HEOS by DENON : Heos Link Pre Amplifikatör

advertisement
HEOS by DENON : Heos Link Pre Amplifikatör
Heos Link Pre Amplifikatör
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Aç?klama
HEOS Link evinizin her yerinde sevdi?iniz müziklerin keyfini ya?aman?z? sa?layan HEOS kablosuz çok odal? ses sisteminin parças?d?r.
Kulland???n?z kablosuz ev a??n?zdan ve iOS veya Android cihaz?n?zdaki HEOS uygulamas?ndan faydalanarak kendi müzik
kütüphanenizdeki, online müzik aktar?m hizmetlerinden ve binlerce internet radyo istasyonundan müzikleri ara?t?rabilir, tarayabilir ve
oynatabilirsiniz.
HEOS Link ile HEOS çok odal? sesinizi hali haz?rdaki müzik ve sinema ses sisteminize ekleyebilir ve farkl? odalarda farkl? ?ark?lar? ve her odada ayn? ?ark?y? çalabilirsiniz.
Çok yönlü HEOS Link ev a??n?za h?zl? ve çabuk ba?lant? için dahili çift band "N" kablosuz teknolojiye sahiptir. Dahili kablosuz i?levine ek olarak HEOS Link LAN'a kablolu ba?lant? için RJ-45 Ethernet portu donan?ml?d?r. USB portu ta??nabilir USB sürücü ba?laman?za izin vermesinin yan?nda ta??nabilir cihazlar?n?z? USB ba?lant?s?yla ?arj etmenize de yard?mc? olur.
Stereo ön amplifikatör
ç?k??lara ek olarak güçlendirilmi? subwoofera ba?lant? için sub ç?k?? da vard?r. Çok daha fazla say?da ekipmanla ve optik dijital ses giri?i özellikli cihazlarla uyum için hem koaksiyel hem de dijital ses ç?k??lar? dahildir. HEOS Link ta??nabilir oynat?c?ya direkt ba?lant? için 3.5mm jakl? ek yard?mc? hat giri?inin yan?da stereo hat giri?i (RCA jaklar
arac?l???yla)
donan?ml?d?r.
HEOS
kablosuz
hoparlör
modellerimizde oldu?u gibi sevdi?iniz müzik dosyalar?n? aktarabilir ve iOS ve Android versiyonlar? mevcut olan HEOS uygulamas? ile HEOS Link'i kontrol edebilirsiniz. HEOS uygulamas? ile ak?ll? telefon, tablet veya ta??nabilir ses oynat?c?lar?n?zdaki müzik dosyalar?n? dinlemek için seçebilirsiniz. Ayr?ca internet radyo istasyonlar? ve sevdi?iniz müzik
aktar?m
hizmetlerini
de dinleyebilirsiniz.
Özel dijital teknolojimiz üst düzey ses duyarl?l??? ve stereo görüntüleme kalitesini garanti alt?na almak için hassas ses senkronizasyonu (mikrosaniyeler ile) sa?lar.
Ve
HEOS Link
Denon
ses giri?i
bile?enleri
ve ve
sistemleri
sahipleri
ek kolayl?klar
sa?lar. Ürünle
verilen
k?z?l
ötesi yay?c?y?
HEON
IR ç?k???na
onu DenonHEOS
bile?eninin
panelineperde
yak?n
bir yere
koyun.
Veyaön
e?er
Denon ürününüz
direkt
giri? jak?na
sahipse
HEOS Link'i
IR direkt
kablonuz
ile12V
ba?layabilirsiniz.
Sonras?nda
sisteminizi
açabilir,
uygun
seçebilir
sevdi?iniz
müzikiçin
dosyalar?n?
çalabilirsiniz.
Farkl?birlikte
odalarda
farkl?
?ark?lar?
dinleyebilir
veya Link
tüm odalarda
ayn?ba?lay?n
?ark?y? ve
çalabilirsiniz.
Link'eön
motorize
veya
aç?lan
motorize
projeksiyon
ekran? gibi
12VIRtetikleyici
giri?li
di?er cihazlar
ve ürünleri
ba?lamak
için
tetikleyici ç?k??
da vard?r.HEOS uygulamas? ile Denon
??k HEOS Link d?? yüzeyi tarz gümü? aksanlara sahiptir ve kolayl?k için ses ve ses kapatma kontrolleri ayr? ?ekilde yan panelde yer al?r.
1 / 2
HEOS by DENON : Heos Link Pre Amplifikatör
HERHANG? B?R ALICI, AMPL?F?KATÖR VEYA EV STEREO S?STEM? HEOS ALANINA ÇEV?R?N
AKTARIM SERV?SLER?NDEN ?STED???N?Z ?ARKIYI ?STED???N?Z ODADA ÇALIN.
DENON AVR, H?F? VE M?N? GÜÇ, G?R?? VE SES KONTROLÜ
HAR?C? C?HAZI ÇALI?TIRMAK ?Ç?N 12V TET?KLEY?C? ÇIKI?
SUBWOOFER ÖN ÇIKI?
OPT?K D?J?TAL VE ANALOG G?R??
KOAKS?YEL VE OPT?K D?J?TAL ÇIKI?
DE???KEN ANALOG ÇIKI?
ÇOKLU ODA ??LEV?
OLA?ANÜSTÜ SES
KOLAY KULLANIMLI UYGULAMA
KOLAY KURULUM
AKILLI C?HAZINIZDAN HERHANG? B?R HOPARLÖRDE OYNATIN : AKTARIM BULUT SERV?SLER?, TELEFON/TABLETTEN,
USB'DEN, A? DEPOLAMASINDAN, AUX G?R???NDEN D?REKT BA?LANTI
Güç Kayna??
AC 120 V, 60 Hz (Kuzey Amerika)
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz (Avrupa)
Kutuda Ne Var
HEOS Link, AC güç kablosu, 3.5 mm kurulum kablosu, 3.5mm IR direkt kablo, IR yay?c? kablosu, Analog RCA kablolar?, kablolu LAN ba?lant? için Ethernet kablo, H?zl? Ba?lang?ç k?lavuzu
Çal??ma S?cakl?k Aral???
41°F~95°F; 5°C~35°C
A??rl?k
2.9 lbs; 1.3 kg
Boyutlar (Boy - En - Derinlik)
155mm x 74mm x 150mm / 6.1in x 2.9in x 5.9in
Ürün Rengi
Siyah Ön/Yanlar, Gümü? Üst ve Çerçeve
Kontrol & Göstergeler
Ses Açma / K?sma (+,-)
Ses Kapatma
Ses kapatma LED göstergesi
LED çok fonksiyonlu durum göstergesi
A? ba?lant? tu?u
Reset tu?u (gömülü)
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download