplarını içermektedir.
(***)
35,967 TL (31 Aralık 2011: 16,175 TL) dövize endeksli faktoring alacakları diğer varlıklar satırına eklenirken, 63,840 TL
(31 Aralık 2011: 87,149 TL) türev finansal işlem reeskont giderleri, 7,360 TL (31 Aralık 2011: 7,232 TL) genel kredi karşılığı
diğer yükümlülükler satırından düşülmüştür. 63 TL (31 Aralık 2011: 124 TL) dövize endeksli faktoring borçları diğer
yükümlülükler satırına eklenmiştir. 31 Aralık 2011 itibarıyla diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar satırına eklenen dövize
endeksli borçlar 362 TL’dir.
(****)
Türev finansal araçlardan alacaklar satırına 465,272 TL (31 Aralık 2011: 383,108 TL), türev finansal araçlardan borçlar satırına
da 467,129 TL (31 Aralık 2011: 345,026 TL) tutarlarında vadeli aktif değer ve menkul değerler alım-satım taahhütleri
eklenmiştir.
(*****)
70,494 TL (31 Aralık 2011: 47,873 TL) türev finansal işlem reeskont geliri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar satırından düşülmüştür.
(******) Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
33
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar
Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Ana Ortaklık Banka’nın pozisyon durumuna bağlı olarak
maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmekte olup, Aktif-Pasif Komitesi tarafından yönetilmektedir. Faiz
oranı riskinde, varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı standart metot ile
hesaplanmakta ve piyasa riski içinde sermaye yükümlülüğü rakamına dahil edilmektedir.
Faiz oranlarındaki dalgalanmaların yaratacağı etkilerden korunmak risk yönetimi bölümünün birinci önceliğidir.
Bu çerçevede durasyon, vade ve duyarlılık analizi, risk yönetimi bölümü tarafından hesaplanarak Aktif Pasif
Komitesi’ne sunulmaktadır.
Grup’un bütçe beklentilerindeki makro ekonomik gösterge tahminlerine göre faiz gelirlerine ilişkin
simülasyonlar yapılmaktadır.
Ana Ortaklık Banka yönetimi günlük olarak piyasadaki faiz oranlarını da takip ederek gerektikçe Ana Ortaklık
Banka'nın faiz oranlarını değiştirebilmektedir.
Grup limitler dahilinde faiz oranı riski taşıdığından önemli derecede bir faiz oranı riski yaşaması
beklenmemektedir.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan
süreler itibarıyla):
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
504,965
6,024
-
-
7,247
580,566
871,579
11,514,245
581,187
623
22,467
657,591
2,682,465
252,063
152
-
846,922
942,590
4,360,658
40,982
20,011
407
Toplam Varlıklar
14,060,412
3,620,762
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Faktoring Borçları
Diğer Yükümlülükler
664,198
18,227,739
34,145
2,161,754
483
Toplam Yükümlülükler
21,088,319
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(7,027,907) (3,820,288)
8,956
(8,956)
-
2,276,571
9,612,623
290,441
2,971,505
(290,441) (2,980,555)
2,635,948
- 14,525,142
- (3,676,947) (14,525,142)
347,341
3,618,243
(347,341)
- (3,627,293)
Toplam Pozisyon
(7,027,907) (3,820,288)
2,276,571
2,635,948 (3,676,947)
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve TC Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler (*)
Faktoring Alacakları
Finansal Kiralama Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
Diğer Varlıklar
(*)
Faizsiz
Toplam
-
5,255,138
499,784
5,255,138
1,010,773
303,957
1,279,288
8,605,008
15,093
7,000
200,979
2,721,808
1,858
183,508
29,625
337,529
3,939
1,567,625
1,371,101
580,566
3,981,652
30,221,713
878,171
20,163
1,585,606
6,211,570
10,203,346
2,931,645
7,877,148
44,904,883
14,996
5,494,319
1,931,001
734
2,149
560,663
493,529
2,875,607
3,051
34,818
161,600
221,391
172,914
8
279,356
16,333
166,821
3,834,512
1,216,431
4,766
6,331,565
882,982
28,278,841
34,145
1,216,431
493,529
7,469,109
4,766
6,525,080
7,441,050
3,934,999
590,723
295,697
11,554,095
44,904,883
9,603,573
(9,050)
Ana Ortaklık Banka’ya ait 7,121,151 TL tutarındaki değişken faizli krediler “1 Aya Kadar” vade dilimi içerisinde, riskten korunma
konusu kredilerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerinden dolayı oluşan 15,079 TL tutarındaki gelir reeskontu ise “1-5 Yıl”
vade dilimi içerisinde gösterilmiştir.
Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı, 227,533 TL tutarında maddi duran varlıkları, 439,014 TL
tutarında maddi olmayan duran varlıkları, 63,116 TL tutarında elden çıkarılacak menkulleri, 5 TL tutarında mali
olmayan birlikte kontrol edilen ortaklıkları, diğer yükümlülükler satırı ise 4,867,505 TL tutarındaki özkaynakları
içermektedir.
34
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan
süreler itibarıyla):
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
444,370
2,105
4,185
-
205,986
523,574
643,573
9,676,496
467,221
417
102,628
383,893
2,113,963
237,708
-
287,930
1,730,785
4,306,352
112,918
362
1,526
Toplam Varlıklar
11,961,637
2,840,297
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Faktoring Borçları
Diğer Yükümlülükler
931,858
15,248,433
25,518
180,613
2,224,395
3,946
Toplam Yükümlülükler
18,614,763
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(6,653,126) (4,070,308)
40,913
60,579
(40,691)
(60,579)
2,741,658
9,532,384
380,511
1,123,856
(358,127) (1,116,079)
2,743,197
- 15,017,239
- (4,293,805) (15,017,239)
303,565
1,909,424
(303,565)
- (1,879,041)
Toplam Pozisyon
(6,652,904) (4,070,308)
2,764,042
2,743,197 (4,293,805)
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve TC Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler (*)
Faktoring Alacakları
Finansal Kiralama Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
Diğer Varlıklar
(*)
Faizsiz
Toplam
-
4,018,257
155,178
4,018,257
605,838
254,100
1,501,156
8,196,203
20,862
12,840
119,732
413,525
2,400,559
2,998
306,415
25,013
269,914
1,164
1,510,539
1,276,791
523,574
4,697,945
26,963,487
819,011
21,224
1,528,320
6,444,058
9,985,161
2,936,814
6,286,480
40,454,447
3,780
3,389,472
1,079,230
2,421,923
16,200
4,141
404,507
249,107
3,024,009
20,636
102,295
307,383
43,099
184,390
9,227
192,648
3,820,316
661,043
6,510
5,899,768
1,132,427
22,965,023
1,104,748
841,656
249,107
8,162,100
6,510
5,992,876
6,910,605
3,702,400
452,777
193,617
10,580,285
40,454,447
9,540,161
30,383
Ana Ortaklık Banka’ya ait 6,134,943 TL tutarındaki değişken faizli krediler “1 Aya Kadar” vade dilimi içerisinde, riskten korunma
konusu kredilerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerinden dolayı oluşan 11,554 TL tutarındaki gelir reeskontu ise “1-5 Yıl”
vade dilimi içerisinde gösterilmiştir.
Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı, 264,311 TL tutarında maddi duran varlıkları, 441,257 TL
tutarında maddi olmayan duran varlıkları, 67,049 TL tutarında elden çıkarılacak menkulleri, 5 TL tutarında mali
olmayan birlikte kontrol edilen ortaklıkları, diğer yükümlülükler satırı ise 4,430,778 TL tutarındaki özkaynakları
içermektedir.
35
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TC Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasasından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Finansal Kiralama Alacakları
Faktoring Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TC Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasasından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Finansal Kiralama Alacakları
Faktoring Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
EURO
%
USD
%
YEN
%
TL
%
0.20
5.03
1.34
4.42
3.56
6.20
0.17
4.55
3.39
5.34
3.13
5.28
-
-
6.27
7.14
7.35
6.81
13.53
13.35
-
1.40
2.90
1.95
0.83
2.82
2.67
0.24
2.44
3.01
9.28
7.85
8.90
9.68
EURO
%
USD
%
YEN
%
TL
%
0.83
4.98
4.55
5.29
3.86
5.12
0.28
4.73
3.34
5.27
2.85
5.28
2.74
-
10.38
10.20
11.77
9.48
13.60
15.65
-
1.11
4.05
3.45
1.25
4.38
2.13
0.41
2.95
5.70
10.88
6.91
8.73
8.79
3.84
-
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski:
a)
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri ve
vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli varsayımlar ile faiz
oranı riskinin ölçüm sıklığı:
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski farklı senaryolarla takip edilmekte olup, alınan
sonuçlar ilgili komitelere sunularak maruz kalınan faiz riski farklı açılardan değerlendirilmektedir. Risk
tutarı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş bir limit bulunmaktadır. Bankanın piyasa beklentileri
de göz önüne alınarak para birimi bazında aktif ve pasif arasında belli bir uyumun sağlanmasına özen
gösterilmektedir.
Konut kredilerinin geçmiş dönemlerde faiz hareketlerine verdiği tepki incelenerek kredilerin erken geri
ödenme oranları belirlenmiştir. Şubeler ve hesaplar bazında vadesiz mevduatların hareketleri analiz
edilerek vadesiz mevduatların hesap bazında Banka’da ne kadar süre kaldığı tespit edilmiştir. Ulaşılan
sonuçlara paralel olarak kabul edilen varsayımlar, faiz oranı hassasiyeti hesaplamalarında söz konusu
ürünlere yansıtılmıştır.
36
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski: (devamı)
b)
Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan solo bazda doğan
ekonomik değer farkları:
Para Birimi
TRY
TRY
EURO
EURO
USD
USD
Toplam (Negatif şoklar için)
Toplam (Pozitif şoklar için)
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
200
(200)
100
(100)
100
(100)
Kazançlar/
Kazançlar/Özkaynaklar
(Kayıplar) – (Kayıplar)/Özkaynaklar
513,975
%9.38
(558,026)
%(10.19)
7,879
%0.14
(7,166)
%(0.13)
13,796
%0.25
(12,159)
%(0.22)
(577,351)
%(10.54)
535,650
%9.77
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Ana Ortaklık Banka’nın borsada işlem görmeyen hisse senetleri gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmekle
birlikte, gerçeğe uygun değerinin güvenilir bi şekilde ölçülememesi durumunda maliyet değeri ile
kaydedilmiştir.
37
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar
Likidite riski nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.
Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi, piyasalarda oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle
pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması
sonucu da oluşabilir.
Grup politikaları, öncelikle her türlü borcun likit kaynaklarla her zaman karşılanabilecek nitelikte olduğu bir
aktif yapısının sağlanması yönündedir. Bu kapsamda likidite problemi hiçbir dönemde yaşanmamıştır. Bu
anlamda bunun sağlanmasını teminen Ana Ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu düzenli olarak likidite rasyoları
ile ilgili standardı belirlemekte ve takip etmektedir.
Grup’un genel politikaları gereği varlık ve yükümlülüklerin vade yapıları ile faiz oranlarının uyumu her zaman
Aktif-Pasif Yönetimi stratejileri dahilinde sağlanmakta, bilançodaki Türk parası ve yabancı para aktif pasif
kalemlerinin getirisi ile maliyetinden doğan fark sürekli pozitif olarak yönetilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu
strateji doğrultusunda da vade riski Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu’nun tanımladığı limitler dahilinde
yönetilmektedir.
Fonlama ve likidite kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Ana Ortaklık Banka likidite ihtiyacının büyük
bir bölümünü mevduatla karşılamakta olup, bu kaynağa ilave olarak sendikasyon ve prefinansman ürünlerini de
kullanarak kaynak sağlayabilmektedir. Ana Ortaklık Banka net borç veren konumunda bulunmaktadır.
Piyasadaki genel ve Grup’la ilgili spesifik stres faktörler göz önüne alınarak, çeşitli senaryolar eşliğinde likidite
pozisyonu değerlendirilir ve yönetilir. Bu senaryoların en önemlisi piyasa koşullarına göre Ana Ortaklık
Banka’nın net likit varlıklar/müşterilere borçlar oranının limitler dahilinde sürdürülmesidir.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
2,645,167
684,695
2,609,971
320,054
6,024
-
-
29,625
-
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Faktoring Borçları
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
TC Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler (**)
Faktoring Alacakları
Finansal Kiralama Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar
5 Yıl ve Dağıtılamayan
Üzeri
(*)
Toplam
-
-
5,255,138
1,010,773
45,857
580,566
4,885
11,376,357
581,187
1,927
64,373 928,161
324,759
7,951
507,384 995,255 1,949,773 494,730
1,709,612 4,715,589 9,251,286 2,905,951
252,063
40,982
152
20,011
564
479
20,258
1,858
262,918
3,939
1,560,520
1,371,101
580,566
3,981,652
30,221,713
878,171
20,163
1,585,606
3,359,487
15,520,804
2,540,172 6,700,477 11,546,076 3,410,490
1,827,377
44,904,883
166,908
4,339,893
-
664,111
17,722,358
1,839,244
34,145
1,216,240
4,766
672,878
14,996
2,149
5,494,319 560,663
1,243,599 2,801,079
- 493,529
191
37,845 128,687
34,818
161,600
659,083
203,339
8
926,104
16,333
5,465,998
882,982
28,278,841
7,469,109
34,145
493,529
1,216,431
4,766
6,525,080
4,506,801
22,153,742
6,790,950 3,986,107 1,058,840
942,445
5,465,998
44,904,883
Likidite Açığı
(1,147,314) (6,632,938) (4,250,778) 2,714,370 10,487,236 2,468,045
(3,638,621)
-
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
2,684,672 12,835,128 2,117,862 6,229,373 11,152,439 3,719,934
4,481,453 20,313,120 5,407,083 3,394,558 1,132,756 831,742
(1,796,781) (7,477,992) (3,289,221) 2,834,815 10,019,683 2,888,192
1,715,039
4,893,735
(3,178,696)
40,454,447
40,454,447
-
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve
takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı
bulunmayan aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.
(**)
Ana Ortaklık Banka’ya ait 6,908,997 TL (31 Aralık 2011: 5,961,704 TL) tutarındaki değişken faizli krediler “1 Aya Kadar” vade
dilimi içerisinde, riskten korunma konusu kredilerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerinden dolayı oluşan 15,709 TL (31
Aralık 2011: 11,554 TL) tutarındaki gelir reeskontu ise “1-5 Yıl” vade dilimi içerisinde gösterilmiştir.
38
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Menkul kıymetleştirme pozisyonları:
Grup 30 Eylül 2012 itibarıyla menkul kıymetleştirme yapmamaktadır.
Kredi riski azaltım teknikleri
a)
Bilanço içi ve bilanço dışı netleştirmeyle ilgili süreç ve politikalar ile yapılan netleştirmeler ve bankanın
netleştirmeyi kullanma düzeyi,
Ana Ortaklık Banka kredi riski azaltımı kapsamında bilanço içi ve bilanço dışı netleştirme yapmamaktadır.
b)
Teminatların değerleme ve yönetimine ilişkin uygulamalar,
Parasal teminatlar raporlama tarihi itibarıyla en güncel değerleri ile değerlenip, kredi riski azaltımı sürecine
dahil olmaktadır. Gayrimenkul ipoteklerinin hukuki geçerliliği rehnin zamanında ve usulüne uygun tescili
ile sağlanmakta; piyasa koşullarında önemlilik arz edecek değişimler izlenmektedir.
c)
Alınan ana teminat türleri,
Banka kredi riski azaltımı kapsamında ana teminat türü olarak nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, fon,
altın, banka garantisi, hisse senedi ve türlerini kullanmaktadır. Ayrı birer risk sınıfı altında raporlanan
ikamet amaçlı ve ticari gayrimenkul ipotekleri diğer ana teminat türleridir.
d)
Ana garantörler ve kredi türevlerinin karşı tarafı ve bunların kredi değerliliği,
Banka kredi müşterisinin, diğer kuruluşlardan aldığı teminat garanti bulunması durumunda, kredi riski
azaltımı sürecinde garanti veren kuruluşun kredi riski değeri dikkate alınmaktadır.
e)
Kredi azaltımındaki piyasa veya kredi riski yoğunlaşmalarına ilişkin bilgiler,
Banka teminat olarak ağırlıklı olarak piyasa ve kredi riski yoğunlaşma riski düşük olan nakit, devlet tahvili
ve hazine bonosu gibi kıymetleri tercih etmektedir.
39
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Kredi riski azaltım teknikleri (devamı)
f)
Risk Sınıfları Bazında Teminatlar:
Tutar
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve
Kredi
Türevleri
54,974
-
-
-
25,520
1,498
-
-
13,602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,317,235
14,438,307
8,268,458
291,336
892,681
363,566
-
-
4,174,901
269,197
3,152,206
-
1,879
-
-
-
1,668,871
33,383,271
19,861
1,570,821
-
-
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar
ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
Risk yönetim hedef ve politikaları
a)
Risk yönetimine ilişkin stratejiler ve uygulamalar,
Risk Yönetimi sisteminin amacı, bankanın faaliyetleri sonucunda maruz kalınan risklerin tanımlanması,
ölçülmesi, izlenmesi ve belirlenen politikalar, uygulama talimatları ve limitler vasıtasıyla kontrol
edilmesini sağlamaktır.
Ana Ortaklık Banka ve bağlı ortaklıklarının Risk Yönetimi fonksiyonları Grup Risk Yönetimi altında
toplanmıştır. Grup Risk Yönetimi , TEB Grubu Yönetim Kurulları’na, Banka bünyesindeki Denetim
Komitesi vasıtasıyla raporlama yapmakla ve bu yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda Yönetim
Kurulu adına genel gözetim, uyarı ve öneri görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulleri, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ve Yardımcıları ve
Grup Risk Yönetimi Başkanından oluşan “Üst Düzey Yönetim” tarafından oluşturulan yazılı standartları
kapsar.
Risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama esasları, Bankacılık Kanunu, dış mevzuat ve genel bankacılık
teamüllerine uygun olarak hazırlanarak, Üst Düzey Yönetim / Yönetim Kurulu onayına sunulur.
Ana Ortaklık Banka’daki her birim için gerekli kriterleri içeren risk politikalarına uygunluğun ve TEB
Grubu risk kültürünün tüm personel tarafından benimsenmesinin sağlanması tüm yöneticilerin asli
görevidir.
40
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Risk yönetim hedef ve politikaları (devamı)
b)
Risk yönetim sisteminin yapısı ve organizasyonu,
Risk Yönetimi faaliyetleri, risk ölçümü, risklerin izlenmesi, risklerin kontrolü ve raporlanması
aktivitelerinden oluşur. Risk Yönetimi faaliyetleri, Grup Risk Yönetimi ve personeli tarafından yürütülür.
Grup Risk Yönetimi Başkanı Yönetim Kurulu’na Denetim Komitesi vasıtasıyla raporlama yapar.
c)
Risk raporlamaları ve ölçüm sistemlerinin kapsam ve niteliği,
Risk ölçümü ve izleme sonuçlarının Yönetim Kurulu’na ve Üst Düzey Yönetime düzenli olarak ve
zamanında raporlanması amacıyla;
- Ana Ortaklık Banka risklerinin; Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne, Genel Müdürlük’e,
denetçilere, banka otoritelerine, derecelendirme kuruluşlarına ve neticede kamuya ayrıntılı ve güvenilir
bir şekilde raporlanmasının temin edilmesi ve daha genel olarak risk yönetimini ilgilendiren konularda
yasal merciler, denetim ve derecelendirme kuruluşları ile ilişkilerin sürdürülmesi,
- Sayısallaştırılabilen risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmasının sağlanması, limit aşımlarına
yönelik tespitlerde bulunulması ve beklenmeyen piyasa koşullarının temel faaliyet konularına etkisini
değerlendirecek şekilde stres testi ve senaryo analizleri yapılarak sonuçların düzenli olarak ve
zamanında Yönetim Kurulu’na veya Üst Düzey Yönetim’e raporlanması,
- Pozisyon ve fiyatlarla ilgili veri takibi; risk bakiyelerini izleme, limit aşımlarını tespit ve takip etmek,
çeşitli senaryo analizleri yapmak, riske maruz tutarları belirleyip raporlamak, diğer faaliyet alanları ve
birimlerle koordinasyonu,
- Ana Ortaklık Banka’nın kullandığı risk ölçüm modellerinden günlük raporlar üretmek ve raporları
analiz etmek, sayısallaştırılabilen risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamak ve limitlere
uyumun izlenmesi,
- Her bir risk için birim/kuruluş bazında belirlenen limitlerin toplulaştırılarak konsolide bazda izlenmesi
hususlarının gerçekleştirilmesi izlenir.
Grup Risk Yönetimi tarafından, risk ölçüm ve izleme sonuçlarının akıbeti takip edilerek, doğrudan veya
Denetim Komitesi vasıtasıyla Yönetim Kurulu’na sunulur.
i) Kredi Riski
Banka, Kurumsal ve KOBİ segmentleri için iç derecelendirme modellerine sahiptir. Başvuru ve
davranışsal skorkartlar ise İşletme ve Bireysel segmentler için kullanılmaktadır.
41
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Risk yönetim hedef ve politikaları (devamı)
ii) Piyasa Riski
Döviz pozisyonu için, Yönetim Kurulu tarafından farklı kırılımlarda limitler belirlenmiş olup,
hesaplamalarda opsiyon işlemleri delta eşlenikleri ile dikkate alınmaktadır.
Düzenli olarak yapılan çalışmalar ile faize hassas tüm ürünler için, faiz oranlarındaki değişimlerden
kaynaklı net faiz geliri etkisi hesaplanmakta ve sonuçlar yine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
limitler dahilinde takip edilmektedir. Her bir para birimi bazında faiz oranlarına verilen şoklar
değişmekle birlikte, yapılan senaryo analizlerinde gerek lineer gerekse ani şoklar değerlendirilmektedir.
Ayrıca bu analizler hem mevcut bilanço hem de hedef bilanço rakamları için gerçekleştirilebilmektedir.
Ekonomik değer yaklaşımına göre piyasa faiz oranlarındaki değişimler Banka’nın varlık ve
yükümlülüklerinin, ve bilanço dışı işlemlerinin değerini etkileyebilir. Banka’nın ekonomik değerinin
faiz değişimlerine olan hassasiyeti hissedarlar, yönetim ve denetçiler için önemli bir konudur.
Bir ürünün ekonomik değeri; beklenen nakit akışlarının iskonto edilerek bugünkü değer tutarının
bulunmasıdır.
Ana Ortaklık Banka’nın ekonomik değeri; beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri yani aktiflerin
beklenen nakit akışlarından pasiflerin beklenen nakit akışlarının çıkarılması ve bilanço dışı işlemlerinin
beklenen nakit akışlarının eklenmesidir. Ekonomik değer bakış açısı bankanın değerinin faizlerdeki
dalgalanmalara olan hassasiyetini gösterir.
Özkaynağın Piyasa Değeri varlıkların piyasa değeri ile yükümlülüklerin piyasa değeri arasındaki fark
olarak ifade edilir. Yönetim Kurulu, Özkaynağın Piyasa Değeri için de limit belirlemiş olup, bu limit
takibinde tüm ürünlere özkaynağın piyasa değerine etkisini görebilmek için şok uygulanır. Uygulanan
şoklar para birimleri bazında değişiklik göstermektedir.
Ekonomik değer yaklaşımı faizlerdeki değişimin gelecekteki tüm nakit akışlarına etkisini dikkate aldığı
için faizlerdeki değişimin olası uzun vadedeki etkilerini kapsayıcı bir şekilde görülmesini sağlar.
Bu analizlere ek olarak Grup Risk Yönetimi mevcut pozisyonlar üzerinden, piyasa koşullarında
meydana gelecek olağanüstü dalgalanmalar sonucu ortaya çıkacak olası kayıp tutarından haberdar
olmak amacıyla stres testleri çalıştırır. BNP Paribas ve TEB Grup Risk Yönetimi tarafından hazırlanan
stres testleri, senaryolara dayalı piyasa fiyatı değişiklikleri sonucu pozisyonlarda meydana gelen
hassasiyeti ölçer. Hem tarihsel hem de varsayımlara dayanan senaryo analizleri gerçekleştirilir.
Hem kur hem de faiz üzerine, mevcut portföye etkisinin görülebilmesi amacıyla senaryo analizleri
uygulanmaktadır.
Senaryo analizleri dışında farklı stres testleri de mevcut portföye uygulanmaktadır. Amaç geçmişte
meydan gelen olayların mevcut pozisyonlar üzerindeki etkisini görebilmektir.
Bono portföyü için belirlenen nominal tutar limitleri, alım-satım portföyü için belirlenen Riske Maruz
Değer (“RMD”) limtleri ve faiz riskinin takibi için oluşturulan PV01 limitleri günlük olarak
hesaplanarak takip edilmekte ve yönetime raporlanmaktadır.
Ayrıca bilançodaki tüm ürünler için gerek Faiz Oranı gerekse Likidite GAP hesaplamaları
yapılmaktadır. Her iki çalışma için ürün bazında nakit akışları oluşturulurken yeniden fiyatlama ve vade
tarihleri yanısıra ürün bazında belirlenen kabuller de dikkate alınmaktadır.
Piyasa ve Likidite Riski Komiteleri için aylık rapor hazırlanır. Raporlar gün sonu pozisyonları ve
aylık/yıllık kümüle kar/zarar rakamlarını ile ay içinde alınan belli başlı pozisyonları içerir.
Tüm limit ve risk pozisyonları Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na da sunulur.
42
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Risk yönetim hedef ve politikaları (devamı)
d)
Riskten korunma ve risk azaltım politikaları ile bunların etkinliğinin sürekli kontrolüne ilişkin süreçler:
Banka kredi riski azaltımında kullanılan teminatların yasal geçerliliğini temin eder ve sermaye yeterliliği
düzenlemesinde gerekli olan operasyonel standartlara uyum sağlar. Teminatların piyasa değeri düzenli
olarak güncellenir. Tüm fiziki teminatlar sigortalanır. Teminat tutarlarında veya teminat kalitesindeki
eksiklikler izleme sistemi aracılığı ile saptanır ve önlemler ilgili Gruplar tarafından alınır.
43
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. a)
Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
225,485
269,801
1,056,191 3,631,664
71,997
1,281,676 3,973,462
Önceki Dönem
TP
YP
257,142
230,668
1,243,219
1,961,960
325,268
1,500,361
2,517,896
Cari Dönem
TP
YP
1,056,191
- 1,021,694
- 2,609,970
1,056,191 3,631,664
Önceki Dönem
TP
YP
1,243,219
373,429
1,588,531
1,243,219
1,961,960
b) T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Toplam
YP serbest tutar 1,021,694 TL (31 Aralık 2011: 373,429 TL), YP serbest olmayan tutar 2,609,970 TL
(31 Aralık 2011: 1,588,531 TL), TP serbest tutar ise 1,056,191 TL (31 Aralık 2011: 1,243,219 TL) tutarında
zorunlu karşılıktan oluşmaktadır. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla, Türk parası zorunlu karşılık oranları Türk Lirası
cinsinden mevduatlar ve diğer yükümlülüklerde vade yapısına göre % 5 ile % 11 aralığında (31 Aralık 2011: %5
ile %11 aralığında), yabancı para zorunlu karşılık oranları mevduat ve diğer yükümlülüklerde vade yapısına göre
% 6 ile % 11 aralığında belirlenmiştir (31 Aralık 2011: %6 ile %11 aralığında).
2.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler (net
değerleriyle gösterilmiştir) :
a.1)
Teminata verilen/ bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara
ilişkin bilgiler : Yoktur (31 Aralık 2011: 22,033 TL).
a.2)
Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
TP
-
YP
-
-
-
Önceki Dönem
TP
YP
276,889
276,889
-
Serbest depo olarak sınıflandırılan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıkların defter
değeri 1,163,775 TL (31 Aralık 2011: 655,455 TL)’dir.
a.3)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Cari Dönem
TP
YP
20,600
23,996
56,649
43,011
41,753
21,317
119,002
88,324
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
44
Önceki Dönem
TP
YP
25,636
6,771
120,062
21,360
118,360
28,302
1,923
264,058
58,356
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
3.
Bankalara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
YP
200,877
45,093
58,136
706,667
259,013
751,760
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
4.
Önceki Dönem
TP
YP
99,208
53,024
152,232
70,050
383,556
453,606
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
a.1)
Teminata verilen/ bloke edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men.Değ.
Diğer
Toplam
a.2)
TP
954,157
954,157
YP
-
Önceki Dönem
TP
YP
581,644
162,371
581,644
162,371
Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
TP
YP
34,643
34,643
-
Önceki Dönem
TP
YP
826,098
826,098
-
Serbest depo olarak sınıflandırılan satılmaya hazır finansal varlıklar içindeki borçlanma senetleri ile hisse
senetlerinin defter değeri 2,992,852 TL (31 Aralık 2011: 3,127,832 TL)’dir.
b) Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler :
Cari Dönem
3,952,028
3,952,028
29,624
7,927
21,697
3,981,652
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen (*)
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Önceki Dönem
4,672,932
4,672,932
25,013
5,365
19,648
4,697,945
Grup’un borsada işlem görmeyen tüm satılmaya hazır yatırımları gerçeğe uygun değeri ile
muhasebeleştirilmekle birlikte, gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi nedeniyle, söz
konusu yatırımların 12,471 TL tutarındaki kısmı maliyet değeri ile kaydedilmiştir (31 Aralık 2011: 10,422 TL).
45
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
5.
Kredilere ilişkin açıklamalar :
a)
Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
1,255
4
832
423
4
45,301
46,556
4
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
74,499
128,471
74,132
128,467
367
4
43,989
118,488
128,471
b) Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına
bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler :
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar (*)
Krediler ve
Diğer
Sözleşme Koşullarında Değişiklik
Alacaklar Sözleşme Koşullarında Değişiklik
Yapılanlar
(Toplam)
Yapılanlar
Ödeme Planının
Ödeme Planının
Uzatılmasına
Uzatılmasına
Yönelik Değişiklik
Yönelik Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
Yapılanlar
Diğer
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
(Toplam)
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İskonto ve İştira Senetleri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Tüketici Kredileri(**)
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
28,573,366
637,038
4,114,215
955,152
660,182
6,715,418
1,587,556
455,110
13,448,695
28,573,366
346,748
227
16,922
256,049
87
73,463
346,748
-
-
932,935
27,897
9,399
12,858
309,989
129,610
13,535
429,647
932,935
105,749
160
2,847
35,763
1,873
169
64,937
105,749
(*) “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”in 6 Şubat 2008 tarihinde değişen hükümlerine istinaden yakın izlemedeki kredilerin toplam anapara
bakiyesidir.
(**) Riskten korunma konusu kredilerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerinden dolayı oluşan 15,709 TL tutarındaki gelir reeskontu,
kredi bakiyesine dahil edilmiştir.
Standart Nitelikli Krediler
ve Diğer Alacaklar (*)
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik
Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay- 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
(*)
343,348
205
Standart Nitelikli Krediler
ve Diğer Alacaklar (*)
25,325
42,689
127,145
136,450
11,944
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar (*)
50,148
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar (*)
4,089
6,675
16,648
21,994
741
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesi a fıkrası 5’inci
paragrafta belirtilen kritere göre belirtilen kredi bakiyeleridir.
46
-
-
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
5.
Kredilere ilişkin açıklamalar : (devamı)
c)
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler :
Kısa Vadeli
129,245
3,246
11,706
114,293
9,504
9,504
1,307,416
569,833
737,583
14,118
8,391
5,727
4,116
4,116
17,897
9,075
8,822
182
182
223,154
19
1,705,651
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP (**)
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP(Gerçek Kişi) (*)
Kredili Mevduat Hesabı-YP(Gerçek Kişi)
Toplam
Orta ve Uzun
Vadeli
6,776,343
3,788,735
631,718
2,355,890
131,038
122,532
1,183
7,323
22,383
7,444
11,749
3,190
21,417
134
18
21,265
6,951,181
(*) Kredili mevduat hesabının 1,689 TL tutarındaki kısmı personele kullandırılan kredilerden oluşmaktadır.
(**) Yurtdışı şubeler aracılığı ve TEB N.V tarafından kullandırılan kredilerdir.
47
Toplam
6,905,588
3,791,981
643,424
2,470,183
131,038
122,532
1,183
7,323
31,887
7,444
11,749
12,694
1,307,416
569,833
737,583
14,118
8,391
5,727
25,533
134
18
25,381
17,897
9,075
8,822
182
182
223,154
19
8,656,832
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
5.
Kredilere ilişkin açıklamalar : (devamı)
d) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler :
Kısa Vadeli
281,216
593
25,857
254,766
29,871
3,047
26,824
29,995
352
29,643
376,302
128,818
247,484
3,124
634
2,490
402,855
16,792
1,140,155
Taksitli Ticari Kredileri-TP
İşyeri Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Taksitli Ticari Kredileri-Dövize Endeksli
İşyeri Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Taksitli Ticari Kredileri-YP
İşyeri Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
e)
Toplam
3,589,630
149,517
787,767
2,652,346
473,361
23,242
156,015
294,104
29,995
352
29,643
376,302
128,818
247,484
3,124
634
2,490
402,855
16,792
4,892,059
Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı :
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
f)
Orta ve Uzun
Vadeli
3,308,414
148,924
761,910
2,397,580
443,490
23,242
152,968
267,280
3,751,904
Cari Dönem
29,228,599
730,199
29,958,798
Önceki Dönem
25,854,535
894,350
26,748,885
Cari Dönem
17,990
46,940
453,106
518,036
Önceki Dönem
9,910
24,806
506,360
541,076
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler :
Söz konusu bu tutarlar konsolide finansal tablolarda elimine edilmiştir.
g) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar :
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
48
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
5.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
Kredilere ilişkin açıklamalar : (devamı)
h) Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net) :
h.1)
Donuk alacaklardan Grup tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler :
III. Grup
IV. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli
Sınırlı Krediler ve
Krediler ve
Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
Cari Dönem
(Özel karşılıklardan önceki brüt tutar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeniden Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel karşılıklardan önceki brüt tutar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeniden Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
h.2)
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve
Diğer Alacaklar
-
-
-
10,832
4,262
10,445
-
-
-
7,599
4,022
10,943
III. Grup
IV. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli
Sınırlı Krediler ve
Krediler ve
Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve
Diğer Alacaklar
Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler :
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
64,106
317,374
198,104
62,629
23
9
13
1
120,724
17,990
102,734
69,345
1,663
198,104
105,316
41,735
326
289
25
12
121,735
46,940
74,795
622,227
18,970
105,316
83,571
124,450
49,901
74,418
131
538,492
453,106
85,386
(*) Ana Ortaklık Banka’nın tahsili gecikmiş alacak portföyünün 124,050 TL tutarında ve 124,050 TL karşılık
ayrılmış bölümü, Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.’ye 16,878 TL bedelle satılmış olup, 11 Nisan 2012 tarihinde
gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış bedeli tahsil edilerek söz konusu tahsili gecikmiş
alacaklar kayıtlardan çıkarılmıştır.
h.3)
Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli
Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer
Diğer Alacaklar
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
30 Eylül 2012
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
2,385
250
2,135
4,533
1,425
3,108
70,443
58,278
12,165
31 Aralık 2011
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
1,775
358
1,417
1,218
325
893
59,201
43,885
15,316
49
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
5.
Kredilere ilişkin açıklamalar : (devamı)
h.4)
Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı
Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Diğer Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
120,724
17,990
102,734
-
121,735
46,940
74,795
-
538,492
453,106
85,386
-
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
64,106
9,910
54,196
-
69,345
24,806
44,539
-
617,258
506,360
110,898
4,969
4,969
-
6.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
a.1) Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
20,163
20,163
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Toplam
Önceki Dönem
21,224
21,224
a.2) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
20,163
20,163
21,224
21,224
a.3) Teminata verilen / bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men.Değ.
Diğer
Toplam
TP
-
50
Cari Dönem
YP
-
Önceki Dönem
TP
YP
-
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
6.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: (devamı)
a.4) Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar yasal yükümlülükler:
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
TP
-
YP
-
-
-
Önceki Dönem
TP
-
YP
-
Serbest depo olarak sınıflandırılan vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların defter değeri
20,163 TL’dir (31 Aralık 2011: 21,224 TL).
b) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içindeki hareketleri :
Cari Dönem
21,224
(1,061)
20,163
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar (*, **)
Satış ve İtfa Yolu İle Elden Çıkarılanlar (***)
Değer Azalışı Karşılığı (-)
İtfa Edilmiş Maliyet Gelirlerindeki Değişim
Dönem Sonu Toplamı
(*)
Reeskont tutarlarını içermektedir.
(**)
Fortis Bank A.Ş.’den devrolan 138,203 TL tutarındaki varlığı da içermektedir.
Önceki Dönem
235,019
3,809
149,187
(366,791)
21,224
(***) Ana Ortaklık Banka’nın Fortis Bank A.Ş. ile birleşmesini takiben, risk yönetimi politikalarını yeniden gözden geçirmesi
neticesinde, kayıtlarında vadeye kadar elde tutulan menkul kıymet olarak sınıflandırılan 261,199 TL tutarındaki finansal
varlık TMS 39 hükümlerine uygun olarak satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmıştır.
İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
7.
a.1)
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ve ilgili Türkiye
Muhasebe Standardı uyarınca konsolide edilmeyen iştirak varsa konsolide edilmeme sebepleri:
Yoktur (31 Aralık 2011 : Yoktur).
a.2)
Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2011 : Yoktur).
a.3)
Konsolide edilen iştiraklere ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2011 : Yoktur).
a.4)
Konsolide edilen iştiraklere ilişkin sektör bilgileri: Yoktur (31 Aralık 2011 : Yoktur).
a.5)
Borsaya kote konsolide edilen iştirakler: Yoktur (31 Aralık 2011 : Yoktur).
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
8.
a)
Önemli büyüklükteki bağlı ortaklıkların özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
Ana ortaklık Banka’nın konsolide sermaye yeterliliği standart oranına dahil edilen bağlı ortaklıklarından
kaynaklanan herhangi bir sermaye gereksinimi yoktur.
b) Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık varsa konsolide edilmeme sebepleri ve asgari sermaye
yükümlülüğüne tabi olmaları halinde söz konusu yükümlülüğe ulaşmak için ihtiyaç duydukları toplam
özkaynak tutarı: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
c)
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
51
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
8.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): (devamı)
d) Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
d.1)
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Unvanı
Adres (Şehir / Ülke)
The Economy Bank N.V. (*)
TEB Faktoring A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Grubun Pay OranıFarklıysa Oy Oranı(%)
Hollanda
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Diğer Ortakların
Pay Oranı (%)
100.00
100.00
96.62
54.75
3.38
45.25
Yukarıdaki sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin açıklamalar:
Aktif
Toplamı
1,614,831
914,917
91,025
17,660
Özkaynak
241,745
42,966
78,371
15,518
Sabit Varlık
Toplamı
8,752
1,687
759
787
Faiz
Gelirleri
58,018
69,179
7,755
1,437
Cari
Menkul Değer
Dönem
Gelirleri Kâr/Zararı
2,609
8,558
12,045
6,148
99
1,767
Önceki Dönem
Kâr/Zararı (**)
19,054
8,081
4,313
2,043
Gerçeğe
Uygun
Değer
-
(*)
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla yabancı para yasal finansal tablolarındaki bilanço dönem sonu kuru ile ve gelir tablosu
değerlerinin ise dokuz aylık ortalama kur ile çevrilmiş tutarlarıdır. The Economy Bank NV’nin tam konsolide ettiği
Stichting Effecten Dienstverlening ve Kronenburg Vastgoed B.V adında iki bağlı ortaklığı bulunmaktadır.
(**)
30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tablolardaki tutarlardır
d.2)
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
173,935
(19)
(19)
173,916
-
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kar
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Artışı/(Azalışı)
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı(%)
d.3)
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
Bankalar
/ The Economy Bank N.V.
Faktoring Şirketleri / TEB Faktoring A.Ş.
Diğer Mali Bağlı Ort./ TEB Yatırım Men.Değ. A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Stichting Effecten Dienstverlening (*)
Kronenburg Vastgoed B.V. (*)
Toplam
Cari Dönem
61,254
34,037
72,941
5,354
288
42
173,916
(*) The Economy Bank NV’ye tam konsolide olmaktadır.
Yukarıdaki bağlı ortaklıklara ait bakiyeler ekli finansal tablolarda elimine edilmiştir.
d.4)
Önceki Dönem
125,709
48,226
48,171
55
173,935
-
Borsaya kote konsolide edilen bağlı ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
52
Önceki Dönem
61,254
34,037
72,941
5,354
305
44
173,935
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
9.
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin açıklamalar:
a)
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler:
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Bantaş Nakit ve Kıymetli
Mal Taşıma ve Güvenlik
Hizmetleri A.Ş.
Ana Ortaklık
Bankanın
Payı (%)
Grubun
Payı (%)
Dönen
Varlık
Duran
Varlık
Uzun
Vadeli
Borç
Gelir
Gider
0.1
33.3
11,180
6,977
535
24,788
(22,627)
b) Konsolide edilmeyen birlikte kontrol edilen ortaklığın (iş ortaklığının) konsolide edilmeme nedenleri ile
ana ortaklık bankanın konsolide olmayan finansal tablolarında, birlikte kontrol edilen ortaklıkların (iş
ortaklıklarının) muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem:
Banka, %0.1 oranında sahipliği olan ancak diğer ortaklarının sahiplikleri ile birlikte oranı %33.3 olan
Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş., finansal tablolarında birlikte kontrol
edilen ortaklık olarak göstermekle birlikte, konsolide edebilmesi için gereken şartların oluşmaması
nedeniyle mali tablolarında maliyet değeri ile taşımaktadır.
10.
Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net): Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur.)
11.
Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
5,597
203
16,722
22,319
203
Önceki Dönem
TP
YP
9,524
13
13,263
22,787
13
12.
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
13.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlerle ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar:
Cari Dönem
69,037
1,988
67,049
67,049
26,144
27,421
1,444
1,212
65,422
2,306
63,116
Dönem başı Maliyet
Dönem başı Birikmiş Amortisman
Net Defter Değeri
Açılış Bakiyesi
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-)
Değer Düşüşü (-)
Amortisman Bedeli (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
14.
Önceki Dönem
34,352
370
33,982
33,982
58,820
23,863
743
1,147
69,037
1,988
67,049
Grup’un faktoring alacaklarına ilişkin bilgiler:
a)
Vade analiz açıklama:
Cari Dönem
TP
YP
637,562
258,416
(15,300)
(2,507)
622,262
255,909
Kısa Vadeli (*)
Orta ve Uzun Vadeli
Özel Karşılıklar
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
527,848
304,498
-(10,922)
(2,413)
516,926
302,085
(*) 21,746 TL (31 Aralık 2011: 14,499 TL) tutarındaki değer düşüklüğüne uğramış faktoring alacaklarını içermektedir.
53
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
II.
Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. a)
Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:
a.1)
Cari Dönem :
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TC Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
a.2)
Vadesiz
701,003
1,822,003
1,301,639
520,364
110,524
1,281,877
28,095
396,391
166,908
68
30,880
135,960
4,506,801
7 Gün
6 Ayİhbarlı 1Aya Kadar 1-3 Ay
3-6 Ay
1 Yıl
- 1,895,006 7,325,570 118,384 47,023
- 1,983,365 4,117,734 305,577 283,967
- 1,881,980 3,805,322 274,654 128,039
101,385 312,412
30,923 155,928
2,711 409,662
404
- 1,089,455 4,007,264 206,477 50,674
56,225 1,400,172
32,296
325
113,424 150,226
2,476 34,362
608,185
70,922
56,775
4,014
551,410
66,908
- 5,748,371 17,481,550 665,614 416,351
1 Yıl ve Birikimli
Üstü
Mevduat
Toplam
8,142
- 10,095,128
286,027
- 8,798,673
117,672
- 7,509,306
168,355
- 1,289,367
523,301
11,977
- 6,647,724
23
- 1,517,136
696,879
36,967
882,982
2,149
63,006
34,818
684,016
135,960
343,136
- 29,161,823
Önceki Dönem :
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TC Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
Vadesiz
687,865
1,678,420
1,200,127
478,293
58,356
1,400,432
22,167
438,959
192,716
79
43,728
148,909
4,478,915
7 Gün
İhbarlı
-
1Aya
Kadar
1-3 Ay
608,764 5,631,960
1,916,654 4,117,873
1,819,144 3,925,419
97,510
192,454
13,547
545,826
1,306,045 2,277,630
91,553
954,176
90,677
97,962
922,495
9,293
224,438
698,057
9,293
4,949,735 13,634,720
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl
169,620
63,647
201,242 155,029
143,071
57,988
58,171
97,041
113
92,915
45,684
1,719
45,545
22,062
10,656
3,783
2,068
3,783
2,068
491,454 322,629
1 Yıl ve
Üstü
46,739
168,835
14,189
154,646
97
1,725
529
2,072
2,068
4
219,997
Birikimli
Mevduat
-
Toplam
7,208,595
8,238,053
7,159,938
1,078,115
617,939
5,124,431
1,115,689
660,316
1,132,427
226,585
756,933
148,909
24,097,450
b) Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
b.1)
Sigorta limitini aşan tutarlar:
i)
Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına
ilişkin bilgiler :
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
Toplam
(*)
Sigorta Kapsamında Bulunan(*)
Sigorta Limitini Aşan(*)
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
3,479,065
2,651,608
6,445,408
4,438,751
662,804
610,562
3,129,520
2,442,750
191,637
243,165
452,625
356,186
-
-
-
-
4,333,506
3,505,335
10,027,553
7,237,687
BDDK’nın 1584 sayılı ve 23 Şubat 2005 tarihli yazısı uyarınca sigortaya tabi mevduat tutarına reeskontlar da dahil
edilmiştir.
54
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
ii)
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür
ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek
Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
Cari Dönem
158,523
Önceki Dönem
130,879
190,426
163,139
22,865
15,913
-
-
-
-
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
2.
a)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin negatif farklar tablosu:
Cari Dönem
TP
YP
21,031
28,681
88,417
25,569
74,941
16,027
184,389
70,277
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
3. a)
Önceki Dönem
TP
YP
10,756
14,377
84,742
73,906
62,210
27,808
157,708
116,091
Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
YP
180,483
206,187
875,795
5,178,109
1,056,278
5,384,296
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
189,876
147,259
2,663,532 4,449,087
2,853,408 4,596,346
Grup’un 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla dahil olduğu risk grubundan kullandığı kredilerin toplamı
3,919,675 TL (31 Aralık 2011: 5,522,376 TL)’dir.
b) Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
Cari Dönem
TP
YP
883,708 4,241,083
172,570 1,143,213
1,056,278 5,384,296
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
2,282,682 2,772,553
570,726 1,823,793
2,853,408 4,596,346
Ana Ortaklık Banka, fonlama kaynaklarını müşteri mevduatı ve yurt dışından kullanılan krediler ile
çeşitlendirmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla yurtdışından kullanılan
krediler içerisinde 24 Ağustos 2012 tarihli sözleşmeye istinaden temin ettiği, 23 Ağustos 2013 vadeli
250,000,000 Euro ve 122,000,000 USD tutarında sendikasyon kredisi bulunmaktadır.
c)
İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin bilgiler :
Banka Bonoları
Tahviller
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
396,768
96,761
493,529
-
55
Önceki Dönem
TP
YP
249,107
249,107
-
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
c)
Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin bilgiler : (devamı)
Ana Ortaklık Banka’nın 2011 yılında ihraç ettiği 300,000 TL nominal değerli 178 gün vadeli, 19
Temmuz 2011 vade başlangıcı tarihli, basit faizi %8.72877; yıllık bileşik faizi %8.92408 olan banka
bonoları İMKB Kotasyon Yönetmeliği çerçevesinde 21 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, Borsa Tahvil
ve Bono Piyasası’nda (kot içi) “TRQTEBK11215” ISIN kodu ile işlem görmeye başlamış olup 13 Ocak
2012 tarihinde itfa etmiştir.
Ana Ortaklık Banka’nın 2 Mayıs 2012 tarihinde ihraç ettiği 150,000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli,
15 Mayıs 2013 vade bitiş tarihli ve basit faizi %10.47127; yıllık bileşik faizi %10.45244 olan banka
bonoları, Borsa Tahvil ve Bono Piyasası’nda (kot içi) “TRSTEBK51316” ISIN kodu ile işlem görmeye
başlamıştır.
4.
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının
%10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları: Yoktur
(31 Aralık 2011: Yoktur).
5.
Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (Net):
a)
Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme ve satın
alma opsiyonları ile sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren
hükümlerle ilgili genel açıklamalar :
Var olan sözleşmelerde kira taksitleri kiralanan menkullerin kullanım ömürlerine, proje içinde kullanılma
sürelerine ve VUK’ta belirlenen esaslara göre tespit edilmektedir.
b) Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin detaylı
açıklama : Yoktur
c) Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:
Cari Dönem
Brüt
Net
-
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Önceki Dönem
Brüt
Net
9
8
9
8
d) Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar:
30 Eylül 2012 tarihinde sona eren dönemde 106,983 TL (30 Eylül 2011: 101,816 TL) tutarında Grup’un
faaliyet kiralaması gideri kar-zarar hesaplarına intikal ettirilmiştir. Söz konusu faaliyet kiralamalarının
süreleri 1 ila 10 yıl arasında değişmekte olup, belirli bir ihbar süresine bağlı olarak feshedilebilir
niteliktedir.
e)
6.
Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayan, sözleşme koşulları ve sözleşmenin özellikli
maddelerine ilişkin açıklamalar : Yoktur.
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Toplam
56
Cari Dönem
TP
YP
32,513
142,404
174,917
-
Önceki Dönem
TP
YP
23,398
27,049
50,447
-
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(devamı)
7.
Karşılıklara ilişkin açıklamalar:
a)
Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Toplam
306,178
18,213
24,295
1,504
26,025
376,215
232,853
22,287
18,269
273,409
b) Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları: Dövize endeksli
krediler kur farkı karşılıkları 97,235 TL (31 Aralık 2011: 42,495 TL) olup, bilançoda krediler kaleminden
netleştirilmiştir.
c)
İzin, prim ve kıdem tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:
Grup, 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 28,320 TL (31 Aralık 2011: 28,144 TL) tutarındaki izin karşılığını,
69,555 TL (31 Aralık 2011: 20,277 TL) kıdem tazminatı karşılığını ve 35,371 TL (31 Aralık 2011:
38,882 TL) tutarındaki Grup personeline ödenecek primlerle ilgili karşılığı finansal tablolarda “Çalışan
Hakları Karşılığı” hesabına yansıtmıştır.
d) Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
d.1)
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
d.2)
Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan alt hesapların
isim ve tutarları:
Banka Aleyhine Açılan Davalar için Ayrılan Karşılık
Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş Gayrinakdi Krediler için
Ayrılan Karşılık
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon
Uygulama Karşılığı
Diğer
Toplam
Cari Dönem
47,772
Önceki Dönem
43,577
15,914
32,652
12,023
15,539
91,248
11,926
15,578
103,733
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
8.
a)
Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
a.1)
Kurumlar Vergisi:
Cari Dönem Önceki Dönem
64,185
27,309
Kurumlar Vergisi Karşılığı
a.2)
Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler :
Cari Dönem Önceki Dönem
21,264
26,479
1,658
1,567
23,736
24,630
14
8
1,734
1,115
15,086
13,845
67,644
63,492
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer(*)
Toplam
(*)
Diğer kaleminin 11,747 TL (31 Aralık 2011: 12,789 TL) tutarındaki kısmı ücretlerden kesilen gelir vergisi, 1,014 TL (31
Aralık 2011: 1,019 TL) tutarındaki kısmı da ödenecek damga vergisidir.
57
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(devamı)
8.
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar: (devamı)
b) Primlere ilişkin bilgiler :
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
c)
Cari Dönem
7,127
7,939
722
999
16,787
Önceki Dönem
6,278
7,203
665
894
7
15,047
Bulunması halinde ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklamalar: Grubun 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla
ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).
Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
9.
a)
Ödenmiş sermayenin gösterimi :
Cari Dönem
2,204,390
-
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Önceki Dönem
2,204,390
-
b) Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun
açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı :
Ödenmiş Sermaye
2,204,390
Sermaye Sistemi
Kayıtlı Sermaye Sistemi
c)
Tavan
-
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer
bilgiler: Yoktur
d) Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Yoktur.
e)
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin
genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Yoktur.
f)
Ana Ortaklık Banka’nın gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, bankanın özkaynakları üzerindeki
tahmini etkileri:
Ana Ortaklık Banka’nın geçmiş dönem gelirleri, karlılığı ve likiditesi Bütçe ve Mali Kontrol Grubu
tarafından yakından takip edilmekte ve Yönetim Kurulu’na, Aktif Pasif Komitesi’ne ve Risk Yönetimi’ne
raporlanmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın bu göstergelerini etkileyen faiz, kur ve vade değişimlerinin
olası etkileri ise statik ve dinamik senaryo analizleri ile tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Varlık ve
yükümlülüklerin bugünkü değerlerinin farkı olarak tanımlanan özkaynağın piyasa değeri ve değişimleri
ölçümlenmektedir. Net faiz geliri simülasyonları ve senaryo analizleri ile Ana Ortaklık Banka’nın
gelecekteki faiz gelirleri tahmin edilmeye çalışılmaktadır.
g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler :
Vergi sonrası net karın birinci kanuni yedek akçeler ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısmından
Banka’nın 30 Türk Liralık (tam TL) 0,06 hisseye isabet eden bölümünün %7’si kurucu intifa senedi
sahiplerine dağıtılır.
58
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(devamı)
9.
Özkaynaklara ilişkin bilgiler: (devamı)
h) Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar :
Cari Dönem
TP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklardan (İş Ortaklıkları)
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
12,146
12,146
YP
4,563
4,563
Önceki Dönem
TP
YP
(94,021)
(94,021)
(11,466)
(11,466)
10.
Azınlık paylarına ilişkin açıklamalar: 30 Eylül 2012 itibarıyla Grup özkaynaklarının azınlık paylarına
ait olan kısmı 7,023 TL’dir (31 Aralık 2011: 13,019 TL).
11.
Faktoring borçlarına ilişkin açıklamalar : 30 Eylül 2012 itibarıyla Grubun 4,766 TL faktoring borcu
bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 6,510 TL).
59
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
III.
Konsolide Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1.
Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama:
a)
Gayri kabili rücu niteliğindeki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:
Cari Dönem
2,890,004
2,745,485
1,911,528
936,980
10,982
4,725
4,000
229,121
8,732,825
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizm. İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Toplam
Önceki Dönem
2,661,586
2,284,218
1,455,318
1,619,012
10,380
7,608
4,000
166,498
8,208,620
b) Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve
tutarı:
Grup bankacılık faaliyetleri kapsamında çeşitli taahhütler altına girmekte olup, bunlar kullandırma
garantili kredi taahhütleri, teminat mektupları, kabul kredileri ve akreditiflerden oluşmaktadır.
b.1)
Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler
dahil gayrinakdi krediler:
Cari Dönem
1,597,125
960,923
814,140
354,140
3,726,328
Akreditifler
Diğer garantiler
Banka kabul kredileri
Diğer kefaletler
Toplam
b.2)
Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:
Kesin teminat mektupları
Avans teminat mektupları
Gümrüklere verilen teminat mektupları
Geçici teminat mektupları
Diğer teminat mektupları
Toplam
c)
Önceki Dönem
1,578,340
756,605
342,297
85,162
2,762,404
Cari Dönem
Önceki Dönem
4,415,345
685,026
287,871
407,739
361,059
6,157,040
3,995,191
608,580
249,834
492,886
262,998
5,609,489
Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
60
Cari Dönem
679,224
144,128
535,096
9,204,144
9,883,368
Önceki Dönem
518,478
117,292
401,186
7,853,415
8,371,893
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
IV.
Konsolide Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1.
a)
Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Kredilerden Alınan Faizler (*)
TP
YP
Kısa Vadeli Kredilerden
1,391,615
142,254
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
955,071
123,129
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
21,069
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
Toplam
2,367,755
265,383
Önceki Dönem
TP
YP
829,107
115,325
689,351
79,149
27,712
1,546,170
194,474
(*) Nakdi kredilere ilişkin 88,937 TL (30 Eylül 2011: 82,450 TL) tutarında ücret ve komisyon gelirlerini de
içermektedir.
b)
Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
YP
T.C. Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
c)
4,998
2,194
7,192
158
1,755
1,913
1,697
3,929
5,626
59
2,817
2,876
Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
YP
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
d)
Önceki Dönem
TP
YP
Önceki Dönem
TP
YP
40,809
8,048
39,652
39,892
251,761
292,570
8,033
834
16,915
224,936
2,469
267,057
17,612
783
58,287
İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Bu tutarlar konsolide finansal tablolarda elimine edilmiştir.
2.
a)
Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler (*):
Cari Dönem
TP
YP
Bankalara
T.C. Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
12,103
148,542
160,645
4,302
86,161
11,389
101,852
Önceki Dönem
TP
YP
10,748
160,701
171,449
2,107
63,394
24,543
90,044
(*) Nakdi kredilere ilişkin 3,520 TL (30 Eylül 2011: 6,850 TL) tutarında ücret ve komisyon giderlerini de
içermektedir.
b)
İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
Bu tutarlar konsolide finansal tablolarda elimine edilmiştir.
61
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
c)
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
YP
İhraç edilen menkul kıymetlere
verilen faizler
Toplam
d)
4,703
4,703
-
-
Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi :
Hesap Adı
Türk Parası
Bankalar Mevduat
Tasarruf Mevduatı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Toplam
Yabancı Para
Döviz Tevdiat Hesabı
Bankalar Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden
Toplam
Genel Toplam
3.
26,735
26,735
Önceki Dönem
TP
YP
Vadeli Mevduat
6 Aya 1 Yıla 1 Yıldan Birikimli
Kadar Kadar
Uzun Mevduat
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
1,791
596
88
2,475
6,880
101,777
6,169
74,746
4,515
194,087
14
538,019
22,885
235,014
95,221
891,153
10,123
14
7,725
7,840
25,702
64
4,384
9,094
3,095
16,637
262
2,195
66
6
2,529
9,011
- 657,094
29,068
- 326,733
- 110,677
- 1,132,583
400
87
696
1,183
3,658
54,314
125,368
407
419
1,286
1,544
56,007
127,331
250,094 1,018,484
10,735
7
239
10,981
36,683
5,026
307
5,333
21,970
6,611
212
6,823
9,352
- 202,454
1,132
4,072
- 207,658
- 1,340,241
Toplam
Ticari kar zarara ilişkin açıklamalar:
Cari Dönem
4,279,522
53,640
1,272,032
2,953,850
4,341,086
31,891
1,717,408
2,591,787
Kar
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemlerden (*)
Kambiyo İşlemlerinden Kar (**)
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (*)
Kambiyo İşlemlerinden Zarar (**)
(*)
Önceki Dönem
6,069,225
187,652
1,557,096
4,324,477
6,093,733
158,909
1,427,555
4,507,269
Riskten korunma amaçlı işlemlerin kur değişimlerinden kaynaklanan karlar 1,668 TL (30 Eylül 2011: 6,905 TL), zararlar ise
11,908 TL’dir (30 Eylül 2011: 4,167 TL).
(**) Türev finansal işlemlerden kar/zarar hesapları içerisinde kur değişimlerinden kaynaklanan 31,258 TL (30 Eylül 2011: 168,354
TL kambiyo geliri) tutarında net kambiyo gideri bulunmaktadır.
4.
Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Detayları Aktif Dipnotlar Beşinci Bölüm h.2’de verilen Ana Ortaklık Banka’nın tahsili gecikmiş alacak
portföyünün Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.’ye satışından 11 Nisan 2012’de tahsil edilen 16,878 TL
(30 Eylül 2011: 4,250 TL, LBT Varlık Yönetimi A.Ş.’ye yapılan satış geliri) finansal tablolarda “Diğer
Faaliyet Gelirleri” satırında gösterilmiştir.
62
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
5.
Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları :
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklar
IV. Grup Kredi ve Alacaklar
V. Grup Kredi ve Alacaklar
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Diğer
Toplam
6.
Cari Dönem
86,435
26,780
26,118
33,537
103,209
7,252
196,896
Önceki Dönem
33,829
13,689
17,242
2,898
70,579
4,427
4,427
(15,984)
92,851
Cari Dönem
502,865
16,772
53,214
9,455
1,444
1,212
Önceki Dönem
456,651
18,620
152
64,556
9,194
192
789
389,661
106,983
11,397
43,227
228,054
3,000
141,543
1,119,166
387,485
101,816
7,654
46,198
231,817
424
126,966
1,065,029
Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler :
Personel Giderleri (*)
Kıdem Tazminatı Karşılığı (**)
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri (***)
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar
Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri (****)
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri (*****)
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer(******)
Toplam
(*)
8,087 TL tutarındaki yeniden yapılandırma giderini içermektedir. (30 Eylül 2011: 8,404 TL)
(**)
4,476 TL tutarındaki yeniden yapılandırma giderini içermektedir. (30 Eylül 2011: 8,698 TL)
(***)
30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla 3,932 TL tutarındaki yeniden yapılandırma giderini içermektedir. (30 Eylül 2012: Yoktur)
(****)
1,330 TL tutarındaki yeniden yapılandırma giderini içermektedir. (30 Eylül 2011: Yoktur)
(*****)
79 TL tutarındaki yeniden yapılandırma giderini içermektedir. (30 Eylül 2011: 13,473 TL)
(******) Diğer faaliyet giderleri içerisinde 18,869 TL (30 Eylül 2011: 13,043 TL) tutarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na
ödenen primler, 54,659 TL (30 Eylül 2011: 48,238 TL) tutarında ödenen diğer vergi ve harçlar ve 3,840 TL (30 Eylül
2011: 10,159 TL) birleşme ve yeniden yapılanma giderleri yer almaktadır.
63
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
7.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama :
a)
30 Eylül 2012 itibarıyla sürdürülen faaliyetlerden dolayı hesaplanan cari vergi gideri 184,258 TL
(30 Eylül 2011: 13,542 TL vergi gideri) ve ertelenmiş vergi geliri 63,274 TL (30 Eylül 2011: 44,829 TL
ertelenmiş vergi gideri) olup, durdurulan faaliyetlerden dolayı hesaplanan cari ve ertelenmiş vergi geliri
yoktur. (30 Eylül 2011: cari ve ertelenmiş vergi geliri yoktur).
b) Sürdürülen faaliyetlerden dolayı geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan
ertelenmiş vergi geliri 63,274 TL’dir (30 Eylül 2011: 44,829 TL ertelenmiş vergi gideri).
c)
Vergi karşılığının mutabakatı
Cari Dönem
498,254
115,352
9,825
102,548
2,859
120
Önceki Dönem
196,193
117,793
35,459
75,987
6,347
-
(8,688)
(8,688)
(22,131)
(22,131)
Mali Kar/ (Zarar)
604,918
291,855
Kurumlar vergisi oranı
Sürdürülen ve durdurulan faaliyetler için hesaplanan vergi
%20
120,984
%20
58,371
Sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden vergi öncesi kar
İlaveler
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Genel kredi karşılığı provizyonları
Farklı vergi oranının etkisi
Diğer
İndirimler
Diğer
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Grup’un cari vergi gideri 184,258 TL (30 Eylül 2011: 13,542 TL vergi
gideri), geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi geliri ise 63,274 TL (30 Eylül 2011: 44,829
TL vergi gideri) olup mali tablolara yansıtılan net vergi gideri 120,984 TL'dir (30 Eylül 2011: 58,371 TL
vergi gideri).
Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar :
8.
a)
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma
oranının açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin
niteliği ve tutarı : Yoktur (30 Eylül 2011: Yoktur).
b) Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha
sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi : Yoktur (30
Eylül 2011: Yoktur).
c)
Azınlık paylarına ait kâr/zarar :
Cari Dönem
800
Azınlık paylarına ait kâr/zarar
64
Önceki Dönem
-
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Konsolide Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
9.
Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu
kalemlerin en az %20’sini oluşturan alt hesaplar:
Diğer faiz gelirleri
Faktoring işlemlerinden alınan faizler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
68,878
6,335
75,213
Önceki Dönem
45,333
699
46,032
Diğer alınan ücret ve komisyonlar
Kart ücret ve komisyonları
Sigorta komisyonları
İstihbarat ücret ve komisyonları
Havale komisyonları
Fon yönetim komisyonları
Aracılık komisyonlarından alınan
Muhabirlerden alınan ücret ve komisyonlar
Takas masraf karş., eft, swift, acente komisyonları
Danışmanlık komisyonları
Diğer
Toplam
Cari Dönem
333,642
28,656
28,050
22,627
19,925
17,565
12,612
11,106
2,010
123,776
599,969
Önceki Dönem
203,218
18,495
7,269
14,849
30,519
21,730
8,167
7,627
1,217
78,983
392,074
Diğer verilen ücret ve komisyonlar
Kart nedeniyle ödenen ücret ve komisyonlar
Muhabirlere verilen ücret ve komisyonlar
Takas masraf karş., eft, swift, acente komisyonları
Diğer
Toplam
Cari Dönem
205,718
11,736
6,413
33,945
257,812
Önceki Dönem
121,132
10,868
6,923
23,649
162,572
65
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
V. Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin Açıklamalar
Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda
sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler :
1.
Önceki dönem bilgileri bilanço kalemleri için 31 Aralık 2011, gelir/gider kalemleri için 30 Eylül 2011
tarihleri itibarıyla sunulmuştur.
a)
Cari Dönem :
İştirak, Bağlı Ortaklıklar
Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu ve Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubu
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
-
Ana Ortaklık
Banka’nın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
76,412
66,367
1,474
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
128,471
4
16
130,321
119,455
5,256
103,503
353,913
70
Yukarıda belirtilen tutarlar içinde Grup’un doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında 65,112 TL ve risk grubuna dahil
olan diğer gerçek ve tüzel kişilerde de 19,582 TL tutarında “Yurtdışı Bankalar” bakiyesi bulunmaktadır.
b) Önceki Dönem :
İştirak, Bağlı Ortaklıklar
Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu ve Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubu
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
-
Ana Ortaklık
Banka’nın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
38,643
76,412
1,890
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
40,782
128,471
16
208,651
130,321
4,435
117,172
103,503
306
Yukarıda belirtilen tutarlar içinde Grup’un doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında 1,913 TL ve risk grubuna dahil
olan diğer gerçek ve tüzel kişilerde de 15,701 TL tutarında “Yurtdışı Bankalar” bakiyesi bulunmaktadır.
c.1)
Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
İştirak, Bağlı Ortaklıklar
Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu ve Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubu
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Önceki
Mevduat
Cari Dönem
Dönem
Dönem Başı
Dönem Sonu
Mevduat Faiz Gideri
-
c.2)
Ana Ortaklık
Banka’nın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Önceki
Cari Dönem
Dönem
430,246 1,024,799
837,331
430,246
25,046
23,014
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Önceki
Cari Dönem
Dönem
403,147
391,344
291,919
403,147
13,439
8,972
Ana Ortaklık Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon
sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:
İştirak, Bağlı Ortaklıklar
Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu ve Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubu
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Önceki
Cari Dönem
Dönem
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar
-
Ana Ortaklık
Banka’nın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Önceki
Cari Dönem
Dönem
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Önceki
Cari Dönem
Dönem
9,647,651
11,206,861
(564)
3,178,878
9,647,651
(17,848)
178,125
35,004
563
887,840
178,125
11,290
522,500
840,021
(14,211)
201,151
522,500
(17,164)
-
-
d) 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Grup’un Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenen ücret ve
ikramiye toplam tutarı 30,294 TL’dir (30 Eylül 2011: 27,848 TL).
66
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
I.
Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Banka’nın kamuya açıklanan konsolide finansal tablo ve dipnotları Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş olup,
7 Kasım 2012 tarihli bağımsız sınırlı denetim raporu finansal tabloların önünde sunulmuştur.
II.
Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar
Yoktur.
67
Download